Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2005 z dne 13. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2005 z dne 13. 7. 2005

Kazalo

2893. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o pogojih in postopku za izdajo ter odvzem licence za opravljanje energetske dejavnosti, stran 6802.

Na podlagi drugega odstavka 7. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o pogojih in postopku za izdajo ter odvzem licence za opravljanje energetske dejavnosti
1. člen
V Uredbi o pogojih in postopku za izdajo ter odvzem licence za opravljanje energetske dejavnosti (Uradni list RS, št. 21/01 in 31/01) se v prvem odstavku 2. člena črta besedilo »o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99 in 70/00)«, za besedo »zakona« se dodata vejica in besedilo »ki ureja splošni upravni postopek«.
V drugem odstavku se besedilo »Agencija za energijo« nadomesti z novim besedilom: »Javna agencija Republike Slovenije za energijo«.
2. člen
Četrti odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Licence je treba pridobiti za opravljanje naslednjih energetskih dejavnosti:
1. proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah nad 1 MW;
2. proizvodnja električne energije v termoelektrarnah nad 1 MW, razen v jedrskih elektrarnah;
3. proizvodnja električne energije v jedrskih elektrarnah nad 1 MW;
4. proizvodnja električne energije v drugih elektrarnah nad 1 MW;
5. proizvodnja toplote za daljinsko ogrevanje nad 1 MW;
6. predelava nafte in naftnih derivatov;
7. dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omrežja električne energije;
8. dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne energije;
9. dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina;
10. dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina;
11. dejavnost sistemskega operaterja skladišča zemeljskega plina;
12. dejavnost sistemskega operaterja terminala za utekočinjen zemeljski plin;
13. skladiščenje v skladiščih tekočih goriv z zmogljivostjo nad 25 t in trdnih goriv z zmogljivostjo nad 1000 t;
14. dobava električne energije odjemalcem, ki niso upravičeni odjemalci;
15. dobava zemeljskega plina odjemalcem, ki niso upravičeni odjemalci;
16. distribucija toplote za daljinsko ogrevanje;
17. organiziranje trga z električno energijo;
18. organiziranje trga z zemeljskim plinom;
19. dobava, trgovanje, zastopanje in posredovanje na trgu z električno energijo;
20. dobava, trgovanje, zastopanje in posredovanje na trgu z zemeljskim plinom;
21. proizvodnja, trgovanje in distribucija tekočih goriv.«
3. člen
V prvem odstavku 6. člena se na koncu odstavka doda besedilo: »v skladu s predpisom, ki ureja gospodarske družbe«.
V drugem odstavku se črta besedilo »o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 34/94, 3/95, 13/95, 33/95, 15/96, 89/98 in 12/99)«, za besedo »uredbi« se dodata vejica in besedilo »ki ureja uporabo standardne klasifikacije dejavnosti« ter nadomesti tabela z naslednjo tabelo:
»
 
+--+------------------------------------------+------------------------------+
| |Energetska dejavnost           |Standardna klasifikacija   |
| |                     |    dejavnosti      |
+--+------------------------------------------+------------------------------+
| 1|proizvodnja električne energije v     |E 40.111   Proizvodnja   |
| |hidroelektrarnah nad 1 MW         |    elektrike v HE    |
+--+------------------------------------------+------------------------------+
| 2|proizvodnja električne energije v     |E 40.112   Proizvodnja   |
| |termoelektrarnah nad 1 MW         |    elektrike v TE in JE |
+--+------------------------------------------+------------------------------+
| 3|proizvodnja električne energije v jedrskih|E 40.112   Proizvodnja   |
| |elektrarnah                |    elektrike v TE in JE |
+--+------------------------------------------+------------------------------+
| 4|proizvodnja električne energije v drugih |E 40.112   Proizvodnja   |
| |elektrarnah nad 1 MW           |    elektrike v TE in JE |
| |                     |E 40.113   Druga      |
| |                     |    proizvodnja električne|
| |                     |    energije       |
+--+------------------------------------------+------------------------------+
| 5|proizvodnja toplote za daljinsko ogrevanje|E 40.300   Oskrba s paro,  |
| |nad 1 MW                 |    toplo vodo      |
+--+------------------------------------------+------------------------------+
| 6|predelava nafte in naftnih derivatov   |DF 23.200  Proizvodnja   |
| |                     |    naftnih derivatov   |
+--+------------------------------------------+------------------------------+
| 7|dejavnost sistemskega operaterja     |E 40.120   Prenos      |
| |prenosnega omrežja električne energije  |    električne energije  |
+--+------------------------------------------+------------------------------+
| 8|dejavnost sistemskega operaterja     |E 40.131   Distribucija   |
| |distribucijskega omrežja električne    |    električne energije  |
| |energije                 |               |
+--+------------------------------------------+------------------------------+
| 9|dejavnost sistemskega operaterja     |E 40.221   Distribucija   |
| |prenosnega omrežja zemeljskega plina   |    plinastih goriv po  |
| |                     |    plinovodni mreži   |
| |                     |E 40.222   Trgovanje s   |
| |                     |    plinastimi gorivi po |
| |                     |    plinovodni mreži   |
| |                     |I 60.300   Cevovodni    |
| |                     |    transport       |
+--+------------------------------------------+------------------------------+
|10|dejavnost sistemskega operaterja     |E 40.221   Distribucija   |
| |distribucijskega omrežja zemeljskega plina|    plinastih goriv po  |
| |                     |    plinovodni mreži   |
| |                     |E 40.222   Trgovanje s   |
| |                     |    plinastimi gorivi po |
| |                     |    plinovodni mreži   |
| |                     |I 60.300   Cevovodni    |
| |                     |    transport       |
+--+------------------------------------------+------------------------------+
|11|dejavnost sistemskega operaterja skladišča|I 63.120   Skladiščenje   |
| |zemeljskega plina             |               |
+--+------------------------------------------+------------------------------+
|12|dejavnost sistemskega operaterja terminala|C 11.100   Pridobivanje   |
| |za utekočinjen zemeljski plin       |    surove nafte in    |
| |                     |    zemeljskega plina   |
+--+------------------------------------------+------------------------------+
|13|skladiščenje v skladiščih tekočih goriv z |I 63.120   Skladiščenje   |
| |zmogljivostjo nad 25 t in trdnih goriv z |               |
| |zmogljivostjo nad 1000 t         |               |
+--+------------------------------------------+------------------------------+
|14|dobava električne energije odjemalcem, ki |E 40.131   Distribucija   |
| |niso upravičeni odjemalci         |    električne energije  |
| |                     |E 40.132   Trgovanje z   |
| |                     |    električno energijo  |
+--+------------------------------------------+------------------------------+
|15|dobava zemeljskega plina odjemalcem, ki  |E 40.221   Distribucija s  |
| |niso upravičeni odjemalci         |    plinastimi gorivi po |
| |                     |    plinovodni mreži   |
| |                     |E 40.222   Trgovanje s   |
| |                     |    plinastimi gorivi po |
| |                     |    plinovodni mreži   |
+--+------------------------------------------+------------------------------+
|16|distribucija toplote za daljinsko     |E 40.300   Oskrba s paro,  |
| |ogrevanje                 |    toplo vodo      |
+--+------------------------------------------+------------------------------+
|17|organiziranje trga z električno energijo |J 67.110   Dejavnost    |
| |                     |    finančnih trgov    |
+--+------------------------------------------+------------------------------+
|18|organiziranje trga z zemeljskim plinom  |J 67.110   Dejavnost    |
| |                     |    finančnih trgov    |
+--+------------------------------------------+------------------------------+
|19|dobava, trgovanje, zastopanje in     |E 40.132   Trgovanje z   |
| |posredovanje na trgu z električno energijo|    električno energijo  |
+--+------------------------------------------+------------------------------+
|20|dobava, trgovanje, zastopanje in     |E 40.222   Trgovanje s   |
| |posredovanje na trgu z zemeljskim plinom |    plinastimi gorivi po |
| |                     |    plinovodni mreži   |
+--+------------------------------------------+------------------------------+
|21|proizvodnja, trgovanje in distribucija  |DF 23.200  Proizvodnja   |
| |tekočih goriv               |    naftnih derivatov   |
| |                     |G 51.510   Trgovina na   |
| |                     |    debelo s trdimi,   |
| |                     |    tekočimi in plinastimi|
| |                     |    gorivi        |
| |                     |G 50.500   Trgovina na   |
| |                     |    drobno z motornimi  |
| |                     |    gorivi        |
+--+------------------------------------------+------------------------------+
 
                                       «.
Tretji in četrti odstavek 6. člena se črtata, dosedanji peti in šesti odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
4. člen
V drugem odstavku 7. člena se za besedilom »ministra, pristojnega za energetiko« dodata vejica in naslednje besedilo »ki ureja usposobljenost in preizkuse znanja delavcev, ki upravljajo z energetskimi napravami«.
5. člen
Šesti odstavek 8. člena se črta, dosedanji sedmi in osmi odstavek postaneta šesti in sedmi odstavek.
6. člen
V prvi alinei drugega odstavka 11. člena se črta besedilo »številu in«.
Za prvo alineo se doda nova druga alinea, ki se glasi:
»– izjava vlagatelja, da s strani ustreznih inšpekcijskih služb ni izdana odločba o začasni oziroma trajni prepovedi opravljanja energetske dejavnosti, na katero se nanaša vloga vlagatelja za izdajo licence.«.
Dosedanja druga alinea postane tretja alinea.
7. člen
Drugi odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če se pri opravljenem inšpekcijskem pregledu ugotovi, da imetnik licence ne izpolnjuje pogojev za opravljanje te energetske dejavnosti, pristojni inšpektor poda agenciji predlog za odvzem licence.«
8. člen
Doda se nov 14.a člen, ki se glasi:
»14.a člen
Agencija z odločbo odvzame licenco, če ugotovi, da imetnik licence:
– ne izpolnjuje več pogojev iz 7. člena Energetskega zakona,
– ne posreduje podatkov agenciji v skladu z 89. členom Energetskega zakona oziroma posreduje neresnične podatke ali ne omogoči izvrševanja nadzora s strani pristojnih organov skladno z Energetskim zakonom,
– ne ravna skladno z odločbo, ki jo izda agencija v okviru svojih pristojnosti,
– ne odpravi pomanjkljivosti skladno z odločbo pristojnega inšpektorja, s katero je bila odrejena odprava ugotovljenih pomanjkljivosti.«
9. člen
V drugem odstavku 15. člena se črtata beseda »lahko« in naslednje besedilo »obseg sredstev pa po mnenju agencije ne zadošča za nemoteno opravljanje dejavnosti«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Agencija ugotovi, da pravna ali fizična oseba ne izpolnjuje pogoja iz prvega odstavka 7. člena te uredbe, če pravna ali fizična oseba ne razpolaga s strokovno usposobljenimi delavci oziroma poklicno kvalificiranimi delavci skladno s to uredbo in predpisom ministra, pristojnega za energetiko.«
V šestem odstavku 15. člena se beseda »da« nadomesti z besedama »ki lahko«.
10. člen
V sedmi alinei prvega odstavka 17. člena se črta besedilo »številu in«.
Drugi odstavek se črta, dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
11. člen
Dosedanja Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je sestavni del te uredbe.
12. člen
Dosedanja Priloga 2 se nadomesti z novo Prilogo 2, ki je sestavni del te uredbe.
13. člen
Dosedanja Priloga 3 se nadomesti z novo Prilogo 3, ki je sestavni del te uredbe.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
14. člen
V registru izdanih in odvzetih licenc mora agencija preštevilčiti vse v knjigo vpisane licence v roku šestih mesecev po uveljavitvi te uredbe skladno z 2. členom te uredbe.
Šteje se, da imajo licenco za opravljanje dejavnosti sistemskega operaterja prenosnega omrežja električne energije tisti imetniki licenc, ki imajo ob uveljavitvi te uredbe licenci za prenos električne energije in upravljanje elektroenergetskega prenosnega omrežja ter da imajo licenco za opravljanje dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne energije tisti imetniki licenc, ki imajo ob uveljavitvi te uredbe licenci za distribucijo električne energije in upravljanje elektroenergetskega distribucijskega omrežja.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se obstoječe licence, ki se nanašajo na proizvodnjo električne energije v elektrarnah do moči 1 MW ne preštevilčijo.
Vse licence, ki so bile izdane do uveljavitve te uredbe, ostanejo še naprej v veljavi do izteka njihove veljavnosti.
15. člen
Postopki za izdajo licenc, ki so se začeli pred uveljavitvijo te uredbe in še niso zaključeni, se nadaljujejo v skladu z določbami te uredbe.
Pravne in fizične osebe morajo pridobiti licence za opravljanje energetske dejavnosti, ki jo opravljajo, v šestih mesecih od uveljavitve te uredbe.
16. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00713-22/2005/5
Ljubljana, dne 30. junija 2005.
EVA 2005-2111-0039
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost