Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2005 z dne 13. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2005 z dne 13. 7. 2005

Kazalo

2897. Pravilnik o obliki in načinu vodenja knjigovodskih evidenc v Davčni upravi Republike Slovenije, stran 6819.

Na podlagi četrtega odstavka 26. člena Zakona o davčni službi (Uradni list RS, št. 17/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o obliki in načinu vodenja knjigovodskih evidenc v Davčni upravi Republike Slovenije
SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(knjigovodske evidence davkov in drugih obveznih dajatev)
Ta pravilnik ureja obliko in način vodenja knjigovodskih evidenc o odmeri, obračunu ter plačilih in vračilih davkov in drugih obveznih dajatev (v nadaljnjem besedilu: knjigovodske evidence davkov) iz 2. točke prvega odstavka 26. člena Zakona o davčni službi (Uradni list RS, št. 17/05 – uradno prečiščeno besedilo), ki jih pobira, nadzira in izterjuje Davčna uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: davčna uprava).
2. člen
(vodenje evidenc)
Knjigovodske evidence davkov vodijo davčni uradi oziroma izpostave davčnih uradov. Pri vodenju knjigovodskih evidenc davkov se uporabljajo določbe zakona, ki ureja računovodstvo, ter strokovna pravila, opredeljena z računovodskimi načeli in slovenskimi računovodskimi standardi.
I. KNJIGOVODSKE EVIDENCE DAVKOV
3. člen
(kontni načrt)
V knjigovodskih evidencah davkov se zbirajo, razvrščajo in evidentirajo podatki o terjatvah, obveznostih, plačilih in vračilih davkov po zavezancih za davek ter po vrstah davkov na kontih, predpisanih s kontnim načrtom za knjiženje davkov in drugih obveznih dajatev (v nadaljnjem besedilu: kontni načrt).
4. člen
(razčlenitev kontnega načrta)
(1) Kontni načrt vsebuje podatke in medsebojne povezave med kontom z nazivom, protikontom, številko vplačilnega podračuna, podkontom javnofinančenga prihodka v skladu s predpisi, ki urejajo enotni kontni načrt za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, ter šifro dajatve.
(2) Kontni načrt je po vsebini razdeljen v naslednje razrede:
– konti denarnega prometa,
– konti davkov za zavezance za davek – fizične osebe,
– konti zavezancev za davek – fizične osebe,
– konti davkov za zavezance za davek – pravne osebe,
– konti zavezancev za davek – pravne osebe,
– konti izvenbilančne evidence.
5. člen
(analitične evidence po zavezancih za davek in zbirne evidence po vrstah davkov)
(1) Knjigovodske evidence davkov sestavljajo analitične evidence davkov po zavezancih za davek in zbirne evidence po vrstah davkov. Knjigovodske evidence davkov se vodijo na način, ki omogoča kontrolo knjiženja, vpogled v časovno zaporedje knjiženja, oblikovanje informacij za potrebe odločanja različnim uporabnikom ter hrambo podatkov.
(2) Knjigovodske evidence davkov se vodijo po načelih pravilnosti, skrbnosti in ažurnosti.
6. člen
(poslovne knjige)
(1) Knjigovodske evidence davkov se vodijo v temeljnih in pomožnih poslovnih knjigah. Poslovne knjige se vodijo računalniško.
(2) Temeljni poslovni knjigi sta:
– dnevnik glavne knjige, v katerega se poslovni dogodki zapisujejo zbirno po časovnem zaporedju nastajanja poslovnih dogodkov;
– glavna knjiga, v katero se poslovni dogodki zapisujejo zbirno po vsebini na konte skladu s kontnim načrtom.
(3) Pomožni poslovni knjigi sta:
– dnevnik pomožne knjige, v katerega se poslovni dogodki zapisujejo posamično po časovnem zaporedju nastajanja poslovnih dogodkov;
– analitična evidenca po zavezancih za davek, iz katerih so razvidni podatki o prometu in stanju terjatev in obveznosti zavezancev za davek, v katero se zapisujejo posamezni poslovni dogodki po vrstah davkov.
(4) Če se vodijo knjigovodske evidence samo po posameznem zavezancu za davek, se temeljni knjigi izpišeta neposredno iz pomožne knjige.
II. KNJIGOVODSKE LISTINE, ROKI ZA KNJIŽENJE TER ROKI ZA IZDELAVO POROČIL MED LETOM
7. člen
(knjigovodska listina)
(1) Knjiženje sprememb v knjigovodskih evidencah davkov se opravlja na podlagi knjigovodske listine.
(2) Knjigovodska listina je zapisan dokaz poslovne spremembe v skladu z računovodskimi načeli in standardi.
(3) Knjigovodska listina mora vsebovati poslovno spremembo in ustrezne podatke za knjiženje. Za knjigovodsko listino se štejejo tudi podatki, dobljeni preko telekomunikacijskih sredstev oziroma pri računalniškem izmenjavanju podatkov. Pošiljatelj je odgovoren, da podatki ob sprejemu za telekomunikacijski prenos temeljijo na knjigovodski listini oziroma da so v računalnik vneseni podatki resnični, kar potrdi z elektronskim podpisom.
(4) Pred knjiženjem v knjigovodsko evidenco davkov morajo biti knjigovodske listine kontrolirane in odobrene od odgovorne osebe. Davčni uradi vodijo evidenco podpisnikov plačilnih instrumentov v povezavi s plačilnim prometom na podračunih davčnih organov.
8. člen
(vrste knjigovodskih listin)
Knjigovodske listine za knjiženje v knjigovodstvo davkov so:
1. Zunanje izvirne knjigovodske listine, ki so:
– davčni obračuni zavezancev,
– obvestila izvajalcev plačilnega prometa o plačilih in vračilih davkov,
– posamični akti pristojnih institucij o dovoljenem odpisu, odlogu ali obročnem odplačevanju davkov,
– upravni akti drugih organov.
2. Notranje izvirne knjigovodske listine, ki so:
– odločbe,
– obračuni obresti,
– sklepi.
3. Notranje izvedene knjigovodske listine, ki so interne temeljnice.
9. člen
(roki za knjiženje)
Knjiženje sprememb v knjigovodskih evidencah davkov se opravi v naslednjih rokih:
– knjiženje oziroma priprava podatkov za knjiženje na podlagi davčnih obračunov in odmernih odločb v petih delovnih dneh od prejema listin v kontrolo;
– knjiženje na podlagi notranjih izvedenih listin v petih delovnih dneh od prejema listin v davčno knjigovodstvo;
– obračun zamudnih obresti se izvede ob plačilu oziroma najmanj enkrat mesečno, in sicer v petih delovnih dneh po preteku meseca ter se najkasneje naslednji delovni dan po obračunu knjiži;
– če obveznosti niso poravnane v roku za plačilo, se obremenitev obresti izvrši na dan izdaje sklepa o izvršbi;
– obremenitve za zamudne obresti v knjigovodstvu davka na dodano vrednost hkrati s prejemom obvestila o prejetem plačilu;
– pripisi, odpisi, delni odpisi, odlogi in obročna plačila davčnega dolga takoj oziroma v prvih treh delovnih dneh v mesecu za pretekli mesec;
– vplačila in vračila na dan prejema obvestila o prometu in stanju na računu, ki ga posreduje Uprava Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP);
– stroški prisilne izterjave po vročenih sklepih o izvršbi se knjižijo v petih delovnih dneh po zaključku prve polovice meseca oziroma za sklepe, vročene v drugi polovici meseca, v petih delovnih dneh po koncu meseca;
– akontacije dohodnine in akontacije davka od drugih dohodkov ter obroki davka od premoženja in nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča morajo biti knjiženi v petih delovnih dneh po izračunu oziroma najkasneje 15 delovnih dni pred rokom plačila;
– prenos stanja iz preteklega leta po izdelavi letnega pregleda za preteklo leto oziroma najkasneje do 20. februarja tekočega leta;
– knjiženje množičnih obračunov in odmernih odločb zavezancev po terminskem načrtu.
10. člen
(datum knjiženja, zapadlosti in plačila)
(1) Datum knjiženja je tekoči datum, ko se podatek zapiše v knjigovodsko evidenco davkov.
(2) Datum zapadlosti je zadnji dan roka, do katerega je potrebno davčno obveznost poravnati v skladu z zakonom o obdavčenju oziroma zakonom, ki ureja davčni postopek.
(3) Za datum plačila davkov v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek, se šteje dan plačila davka pri davčnem organu, ali dan, ko izvajalec plačilnega prometa izvrši nalog za plačilo davkov, ali dan sprejetja odločitve pristojnega organa o konverziji davka v kapitalsko naložbo, ali dan, ko se davek poravna s preveč plačanim davkom v skladu z navedenim zakonom.
11. člen
(podlage za pripravo poročil)
(1) Za izdelavo mesečnih in polletnih poročil iz knjigovodske evidence davkov se uporabljajo:
– pregled o obremenitvah in plačilih davkov,
– pregled dolgov in preplačil zavezancev za davek,
– blagajniški dnevnik s prilogami za prejeta vplačila,
– kartica pomožne knjige,
– kartica glavne knjige,
– dnevnik pomožne knjige,
– dnevnik glavne knjige,
– bruto bilanca za prvo polletje.
(2) Bruto bilanca iz prejšnjega odstavka tega člena je sintetični pregled po vrstah davkov o plačilih, terjatvah in obveznostih za prvo polletje.
12. člen
(poročila in roki za izdelavo poročil med letom)
(1) Na podlagi knjigovodskih evidenc davkov se v rokih, določenih po tem členu, izdelajo naslednja poročila:
– pregled o obremenitvah in plačilih davkov v knjigovodstvu fizičnih oseb po datumu knjiženja, do 10. v mesecu za pretekli mesec. To poročilo se za mesec januar ne izdela;
– pregled o obremenitvah in plačilih davkov v knjigovodstvu pravnih oseb po datumu knjiženja in datumu valute, do 10. v mesecu za pretekli mesec. To poročilo se za mesec januar ne izdela;
– bruto bilanca za prvo polletje do 20. julija;
(2) Pregled o obremenitvah, plačilih in stanju davkov po podkontih javnofinančnih prihodkov, ki so prihodek državnega proračuna v Ministrstvu za finance, se izdela in pošlje do 15. v mesecu za pretekli mesec Direktoratu za javno računovodstvo. To poročilo se za mesec januar ne izdela.
13. člen
(obvestila davčnim zavezancem)
(1) Obvestilo o neporavnanih obveznostih pošlje davčna uprava davčnim zavezancem v skladu z zakonom, ki ureja davčno službo.
(2) Obvestilo davčnim zavezancem – rezidentom o stanju njihovih terjatev in obveznosti iz naslova davkov, po stanju na dan 31. decembra prejšnjega leta, pošlje davčna uprava najkasneje do 28. februarja tekočega leta.
III. KNJIGOVODSKA EVIDENCA PLAČIL IN VRAČIL DAVKOV NA PODRAČUNIH PO VRSTAH DAVKOV IN NA PODRAČUNIH DAVČNIH ORGANOV TER NAČIN RAZPOREJANJA PLAČANIH SREDSTEV
14. člen
(knjigovodska evidenca plačil in vračil davkov)
Davčni urad oziroma izpostava davčnega urada vodi analitično evidenco plačil in vračil davkov po zavezancih za davek. Zavezanci za davek plačujejo davke na način, opredeljen v predpisu, ki določa podračune in način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov.
15. člen
(način razporejanja sredstev iz podračunov po vrstah davkov)
Sredstva, vplačana na podračune po vrstah davkov, UJP dnevno razporeja na podračune prejemnikov sredstev v skladu s pravilnikom, ki ureja naloge UJP na področju plačevanja in razporejanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (v nadaljnjem besedilu: pravilnik o nalogah UJP).
16. člen
(način razporejanja sredstev iz podračunov davčnih organov)
(1) Sredstva, vplačana na podračun davčnega organa, UJP dnevno razporeja na podračune po vrstah davkov na podlagi plačilnih navodil, ki jih pripravi davčni urad oziroma izpostava davčnega urada v skladu s pravilnikom o nalogah UJP. Plačilna navodila se pošiljajo UJP v elektronski ali papirni obliki.
(2) Davčni urad oziroma izpostava davčnega urada pri pripravi plačilnih navodil upošteva izračun za razporejanje sredstev iz podračuna davčnega organa na podračune po vrstah javnofinančnih prihodkov. Izračun temelji na odstotnem deležu posameznih obveznosti v skupnem znesku obveznosti v knjigovodski evidenci davkov (v nadaljnjem besedilu: ključ razporeditve). Pri določanju vrstnega reda pokrivanja obveznosti se upoštevajo določbe zakona, ki ureja davčni postopek. Ključ razporeditve se določi dnevno.
IV. ZAKLJUČEVANJE IN HRAMBA KNJIGOVODSKIH EVIDENC DAVKOV
17. člen
(zaključevanje knjigovodskih evidenc davkov)
(1) Knjigovodske evidence davkov se ob koncu leta zaključijo. Letni pregled je računovodski izkaz usklajenega stanja na vseh kontih denarnega prometa, kontih davkov za zavezance za davek fizične in pravne osebe, kontih zavezancev za davek za fizične in pravne osebe ter kontih izvenbilančne evidence.
(2) Po stanju na dan 31. decembra se v knjigovodski evidenci davkov dokončno uskladita promet in stanje na kontih glavne in pomožne knjige.
(3) V bruto bilanci morajo biti izkazana stanja obveznosti in terjatev po vrstah davkov, ki se ujemajo s stanji iz pregleda obveznosti in terjatev zavezancev za davek.
18. člen
(uskladitev stanja na podračunih davčnih organov z UJP)
(1) Davčni urad oziroma izpostava davčnega urada uskladi z UJP evidenco o prometu in stanju na podračunu davčnega organa po stanju na dan 31. decembra.
(2) Vsa sredstva s prehodnih podračunov davčnih organov se v skladu s pravilnikom o nalogah UJP na dan 31. decembra prenesejo na ustrezne podračune javnofinančnih prihodkov.
19. člen
(hramba knjigovodskih evidenc, listin in poročil)
(1) Knjigovodske evidence, navedene v 6. členu, in knjigovodske listine se hranijo deset let, v skladu z zakonom, ki ureja davčno službo, če ni z zakonom o obdavčenju ali zakonom, ki ureja davčni postopek, drugače določeno. Oblika hrambe je papirna ali elektronska.
(2) Poročila letnega pregleda se hranijo trajno, v skladu z zakonom, ki ureja računovodstvo.
(3) Knjigovodske listine se po preteku rokov hrambe izločijo iz stalne zbirke dokumentarnega gradiva in uničijo, razen vzorčnih primerov, za katere je pristojni arhiv določil, da so arhivsko gradivo, v skladu z zakonom, ki ureja arhivsko gradivo in arhive.
V. POROČILA LETNEGA PREGLEDA
20. člen
(poročila letnega pregleda)
Za letni pregled se izdelajo naslednja poročila:
– bilanca na dan 31. decembra je analitični pregled plačil davkov, terjatev in obveznosti za leto izdelave letnega pregleda;
– pregled skupno doseženega prometa, je zbirni pregled doseženega prometa plačil davkov, terjatev in obveznosti do zavezancev za davek, ločen prikaz začetnega stanja ter prometa leta izdelave letnega pregleda;
– zaključna bruto bilanca je sintetični pregled po vrstah davkov o plačilih, terjatvah in obveznostih za leto izdelave letnega pregleda.
21. člen
(roki za izdelavo in pošiljanje poročil letnega pregleda)
(1) Roki za izdelavo in pošiljanje poročil letnega pregleda Generalnemu davčnemu uradu so:
– za zaključni letni pregled o obremenitvah in plačilih davkov v knjigovodstvu fizičnih oseb po datumu knjiženja, do 15. februarja za preteklo leto;
– za zaključni letni pregled o obremenitvah in plačilih davkov v knjigovodstvu pravnih oseb po datumu valute, do 15. februarja za preteklo leto;
– za bruto bilanco iz letnega pregleda do 20. februarja tekočega leta za preteklo leto.
(2) Letni pregled mora biti izdelan in poslan Generalnemu davčnemu uradu do 20. februarja tekočega leta za preteklo leto.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
(terjatve drugih predlagateljev izvršb)
Ta pravilnik se smiselno uporablja tudi za vodenje evidence terjatev drugih predlagateljev izvršb, ki jih davčni organ izterjuje na podlagi predpisov, ki urejajo postopek izvršbe, razen za terjatve, za katere morajo voditi knjigovodsko evidenco predlagatelji sami.
23. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o načinu vodenja davčnih evidenc (Uradni list RS, št. 33/96 in 73/97).
24. člen
(prevajalna tabela za enotni kontni načrt)
Do prenove informacijskega sistema davčnega knjigovodstva se za zagotovitev uporabe enotnega kontnega načrta za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava uporablja prevajalna tabela, ki je sestavni del kontnega načrta iz 3. člena tega pravilnika.
25. člen
(začetek veljavnosti in uporabe)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 420-17/2004/20
Ljubljana, dne 24. junija 2005.
EVA 2005-1611-0064
dr. Andrej Bajuk l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost