Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2005 z dne 30. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2005 z dne 30. 6. 2005

Kazalo

2743. Aneks št. 2 h kolektivni pogodbi za poštne in kurirske dejavnosti, stran 6456.

V skladu z določili 61. člena Kolektivne pogodbe za poštne in kurirske dejavnosti (Uradni list RS, št. 50/03) in Dogovora o politiki plač v zasebnem sektorju za obdobje 2004–2005 (Uradni list RS, št. 55/04) sklepajo:
– Združenje delodajalcev Slovenije in
– Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje za promet in zveze ter
– ZSSS – Sindikat delavcev prometa in zvez
A N E K S št. 2 H K O L E K T I V N I
P O G O D B I
za poštne in kurirske dejavnosti
1. člen
18.a člen
Dnevni in tedenski počitek
Zaradi narave dejavnosti oziroma v primerih predvidenega neenakomernega ali povečanega obsega dela se v skladu z določbami 158. člena Zakona o delovnih razmerjih določa, da se dnevni in tedenski počitek v povprečnem minimalnem trajanju, kot je določen z zakonom, zagotavlja v določenem časovnem obdobju, ki ne sme biti daljše od šest mesecev.
2. člen
46. člen kolektivne pogodbe se spremeni in se glasi:
Plače in prejemki
(1) V plačo delavca se vštevajo tudi plačila za poslovno uspešnost (13. plača in podobno).
(2) Najnižje osnovne plače, določila o višini dodatkov in kriteriji za izračun delovne uspešnosti po tej kolektivni pogodbi so javni. Obračunane plače posameznega delavca so zaupne. Masa plač delavcev, obračunana po kolektivnih in individualnih pogodbah, je javna. Vsak delavec ima pravico do vpogleda svoje obračunane plače po tej kolektivni pogodbi.
(3) Osnovna plača za poln delovni čas in pričakovane rezultate dela oziroma osnovna plača na uro predstavlja znesek za normalne pogoje dela. Kot normalni pogoji se štejejo pogoji, v katerih se dela pretežno opravlja. Ta znesek predstavlja obvezo delodajalca pri obračunu in izplačilu plač.
(4) Delovna uspešnost delavca se ugotavlja po vnaprej znanih in določenih kriterijih. Normativi delovne uspešnosti za količino, kvaliteto in inventivnost pri delu morajo temeljiti na objektivnih, primerljivih in ugotovljivih merilih. Pogoj za uveljavljanje meril je, da so na podlagi izkušenj ali strokovnih kriterijev dosegljivi delavcem v predvidenem delovnem času. Šteje se, da so normativi ustrezni, če jih dosega vsaj 90% delavcev, za katere se ti normativi uporabljajo. Dokazni postopek o ustreznosti oziroma neustreznosti normativov je na strani delodajalca.
(5) Kadar se uporabijo skupinski normativi za ugotavljanje delovne uspešnosti, se njihovi učinki delijo na delavce v skladu z osnovno plačo delavca in opravljenim delovnim časom.
(6) Drugi osebni prejemki iz dela in povračila stroškov v zvezi z delom pripadajo vsem delavcem (zaposlenim za nedoločen oziroma določen delovni čas) v skladu s to kolektivno pogodbo. Do prehrane so upravičeni po tej kolektivni pogodbi tudi študenti in učenci na praksi ter vajenci v času počitniške prakse.
(7) Prehrana med delom in regres za letni dopust pripada tudi delavcem z najmanj polovičnim delovnim časom. Delavcem, ki delajo v delovnem času, ki je krajši od po­lovičnega, pripadajo ti zneski sorazmerno s časom, prebitim na delu.
(8) Delodajalec je v skladu s to kolektivno pogodbo dolžan na svoje stroške obračunavati in odvajati članarino na podlagi pisnega navodila reprezentativnega sindikata.
(9) Obračun plač po tej kolektivni pogodbi opravlja delodajalec do 18. v mesecu za pretekli mesec. Če 18. v mesecu zapade na dela prost dan ali nedeljo, se lahko izplačilo opravi prvi naslednji delovni dan. Ni v nasprotju s to kolektivno pogodbo, če se delodajalec in reprezentativen sindikat zaradi nelikvidnosti pisno dogovorita, da se za določen mesec izplačilo plač premakne do zadnjega dne v mesecu za pretekli mesec. Če se delodajalec in sindikat pisno dogovorita za izplačilo plač v več delih, mora delodajalec pri zadnjem izplačilu obračunati dohodnino, kot da je opravil izplačilo v enotnem znesku.
(10) Delodajalec v skladu s pisnim dogovorom z reprezentativnim sindikatom obračunava in nakazuje premije za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje na poseben individualni pokojninski račun za prostovoljno pokojninsko zavarovanje delavca.
3. člen
47. člen kolektivne pogodbe se spremeni in seglasi:
Tarifna priloga
Tarifna priloga določa: najnižjo osnovno plačo po tarifnih razredih, način usklajevanja teh plač, zneske denarnih prejemkov delavcev, zneske drugih osebnih prejemkov delavcev, povračil stroškov v zvezi z delom in druga določila, za katera se dogovorijo podpisniki kolektivne pogodbe.
4. člen
2. točka 54. člena – jubilejne nagrade se spremeni in se glasi:
2. Jubilejne nagrade
(1) Delavcu pripada jubilejna nagrada v višini:
– 1 najnižja osnovna plače I. tarifnega razreda te kolektivne pogodbe za 10 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu,
– 1,5 najnižje osnovne plače I. tarifnega razreda te kolektivne pogodbe za 20 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu,
– 2 najnižji osnovni plači I. tarifnega razreda te kolektivne pogodbe za 30 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu,
(2) Zadnji delodajalec je tisti, ki je izplačevalec jubilejne nagrade.
(3) Jubilejna nagrada se izplača v roku enega meseca po izpolnitvi pogojev iz te točke.
(4) Jubilejna nagrada za enak jubilej pri istem delodajalcu se izplača enkrat.
(5) Delodajalec lahko v kolektivni pogodbi ali splošnem aktu opredeli nagrado za jubileje podjetja – družbe.
5. člen
Za 70. členom se doda nov 70. a člen, ki se glasi:
Podpisniki kolektivne pogodbe in tarifne priloge h kolektivni pogodbi soglašajo, da so določila Dogovora o politiki plač v zasebnem sektorju za obdobje 2004–2005 vključili v sistem plač. S tem preneha obveznost iz dogovora, da se usklajevalni dodatek izplačuje kot poseben dodatek k izplačani plači, dokler se ne vključi v sistem plač po kolektivni pogodbi dejavnosti.
Ljubljana, dne 8. junija 2005.
Predstavnik delojemalcev:
ZSSS – Sindikat delavcev prometa in zvez Slovenije
Generalna sekretarka
Cvetka Gliha l. r.
 
Predstavnika delodajalcev:
Združenje delodajalcev Slovenije
Predsednik združenja delodajalcev Slovenije
mag. Stojan Binder l. r.
 
Gospodarska zbornica Slovenije:
Združenje za promet in zveze
Predsednik Upravnega odbora
Zdenko Pavček l. r.
               Tarifna priloga
     h Kolektivni pogodbi za poštne in kurirske dejavnosti

  Podpisniki te kolektivne pogodbe se strinjamo, da se zneska uskladitve
za leto 2004 in leto 2005 vključita v sistem plač tako, da se po tarifnih
razredih določijo najnižje osnovne plače.

            1. Najnižja osnovna plača

  (1) Najnižja osnovna plača je vrednost najmanj zahtevnega dela v
tarifnem razredu za:
  – povprečni mesečni delovni čas, preračunan iz letnega delovnega časa,
ki znaša 174 ur za poln delovni čas ob pogojih 40-urnega delovnika, ali
krajšega delovnega časa, ki je po zakonu izenačen s polnim delovnim časom,
oziroma iz tega izračunano delovno uro.
  (2) Najnižje osnovne plače niso v vsebinski povezavi z izhodiščnimi
plačami, določenimi s to kolektivno pogodbo pred dnevom podpisa tega
aneksa. Delodajalci, ki določajo zneske osnovnih plač z izhodiščnimi
plačami, zneskov izhodiščnih plač niso dolžni nadomestiti z zneski
najnižjih osnovnih plač.
  (3) Najnižje osnovne plače iz 1. odstavka te točke znašajo od 1. 8.
2005 dalje:

+------------------------------------------+--------------------------+
|       Tarifni razred       |    Zneski v SIT    |
|                     +-----------------+--------+
|                     | mesečno za 174 | na uro |
|                     |    ur    |    |
+------------------------------------------+-----------------+--------+
|I. Enostavna dela             |      91.540| 526,09|
+------------------------------------------+-----------------+--------+
|II. Manj zahtevna dela          |     105.229| 604,76|
+------------------------------------------+-----------------+--------+
|III. Srednje zahtevna dela        |     110.867| 637,17|
+------------------------------------------+-----------------+--------+
|IV. Zahtevna dela             |     124.947| 718,09|
+------------------------------------------+-----------------+--------+
|V. Bolj zahtevna dela           |     137.444| 789,91|
+------------------------------------------+-----------------+--------+
|VI. Zelo zahtevna dela          |     161.604| 928,76|
+------------------------------------------+-----------------+--------+
|VII. Visoko zahtevna dela         |     201.948|1.160,62|
+------------------------------------------+-----------------+--------+
|VIII. Najbolj zahtevna dela        |     212.341|1.220,35|
+------------------------------------------+-----------------+--------+
|IX. Izjemno pomembna, najbolj zahtevna  |     252.610|1.451,78|
|dela                   |         |    |
+------------------------------------------+-----------------+--------+

  (4) Zneski najnižjih osnovnih plač po tej kolektivni pogodbi so
določeni tako, da se k izhodiščnim plačam vseh tarifnih razredov,
veljavnim pred dnevom podpisa tega aneksa, prišteje znesek v višini 11.002
SIT.
  (5) V kolektivni pogodbi pri delodajalcu se zneska uskladitve za leto
2004 in leto 2005 vključita v sistem plač tako, da se k zneskom
izhodiščnih plač vseh tarifnih razredov, določenim v kolektivni pogodbi
pri delodajalcu, veljavnim pred dnevom uveljavitve najnižje osnovne plače,
prišteje znesek v višini 11.002 SIT. Najnižja osnovna plača ustreznega
tarifnega razreda, določena v kolektivni pogodbi pri delodajalcu, je
najmanj enaka najnižji osnovni plači ustreznega tarifnega razreda,
določeni v tej kolektivni pogodbi.
  (6) V plačo delavca se zneska uskladitve za leto 2004 in leto 2005
vključita tako, da se osnovna plača delavca, veljavna pred dnevom
vključitve zneskov uskladitve za leto 2004 in 2005, poveča za 11.002 SIT.
Osnovna plača delavca je najmanj enaka najnižji osnovi plači ustreznega
tarifnega razreda, določeni v kolektivni pogodbi pri delodajalcu, oziroma
najnižji osnovi plači po tej kolektivni pogodbi, če ni kolektivne pogodbe
pri delodajalcu.
  (7) Če se v kolektivni pogodbi pri delodajalcu zneska uskladitve za
leto 2004 in leto 2005 od vključno avgusta 2005 dalje ne vključita v
sistem plač, se upošteva znesek uskladitve za leto 2004, določen z Aneksom
h kolektivni pogodbi za poštne in kurirske dejavnosti (Uradni list RS,
94/04), in znesek uskladitve za leto 2005 v višini 7.324 SIT.
  (8) Če se zneska uskladitve za leto 2004 in leto 2005 od vključno
avgusta 2005 dalje ne vključita v plačo delavca, je delavec upravičen do
zneska uskladitve za leto 2004, ki je določen z Aneksom h kolektivni
pogodbi za poštne in kurirske dejavnosti (Uradni list RS, 94/04), in
dodatno do zneska uskladitve za leto 2005 v višini 7.324 SIT.
  (9) Znesek uskladitve za leto 2005 se izplačuje na način, ki je
določen z Aneksom h kolektivni pogodbi za poštne in kurirske dejavnosti
(Uradni list RS, 94/04).

         2. Usklajevanje najnižjih osnovnih plač

  Podpisniki te tarifne priloge soglašamo, da najnižje osnovne plače iz
3. odstavka 1. točke te tarifne priloge veljajo najmanj do vključno julija
2006.

            3. Regres za letni dopust

  Regres za letni dopust znaša 70% povprečne plače v Republiki Sloveniji
po zadnjem znanem podatku.
  V primeru nelikvidnosti delodajalca se regres za letni dopust izplača
v višini, ki je določena po Splošni kolektivni pogodbi za gospodarske
dejavnosti.

         4. Povračilo stroškov v zvezi z delom

  Znesek povračila stroškov prehrane med delom do vključno junija 2005
znaša 717 SIT na dan prisotnosti na delu in se usklajuje vsakih šest
mesecev z rastjo cen življenjskih potrebščin, brez upoštevanja rasti cen
tobaka in alkoholnih pijač. Znesek se usklajuje januarja in julija.
  Znesek povračila stroškov prevoza na delo in z dela je enak višini
dejanskega stroška.
  Zneski povračil stroškov za službeno potovanje v Sloveniji so enaki
zneskom, ki ga določa Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in
drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo.
  Zneski povračil stroškov za službeno potovanje v tujino so enaki
zneskom, ki jih določa Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v
tujini.
  Terenski dodatek se izplačuje v višini, kot ga določa Uredba o višini
povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v
davčno osnovo.

              5. Drugi prejemki

  Povračila stroškov v zvezi z delom, drugi osebni prejemki, plačila
vajencem, dijakom in študentom za obvezno praktično delo se izplačujejo v
višini, kot jih določa Kolektivna pogodba za poštne in kurirske
dejavnosti, vendar pod pogoji in ne več, kot znašajo zgornji zneski iz
Uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki
se ne vštevajo v davčno osnovo.

               6. Veljavnost

  Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi za poštne in kurirske dejavnosti
začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu in se uporablja od
prvega dne v mesecu po objavi v Uradnem listu RS.
  Tarifna priloga velja do 31. 12. 2005 leta, razen najnižjih osnovnih
plač, ki veljajo do 1. 8. 2006.
  Če se tarifna priloga do konca koledarskega leta ne spremeni, se
uporablja v naslednjem koledarskem letu.
  Z dnem veljavnosti te tarifne priloge preneha veljati tarifna priloga
h Kolektivni pogodbi za poštne in kurirske dejavnosti (Uradni list RS, št.
50/03).

  Ta kolektivna pogodba je bila s sklepom o registraciji kolektivne
pogodbe, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
vpisana v register kolektivnih pogodb z datumom 22. 6. 2005 pod zap. št.
63/3 in 63/4 in št. spisa 02047-4/2005.