Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2005 z dne 13. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2005 z dne 13. 7. 2005

Kazalo

2890. Uredba o izvajanju Uredbe (ES) Evropskega parlamenta in Sveta o detergentih, stran 6793.

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju Uredbe (ES) Evropskega parlamenta in Sveta o detergentih
1. člen
S to uredbo se določajo postopki za izvajanje Uredbe (ES) št. 648/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o detergentih (UL L št. 104 z dne 8. 4. 2004, str. 1, v nadaljnjem besedilu: Uredba 648/2004/ES).
2. člen
(1) Pristojni organ za izvajanje Uredbe 648/2004/ES je ministrstvo, pristojno za kemikalije.
(2) Za izvajanje posebnih strokovnih nalog in svetovanje pristojnemu organu pri izvajanju te uredbe lahko minister, pristojen za kemikalije, pooblasti zdravstvene ali druge javne zavode.
3. člen
(1) V postopku odobritve odstopanja iz 4. člena Uredbe 648/2004/ES se plačujejo stroški za:
– strokovni pregled zahtevka za odobritev odstopanja,
– oceno izpolnjevanja pogojev za odobritev odstopanja,
– pripravo končne ocene in poročila Evropski komisiji,
– druga opravila, potrebna za odobritev ali zavrnitev odstopanja.
(2) Stroški iz prejšnjega odstavka znašajo 15.000 SIT za uro opravljenega dela in jih plača predlagatelj postopka za odobritev odstopanja (v nadaljnjem besedilu: predlagatelj) v dveh obrokih. Prvi obrok v višini 250.000 SIT je pogoj za začetek obravnave vloge in ga predlagatelj plača pred začetkom obravnave vloge, potrdilo o plačilu prvega obroka pa priloži vlogi. Razlika do dejanskega stroška obravnave vloge se obračuna glede na efektivno opravljeno delo in jo vlagatelj plača najpozneje v 15 dneh po prejemu sklepa o stroških od pristojnega organa. Plačilo celotnega zneska stroškov je pogoj za posredovanje ocene in poročila Evropski komisiji.
(3) Če predlagatelj v katerikoli fazi postopka za odobritev odstopanja vlogo umakne oziroma pristojni organ vlogo zavrne ali zavrže zaradi razlogov, ki so na strani predlagatelja, se stroški iz prejšnjega odstavka plačajo ali vrnejo predlagatelju v sorazmerju z opravljenim delom.
(4) Stroški iz prvega odstavka tega člena so prihodek proračuna in jih predlagatelj plača na prehodni podračun, naveden na sklepu o stroških.
4. člen
(1) Inšpekcijski nadzor nad izvrševanjem določb Uredbe 648/2004/ES in te uredbe izvajajo inšpektorji, pristojni za kemikalije, v skladu s splošnimi predpisi, ki urejajo inšpekcijski nadzor in nadzor kemikalij.
(2) Kadar določen detergent, četudi izpolnjuje zahteve iz Uredbe 648/2004/ES, predstavlja tveganje za varnost ali zdravje ljudi ali živali ali tveganje za okolje lahko inšpektor, pristojen za kemikalije, začasno prepove dajanje v promet takšnega detergenta na območju Republike Slovenije.
5. člen
(1) Z globo od 500.000 tolarjev do 10,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, če:
1. daje v promet detergente ali površinsko aktivne snovi v nasprotju s 3. in 4. členom Uredbe 648/2004/ES;
2. izvaja preskuse površinsko aktivnih snovi za detergente v nasprotju s 7. členom Uredbe 648/2004/ES;
3. ravna v nasprotju s prvim odstavkom 9. člena Uredbe 648/2004/ES;
4. ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 9. člena Uredbe 648/2004/ES;
5. ne označi čistilnih sredstev v skladu z 11. členom Uredbe 648/2004/ES.
(2) Z globo od 500.000 tolarjev do 1,500.000 tolarjev se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi samostojni podjetnik posameznik.
(3) Z globo od 50.000 tolarjev do 500.000 tolarjev se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
6. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 8. oktobra 2005.
Št. 00725-7/2005/5
Ljubljana, dne 30. junija 2005.
EVA 2004-2711-0129
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost