Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2005 z dne 13. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2005 z dne 13. 7. 2005

Kazalo

2903. Pravilnik o prevzemu ladijskih odpadkov in ostankov tovora, stran 6831.

Na podlagi tretjega odstavka 20. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04) ter za izvrševanje 72. člena in drugega odstavka 184. člena Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 37/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajata minister za okolje in prostor ter minister za promet
P R A V I L N I K
o prevzemu ladijskih odpadkov in ostankov tovora
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa v skladu z Direktivo Evropskega Parlamenta in Sveta 2000/59/ES z dne 27. novembra 2000 o pristaniških zmogljivostih za prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora (UL L št. 332, z dne 28. 12. 2000) in z 10. členom Direktive Evropskega Parlamenta in Sveta 2002/84/ES z dne 5. novembra 2002, ki spreminja Direktivo 2000/59/ES o pristaniških zmogljivostih za prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora, (UL L št. 324, z dne 29. 11. 2002) pravila ravnanja za zmanjšanje nezakonitega odmetavanja ladijskih odpadkov in ostankov tovora v morje z zagotavljanjem pristaniških zmogljivosti za prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora ter s tem izboljšanje varstva morskega okolja.
2. člen
(pomen izrazov)
(1) Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. ladja je vsako morsko plovilo in plavajoča naprava, vključno s plovili za rekreacijo in ribiškimi plovili;
2. MARPOL 73/78 je Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij, 1973, s pripadajočim Protokolom 1978 (Uradni list SFRJ, št. 2/85-MP), s spremembami;
3. ladijski odpadki so vsi odpadki, vključno s komunalno odpadno vodo in ostanki, ki niso ostanki tovora, ki nastanejo med plovbo ladje v skladu s prilogami I, IV, V in VI MARPOL 73/78, in odpadki, povezani s tovorom v skladu z navodili za izvajanje Priloge V MARPOL 73/78;
4. ostanki tovora so preostanki kakršnegakoli tovora na ladji, v prostoru za tovor ali v tankih, ki ostanejo po končanem razkladanju in čiščenju, ter vključujejo preostanke in razlitja pri nakladanju ali razkladanju;
5. pristanišče sta vodni in priobalni prostor v skladu s Pomorskim zakonikom;
6. koprsko tovorno pristanišče je območje koprskega tovornega pristanišča, določenega v Pomorskem zakoniku, vključno z območjem njegovega sidrišča;
7. pristaniške zmogljivosti za prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora so pritrjene, plavajoče ali premične naprave, ki lahko sprejmejo ladijske odpadke ali ostanke tovora;
8. upravljavec pristanišča je pravna ali fizična oseba, ki upravlja pristanišče v skladu s Pomorskim zakonikom;
9. ribiško plovilo je morsko plovilo, ki je opremljeno ali uporabljeno za komercialni ribolov v skladu s predpisi, ki urejajo morski ribolov;
10. plovilo za rekreacijo je plovilo katerekoli vrste ne glede na vrsto pogona, če je namenjeno za športne aktivnosti in prosti čas.
(2) Ne glede na določbe 3. in 4. točke prejšnjega odstavka se odpadki, ki nastajajo na ladji, in ostanki tovora štejejo za odpadke v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, komunalna odpadna voda z ladij pa za komunalno odpadno vodo v skladu s predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode.
(3) Ladijski odpadki in ostanki tovora se razvrščajo med komunalne odpadke v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, razen komunalne odpadne vode in ladijskih odpadkov, ki nastajajo na plovilu:
– pri uporabi mazalnih olj in pogonskega goriva,
– v kuhinjah ali pri prevozu živine kot stranski živalski proizvodi kategorije 1 in 2 v skladu s predpisi na področju veterinarstva, ki urejajo stranske živalske proizvode in
– pri vzdrževalnih delih kot nevarni odpadki razen odpadkov, ki se razvrščajo v skupino 15 01 ali 20 iz klasifikacijskega seznama odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.
(4) Ladijske odpadke in ostanke tovora je treba obdelati, predelati ali odstraniti v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, razen s komunalne odpadno vodo, za katero je treba zagotoviti ravnanje v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode.
3. člen
(uporaba)
Ta pravilnik se uporablja za:
1. vse ladje ne glede na njihovo zastavo, ki priplujejo ali se nahajajo v pristaniščih Republike Slovenije, razen vojaških ladij ter pomožnih ali drugih ladij v državni lasti, če se uporabljajo za nekomercialne namene, in
2. vsa pristanišča Republike Slovenije.
4. člen
(prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora)
(1) Prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora z ladij v pristanišču, ki ni koprsko tovorno pristanišče, opravlja izvajalec lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, ki to javno službo izvaja na območju občine, v kateri je pristanišče.
(2) Prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora z ladij v koprskem tovornem pristanišču opravlja izvajalec državne gospodarske javne službe zbiranja odpadkov s plovil.
(3) Izvajalec občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov iz prvega odstavka tega člena in izvajalec državne gospodarske javne službe zbiranja odpadkov s plovil iz prejšnjega odstavka (v nadaljnjem besedilu: zbiralec ladijskih odpadkov in ostankov tovora) mora zagotoviti, da so pristaniške zmogljivosti za prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora sposobne sprejeti vse vrste in količine ladijskih odpadkov in ostankov tovora ladij, ki običajno priplujejo v pristanišče, pri čemer mora upoštevati obratovalne potrebe uporabnikov pristanišča, velikost in geografsko lego pristanišča, vrste ladij in izjeme, predvidene za ladje iz 12. člena tega pravilnika, ki opravljajo redne prevoze s pogostimi in rednimi postanki v pristanišču.
(4) Prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora z ladij po tem pravilniku se ne šteje za pošiljanje odpadkov po predpisu, ki ureja čezmejno pošiljanje odpadkov, ladijski odpadki in ostanki tovora pa niso blago, za katerega se obračunava in plačuje uvozna dajatev po carinskih predpisih.
II. OBVEZNOSTI UPRAVLJAVCA PRISTANIŠČA
5. člen
(obveznosti upravljavca pristanišča)
(1) Upravljavec pristanišča mora zbiralcu ladijskih odpadkov in ostankov tovora omogočiti namestitev pristaniških zmogljivosti za prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora brez plačila za uporabo pristaniškega prostora.
(2) Upravljavec pristanišča mora zagotoviti, da se pristaniške zmogljivosti za prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora namestijo tako, da njihova uporaba pri prevzemu ali pretovoru ladijskih odpadkov in ostankov tovora preprečuje kopičenje ladijskih odpadkov in ostankov tovora ter ne povzroči ladjam čezmernih zamud.
(3) Upravljavec pristanišča mora zagotoviti, da zbiralec ladijskih odpadkov in ostankov tovora oddaja komunalno odpadno vodo z ladij izvajalcu občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in z ladij prevzete odpadke, ki se v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki, razvrščajo med:
– odpadna olja in ostanke uporabe goriv,
– stranske živalske proizvode 1 in 2 kategorije ali
– nevarne odpadke, ki niso odpadki iz skupine 15 01 ali 20 iz klasifikacijskega seznama odpadkov v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki, osebam, ki so pridobile okoljevarstveno dovoljenje ali koncesijo za zbiranje teh odpadkov.
(4) Upravljavec pristanišča mora osebam iz prejšnjega odstavka zagotoviti brezplačno namestitev pristaniških zmogljivosti za prevzem in začasno skladiščenje komunalne odpadne vode in odpadkov v pristanišču.
6. člen
(načrt prevzema ladijskih odpadkov
in ostankov tovora)
(1) Namestitev pristaniških zmogljivosti za prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora, vrsto in velikost naprav in druge pogoje za uporabo teh naprav se podrobneje določijo v načrtu prevzema ladijskih odpadkov in ostankov tovora.
(2) Izdelavo načrta prevzema ladijskih odpadkov in ostankov tovora mora zagotoviti upravljavec pristanišča, pri čemer mora glede vrste in namestitve pristaniških zmogljivosti upoštevati strokovne podlage, ki jih za izdelavo načrta posreduje izvajalec zbiranja ladijskih odpadkov in ostankov tovora.
(3) Načrt prevzema ladijskih odpadkov in ostankov tovora mora biti izdelan v skladu s prilogo 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(4) Načrt prevzema ladijskih odpadkov in ostankov tovora se lahko pripravi tudi za območje več pristanišč v skladu z dogovorom upravljavcev teh pristanišč pod pogojem, da je v njem za vsako posamezno pristanišče posebej določena vrsta in velikost ter način namestitve pristaniških zmogljivosti za prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora.
7. člen
(potrditev načrta prevzema ladijskih odpadkov
in ostankov tovora)
(1) Predlog načrta prevzema ladijskih odpadkov in ostankov tovora mora upravljavec pristanišča objaviti na krajevno običajen način v lokalnem tisku, na straneh svetovnega spleta in na javno dostopnem mestu na sedežu občinske uprave. Predlog načrta mora biti na tak način na vpogled javnosti vsaj 14 dni. V času javne objave predloga lahko uporabniki pristanišča podajo upravljavcu pristanišča pripombe, ki jih mora upravljavec pristanišča pri oblikovanju končnega predloga načrta na primeren način upoštevati.
(2 Načrt prevzema ladijskih odpadkov in ostankov tovora mora upravljavec pristanišča po zaključku javne objave posredovati v potrditev Agenciji Republike Slovenije za okolje (v nadaljnjem besedilu: Agencija).
(3) Agencija potrdi načrt prevzema ladijskih odpadkov in ostankov tovora, če je ta pripravljen v skladu z zahtevami in pogoji iz priloge 1 tega pravilnika ter operativnimi programi ravnanja z odpadki za tiste odpadke iz tretjega odstavka 5. člena tega pravilnika, za katere so ti programi izdani.
(4) Če Agencija potrditev načrta prevzema ladijskih odpadkov in ostankov tovora zavrne, mora upravljavec pristanišča pripraviti novega, ga javno objaviti v skladu s prvim odstavkom tega člena in ga po javni objavi posredovati Agenciji v potrditev.
(5) Načrt prevzema ladijskih odpadkov in ostankov tovora se potrdi za največ tri leta in po vsaki večji spremembi v delovanju pristanišča, zaradi katere se spremeni količina ali vrsta ladijskih odpadkov ali ostankov tovora. V dvomu, ali gre za večjo spremembo, odloči Agencija na pobudo upravljavca pristanišča, zbiralec ladijskih odpadkov in ostankov tovora ali inšpektorjev iz 15. člena tega pravilnika.
(6) Upravljavec pristanišča mora zagotoviti, da javno objavi predlog novega načrta prevzema ladijskih odpadkov in ostankov tovora na način iz drugega odstavka tega člena najkasneje pet mesecev pred iztekom roka veljavnosti tekočega načrta oziroma začetkom večje spremembe v delovanju pristanišča, ter ga posredovati Agenciji v potrditev najkasneje tri mesece pred iztekom roka veljavnosti tekočega načrta oziroma začetkom večje spremembe v delovanju pristanišča.
8. člen
(evidenca pristanišč in obveščanje mednarodne organizacije)
(1) Agencija vodi evidenco pristanišč, za katera so bila izdana potrdila za načrte prevzema ladijskih odpadkov in ostankov tovora.
(2) Evidenca pristanišč vsebuje podatke o upravljavcih pristanišč, zbiralcih ladijskih odpadkov in ostankov tovora ter pristaniških zmogljivosti za prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora.
(3) Ladja, ki pluje pod zastavo Republike Slovenije mora sporočiti Upravi Republike Slovenije za pomorstvo, če pri oddaji ladijskih odpadkov in ostankov tovora v pristaniščih izven območja Republike Slovenije niso bile zagotovljene ustrezne pristaniške zmogljivosti za prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora. Uprava Republike Slovenije za pomorstvo obvesti o tem pristojni organ zadevne države, Komisijo EU in Mednarodno pomorsko organizacijo.
9. člen
(ravnanje z ladijskimi odpadki in ostanki tovora)
(1) Upravljavec pristanišča mora zagotoviti, da se v pristanišču ravna z ladijskimi odpadki in ostanki tovora v skladu z načrtom prevzema ladijskih odpadkov in ostankov tovora.
(2) Upravljavec pristanišča mora imeti pregled nad oddajo ladijskih odpadkov in ostankov tovora in mora ladjo obvestiti, da mora pred izplutjem iz pristanišča oddati ladijske odpadke in ostanke tovora v pristaniške zmogljivosti za prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora v skladu z načrtom prevzema ladijskih odpadkov in ostankov tovora.
(3) Upravljavec pristanišča in zbiralec ladijskih odpadkov in ostankov tovora morata vsak v okviru svojih obveznosti po tem pravilniku omogočiti, da ladja dnevno oddaja ladijske odpadke in ostanke tovora v pristaniške zmogljivosti za prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora.
(4) Upravljavec pristanišča mora oddati letno poročilo o ravnanju z odpadki v rokih, obliki in na način, ki velja za zbiralce odpadkov v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki.
III. OBVEZNOSTI LADIJ
10. člen
(obveznost uporabe)
(1) Uporaba storitev zbiralca ladijskih odpadkov in ostankov tovora je obvezna za vse ladje, ki vplujejo ali se nahajajo na območju pristanišča.
(2) Ladja, ki ni plovilo za rekreacijo, registrirano za prevoz največ 12 oseb, ali ribiško plovilo, in je namenjena v pristanišče, mora pravilno in točno izpolniti obrazec iz priloge 2, ki je sestavni tega pravilnika, ter ga posredovati Upravi Republike Slovenije za pomorstvo:
– vsaj 24 ur pred prihodom, če je pristanišče postanka znano; ali
– takoj, ko je pristanišče postanka znano, če je ta informacija na voljo manj kakor 24 ur pred prihodom; ali
– najpozneje ob odhodu iz prejšnjega pristanišča, če potovanje traja manj kakor 24 ur.
(3) Uprava Republike Slovenije za pomorstvo pošlje kopijo izpolnjenega obrazca iz prejšnjega odstavka upravljavcu pristanišča in zbiralcu ladijskih odpadkov in ostankov tovora.
(4) Kopija obrazca iz prejšnjega odstavka se mora hraniti na ladji vsaj do naslednjega pristanišča in mora biti na voljo pristojnemu organu na območju tega pristanišča.
11. člen
(oddaja ladijskih odpadkov)
(1) Ladja mora pred izplutjem iz pristanišča zagotoviti oddajo ladijskih odpadkov v pristaniške zmogljivosti za prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora v skladu z načrtom prevzema ladijskih odpadkov in ostankov tovora.
(2) Ladja mora ladijske odpadke dnevno oddati v pristaniške zmogljivosti za prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora.
(3) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov tega člena lahko ladja, nadaljuje plovbo v naslednje pristanišče, ne da bi oddala ladijske odpadke, če je iz podatkov iz obrazca v prilogi 2 tega pravilnika razvidno, da ima ladja dovolj namenskih zmogljivosti za skladiščenje vseh doslej zbranih ladijskih odpadkov in vseh tistih, ki se bodo nabrali med nameravanim potovanjem do pristanišča, v katerem bo ladja oddala ladijske odpadke.
(4) Če obstajajo utemeljeni razlogi za domnevo, da v nameravanem pristanišču, v katerem bo ladja iz prejšnjega odstavka oddala ladijske odpadke, ni zadostnih pristaniških zmogljivostih za prevzem ladijskih odpadkov, ali če to pristanišče ni znano in zato obstaja nevarnost, da bodo ladijski odpadki odvrženi v morje, pomorski inšpektor od ladje zahteva oddajo ladijskih odpadkov pred odhodom iz pristanišča.
(5) Določbi tretjega in četrtega odstavka tega člena se ne uporabljata za plovila za rekreacijo, ki prevažajo do 12 oseb, in ribiška plovila.
12. člen
(izjeme)
(1) Če ladja, ki ni plovilo za rekreacijo, ki je registrirano za prevoz največ 12 oseb, ali ribiško plovilo, opravlja redne prevoze s pogostimi in rednimi postanki v pristaniščih in kadar je dovolj dokazov, da oddaja ladijske odpadke v pristaniščih na poti, lahko Uprava Republike Slovenije za pomorstvo odloči, da za to ladjo ne veljajo vse ali del obveznosti uporabnika storitev zbiralca ladijskih odpadkov in ostankov tovora.
(2) V odločbi iz prejšnjega odstavka Uprava Republike Slovenije za pomorstvo lahko odloči tudi o oprostitvi ali zmanjšanju plačila za storitve zbiralca ladijskih odpadkov in ostankov tovora.
(3) Uprava Republike Slovenije za pomorstvo mora redno, najmanj enkrat letno, obveščati Komisijo EU o uveljavljenih izjemah iz prejšnjih odstavkov tega člena.
13. člen
(oddaja ostankov tovora)
(1) Če mora ladja v pristanišču oddati ostanke tovora v skladu z MARPOL 73/78, jih mora oddati v pristaniške zmogljivosti za prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora, ki jih upravlja zbiralec ladijskih odpadkov in ostankov tovora.
(2) Za določitev cene za storitev zbiranja in odvoza ostankov tovora s plovil iz prejšnjega odstavka se uporabljajo določbe tretjega in četrtega odstavka 14. člena tega pravilnika.
III. PLAČILO STORITEV PREVZEMA LADIJSKIH ODPADKOV IN OSTANKOV TOVORA
14. člen
(plačilo prevzema ladijskih odpadkov in ostankov tovora)
(1) Opravljene storitve prevzema ladijskih odpadkov vključno s stroški njihove nadaljnje obdelave in odstranjevanja plačuje zbiralcu ladijskih odpadkov in ostankov tovora upravljavec pristanišča.
(2) Upravljavec pristanišča plačuje opravljene storitve zbiralca ladijskih odpadkov in ostankov tovora iz sredstev, ki jih zbere z obračunom teh storitev uporabnikom pristanišča na podlagi cene za storitev zbiranja in odvoza odpadkov s plovil iz 48. člena Pomorskega zakonika.
(3) Ceno za storitev zbiranja in odvoza odpadkov s plovil v pristanišču, ki ni koprsko tovorno pristanišče, določi pristojni organ občine, v kateri je pristanišče, v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe.
(4) Ceno za storitev zbiranja in odvoza odpadkov s plovil v koprskem tovornem pristanišču določi Vlada Republike Slovenije v skladu s predpisom, ki ureja državno gospodarsko javno službo zbiranja ladijskih odpadkov in ostankov tovora.
(5) V aktu, ki določa ceno za storitev zbiranja in odvoza odpadkov s plovil iz tretjega in četrtega odstavka tega člena, je treba določiti tudi višino odškodnine, do katere je upravičen uporabnik pristanišča zaradi zamude, ki nastane zaradi prevzemanja ladijskih odpadkov in ostankov tovora, ter pogoje, na podlagi katerih lahko uporabnik pristanišča uveljavlja odškodnino zaradi zamud.
(6) Ne glede na določbe prvega in tretjega odstavka tega člena lahko pristojni organ občine za pristanišče za plovila za rekreacijo, registrirana za prevoz največ 12 oseb, ali ribiška plovila določi ceno za opravljene storitve prevzema ladijskih odpadkov in ostankov tovora, ki jih plačuje upravljavec pristanišča zbiralcu ladijskih odpadkov in ostankov tovora, sredstva za plačilo teh storitev pa upravljavec pristanišča zbere z obračunom pristojbine za uporabo pristanišča ali pristojbine za privez v skladu s Pomorskim zakonikom.
(7) Pri oblikovanju cene za opravljene storitve prevzema ladijskih odpadkov in ostankov tovora iz prejšnjega odstavka je potrebno upoštevati merila v skladu s predpisom, ki ureja oblikovanje cen za opravljanje storitev občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
15. člen
(oblikovanje cene za storitev zbiranja in odvoza odpadkov s plovil, ki niso plovila za rekreacijo ali ribiška plovila)
Pri oblikovanju cene za storitev zbiranja in odvoza odpadkov s plovil iz prejšnjega člena je treba za ladje, ki niso plovila za rekreacijo, registrirana za prevoz največ 12 oseb, ali ribiška plovila, upoštevati naslednja merila:
– ladje morajo pomembno prispevati k stroškom prevzema ladijskih odpadkov, ne glede na dejansko uporabo pristaniških zmogljivosti za prevzem ladijskih odpadkov tako, da se vključi v ceno za storitev zbiranja in odvoza odpadkov s plovil poseben pavšalni del,
– cena za storitev zbiranja in odvoza odpadkov z vozil se razlikujejo glede na kategorijo, vrsto in velikost ladje, pri čemer pa morajo sredstva iz posebnega pavšalnega dela cene pokriti najmanj eno tretjino vseh stroškov opravljanja storitev zbiralca ladijskih odpadkov in ostankov tovora v zvezi s prevzemom ladijskih odpadkov,
– del stroškov opravljanja storitev zbiralca ladijskih odpadkov in ostankov tovora, ki se ne krije z obračunom posebnega pavšalnega dela cene, se krije na podlagi obračuna cene za prevzem posameznih vrst in količin ladijskih odpadkov in ostankov tovora, ki jih ladje dejansko oddajo,
– višina posebnega pavšalnega dela cene za storitev zbiranja in odvoza odpadkov s plovil se zniža, če ladja dokaže, da na podlagi njenega za okolje sprejemljivega upravljanja, njene zasnove, opreme in delovanja povzroča nastajanje manjše količine ladijskih odpadkov.
(2) Za prevzem odpadnih olj ali nevarnih odpadkov iz tretjega odstavka 5. člena tega pravilnika se v ceni za storitev zbiranja in odvoza odpadkov s plovil upošteva tudi strošek oddaje teh odpadkov v nadaljnje ravnanje, katerega višino določi oseba, ki ima okoljevarstveno dovoljenje za zbiranje teh nevarnih odpadkov.
(3) Za prevzem stranskih živalskih proizvodov se v ceni za storitev zbiranja in odvoza odpadkov s plovil upošteva strošek oddaje stranskih živalskih proizvodov v nadaljnje ravnanje v višini, ki je za prevzem stranskih živalskih proizvodov kategorije 1. in 2. določena v aktu o tarifi za opravljanje storitev državne gospodarske javne službe ravnanja s temi odpadki.
16. člen
(oblikovanje cene za storitev zbiranja in odvoza odpadkov s plovil za rekreacijo ali ribiških plovil)
Pri oblikovanju cene za storitev zbiranja in odvoza odpadkov s plovil za rekreacijo, registriranih za prevoz največ 12 oseb, ali ribiških plovil, je treba upoštevati merila v skladu s predpisom, ki ureja oblikovanje cen za opravljanje storitev občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
17. člen
(obveščanje uporabnikov pristanišča)
(1) Upravljavec pristanišča mora vsem uporabnikom pristanišča posredovati informacije iz 2. točke priloge 1 tega pravilnika in pojasniti ceno za storitev zbiranja in odvoza odpadkov s plovil in osnovo za obračun teh storitev z namenom, da se zagotovi pravičen in pregleden način obračuna stroškov teh storitev, ki odražajo dejanske stroške za zagotavljanje razpoložljivih in uporabljenih zmogljivosti ter za prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora.
(2) Cena za storitev zbiranja in odvoza odpadkov s plovil ne sme presegati primerljivih cen za podobne storitve v drugih državah članicah EU.
18. člen
(posredovanje poročil Komisiji EU)
Uprava Republike Slovenije za pomorstvo posreduje Ministrstvu za promet letno poročilo o oddajanju ladijskih odpadkov in ostankov tovora, Agencija pa letno poročilo o načrtih prevzema ladijskih odpadkov in ostankov tovora. Ministrstvo za promet posreduje Komisiji EU vsake tri leta skupno poročilo o izvajanju Direktive 2000/59/ES.
IV. NADZOR
19. člen
(inšpekcijski nadzor)
(1) Inšpekcijski nadzor nad upravljavci pristanišč in zbiralci ladijskih odpadkov in ostankov tovora opravljajo inšpektorji, pristojni za okolje.
(2) Inšpekcijski nadzor ladij v zvezi z oddajo ladijskih odpadkov in ostankov tovora opravljajo pomorski inšpektorji, pri čemer jih morajo o ladjah, ki ne izpolnjujejo zahteve v zvezi z oddajo ladijskih odpadkov in ostankov tovora, obveščati pristaniški nadzorniki.
(3) Pomorski inšpektorji morajo pri izbiri ladij za inšpekcijski nadzor nad ladjami, ki niso plovila za rekreacijo, registrirana za prevoz največ 12 oseb, ali ribiška plovila, upoštevati predvsem ladje:
– ki niso izpolnile zahtev o sporočanju iz 10. člena tega pravilnika ali
– za katere so ob pregledu podatkov iz obrazca v prilogi 2 tega pravilnika ugotovili, da obstajajo drugi razlogi za domnevo, da ladja ne spoštuje zahtev tega pravilnika.
(4) Pomorski inšpektorji morajo opraviti inšpekciji nadzor v zvezi z izpolnjevanjem zahtev tega pravilnika nad najmanj 25% ladij, ki niso plovila za rekreacijo, registrirana za prevoz največ 12 oseb, ali ribiška plovila.
(5) Pomorski inšpektor mora s svojim inšpekcijskim ukrepanjem zagotoviti, da:
– ladja ne zapusti pristanišča, če ugotovi, da niso izpolnjene zahteve iz 11. in 13. člena tega pravilnika, dokler ne odda ladijskih odpadkov oziroma ostankov tovora v pristaniške zmogljivosti za prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora,
– je o izplutju ladje obveščen pristojni organ v naslednjem pristanišču, če obstaja dokaz, da je ladja izplula, ne da bi oddala ladijske odpadke ali ostanke tovora v skladu z določbami tega pravilnika,
– ladja ne zapusti pristanišča, dokler ni izpolnila zahtev iz tega pravilnika, če ga je pristojni organ v prejšnjem pristanišču obvestil, da ni oddala odpadkov ali ostankov tovora.
V. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
20. člen
(prehodne in končne določbe)
(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati 29. in 30. člen ter priloga I Pravilnika o pogojih za opravljanje varnega prometa in vzdrževanje reda v pristaniščih in ostalih delih teritorialnega morja in notranjih morskih voda (Uradni list RS, št. 72/01 in 107/03).
(2) Upravljavec obstoječega pristanišča mora pripraviti prvi načrt prevzema ladijskih odpadkov ostankov tovora in ga javno objaviti v 30 dneh od dne uveljavitve tega pravilnika.
(3) Načrt prevzema ladijskih odpadkov iz prejšnjega odstavka je treba posredovati Agenciji v potrditev najkasneje v treh mesecih od dneva uveljavitve tega pravilnika.
(4) Upravljavec obstoječega pristanišča mora zagotoviti namestitev ustreznih pristaniških zmogljivosti za prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora v treh mesecih od dneva potrditve prvega načrta prevzema ladijskih odpadkov ostankov tovora.
21. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-01-31/2005
Ljubljana, dne 1. junija 2005.
EVA 2005-2511-0155
Janez Podobnik l. r.
Minister
za okolje in prostor
 
mag. Janez Božič l. r.
Minister
za promet

AAA Zlata odličnost