Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2005 z dne 13. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2005 z dne 13. 7. 2005

Kazalo

2911. Odlok o podeljevanju priznaj Občine Bloke, stran 6863.

Na podlagi 5. in 15. člena Statuta Občine Bloke (Uradni list RS, št. 41/99 in 96/02) je Občinski svet občine Bloke na 12. redni seji dne 23. 6. 2005 sprejel
O D L O K
o podeljevanju priznaj Občine Bloke
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa vrste priznanj Občine Bloke, pogoje, postopek in način podeljevanja priznanj, njihovo obliko ter način vodenja evidence podeljevanja priznanj.
2. člen
Priznanja Občine Bloke so najvišja priznanja Občine Bloke, ki se podeljujejo zaslužnim občanom, drugim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom in skupinam, združenjem in drugim pravnim osebam za dosežke na področju gospodarstva, šolstva, kulture, znanosti, športa, ekologije, zaščite in reševanja in na drugih področjih človekove ustvarjalnosti, ki prispevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu in popolnejšemu življenju občanov in ki imajo pomen za razvoj in ugled Občine Bloke.
Priznanja Občine Bloke se podeljujejo tudi za izkazano izredno požrtvovalnost, hrabrost in človekoljubnost ob izrednih dogodkih.
3. člen
Priznanja Občine Bloke so:
1. naziv častnega občana Občine Bloke,
2. zlati grb Občine Bloke,
3. do tri priznanja Občine Bloke.
4. člen
Priznanja podeli župan s sklepom praviloma enkrat letno na podlagi javnega razpisa, ki ga izvede komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljnjem besedilu: komisija).
Priznanje občine v primeru drugega odstavka 2. člena se lahko podeli brez javnega razpisa. O podelitvi priznanj brez javnega razpisa odloči občinski svet na predlog komisije ali župana.
5. člen
Priznanja izroča župan Občine Bloke enkrat letno praviloma ob praznovanju občinskega praznika, ki ga Občina Bloke praznuje 29. septembra, ali ob drugih primernih priložnostih.
II. NAZIV ČASTNI OBČAN OBČINE BLOKE
6. člen
Naziv častni občan Občine Bloke se podeli posamezniku za njegov izjemen prispevek na različnih področjih življenja in dela, ki imajo trajen pomen za razvoj, ugled in promocijo Občine Bloke.
Naziv častni občan Občine Bloke se podeli občanom Občine Bloke in drugim državljanom Republike Slovenije in državljanom tujih držav, ki imajo posebne zasluge za napredek znanosti, umetnosti in kulture ter za druge izjemne dosežke, pomembne za Občino Bloke.
7. člen
Naziv častni občan Občine Bloke se podeli s posebno listino, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi naziva častni občan Občine Bloke.
Dobitnik naziva prejme tudi pisno utemeljitev naziva častni občan Občine Bloke.
III. ZLATI GRB OBČINE BLOKE
8. člen
Zlati grb Občine Bloke je najvišje priznanje Občine Bloke. Podeljuje se:
1. posamezniku za življenjsko delo, večletne uspehe ali enkratne izjemne dosežke trajnejšega pomena,
2. skupinam občanov, društvom in drugim pravnim osebam za večletne uspehe in dosežke, s katerimi povečujejo ugled Občine Bloke na gospodarskem, družbenem ali drugem področju življenja in dela.
Zlati grb Občine Bloke se podeli v obliki plakete z reliefnim odtisom grba Občine Bloke, izdelan iz zlata čistine 585/000 (14 karatov), ki je pritrjen na ustrezno podlago. Na podlago se pritrdi kovinska ploščica (pozlačena medenina) z vgraviranim napisom: Zlati grb Občine Bloke, ime in priimek prejemnika ter datum podelitve.
Priznanje zlati grb Občine Bloke sestavlja tudi posebna listina, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi priznanja.
IV. PRIZNANJE OBČINE BLOKE
9. člen
Priznanje Občine Bloke se podeljuje posameznikom, organizacijam in skupnostim ter društvom ob posameznih jubilejih in priložnostih, kakor tudi uglednim gostom oziroma delegacijam, če je njihovo delovanje pomembno za razvoj posamezne organizacije ali skupnosti v Občini Bloke.
Priznanje se podeli z listino.
V. POSTOPEK ZA RAZPIS PRIZNANJ
10. člen
Pobudniki oziroma predlagatelji za podelitev priznanj Občine Bloke so lahko občina, občani, politične stranke, vaške skupnosti, podjetja, društva ter druge organizacije in skupnosti.
11. člen
Naziv častni občan Občine Bloke se podeli izjemoma.
Vsako leto se lahko podeli en zlati grb Občine Bloke in do tri priznanja Občine Bloke.
12. člen
Priznanja Občine Bloke se podeljujejo na podlagi razpisa, razen za priznanja iz drugega odstavka 2. člena. Razpis za podelitev priznanj in nagrad objavi komisija najkasneje do 1.5. za tekoče leto in se objavi v občinskem glasilu »Bloški korak«.
Razpis mora vsebovati:
– področja, za katera se priznanja razpisujejo,
– komu se lahko podeli priznanje,
– kdo je lahko predlagatelj,
– katere podatke mora predlog vsebovati,
– rok za vložitev predlogov.
Skladno s predpisanimi kriteriji iz tega odloka, upoštevaje določbe poslovnika o delu komisije, le-ta oblikuje sklep o podelitvi priznanj in nagrad ter pripravi ustrezne utemeljitve in jih posreduje občinskemu svetu za potrditev.
VI. NAČIN VODENJA EVIDENCE PODELJENIH PRIZNANJ IN NAGRAD
13. člen
Strokovna in administrativna dela v zvezi s podeljevanjem priznanj opravlja občinska uprava Občine Bloke.
Celotno gradivo v zvezi s podelitvijo priznanj je javno in je na vpogled pri občinski upravi Občine Bloke.
14. člen
Priznanja se vpisujejo v evidenco posameznih priznanj kronološko in vsebujejo naslednje podatke:
– zaporedno številko,
– ime in priimek ali naziv ter osnovne podatke o prejemniku,
– datum seje, na kateri je bilo odločeno o podelitvi priznanja ter številka sklepa občinskega sveta,
– vrsta podeljenega priznanja,
– datum izročitve priznanja.
VII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
15. člen
Priznanja Občine Bloke, ki niso bila vročena v času prejemnikovega življenja, se lahko vročijo posmrtno. Posmrtno priznanje se vroči družinskemu članu po vrstnem redu: zakonec, potomci oziroma posvojenci in njihovi potomci, starši oziroma posvojitelji, bratje oziroma sestre.
16. člen
Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 031-01/05-7
Nova vas, dne 23. junija 2005.
Župan
Občine Bloke
Jože Doles l. r.

AAA Zlata odličnost