Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2005 z dne 13. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2005 z dne 13. 7. 2005

Kazalo

2912. Odlok o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Bloke, stran 6864.

Na podlagi 22. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 83/04 in 35/05) in 15. člena Statuta Občine Bloke (Uradni list RS, št. 41/99 in 96/02) je Občinski svet občine Bloke na 12. redni seji dne 23. 6. 2005 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Bloke
1. člen
S tem odlokom se ustanovi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Bloke (v nadaljevanju: SPV) ter določijo njegove naloge in sestavo sveta.
2. člen
SPV se ustanovi za načrtovanje in usklajevanje nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu na območju občine Bloke.
SPV opravlja naslednje naloge:
– ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu v občini,
– predlaga občinskemu svetu v sprejem programe za varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje,
– koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za varnost cestnega prometa v občini,
– skrbi za izvajanje prometne vzgoje v občini,
– skrbi za dodatno izobraževanje in obveščanje udeležencev cestnega prometa,
– skrbi za izdajanje in razširjanje prometnovzgojnih publikacij in drugih gradiv, pomembnih za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v občini,
– sodeluje pri akcijah varnih poti v šolo ter določa prometno nevarne poti v šolo,
– sodeluje z Javno agencijo za varnost cestnega prometa v Republiki Sloveniji.
3. člen
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Bloke sestavljajo predstavniki sveta lokalne skupnosti ter uporabnikov in izvajalcev nalog s področja preventive in vzgoje v cestnem prometu z območja Občine Bloke.
SPV šteje 5 članov, ki jih za mandatno dobo štirih let imenuje občinski svet na podlagi predlogov udeleženih organizacij ter komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta občine Bloke.
Sestava SPV je naslednja:
– predstavnik Občinskega sveta občine Bloke,
– predstavnik osnovne šole Toneta Šraja – Aljoše,
– predstavnik društva upokojencev Bloke,
– predstavnik zveze šoferjev in avtomehanikov,
– predstavnik policijske postaje Cerknica.
Predsednika imenuje SPV izmed svojih članov. Strokovnega tajnika, ki skrbi opravljanje strokovnih in administrativno tehničnih nalog, pa imenuje župan izmed delavcev občinske uprave.
4. člen
Delovanje sveta je javno. Za delo SPV se smiselno uporablja poslovnik, ki velja za organe občinskega sveta.
5. člen
Sredstva za izvajanje svojih nalog in za zagotavljanje namena, za katerega je SPV ustanovljen, se na podlagi letnega programa SPV zagotavljajo sredstva v proračunu občine.
SPV lahko del finančnih sredstev za izvajanje svojih nalog in za zagotavljanje namena, za katerega je ustanovljen, pridobiva iz drugih virov prihodkov.
6. člen
Občinski SPV je odgovoren občinskemu svetu, ki mu mora najmanj enkrat letno poročati o svojem delu, na podlagi njihove zahteve pa tudi večkrat.
7. člen
Občinski svet občine Bloke mora v 60 dneh po začetku veljavnosti tega odloka imenovati predstavnika občine v občinski SPV.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
9. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi, sestavi, nalogah in načinu dela občinskega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 39/98).
Št. 031-01/05-6
Nova vas, dne 23. junija 2005.
Župan
Občine Bloke
Jože Doles l. r.

AAA Zlata odličnost