Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2005 z dne 13. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2005 z dne 13. 7. 2005

Kazalo

2909. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2005 – I, stran 6858.

Na podlagi 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 119/03 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine Bled na 4. izredni seji dne 22. 6. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o proračunu Občine Bled
za leto 2005 – I
1. člen
V Odloku o proračunu občine Bled za leto 2005 (Uradni list RS, št. 47/05; v nadaljevanju: odlok) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
v tisoč tolarjev
-----------------------------------------------------------------------
A)  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
-----------------------------------------------------------------------
Skupina/podskupina kontov              Rebalans leta 2005
-----------------------------------------------------------------------
   I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)           2.056.524
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)                 1.628.605
70  DAVČNI PRIHODKI                     1.373.205
   700 Davki na dohodek in dobiček              831.731
   703 Davki na premoženje                  272.613
   704 Domači davki na blago in storitve           268.861
   706 Drugi davki                         -
71  NEDAVČNI PRIHODKI                     255.400
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od
   premoženja                         65.300
   711 Takse in pristojbine                  4.000
   712 Denarne kazni                     13.500
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev         49.000
   714 Drugi nedavčni prihodki                123.600
72  KAPITALSKI PRIHODKI                    377.080
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev         357.080
   721 Prihodki od prodaje zalog                  -
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in
   nematerialnega premoženja                 20.000
73  PREJETE DONACIJE                      3.700
   730 Prejete donacije iz domačih virov            3.700
   731 Prejete donacije iz tujine                 -
74  TRANSFERNI PRIHODKI                    47.139
   740 Transferni prihodki iz drugih
   javnofinančnih institucij                 47.139
   II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)            2.005.692
40  TEKOČI ODHODKI                      478.089
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim           135.143
   401 Prispevki delodajalcev za socialno
   varnost                          18.336
   402 Izdatki za blago in storitve             315.827
   403 Plačila domačih obresti                 5.000
   409 Rezerve                         3.783
41  TEKOČI TRANSFERI                     590.967
   410 Subvencije                       16.930
   411 Transferi posameznikom
   in gospodinjstvom                     24.481
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
   in ustanovam                        93.223
   413 Drugi tekoči domači transferi             456.333
   414 Tekoči transferi v tujino                  -
42  INVESTICIJSKI ODHODKI                   771.523
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev          771.523
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI                  165.113
   430 Investicijski transferi                165.113
   III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. – II.)           + 50.832
   (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
 
-----------------------------------------------------------------------
B)  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-----------------------------------------------------------------------
Skupina/podskupina kontov              Rebalans leta 2005
-----------------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
   IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
   (750+751+752)                       10.000
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL               10.000
   750 Prejeta vračila danih posojil             10.000
   751 Prodaja kapitalskih deležev
   752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE
   KAPITALSKIH DELEŽEV
   (440+441+442)                        4.000
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE
   KAPITALSKIH DELEŽEV                     4.000
   440 Dana posojila                      4.000
   441 Povečanje kapitalskih deležev
   in naložb
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
   privatizacije
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA
   IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
   (IV. – V.)                         6.000
 
-----------------------------------------------------------------------
C)  RAČUN FINANCIRANJA
-----------------------------------------------------------------------
Skupina/podskupina kontov              Rebalans leta 2005
-----------------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                       -
50  ZADOLŽEVANJE                          -
   500 Domače zadolževanje                     -
VIII ODPLAČILO DOLGA (550)                   27.000
55  ODPLAČILO DOLGA                      27.000
   550 Odplačila domačega dolga                27.000
IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
   STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                 29.832
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)              - 27.000
XI.  NETO FINANCIRANJE
   (VI.+ VII.-VIII.- IX.) = -III.              - 50.832
   STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH
   DNE 31. 12. 2004                    – 133.168
   PRENOS NEPORABLJENIH SREDSTEV
   IZ 2005 V 2006                     + 163.000
   = POVEČANJE STANJA SREDSTEV
   NA RAČUNIH (IX.)                     = 29.832
 
 
   ODHODKI PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI (40+41+42+43)
 
                               v tisoč tolarjev
+--------+----------------------------+-----------+-------------+-----------+
|Področje|              | Tekoči  |Investicijski| Skupaj  |
|    |              |odhodki in | odhodki in |      |
|    |              | transferi | transferi  |      |
+--------+----------------------------+-----------+-------------+-----------+
|    |              |      |       |      |
+--------+----------------------------+-----------+-------------+-----------+
|  01  |Javna uprava        |  330.166|   53.800 |  383.966|
+--------+----------------------------+-----------+-------------+-----------+
|  02  |Obramba (022 Civilna    |   1.632|    6.345 |   7.977|
|    |zaščita)          |      |       |      |
+--------+----------------------------+-----------+-------------+-----------+
|  03  |Javni red in varnost (032  |   9.744|   30.120 |   39.864|
|    |protipožarna varnost)    |      |       |      |
+--------+----------------------------+-----------+-------------+-----------+
|  04  |Gospodarske dejavnosti   |  209.436|   359.903 |  569.339|
+--------+----------------------------+-----------+-------------+-----------+
|  05  |Varstvo okolja       |   13.300|   211.500 |  224.800|
+--------+----------------------------+-----------+-------------+-----------+
|  06  |Stanovanjska dejavnost in  |   37.000|   196.307 |  233.307|
|    |prostorski razvoj      |      |       |      |
+--------+----------------------------+-----------+-------------+-----------+
|  07  |Zdravstvo          |   8.600|   13.000 |   21.600|
+--------+----------------------------+-----------+-------------+-----------+
|  08  |Rekreacija, kultura in   |  122.455|   26.661 |  149.116|
|    |dejavnosti neprofitnih   |      |       |      |
|    |združenj, društev in drugih |      |       |      |
|    |institucij         |      |       |      |
+--------+----------------------------+-----------+-------------+-----------+
|  09  |Izobraževanje        |  288.795|   39.000 |  327.795|
+--------+----------------------------+-----------+-------------+-----------+
|  10  |Socialna varnost      |   47.928|      - |   47.928|
+--------+----------------------------+-----------+-------------+-----------+
|    |SKUPAJ           | 1.069.056|   936.636 | 2.005.692|
+--------+----------------------------+-----------+-------------+-----------+
2. člen
V odloku se tretji odstavek 15. člena spremeni tako, da se glasi:
Proračun Občine Bled za leto 2005 se določa v višini 2.056,524.000 SIT.
Predvideno stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2005 je ocenjeno v znesku 163,000.000 SIT.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2005.
Št. 40302-3/2005
Bled, dne 22. junija 2005.
Župan
Občine Bled
Jože Antonič l. r.

AAA Zlata odličnost