Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2005 z dne 13. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2005 z dne 13. 7. 2005

Kazalo

2895. Uredba o finančnih spodbudah za tuje investicije, stran 6816.

Na podlagi četrtega odstavka 7. člena Zakona o spodbujanju tujih neposrednih investicij in internacionalizacije podjetij (Uradni list RS, št. 86/04) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o finančnih spodbudah za tuje investicije
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina uredbe)
Ta uredba podrobneje določa cilje in oblike finančnih spodbud (v nadaljnjem besedilu: spodbuda) za vhodne tuje neposredne investicije (v nadaljnjem besedilu: investicija) ter pogoje, merila in postopek za dodelitev spodbud.
II. CILJ IN OBLIKE SPODBUD
2. člen
(cilj spodbud)
Cilj dodeljevanja spodbud je privabljanje tujih investitorjev k investiranju na območju Republike Slovenije, katerih investicije bodo:
– v skladu s ponudbo na trgu dela v Republiki Sloveniji zagotavljale nova delovna mesta, in sicer predvsem v panogah z višjo dodano vrednostjo;
– prispevale k prenosu znanja in tehnologij in k sodelovanju znanstveno raziskovalnih ustanov na območju Republike Slovenije s tujimi investitorji;
– prispevale k skladnejšemu regionalnemu razvoju;
– prispevale k povečanju sinergičnih učinkov povezovanja tujih investitorjev s slovenskimi podjetji, in sicer predvsem na področju dobav tujim investitorjem in izmenjave znanj in tehnologij.
3. člen
(upravičeni stroški in izdatki)
S spodbudami se lahko financira naslednje upravičene stroške in izdatke investicij na ozemlju Republike Slovenije:
– stroške odpiranja novih delovnih mest (stroški bruto plač za dvoletno obdobje);
– stroške in izdatke investicij v opredmetena sredstva (kot so na primer komunalno in infrastrukturno opremljanje zemljišč, nakup, gradnja in obnova objektov, nakup novih strojev in druge opreme);
– druge stroške in izdatke investicij v skladu s pravili o državnih pomočeh.
III. POGOJI IN MERILA ZA DODELITEV SPODBUD
4. člen
(pogoji za dodelitev spodbud)
(1) Spodbude se dodelijo za začetne investicije. Za začetno investicijo se šteje:
– investicija v osnovna sredstva za ustanovitev novega ali razširitev obstoječega obrata;
– investicija v osnovna sredstva za začetek bistvenih sprememb proizvodnje ali proizvodnega procesa obstoječega obrata (s pomočjo racionalizacije, diverzifikacije ali posodobitve). Kot začetek bistvenih sprememb proizvodnje ali proizvodnega procesa obstoječega obrata se ne šteje povečanje obstoječe proizvodnje izdelkov, ki jih upravičenec ali z njim povezane pravne osebe v Republiki Sloveniji že proizvajajo, in povečanje obsega storitev, ki jih upravičenec ali z njim povezane pravne osebe v Republiki Sloveniji že izvajajo.
(2) Spodbude se dodelijo za investicije:
– v predelovalno dejavnost;
– v storitveno dejavnost, katere storitve se mednarodno tržijo;
– v storitve socialnega varstva;
– v razvojno-raziskovalno dejavnost.
(3) Spodbude se ne dodelijo za investicije v naslednje dejavnosti:
– proizvodnja, predelava in trženje kmetijskih proizvodov, kot določa Priloga I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 7/04);
– ribištvo;
– premogovništvo;
– jeklarstvo;
– pomorski transport;
– industrija umetnih vlaken;
– proizvodnja orožja in streliv.
5. člen
(upravičenci)
(1) Prijavo na razpis za dodelitev spodbud v skladu s to uredbo lahko vložijo tuji investitorji (to so nerezidenti, ki so ali pa nameravajo postati nosilci vhodne tuje neposredne investicije), pri čemer morajo imeti tuji investitorji ali njihove tuje povezane družbe izkušnje iz opravljanja dejavnosti projektnega podjetja, ki morajo biti izkazane v prijavi za razpis za dodelitev spodbude.
(2) Prejemniki spodbud so le projektna podjetja – rezidenti, to so gospodarske družbe, v katerih imajo tuji investitorji iz prejšnjega odstavka posredno ali neposredno najmanj 10-odstotni lastniški delež ali podružnice tujih investitorjev iz prejšnjega odstavka. Projektna podjetja so lahko tudi zasebni zavodi v ustanoviteljstvu tujega investitorja, ki delujejo po načelih neprofitnosti.
(3) Spodbude se ne dodelijo, če:
– je tuji investitor ali projektno podjetje trajno nesolventen;
– je tuji investitor ali projektno podjetje v stanju kapitalske neustreznosti, kot to določajo predpisi;
– je zoper tujega investitorja ali zoper projektno podjetje s pravnomočno odločbo sodišča začet stečajni postopek, postopek prisilne poravnave ali likvidacije.
(4) Spodbude se ne dodelijo, če ima tuji investitor ali projektno podjetje neporavnane obveznosti do Republike Slovenije.
(5) Spodbude se ne dodelijo, če je projektno podjetje:
– prejemnik državne pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetji v težavah,
– v desetih letih pred oddajo vloge pridobilo državno pomoč za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, ali je bilo do dodelitve spodbude v postopku pridobivanja te pomoči.
6. člen
(vrednost investicije)
(1) Če v razpisu ni drugače določeno, se v vrednost investicije, za katero se lahko dodelijo spodbude, vštevajo denarne vrednosti vseh novih investicij v opredmetena osnovna sredstva in v neopredmetena dolgoročna osnovna sredstva, ki so investirana v projektno podjetje v treh letih od dodelitve spodbude.
(2) Preračun evrov v tolarsko protivrednost se izvrši po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan prijave na razpis.
7. člen
(najnižja vrednost investicije)
(1) Najnižja vrednost investicije, za katero se dodelijo spodbude v predelovalno dejavnost, če v razpisu ni drugače določeno, znaša:
– v seznamu regij A (Pomurska, Podravska, Zasavska in Spodnjeposavska) – 1 milijon evrov v tolarski protivrednosti;
– v seznamu regij B (Savinjska, Koroška, Notranjsko-kraška in Jugovzhodna Slovenija) – 2 milijona evrov v tolarski protivrednosti;
– v seznamu regij C (Goriška in Gorenjska) – 3 milijone evrov v tolarski protivrednosti;
– v seznamu regij D (Obalno-kraška in Osrednjeslovenska) – 4 milijone evrov v tolarski protivrednosti.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, velja za občine s posebnimi razvojnimi problemi skladno s pravilnikom, ki ureja regionalno karto za izvajanje politike regionalnih državnih pomoči, najnižja vrednost investicije 1 milijon evrov v tolarski protivrednosti.
(3) Najnižja vrednost investicije v storitveni in razvojno-raziskovalni dejavnosti, za katere se lahko dodelijo spodbude, je 0.5 milijona evrov v tolarski protivrednosti.
8. člen
(najmanjše število novih delovnih mest)
(1) Za dodelitev spodbud mora projektno podjetje v treh letih po dodelitvi spodbude zagotoviti najmanj naslednje število novih delovnih mest:
– 50 v predelovalni dejavnosti;
– 10 v storitveni dejavnosti;
– 10 v razvojno-raziskovalni dejavnosti.
(2) Če v pogodbi ni določen daljši rok, se morajo novo zagotovljena delovna mesta v projektnem podjetju ohraniti najmanj pet let.
(3) Kot novo delovno mesto se šteje neto povečanje števila zaposlenih v projektnem podjetju v primerjavi s povprečjem števila zaposlenih v dvanajstih mesecih pred oddajo prijave za dodelitev spodbud, pri čemer se ustrezno upoštevajo zaposlitve s polnim in skrajšanim delovnim časom ter zaposlitve za določen čas.
9. člen
(merila za dodelitev spodbud)
(1) Pri odločanju o vrsti, obliki in višini spodbud se uporabljajo zlasti naslednja merila:
– vrednost investicije;
– reference tujega investitorja, ki vključujejo njegovo kreditno uvrstitev in boniteto; poslovni ugled in izkušnje pri investiranju ter opravljanju dejavnosti projektnega podjetja, vključno s tržnim položajem investitorja v tej panogi na njegovem domačem trgu in na tujih trgih;
– vpliv investicije na okolje;
– sedež, zaposlovanje in opravljanje dejavnosti projektnega podjetja v manj razvitih regijah;
– število in trajanje novo odprtih delovnih mest;
– prispevek investicije k razvoju človeškega kapitala v državi in v manj razvitih regijah;
– delež izvoza v projektnem podjetju;
– dodana vrednost in dodana vrednost na zaposlenega, ustvarjena v projektnem podjetju;
– prenos tehnologij (tehnični napredek), znanj in izkušenj, ki so pomembne za razvoj podjetja, panoge in narodnega gospodarstva;
– prihodnja plačila davkov ter prispevkov za socialno varnost;
– prihranek javnih izdatkov in drugih zmogljivosti javnega sektorja.
(2) Relativno pomembnost posameznih meril določi Javna agencija za spodbujanje tujih neposrednih investicij in internacionalizacije podjetji (v nadaljevanju: agencija) v razpisu.
10. člen
(najvišja vrednost spodbude)
(1) Najvišja vrednost spodbude ne sme presegati neto sedanje vrednosti ocenjenih prihodnjih prilivov iz naslova davkov, prispevkov za socialno varnost ter drugih merljivih koristi v zvezi z investicijo, v obdobju petih let od dodelitve spodbude.
(2) Metodologijo za izdelavo ocene neto sedanje vrednosti koristi države določi ocenjevalna komisija iz 13. člena te uredbe.
(3) Če gre za investicijo izrednega pomena, opredeljeno v četrtem odstavku tega člena, lahko agencija, na predlog ocenjevalne komisije iz 13. člena te uredbe, rok iz prvega odstavka tega člena podaljša na deset let.
(4) Kot investicija izrednega pomena se šteje:
– investicija v vrednosti najmanj 50 milijonov evrov v tolarski protivrednosti;
– investicija, ki ustvari najmanj 300 novih delovnih mest;
– investicija, za katero ocenjevalna komisija iz 13. člena te uredbe oceni, da je izjemnega pomena za narodno gospodarstvo in k tej oceni pridobi soglasje Vlade Republike Slovenije (v nadaljevanju: Vlada).
IV. POSTOPEK ZA DODELITEV SPODBUD
11. člen
(objava razpisa)
(1) Razpis za dodelitev spodbud objavi agencija v Uradnem listu Republike Slovenije in na svojih spletnih straneh.
(2) Na dan objave razpisa agencija objavi na svojih spletnih straneh razpisno dokumentacijo.
12. člen
(vsebina in pogoji razpisov)
(1) V razpisu agencija med drugim objavi:
– podrobnejšo opredelitev upravičencev za prijavo;
– vrste in oblike spodbud ter načine financiranja upravičenih stroškov in izdatkov;
– pogoje za dodelitev spodbud;
– merila, ki se upoštevajo pri dodelitvi spodbud;
– način in roke za oddajo prijav;
– čas in kraj odpiranja prijav;
– morebitne dodatne roke za dopolnitev prijav.
(2) Prijava na razpis se pripravi v slovenskem jeziku. Dokumentacija se pripravi v slovenskem ali angleškem jeziku.
(3) Zneski v prijavi in dokumentaciji morajo biti izraženi v tolarjih ali v evrih.
13. člen
(ocenjevalna komisija)
(1) Za strokovno oceno investicije ter za oblikovanje predloga za dodelitev spodbude imenuje minister ali ministrica, pristojna za gospodarstvo (v nadaljevanju: minister), ocenjevalno komisijo (v nadaljevanju: komisija).
(2) Za člane komisije se lahko imenujejo strokovnjaki iz ministrstev, pristojnih za gospodarstvo, finance, delo, znanost in tehnologijo ter strokovnjaki s področja investicij, industrijske politike, financ, mednarodnih ekonomskih odnosov, tehnologije in upravljanja podjetij. Predsednika komisije imenuje minister.
(3) Odločitev o predlogu za dodelitev spodbud se, če s poslovnikom komisije ni določeno drugače, sprejema z absolutno večino glasov.
(4) Vsak član komisije mora ministra pisno obvestiti o morebitnih povezavah ali interesih, ki bi lahko vplivali na ocenjevanje.
14. člen
(odločanje komisije)
Pri odločanju in oblikovanju predloga za dodelitev spodbud upošteva komisija poleg določb te uredbe in razpisa tudi metodologijo za vrednotenje investicij, ki jo določi agencija.
15. člen
(odobritev spodbude in pogodba o dodelitvi spodbude)
(1) Na podlagi predloga komisije agencija najkasneje v 90 dneh od dneva oddaje prijave s sklepom obvesti vlagatelja o dodelitvi spodbude.
(2) Za dodelitev spodbude, katere vrednost presega 2 milijona evrov v tolarski protivrednosti, je potrebno predhodno soglasje Vlade.
(3) Spodbuda je dodeljena s pogodbo med agencijo in projektnim podjetjem.
(4) Pogodba iz prejšnjega odstavka med drugim vsebuje: obliko dodeljenih spodbud, vrsto upravičenih stroškov in izdatkov, višino spodbude, pogoje, roke in način izplačila spodbude in obveznosti prejemnika v zvezi z izvedbo investicije.
(5) Pogodba določa tudi obveznosti prejemnika glede poročanja o izvajanju investicije in glede dostopa agencije do informacij, ki so potrebne za spremljanje in ocenjevanje učinkovitosti in upravičenosti dodeljenih spodbud.
(6) S pogodbo se uredijo tudi regresna upravičenja agencije in morebitne varščine, če se spodbude uporabijo v nasprotju s predpisi ali določbami pogodbe.
(7) Če v šestdesetih dneh po prejemu sklepa iz prvega odstavka tega člena pogodba ni sklenjena, se šteje, da spodbuda ni bila dodeljena.
16. člen
(vodenje evidence dodeljenih spodbud)
Agencija vodi evidenco dodeljenih spodbud po prejemnikih, obliki dodeljenih spodbud, vrsti upravičenih stroškov in izdatkov, višini spodbude ter pogojih in rokih izplačila spodbude.
17. člen
(spremljanje učinkovitosti dodeljenih spodbud)
Ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, Vladi Republike Slovenije letno poroča o realizaciji pogodb o dodelitvi spodbud in o učinkovitosti dodeljevanja spodbud.
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
18. člen
(dokončanje postopkov v teku)
Postopki za dodelitev finančnih spodbud za investicije, ki so bili začeti pred uveljavitvijo te uredbe, se končajo v skladu s predpisi, ki so veljali ob začetku postopkov.
19. člen
(začetek veljavnosti uredbe)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00713-21/2005/8
Ljubljana, dne 30. junija 2005.
EVA 2005-2111-0037
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost