Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2005 z dne 30. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2005 z dne 30. 6. 2005

Kazalo

2703. Odlok o avto-taksi prevozih v Mestni občini Nova Gorica, stran 6402.

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 6/02, 25/2 in Uradni list RS, št. 38/05) in 36. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS-UPB3, št. 26/05) na podlagi 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS-UPB1, št. 23/05, 44/05) je Mestni svet mestne občine Nova Gorica na seji dne 16. 6. 2005 sprejel
O D L O K
o avto-taksi prevozih v
Mestni občini Nova Gorica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok predpisuje osnove za ureditev avto-taksi postajališč, pogoje in postopek za pridobitev dovoljenja za opravljanje avto-taksi prevozov in način opravljanja avto-taksi prevozov na območju Mestne občine Nova Gorica.
2. člen
Avto-taksi prevoz je dejavnost prevoza potnikov, ki se izvaja z osebnim avtomobilom ali kombiniranim vozilom v komercialne namene in jo lahko opravljajo pravne ali fizične osebe (v nadaljevanju: prevozniki) ob upoštevanju določil tega odloka, določil Zakona o prevozih v cestnem prometu in druge zakonodaje, ki zadeva področje avto-taksi prevozov.
Prevozniki, ki imajo v skladu z zakonom pridobljeno licenco za avto-taksi prevoze in avto-taksi vozilo, lahko opravljajo na območju Mestne občine Nova Gorica dejavnost avto-taksi prevozov (v nadaljevanju: prevozi), le na podlagi njenega dovoljenja.
3. člen
S tem odlokom se urejajo samo tisti prevozi, ki se začnejo na območju Mestne občine Nova Gorica, ne glede na nadaljevanje relacije. Prevozniki, ki nimajo dovoljenja Mestne občine Nova Gorica (v nadaljevanju: MONG), ne smejo prevzemati potnikov na njenem območju.
II. AVTO-TAKSI POSTAJALIŠČA
4. člen
Pristojni organ MONG, zadolžen za infrastrukturo in gospodarske javne službe, v skladu z veljavno zakonodajo ureja, vzdržuje in čisti avto-taksi postajališča.
Postajališča morajo biti določena:
– 2 mesti na Delpinovi ulici, pred hotelom Park,
– 5 mest na Kidričevi ulici, in sicer; 3 mesta pred hotelom Perla, 1 pred avtobusno postajo in 1 mesto pred občinsko stavbo,
– 1 mesto na Kolodvorski ulici pred železniško postajo,
– 1 mesto na Rejčevi ulici ob parkirišču za invalide,
– 1 mesto na trgu Jožeta Srebrniča v Solkanu,
– 1 mesto v Rožni Dolini za stavbo mednarodnega mejnega prehoda.
Postajališča se lahko uredijo tudi na lokacijah, kjer se ugotovi večje povpraševanje po avto-taksi prevozih, na primer pred športnim, kulturnim ali zdravstvenim zavodom.
Prevoznik ustavlja in parkira avto-taksi vozilo le na parkiriščih, ki so označena kot avto-taksi postajališča.
III. POGOJI IN POSTOPEK PRIDOBITVE DOVOLJENJA
5. člen
Pravica za opravljanje dejavnosti avto-taksi prevozov na območju MONG se pridobi z dovoljenjem za opravljanje avto-taksi prevozov, ki ga izda Oddelek za gospodarstvo MONG (v nadaljevanju: pristojni organ).
Za pridobitev dovoljenja za opravljanje prevozov na območju MONG mora prevoznik izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ima veljavno licenco za opravljanje avto-taksi prevozov,
– da ima avto-taksi vozilo opremljeno skladno s Pravilnikom o oznakah in opremi vozil, s katerim se opravljajo prevozi v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 137/04),
– da ima plačano letno komunalno takso za vsako vozilo, s katerim opravlja prevoze,
– da je vozilo bele barve, kar mora prevoznik zagotoviti ob nakupu vsakega naslednjega avto-taksi vozila,
– da imajo vozniki avto-taksi vozil opravljen izpit iz poznavanja območja veljavnosti dovoljenja in njegovih lokalnih posebnosti.
Izpita iz zadnje alinee prejšnjega odstavka tega člena ni treba opravljati prevoznikom oziroma pri njih zaposlenim voznikom, ki imajo ob uveljavitvi tega odloka na območju MONG registrirano dejavnost avto-taksi prevozov in to dejavnost na tem območju tudi opravljajo.
Način plačevanja in višina komunalne takse se določita z Odlokom o komunalnih taksah MONG.
6. člen
Pri pristojnem organu se odda vloga za pridobitev dovoljenja za opravljanje avto-taksi prevozov, h kateri se priložijo fotokopije naslednjih dokumentov:
– izpisek iz sodnega registra ali priglasitveni list, ki nista starejša od enega meseca,
– odločbo o podelitvi licence za opravljanje avto-taksi prevozov in izvode licence za vsako avto-taksi vozilo,
– potrdilo pooblaščene organizacije o skladnosti avto-taksi vozila s Pravilnikom o oznakah in opremi vozil, s katerim se opravljajo prevozi v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 137/04),
– vozniško dovoljene voznika avto-taksi vozila,
– prometno dovoljenje za vsako posamezno vozilo,
– potrdilo o plačani letni komunalni taksi,
– potrdilo o zaposlitvi voznika,
– potrdilo za vsakega voznika o opravljenem izpitu o poznavanju območja veljavnosti dovoljenja in njegovih lokalnih posebnosti.
Pristojni organ ima pravico zahtevati vpogled v originalne dokumente.
7. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz 5. in 6. člena tega odloka, pristojni organ izda dovoljenje za opravljanje avto-taksi prevozov na območju MONG. Dovoljenje se izda v toliko izvodih, kolikor vozil je prosilec navedel v vlogi za izdajo dovoljenja in za katere je priložil fotokopijo veljavne licence.
Pri izdaji dovoljenja se vlagatelju izda nalepka za vsako v dovoljenju navedeno vozilo. Nalepka velja za dobo plačane komunalne takse. Nalepka vsebuje elemente celostne podobe MONG, številko dovoljenja, registrsko številko vozila in datum veljavnosti nalepke. Nalepka mora biti pritrjena v desnem zgornjem delu sprednjega vetrobranskega stekla vsakega vozila.
Prevoznik je dolžan pristojnemu organu MONG letno dostaviti potrdilo o plačilu komunalne takse, in sicer najkasneje do izteka veljavnosti nalepke, na podlagi katerega se mu izdajo nove nalepke.
V primeru, da prevoznik ne dostavi pravočasno potrdila o plačani komunalni taksi, mu v roku 30 dni po preteku veljavnosti nalepke, pristojni organ prekliče dovoljenje.
Dovoljenje za opravljanje avto-taksi prevozov se izda največ za obdobje petih let. V primerih, ko je veljavnost dokumentov iz prejšnjega člena krajša od petih let, je veljavnost dovoljenja za opravljanje avto-taksi prevozov enaka najkrajšemu roku veljavnosti dokumentov, navedenih v prejšnjem členu tega odloka.
8. člen
Avto-taksi prevoznik mora najmanj 30 dni pred iztekom veljavnosti dovoljenja vložiti pri pristojnem organu vlogo za izdajo ali podaljšanje dovoljenja na predpisanem obrazcu.
8.a člen
Kolikor je vloga iz prejšnjega člena nepopolna, pristojni organ pozove prosilca, da vlogo v osmih dneh dopolni.
9. člen
Če prosilec ne izpolnjuje s tem odlokom predpisanih pogojev za izdajo dovoljenja, izda pristojni organ v roku 30 dni od prejema vloge odločbo, s katero vlogo za izdajo dovoljenja zavrne.
Pristojni organ ima možnost izdati negativno odločbo za izdajo ali podaljšanje dovoljenja za opravljanje prevozov tudi v primeru, če se z uradnim zapisnikom pristojne občinske inšpekcijske ali redarske službe ugotovi več kot pet kršitev določb tega odloka v obdobju veljavnosti dovoljenja za opravljanje avto-taksi prevozov.
Ne glede na določila prejšnjega odstavka tega člena lahko pristojni organ ob izpolnjevanju zakonskih in s tem odlokom določenih pogojev izda dovoljenje, če je od zadnje kršitve tega odloka preteklo 1 leto.
Zoper odločbo je v roku 15 dni od njene vročitve možna pritožba na župana.
10. člen
Prevoznik mora prenehanje opravljanja dejavnosti ali katerokoli drugo spremembo, ki se nanaša na pogoje za pridobitev dovoljenja, predvsem pa zamenjavo ali nakup dodatnega vozila ter menjavo ali zaposlitev dodatnega voznika, prijaviti pristojnemu organu v roku 8 dni od nastanka spremembe.
Prijava spremembe in prenehanja opravljanja dejavnosti se izvrši na predpisanem obrazcu, h kateremu je treba priložiti original vseh izvodov dovoljenja in vse nalepke.
11. člen
Za postopek podaljšanja oziroma spremembe dovoljenja za opravljanje prevozov se smiselno uporabijo določila od 5. do 10. člena tega odloka.
12. člen
Dovoljenje se glasi na ime prevoznika in ga ni mogoče prenesti na drugo osebo.
Dovoljenje vsebuje podatke o prevozniku; ime in priimek oziroma naziv firme, naslov oziroma sedež prevoznika, kraj in datum izdaje, čas veljavnosti dovoljenja, ime zaposlenega voznika, tip in registrsko številko vozila ter območje, na katerem se lahko opravljajo prevozi.
Prevoznik ne sme opravljati prevozov na območju MONG z vozili ali vozniki, ki niso navedeni v dovoljenju. Izvod dovoljenja mora imeti v vozilu.
IV. NAČIN OPRAVLJANJA AVTO-TAKSI PREVOZOV
13. člen
Prevozi se opravljajo na naslednji način:
– z avto-taksi postajališča,
– z mesta, ki ga naroči naročnik,
– z ustavitvijo prostega avto-taksi vozila,
– s parkirnega mesta avto-taksi vozila na zasebni površini.
14. člen
Avto-taksi voznik, ki ima veljavno dovoljenje po določilih tega odloka, lahko ustavi ali parkira avto-taksi vozilo na vsakem prostem avto-taksi postajališču.
15. člen
Avto-taksi voznik ne sme med delovnim časom brez opravičenega razloga odkloniti naročila za prevoz.
Avto-taksi voznik ni dolžan voziti oseb, ki bi lahko poškodovale vozilo zaradi zaužitega alkohola ali mamil, napadalnih oseb ter oseb, ki bi same ali s svojimi stvarmi, obleko ali na kakšen drug način lahko poškodovale ali onesnažile vozilo, razen v primerih, ko je treba nuditi pomoč osebam, ki so se ponesrečile v prometni nesreči ali kako drugače.
Avto-taksi voznik mora sprejeti potnikovo osebno prtljago, če njena velikost ne presega velikosti prtljažnika.
16. člen
Z najdenimi predmeti v avto-taksi vozilu je treba ravnati skladno s predpisi o najdenih predmetih.
17. člen
Voznik je dolžan naročeno vožnjo opraviti v skladu z naročilom, in sicer po najkrajši oziroma najprimernejši poti.
V primeru, da voznik iz objektivnih razlogov ne more dokončati začete vožnje, je dolžan potniku zagotoviti v najkrajšem možnem času drugo avto-taksi vozilo ali drug prevoz.
18. člen
Živali v spremstvu potnikov sprejme voznik po lastni presoji.
19. člen
Avto-taksi vozilo mora biti opremljeno v skladu z določili Pravilnika o oznakah in opremi vozil, s katerimi se opravljajo prevozi v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 137/04).
V. NADZOR
20. člen
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravlja inšpekcijska in v okviru svojih pristojnosti tudi redarska služba MONG, ki sta dolžni poročilo o izrečenih kaznih za posameznega prevoznika dostavljati pristojnemu oddelku MONG.
VI. KAZENSKE DOLOČBE
21. člen
Z globo 100.000 tolarjev se za prekršek kaznuje samostojni podjetnik ali pravna oseba v naslednjih primerih:
– če opravlja prevoze na območju Mestne občine Nova Gorica brez njenega dovoljenja (5. člen),
– če opravlja prevoze z vozili oziroma vozniki, ki niso navedeni v dovoljenju (12. člen).
Z globo 50.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz tega člena.
22. člen
Z globo 15.000 tolarjev se kaznuje voznik oziroma prevoznik, ki:
– parkira na parkirišču, ki ni označeno kot avto-taksi postajališče (4. člen),
– nima nalepke na predpisanem mestu (7. člen),
– nima v avto-taksi vozilu izvoda dovoljenja (12. člen),
– brez upravičenega razloga odkloni prevoz oseb (15. člen),
– ne sprejme prevoz prtljage (15. člen),
– ne opravi prevoza v skladu z naročilom oziroma po najkrajši ali najprimernejši poti (17. člen),
– ne zagotovi nadomestnega prevoza (17. člen).
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
Obstoječi avto-taksi prevozniki, ki ob uveljavitvi tega odloka opravljajo dejavnost avto-taksi prevozov na območju MONG in želijo še naprej opravljati to dejavnost, se morajo uskladiti z določili tega odloka v roku treh mesecev po njegovi uveljavitvi.
24. člen
V primeru, da bo med MONG in drugimi lokalnimi skupnostmi dogovorjeno, da bodo skupno urejale avto-taksi službo, jo bo ob pogojih iz tega odloka uredila s posebnim sporazumom.
25. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 300-1/2002
Nova Gorica, dne 16. junija 2005.
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Mirko Brulc l. r.

AAA Zlata odličnost