Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2005 z dne 13. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2005 z dne 13. 7. 2005

Kazalo

2904. Pravilnik o registraciji motornih in priklopnih vozil, stran 6837.

Na podlagi 203. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 51/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o registraciji motornih in priklopnih vozil
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta pravilnik natančneje predpisuje pogoje in postopek:
– registracije in začasne registracije motornih in priklopnih vozil (v nadaljnjem besedilu: vozil), izdaje in podaljšanja veljavnosti prometnega dovoljenja, odjave vozil, prijave sprememb o lastniku vozila in vozilu ter izdaje potrdil za preizkusno vožnjo in preizkusnih tablic;
– vodenja evidenc registriranih vozil in evidenc vozil, za katera je izdano potrdilo za preizkusno vožnjo in preizkusne tablice;
– izbire dela označbe registrske tablice po lastni želji.
(2) Ta pravilnik določa tudi postopek ponovne registracije vozila, ki je bilo predhodno registrirano v drugi državi članici Evropske unije ter obrazec prometnega dovoljenja v skladu z Direktivo Sveta 1999/37/ES z dne 29. aprila 1999 o dokumentih za registracijo vozil (UL L št. 138 z dne 1. 6. 1999, str. 57) z vsemi spremembami.
II. STVARNA PRISTOJNOST ZA REGISTRACIJO VOZIL
2. člen
(1) Postopke registracije vozil opravljajo registracijske organizacije:
– upravne enote,
– organizacije, ki opravljajo tehnične preglede vozil,
– gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki, ki opravljajo dejavnost prodaje vozil.
(2) Minister, pristojen za notranje zadeve, z odločbo pooblasti organizacije, ki opravljajo tehnične preglede vozil in gospodarske družbe ter samostojne podjetnike posameznike, ki opravljajo dejavnost prodaje vozil, in določi katere postopke v zvezi z registracijo vozil opravljajo.
(3) Seznam postopkov iz prejšnjega odstavka je določen v Prilogi št. 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
3. člen
(1) Registracijske organizacije, razen upravnih enot, uporabljajo svoj žig.
(2) Žig iz prejšnjega odstavka mora biti okrogle oblike, premera 20mm z naslednjo vsebino:
– na zunanjem zgornjem obodu žiga je skrajšan naziv registracijske organizacije,
– na notranjem zgornjem obodu žiga je naziv morebitne poslovne enote,
– na zunanjem spodnjem obodu žiga je sedež organizacije oziroma njene poslovne enote,
– v sredini žiga je šifra registracijske organizacije, pod njo pa zaporedna številka žiga.
(3) Šifro registracijske organizacije določi ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.
III. REGISTRACIJA VOZIL
4. člen
(1) Vozilo se registrira tako, da se podatki, določeni v 202. členu Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 83/04 in 35/05, v nadaljnjem besedilu: zakon), vnesejo v evidenco registriranih vozil.
(2) Pri vnosu podatkov o vrsti vozila ter obliki in namenu karoserije se upošteva razvrstitev vozil, kot jo določa predpis, ki ureja ugotavljanje skladnosti vozil.
(3) Podatke iz prejšnjega odstavka se prevzame iz računalniške evidence.
5. člen
Predlog za postopke registracije poda lastnik vozila na obrazcu iz Priloge št. 2, ki je sestavni del tega pravilnika in mora vsebovati:
– podatke o lastniku ali uporabniku vozila (ime, priimek oziroma naziv, stalno ali začasno prebivališče oziroma sedež);
– predlagani postopek (registracija oziroma začasna registracija vozila, podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja, sprememba podatkov o lastniku ali vozilu, odjava vozila, zamenjava registrskih tablic, rezervacija in naročilo registrskih tablic z izbranim delom oznake, zamenjava prometnega dovoljenja, izdaja dvojnika prometnega dovoljenja, izdaja preizkusnih registrskih tablic);
– priložena dokazila;
– opombe;
– izjave stranke;
– datum predloga;
– podpis predlagatelja.
6. člen
(1) Predlogu za registracijo in začasno registracijo je potrebno priložiti naslednja dokazila:
– zadnje tuje prometno dovoljenje oziroma drug ustrezen dokument, ki je dokazilo o lastništvu vozila po predpisih tuje države, v kateri je bilo vozilo nazadnje registrirano, če vozilo ni bilo registrirano v Republiki Sloveniji;
– zadnje slovensko prometno dovoljenje, če je bilo vozilo registrirano v Republiki Sloveniji oziroma ustrezno potrdilo, če je zadnje slovensko prometno dovoljenje izgubljeno ali ukradeno in vsa dokazila o spremembi lastništva vozila od zadnje registracije vozila;
– dokazilo o lastništvu vozila, če lastnik vozila ni oseba, vpisana kot lastnik vozila v listine iz prve oziroma druge alinee tega odstavka;
– dokazilo o lastništvu posameznih delov vozila, ki so bili naknadno vgrajeni, če se zaradi take naknadne vgradnje spremenijo podatki o vozilu, vpisani v prometno dovoljenje;
– potrdilo o skladnosti vozila za vozila homologiranega tipa oziroma za posamično odobreno vozilo;
– dokazilo o sklenjenem zavarovanju avtomobilske odgovornosti;
– dokazilo o tehnični brezhibnosti vozila;
– dokazilo o poravnani obveznosti iz naslova plačila povračila za uporabo cest;
– dokazila, ki so potrebna na podlagi drugih predpisov (npr. davki, carina itd.);
– dokazilo o plačilu predpisanih taks in drugih obveznosti;
– dokazilo o istovetnosti stranke (za fizične osebe veljavna listina, opremljena s fotografijo osebe, ki jo je izdal državni organ, za pravne osebe pa dokazilo o registraciji pravne osebe ter obvestilo o razvrstitvi).
(2) Vozila, črtanega iz evidence registriranih vozil, izrabljenega po predpisih o varstvu okolja, ni mogoče ponovno registrirati z isto identifikacijsko oznako vozila (VIN).
IV. PROMETNO DOVOLJENJE
7. člen
(1) Za registrirano in začasno registrirano vozilo se izda prometno dovoljenje na obrazcu iz Priloge št. 3, ki je sestavni del tega pravilnika. Obrazec ima tri dele in meri razvit 222x105 mm, prepognjen pa 74x105mm. Vsi podatki se v prometno dovoljenje vpišejo mehanografsko, to je s tiskalnikom računalnika.
(2) Material, uporabljen za obrazec prometnega dovoljenja, se zaščiti pred ponarejanjem z najmanj dvema od navedenih tehnik:
– grafiko,
– vodnim žigom,
– fluorescenčnimi nitkami ali
– fluorescenčno pisavo.
8. člen
(1) Prometno dovoljenje za registrirano vozilo se izda za čas veljavnosti tehničnega pregleda in čas, za katerega so sklenjene oziroma poravnane vse predpisane obveznosti.
(2) Veljavnost prometnega dovoljenja se vpiše v rubriko "(H) Velja do:".
(3) Pri začasni registraciji velja prometno dovoljenje za čas veljavnosti tehničnega pregleda in čas, za katerega je sklenjeno obvezno zavarovanje in poravnana obveznost iz naslova plačila povračila za uporabo cest, vendar najdlje za čas iz drugega, četrtega in šestega odstavka 201. člena zakona.
(4) Pri začasni registraciji vozila iz prvega odstavka 201. člena zakona se pri določanju veljavnosti prometnega dovoljenja upošteva tudi datum, do katerega ima lastnik vozila prijavljeno začasno prebivališče.
(5) Pri ponovni začasni registraciji vozila, katerega veljavnost prometnega dovoljenja je potekla, se le-to ponovno začasno registrira tako, da se v prometno dovoljenje takega vozila vpiše nov datum njegove veljavnosti.
9. člen
(1) Predlog za izdajo novega prometnega dovoljenja namesto pogrešanega se poda pri registracijski organizaciji, v katerem je potrebno navesti okoliščine, v katerih je bilo prometno dovoljenje izgubljeno ali ukradeno.
(2) Namesto pogrešanega prometnega dovoljenja registriranega vozila se izda novo prometno dovoljenje. Namesto pogrešanega prometnega dovoljenja vozila, ki je odjavljeno, se izda potrdilo iz evidence vozil.
(3) Lastnik vozila, za katerega je izdan dvojnik prometnega dovoljenja, mora najdeno pogrešano prometno dovoljenje vrniti registracijski organizaciji.
(4) Najdeno pogrešano prometno dovoljenje, za katerega je izdan dvojnik, se uniči.
10. člen
Če je prometno dovoljenje obrabljeno ali poškodovano, lastnik vozila vloži predlog pri registracijski organizaciji, da mu namesto obrabljenega ali poškodovanega prometnega dovoljenja izda novo prometno dovoljenje. Obrabljeno ali poškodovano prometno dovoljenje se odvzame in uniči.
V. PODALJŠANJE VELJAVNOSTI PROMETNEGA DOVOLJENJA
11. člen
(1) Predlog za podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja poda lastnik vozila.
Veljavnost prometnega dovoljenja se podaljša, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
– da je za vozilo, za katerega se mora opraviti tehnični pregled, izdano dokazilo o tehnični brezhibnosti vozila, ki ne sme biti starejše od 30 dni;
– da se podatki, vpisani v prometnem dovoljenju, ujemajo z dejanskim stanjem;
– da ni poteklo več kot 30 dni oziroma več kot eno leto od dneva poteka veljavnosti prometnega dovoljenja izdanega za vozilo;
– da predlog ni podan več kot 30 dni pred potekom veljavnosti prometnega dovoljenja;
– da lastnik predloži potrdilo na predpisanem obrazcu, da je za vozilo plačano letno povračilo za uporabo cest, ki ga plačujejo lastniki registriranih vozil oziroma da je lastnik vozila oproščen plačila takega povračila;
– da lastnik predloži dokazilo o sklenjenem zavarovanju avtomobilske odgovornosti.
(2) Izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka ugotovi uslužbenec, ki opravlja postopke registracije (v nadaljnjem besedilu: referent) in določi rok veljavnosti prometnega dovoljenja, kot je to določeno v 8. členu tega pravilnika.
(3) V primeru smrti lastnika vozila se veljavnost prometnega dovoljenja do izdaje pravnomočnega sklepa o dedovanju podaljša s soglasjem vseh pravnih naslednikov.
VI. SPREMEMBA PODATKOV O LASTNIKU IN VOZILU
12. člen
Predlogu za spremembo lastništva vozila in spremembo podatkov o lastniku vozila je potrebno priložiti naslednja dokazila:
– zadnje slovensko prometno dovoljenje;
– dokazila o spremembi lastništva vozila oziroma o spremembi podatkov o lastniku vozila;
– dokazila, ki so potrebna na podlagi drugih predpisov (npr. davki, zavarovanje avtomobilske odgovornosti itd.);
– dokazilo o istovetnosti stranke (za fizične osebe veljavna listina, opremljena s fotografijo osebe, ki jo je izdal državni organ, za pravne osebe pa dokazilo o registraciji pravne osebe).
13. člen
Predlogu za spremembo tehničnih podatkov registriranega vozila se priložijo naslednja dokazila:
– prometno dovoljenje vozila;
– zapisnik o tehničnem pregledu vozila s potrjeno tehnično spremembo vozila;
– dokazila o izvoru in lastnini posameznih delov vozila, ki so bili naknadno vgrajeni, če se podatki o vozilu, vpisani prometno dovoljenje, spremenijo zaradi take naknadne vgradnje.
VII. ODJAVA VOZILA
14. člen
(1) Vozila se odjavijo tako, da se črtajo iz evidence registriranih vozil.
Predlogu za odjavo vozila je potrebno priložiti naslednja dokazila:
– zadnje slovensko prometno dovoljenje;
– izjava o lokaciji vozila ali potrdilo o uničenju vozila za izrabljeno vozilo po predpisih o varstvu okolja;
– dokazilo o istovetnosti stranke (za fizične osebe veljavna listina, opremljena s fotografijo osebe, ki jo je izdal državni organ, za pravne osebe pa dokazilo o registraciji pravne osebe).
(2) Stranka mora hkrati z odjavo izročiti registrske tablice, ki so bile izdane za označitev vozila, razen v primerih, določenih v drugem odstavku 197. člena zakona.
15. člen
(1) V prometno dovoljenje odjavljenega vozila se v rubriko "Opombe", če tam ni dovolj prostora pa na prvo stran, vpiše zaznamek:
– da je vozilo odjavljeno;
– datum odjave;
– podpis referenta in pečat oziroma žig registracijske organizacije;
– ugotovitev o postopku z registrskimi tablicami (npr.: registrske tablice ukradene, vrnjene, zadržane itd.).
(2) Za vozila, ki se odjavljajo, ker so ukradena, je treba predlogu za odjavo vozila priložiti dokazilo o prijavi kraje vozila pri pristojni policijski postaji, razen če je to razvidno iz računalniške evidence.
16. člen
(1) Če lastnik vozila v primerih iz prvega odstavka 197. člena zakona ne odjavi vozila in ne izroči registrskih tablic, upravna enota, na območju katere ima lastnik vozila svoje stalno prebivališče ali sedež oziroma začasno prebivališče, če v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča, izda pisno obvestilo, s katerim lastnika vozila opozori na izpolnitev obveznosti v 15 dneh po prejemu obvestila.
(2) Z izdajo obvestila iz prejšnjega odstavka prične upravna enota postopek za črtanje vozila iz evidence registriranih vozil.
(3) Če lastnik vozila ne izpolni obveznosti iz prvega odstavka tega člena, upravna enota črta vozilo iz evidence registriranih vozil in pošlje policiji obvestilo za odvzem registrskih tablic.
(4) Vozilo se iz evidence registriranih vozil črta po uradni dolžnosti tako, da se v evidenco vpiše naslednji zaznamek:
– vozilo odjavljeno po uradni dolžnosti,
– datum odjave vozila,
– ugotovitev o postopku z registrskimi tablicami.
VIII. EVIDENCA IN DOKAZILA
17. člen
Evidenca registriranih vozil se vodi računalniško in v obliki kartoteke vozil, ki jo sestavljajo predlogi za registracijo vozila.
18. člen
(1) Vsa dokazila morajo biti priložena na vpogled v izvirniku, razen dokazil, ki so registracijski organizaciji dostopna v elektronski obliki.
(2) Dokazila priložena na vpogled se vrnejo predlagatelju, ki jih mora hraniti 10 let.
(3) V kartoteko vozila se poleg predloga za registracijo vloži tudi izvirnik prometnega dovoljenja in kopije dokazil o izvoru in lastništvu vozila, ki jih je dolžna priskrbeti stranka. Kartoteka vozila se hrani 5 let od dneva registracije vozila, po 3 letih pa se jo lahko hrani tudi v obliki mikrofilma ali podobnega zapisa.
19. člen
(1) Tuje prometno dovoljenje, izdano v državi članici Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: država članica), mora biti priloženo v izvirniku. Če je to sestavljeno iz dveh delov (Del I in Del II), morata biti priložena oba dela.
(2) V primeru, če je dokazilo iz prejšnjega odstavka sestavljeno iz dveh delov, in če drugi del manjka, lahko registracijska organizacija izjemoma registrira tako vozilo v Republiki Sloveniji, ko pristojni organ države članice, kjer je bilo vozilo že registrirano, pisno ali preko elektronskih medijev potrdi, da je predlagatelj upravičen do registracije vozila.
20. člen
(1) Registracijska organizacija, ki je registrirala vozilo, ki je bilo pred tem registrirano v drugi državi članici in katero v drugi državi članici ni bilo odjavljeno, mora o tem obvestiti organ države članice, najkasneje v dveh mesecih od dneva registracije. Tuje registrske tablice se odvzamejo in uničijo, razen registrskih tablic diplomatskih in konzularnih predstavništev in misij tujih držav, ki se vrnejo ministrstvu, pristojnemu za zunanje zadeve.
(2) Obvestilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati naslednje podatke:
– kodo države,
– staro registrsko oznako vozila,
– novo registrsko oznako vozila,
– datum registracije,
– identifikacijsko številko vozila (VIN),
– serijsko oznako prometnega dovoljenja,
– posebne informacije (npr. ugotovitev o postopku z registrskimi tablicami itd.).
(3) Obvestilo iz prvega odstavka tega člena pošlje registracijska organizacija ministrstvu, pristojnemu za notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu: ministrstvu), ki ga posreduje organu druge države članice.
(4) Registracijska organizacija vrne odvzeto prometno dovoljenje državi članici preko ministrstva, če ta v roku šestih mesecev od dneva registracije vozila zahteva njegovo vrnitev, v kartoteko vozila pa vloži fotokopijo izvirnika.
21. člen
(1) Ministrstvo, ki prejme obvestilo organa druge države članice o registraciji vozila v drugi državi članici, odjavi vozilo iz prometa in v evidenco registriranih vozil vnese podatke o državi članici, ki je vozilo registrirala, o novi registrski oznaki, datumu registracije in podatke o vrnitvi oziroma uničenju registrskih tablic in najkasneje v šestih mesecih od dneva, ko prejme obvestilo zahteva vrnitev prometnega dovoljenja za vozilo, ki je bilo predhodno registrirano v Republiki Sloveniji.
(2) Vrnjeno slovensko prometno dovoljenje ministrstvo posreduje registracijski organizaciji, ki ga je izdala, da ga uniči.
IX. ZAMENJAVA REGISTRSKIH TABLIC
22. člen
(1) Lastnik vozila, ki pogreši registrske tablice za registrirano vozilo, naznani to registracijski organizaciji.
(2) V predlogu za izdajo novih registrskih tablic namesto pogrešanih se navede okoliščine, v katerih so bile registrske tablice izgubljene oziroma ukradene. Predlogu mora stranka priložiti tudi tisto oziroma tiste registrske tablice, ki niso bile ukradene oziroma izgubljene. Nove registrske tablice za registrirano vozilo namesto pogrešanih izda registracijska organizacija.
(3) Namesto pogrešane, uničene ali obrabljene registrske tablice se na zahtevo lastnika vozila izda nova ali izdata novi registrski tablici, ki ima-ta registrsko oznako pogrešane, uničene oziroma obrabljene registrske tablice.
(4) Obrabljeno registrsko tablico oziroma obrabljeni registrski tablici iz prejšnjega odstavka mora lastnik vozila vrniti registracijski organizaciji, da jih uniči.
X. PREIZKUSNE TABLICE
23. člen
(1) Predlog za izdajo potrdila za preizkusno vožnjo in preizkusno tablico poda lastnik vozila registracijski organizaciji.
(2) Predlogu iz prejšnjega odstavka je potrebno na vpogled priložiti:
– dokazilo o izvoru oziroma lastništvu vozila,
– dokazilo o sklenjenem zavarovanju vozila,
– dokazilo o istovetnosti stranke (za fizične osebe veljavna listina, opremljena s fotografijo osebe, ki jo je izdal državni organ, za pravne osebe pa dokazilo o registraciji pravne osebe).
(3) Registracijska organizacija izda preizkusne tablice ter potrdilo za preizkusno vožnjo in preizkusno tablico na obrazcu iz Priloge št. 4, ki je sestavni del tega pravilnika.
(4) Preizkusne tablice in potrdila za preizkusno vožnjo in preizkusne tablice se ne izda za vozilo, ki ni obvezno zavarovano.
(5) Predloge in kopije potrdil za preizkusno vožnjo in preizkusno tablico hrani registracijska organizacija najmanj eno leto od izdaje.
24. člen
(1) Upravna enota izda pravni osebi ali samostojnemu podjetniku posamezniku, dovoljenje za uporabo kovinskih preizkusnih tablic, če izpolnjujeta naslednje pogoje:
– sta registrirana za prodajo vozil,
– imata ustrezne poslovne prostore (prodajni salon vozil).
(2) Kovinska preizkusna tablica se izda za prevoz vozila od sedeža prodajalca do:
– najbližje pooblaščene organizacije za opravljanje tehničnih pregledov,
– pooblaščene strokovne organizacije za homologacijo,
– sedeža poslovne enote prodajalca.
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena, lahko upravna enota izda kovinske preizkusne tablice proizvajalcem vozil oziroma proizvajalcem nadgradenj vozil ter znanstvenim institucijam, ki opravljajo testiranje vozil, za relacijo do lokacije testiranja vozila.
(4) Predlogu za izdajo kovinskih preizkusnih tablic mora stranka priložiti naslednja dokazila:
– izpis iz sodnega registra za pravne osebe oziroma priglasitveni list za samostojne podjetnike posameznike, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– uporabno dovoljenje za poslovne prostore,
– pogodbo o zaposlitvi delavcev, ki bodo pooblaščeni za izdajo potrdil za preizkusno vožnjo in uporabo kovinskih preizkusnih tablic,
– dokaz o sklenjenem zavarovanju avtomobilske odgovornosti najmanj za obdobje veljavnosti dovoljenja.
(5) Upravna enota izda skupaj s kovinskimi preizkusnimi tablicami dovoljenje za uporabo, v katerem določi veljavnost, namen uporabe, pooblaščence za izdajo potrdil za preizkusno vožnjo in največ dva pooblaščenca za vožnjo vozil označenih s temi tablicami.
(6) Pooblaščenec pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika izda skupaj s kovinskimi preizkusnimi tablicami tudi potrdilo za preizkusno vožnjo na predpisanem obrazcu iz Priloge št. 4, v katerem navede vse podatke iz prejšnjega člena. Kopije izdanih potrdil hrani pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik najmanj eno leto od izdaje.
(7) Dovoljenje za uporabo kovinskih preizkusnih tablic se izda z veljavnostjo enega leta in z možnostjo ponovne izdaje. Če stranka v roku treh dni po poteku veljavnosti dovoljenja za uporabo kovinskih preizkusnih tablic ne poda predloga za ponovno izdajo dovoljenja, mora kovinske preizkusne tablice vrniti upravni enoti, ki jih je izdala.
(8) Predlog, dokazila in dovoljenje so sestavni del zadeve, ki jo upravna enota hrani najmanj dve leti.
25. člen
Evidenca izdanih preizkusnih tablic in potrdil za preizkusno vožnjo se vodi v obliki računalniške evidence registriranih vozil in vsebuje naslednje podatke:
– številko potrdila,
– oznako preizkusne tablice,
– podatke o lastniku oziroma uporabniku (ime in priimek oziroma firma in naslov oziroma sedež),
– podatke o vozilu (znamka, tip in identifikacijska številka vozila VIN),
– namen izdaje,
– zavarovalnico in številko zavarovalne police,
– registracijsko organizacijo, ki jih je izdala,
– obdobje veljavnosti.
XI. IZBIRA DELA OZNAČBE REGISTRSKE TABLICE
26. člen
(1) Predlog za rezervacijo in naročilo izdelave registrskih tablic z izbranim delom označbe se poda pri registracijski organizaciji.
Predlog iz prejšnjega odstavka mora vsebovati naslednje podatke:
– ime in priimek oziroma naziv lastnika vozila,
– naslov prebivališča oziroma sedež lastnika vozila,
– matično številko lastnika vozila,
– izbrani del označbe registrske tablice,
– število in obliko registrskih tablic,
– vrsto registrskih tablic,
– datum rezervacije.
(2) Po prejemu predloga iz prvega odstavka tega člena, registracijska organizacija preveri v računalniški evidenci ali je izbrana označba registrske tablice prosta.
(3) Registracijska organizacija izbriše iz računalniške evidence rezervacijo izbranega dela označbe registrske tablice, če predlagatelj ne potrdi rezervacije z dokazilom o plačilu stroškov izbire dela označbe v petih dneh od dneva podanega predloga.
(4) Izbrani del označbe registrske tablice je rezerviran za osebo, ki ga je izbrala, pet let od dneva izbire. Če v tem času oseba ne naroči izdelave registrskih tablic z izbranim delom označbe se rezervacijo briše iz računalniške evidence, naročnik pa nima pravice do vračila vplačanih stroškov.
(5) Del označbe registrske tablice je mogoče izbrati po lastni želji, če:
– izbrani del ni bil dodeljen ali rezerviran za drugega lastnika vozila;
– ne vsebuje kombinacije, ki se uporablja za serijsko izdelane tablice.
(6) Dela označbe registrske tablice ni mogoče izbrati za registrske tablice za začasno registrirana vozila iz tretjega odstavka 201. člena zakona, za vozila diplomatskih in drugih predstavništev ter preizkusnih tablic.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen
Določbi drugega in tretjega odstavka 4. člena tega pravilnika se začneta uporabljati v enem letu od uveljavitve tega pravilnika.
28. člen
Določba 5. člena tega pravilnika se začne uporabljati v enem letu od uveljavitve tega pravilnika, do takrat se predlog za postopke registracije poda na obrazcu, ki ga predpisuje 74. člen Pravilnika o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil (Uradni list RS, št. 95/01, 52/02, 37/03 in 117/03).
29. člen
(1) Določba prvega odstavka 7. člena tega pravilnika se začne uporabljati v enem letu od uveljavitve tega pravilnika, do takrat se izda prometno dovoljenje na obrazcu kot je določen v 5. členu Pravilnika o registraciji motornih in priklopnih vozil (Uradni list RS, št. 95/01 in 55/04).
(2) Prometna dovoljenja, izdana pred uveljavitvijo tega pravilnika, ostanejo še naprej v veljavi.
30. člen
Določbe 9. člena, določbe tretjega in četrtega odstavka 22. člena ter 26. člena tega pravilnika začnejo uporabljati organizacije, ki opravljajo tehnične preglede vozil ter gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki, ki opravljajo dejavnost prodaje motornih oziroma priklopnih vozil z dnem začetka veljave javnih pooblastil, ki jih podeli minister, pristojen za notranje zadeve.
31. člen
Določba 25. člena tega pravilnika se začne uporabljati v enem letu od uveljavitve tega pravilnika, do takrat pa se evidenca vodi v obliki kartoteke vozil.
32. člen
Za vozila, ki so bila registrirana pred uveljavitvijo Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o registraciji motornih in priklopnih vozil (Uradni list RS, št. 55/04), se podatki o vrsti vozila, obliki ali namenu karoserije vozila, opredeljenih po standardu JUS M. N. 010 pri prvem tehničnem pregledu oziroma najkasneje v treh letih od uveljavitve tega pravilnika, prevedejo skladno s tabelo »Tabela razvrstitve motornih in priklopnih vozil ter traktorjev in traktorskih priklopnikov po vrsti in obliki ali namenu karoserije«, ki je kot Priloga št. 5 sestavni del tega pravilnika.
33. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o registraciji motornih in priklopnih vozil (Uradni list RS, št. 95/01 in 55/04).
34. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1321/05-217/135-2005
Ljubljana, dne 15. junija 2005.
EVA 2005-1711-0011
Dragutin Mate l. r.
Minister
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost