Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2005 z dne 13. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2005 z dne 13. 7. 2005

Kazalo

2896. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju, stran 6819.

Na podlagi 4. člena Odloka o kadrovskem štipendiranju (Uradni list RS, št. 16/99) je Komisija Vlade Republike Slovenije za kadrovske in administrativne zadeve na 29. seji, dne 28. 6. 2005 sprejela
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju
1. člen
V Pravilniku o štipendiranju (Uradni list RS, št. 49/04) se v prvem odstavku 5. člena črta druga alinea.
V drugem odstavku se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Pred izbiro prijavljenih kandidatov morajo kandidati za potrebe Ministrstva za obrambo in Policije opraviti zdravniški pregled in psihološko testiranje.«
2. člen
V 20. členu se za 4. točko doda nova 5. točka, ki se glasi:
»5. brez opravičljivih razlogov ne izpolnjuje študijskih obveznosti v skladu z izobraževalnim programom;«
Sedanje 5. do 11. točka postanejo 6. do 12. točka.
3. člen
V 24. členu se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Zoper sklep o vračilu sorazmernega dela prejetih kadrovskih štipendij in drugih stroškov izobraževanja ima kandidat pravico do pritožbe na komisijo za pritožbe iz delovnega razmerja pri Vladi Republike Slovenije v 15 dneh od vročitve sklepa. Pritožba se vloži neposredno pri organu prve stopnje – Podkomisiji za štipendiranje.«
»Če štipendist ni zadovoljen z odločitvijo komisije za pritožbe iz delovnega razmerja pri Vladi Republike Slovenije, lahko v 30 dneh od dneva vročitve njene odločbe sproži postopek pred sodiščem, pristojnim za upravne spore.«
4. člen
V prvem odstavku 25. člena se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. izpolni vse pogodbene obveznosti, določene s pogodbo o štipendiranju ali v rokih, ki mu jih je za dokončanje študija določila podkomisija, štipenditor pa mu v 90 dneh po prejemu pisnega obvestila o zaključku izobraževanja ne zagotovi sklenitve delovnega razmerja v skladu s pogodbo o štipendiranju oziroma mu pisno ne zagotovi, v kolikšnem času bo to mogoče; v primeru preseženega roka za zaposlitev iz upravičenih razlogov, nastalih bodisi na strani štipenditorja ali štipendista, sklenejo vse tri pogodbene stranke aneks k pogodbi o kadrovski štipendiji, s katerim uredijo medsebojne pravice in obveznosti (kot upravičen razlog preseženega roka se smatra vključitev štipendista v prvo možno generacijo šole za častnike);«
5. člen
V 26. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Čas obročnega vračanja prejetih štipendij in drugih stroškov izobraževanja ne more biti daljši od časa prejemanja kadrovske štipendije.«
Sedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
6. člen
27. člen se spremeni tako, da se glasi:
»V primeru potreb po kadrih lahko podkomisija za štipendiranje izjemoma sklene, da se štipendist namesto v organu državne uprave, za potrebe katerega se je štipendiral, zaposli v drugem organu državne uprave.
Soglasje za tako zaposlitev v razmerju med ministrstvom in organi v njegovi sestavi daje minister, v razmerju med ministrstvom za javno upravo in upravnimi enotami minister, pristojen za javno upravo, v razmerju med vladnimi službami pa generalni sekretar vlade oziroma predsednik vlade.«
7. člen
V 29. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Osebni podatki štipendista so vključeni v zbirko podatkov o štipendistih, ki jo vodi Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za organizacijo in kadre.«
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1101-100/2005
Ljubljana, dne 28. junija 2005.
EVA 2005-3111-0026
Predsednik komisije
Vlade Republike Slovenije
za kadrovske in
administrativne zadeve
dr. Gregor Virant l. r.

AAA Zlata odličnost