Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2005 z dne 30. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2005 z dne 30. 6. 2005

Kazalo

2678. Pravilnik o trženju razmnoževanja materiala okrasnih rastlin, stran 6369.

Na podlagi petega odstavka 3. člena, 4.a člena, osmega odstavka 10. člena, tretjega odstavka 14.a člena, osmega odstavka 19. člena, desetega odstavka 20. člena, desetega odstavka 21. člena in petega odstavka 36. člena Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 58/02, 45/04 – ZdZPKG in 86/04) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o trženju razmnoževalnega materiala okrasnih rastlin
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik ureja v skladu z Direktivo Sveta 98/56/ES z dne 20. julija 1998 o trženju razmnoževalnega materiala okrasnih rastlin (UL L št. 226 z dne 13. 8. 1998, str. 16, z vsemi spremembami), Direktivo Komisije 93/49/EGS z dne 23. junija 1993 o določitvi načrta in pogojev, ki jih mora izpolnjevati razmnoževalni material okrasnih rastlin in okrasne rastline v skladu z Direktivo Sveta 91/682/EGS (UL L št. 250 z dne 7. 10. 1993, str. 9, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 93/49/EGS), Direktivo Komisije 1999/66/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi zahtev za nalepko ali za drug dokument, ki ga izda dobavitelj v skladu z Direktivo Sveta 98/56/ES (UL L št. 164 z dne 30. 6. 1999, str. 76) in Direktivo Komisije 1999/68/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi dodatnih določb za sezname sort okrasnih rastlin, ki jih hranijo dobavitelji v skladu z Direktivo Sveta 98/56/ES (UL L št. 172 z dne 8. 7. 1999, str. 42):
– zahteve za pridelavo in trženje razmnoževalnega materiala okrasnih rastlin;
– vsebino etiket in potrdil, ki jih izdaja dobavitelj;
– zahteve za seznam sort okrasnih rastlin, ki ga vodi dobavitelj;
– zahteve za dobavitelja;
– vsebino obrazca vloge za pridobitev dovoljenja za izdajo etiket in potrdil dobavitelja;
– postopek uradnega nadzora nad dobaviteljem in razmnoževalnim materialom okrasnih rastlin.
2. člen
(obseg uporabe)
(1) Ta pravilnik se uporablja za razmnoževalni material okrasnih rastlin (v nadaljnjem besedilu: razmnoževalni material), ki se trži v Evropski Skupnosti (v nadaljnjem besedilu: Skupnost).
(2) Poleg določb tega pravilnika se za razmnoževalni material uporabljajo tudi predpisi, ki urejajo varstvo prosto živečih rastlinskih vrst, predpisi, ki urejajo embalažo in odpadno embalažo, in predpisi, ki urejajo zdravstveno varstvo rastlin.
(3) Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za razmnoževalni material:
– ki je namenjen izvozu, če je primerno označen in ločen od ostalega razmnoževalnega materiala;
– katerega proizvodi niso namenjeni za uporabo v okrasne namene, če njegovo trženje urejajo posebni predpisi.
3. člen
(pomen izrazov)
V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
1. »razmnoževalni material« je rastlinski material, ki je namenjen za:
– razmnoževanje okrasnih rastlin ali
– pridelavo okrasnih rastlin; v primeru pridelave okrasnih rastlin iz celih rastlin se ta izraz uporablja le, če je pridelana končna rastlina namenjena nadaljnjemu trženju;
2. »razmnoževanje« je reprodukcija na vegetativen ali drug način;
3. »dobavitelj« je fizična ali pravna oseba, ki se poklicno ukvarja s trženjem ali z uvozom razmnoževalnega materiala;
4. »trženje« je prodaja ali dostava od dobavitelja drugi osebi; »prodaja« pomeni tudi imeti material na razpolago ali na zalogi, razstavljanje z namenom prodaje oziroma ponujanje v prodajo;
5. »partija« je določeno število enot razmnoževalnega materiala, prepoznavnega po homogenosti sestave in po izvoru.
II. ZAHTEVE ZA RAZMNOŽEVALNI MATERIAL
4. člen
(splošne zahteve za razmnoževalni material)
(1) Dobavitelji smejo tržiti razmnoževalni material le, če izpolnjuje zahteve iz tega pravilnika.
(2) Razmnoževalni material iz prejšnjega odstavka mora izpolnjevati tudi zahteve predpisov, ki urejajo zdravstveno varstvo rastlin, in Direktive Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (UL L št. 169 z dne 10. 7. 2000, str. 1, z vsemi spremembami).
(3) Zahteve iz prvega odstavka tega člena se ne uporabljajo za razmnoževalni material, ki je namenjen za poskuse ali znanstvene namene, selekcijo ali ohranjanje genske raznolikosti. Vendar pa mora biti razmnoževalni material v tem primeru označen tako, da je namen trženja jasno razviden.
(4) Poleg zahtev, določenih v tem členu, morajo čebulice, korenike in gomolji izpolnjevati tudi zahteve iz predpisov, ki določajo standarde kakovosti za cvetoče čebulice, korenike in gomolje.
5. člen
(podrobnejše zahteve za razmnoževalni material)
(1) Razmnoževalni material mora biti na trgu:
– vsaj na podlagi vizualnega pregleda praktično brez škodljivih organizmov, ki vplivajo na njegovo kakovost, oziroma brez znakov ali simptomov prisotnosti škodljivih organizmov, ki zmanjšujejo njegovo uporabnost; zlasti mora biti brez škodljivih organizmov in bolezni, ki so za posamezni rod ali vrsto navedeni v Prilogi k Direktivi 93/49/EGS,
– nepoškodovan in brez drugih napak, ki lahko vplivajo na njegovo kakovost kot razmnoževalnega materiala,
– dovolj vitalen in takih dimenzij, da se ga lahko uporabi kot razmnoževalni material,
– pristen in čist glede na rod ali vrsto ali skupino rastlin, ki ji pripada; če se trži z navedbo sorte, mora biti tudi sortno pristen in čist,
– če je razmnoževalni material seme, mora biti seme kalivo.
(2) Razmnoževalni material, ki na podlagi vidnih znakov ali simptomov ni brez škodljivih organizmov iz prve alinee prejšnjega odstavka, je treba ustrezno tretirati ali odstraniti, če tretiranje zaradi narave škodljivih organizmov ne pride v poštev.
(3) Poleg zahtev iz prvega odstavka tega člena mora razmnoževalni material vrst iz rodu Citrus L. izpolnjevati tudi naslednje zahteve:
– izvirati mora iz materiala, ki je bil pregledan in je bilo zanj ugotovljeno, da ne kaže znakov virusov ali virusom podobnih organizmov in bolezni,
– biti mora pregledan in ugotovljeno mora biti, da je od začetka zadnje rastne dobe praktično brez virusov ali virusom podobnih organizmov in bolezni,
– če gre za cepljene sadike, morajo biti podlage, uporabljene pri cepljenju, odporne na viroide.
(4) Poleg zahtev iz prvega odstavka tega člena morajo čebulice in gomolji izvirati iz materiala, ki je bil med rastjo pregledan in je bilo ugotovljeno, da je praktično brez katerihkoli škodljivih organizmov oziroma da ne kaže znakov ali simptomov njihove prisotnosti.
6. člen
(pakiranje, označevanje in trženje razmnoževalnega materiala)
(1) Razmnoževalni material se trži v partijah ali serijah.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko razmnoževalni material različnih partij ali serij trži kot ena pošiljka, če dobavitelj hrani zapise o partijah, ki sestavljajo pošiljko, ter dokazila o izvoru teh partij.
(3) Razmnoževalni material morajo na trgu spremljati etikete dobavitelja oziroma potrdila dobavitelja, ki izpolnjujejo zahteve iz Priloge, ki je sestavni del tega pravilnika.
(4) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega člena se lahko osebam, ki se s pridelavo ali prodajo razmnoževalnega materiala oziroma okrasnih rastlin ne ukvarjajo poklicno, trži razmnoževalni material tudi, če ni v partijah ali serijah.
(5) Ne glede na določbo tretjega odstavka tega člena se lahko osebam, ki se s pridelavo ali prodajo razmnoževalnega materiala oziroma okrasnih rastlin ne ukvarjajo poklicno, trži razmnoževalni material tudi, če je označen le z osnovnimi podatki o proizvodu, na primer s podatki o vrsti, sorti oziroma o lastnostih skupine rastlin. Pri navajanju osnovnih podatkov se lahko uporabijo splošno razumljivi simboli in slike.
7. člen
(dodaptne zahteve glede navedbe sorte ali
skupine rastlin)
(1) Razmnoževalni material se lahko trži z navedbo sorte le, če je sorta:
– zavarovana v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo novih sort rastlin,
– vpisana v sortno listo v skladu s predpisi, ki urejajo vpis sorte v sortno listo,
– splošno znana ali
– vpisana v seznam sort, ki ga vodi dobavitelj, z natančnim opisom in imenom sorte.
(2) Sorta iz prejšnjega odstavka se v vseh državah članicah Skupnosti trži z enakim imenom, razen če ni s predpisi drugače določeno.
(3) Če se razmnoževalni material namesto z navedbo sorte iz prvega odstavka tega člena trži z navedbo skupine rastlin, mora biti poimenovanje skupine rastlin takšno, da ga ni mogoče zamenjati z imenom sorte.
8. člen
(zahteve za seznam sort, ki ga vodi dobavitelj)
(1) Dobavitelj razmnoževalnega materiala sort iz četrte alinee prvega odstavka prejšnjega člena mora za te sorte pripraviti in voditi seznam sort v skladu z zahtevami iz tega pravilnika.
(2) Seznam sort iz prejšnjega odstavka mora vsebovati:
– ime sorte vključno z njenimi splošno znanimi sinonimi, če obstajajo,
– podatek o vzdrževanju sorte in o uporabljenem sistemu razmnoževanja,
– opis sorte, na podlagi izražanja vsaj tistih lastnosti, ki so določene s predpisi, ki urejajo vložitev prijave za varstvo sort rastlin v Skupnosti, razen pri vrstah, ki jih ti predpisi ne urejajo,
– če je mogoče, navedbo bistvenih lastnosti, po katerih se sorta razlikuje od sort, ki so ji najbolj podobne.
(3) Določbi druge in četrte alinee prejšnjega odstavka se ne uporabljata za dobavitelje, katerih dejavnost je izključno trženje razmnoževalnega materiala okrasnih rastlin.
(4) Seznam sort iz prvega odstavka tega člena mora dobavitelj dati na voljo pristojnemu fitosanitarnemu inšpektorju, če ga ta zahteva.
III. ZAHTEVE ZA DOBAVITELJA
9. člen
(splošne zahteve)
(1) Dobavitelj, ki v Republiki Sloveniji prideluje, pripravlja za trg, trži oziroma uvaža razmnoževalni material, mora biti pri Fitosanitarni upravi Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Uprava) vpisan v register dobaviteljev v skladu s predpisom, ki ureja vodenje registra dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin, in imeti dovoljenje za izdajanje etiket in potrdil dobavitelja iz tretjega odstavka 6. člena tega pravilnika, ki ga dobavitelju izda Uprava v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin, in s tem pravilnikom.
(2) Dobavitelj iz prejšnjega odstavka mora, zaradi zagotavljanja skladnosti razmnoževalnega materiala z zahtevami iz tega pravilnika, izpolnjevati obveznosti dobavitelja, ki so določene z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin, in s tem pravilnikom.
10. člen
(izjema za majhne pridelovalce)
(1) Ne glede na določbo prvega odstavka prejšnjega člena dobavitelju, ki izpolnjuje kriterije za majhnega pridelovalca, ni potrebno pridobiti dovoljenja Uprave za izdajo etiket in potrdil dobavitelja, vendar mora kljub temu izpolnjevati obveznosti dobavitelja iz drugega odstavka prejšnjega člena.
(2) Za majhne pridelovalce po prejšnjem odstavku se štejejo dobavitelji, ki tržijo razmnoževalni material izključno osebam, ki se s pridelavo ali prodajo okrasnih rastlin ali razmnoževalnega materiala ne ukvarjajo poklicno.
11. člen
(dovoljenje za izdajo etiket in potrdil)
(1) Za pridobitev dovoljenja za izdajo etiket in potrdil vloži dobavitelj, ki trži razmnoževalni material, pri Upravi vlogo, ki vsebuje naslednje podatke:
– o dobavitelju: osebno ime in naslov stalnega prebivališča ali firmo in sedež ter davčno številko ali neponovljivo registrsko številko dobavitelja;
– o razmnoževalnem materialu, za katerega namerava izdajati etikete in potrdila dobavitelja: po rodovih ali vrstah okrasnih rastlin;
– o dejavnosti, ki jo opravlja (priprava za trg oziroma trženje razmnoževalnega materiala lastne pridelave oziroma iz nakupa od drugih dobaviteljev);
– o osebi, ki je vpisana v registru dobaviteljev kot odgovorna strokovna oseba in ki bo odgovorna tudi za izdajo etiket in potrdil dobavitelja in za označevanje razmnoževalnega materiala.
(2) Dobavitelj mora vlogi iz prejšnjega odstavka tega člena priložiti:
– vzorec etikete oziroma potrdila dobavitelja, ki jih namerava izdajati;
– izjavo, da je seznanjen z obveznostmi dobavitelja, ki izdaja etikete in potrdila dobavitelja, v skladu z zakonom, ki ureja semenski material, in s tem pravilnikom.
(3) Če je vloga popolna, Uprava z odločbo, dobavitelju dovoli izdajo etiket in potrdil dobavitelja za vrste razmnoževalnega materiala, ki so navedene v vlogi.
12. člen
(nadzor in naknadna kontrola)
(1) Zaradi zagotavljanja skladnosti razmnoževalnega materiala z zahtevami iz tega pravilnika se, v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin, s predpisi, ki urejajo zdravstveno varstvo rastlin, in s tem pravilnikom, izvajajo:
– redni nadzor dobaviteljev, ki imajo dovoljenje za izdajo etiket in potrdil dobavitelja, na podlagi rednih vsakoletnih pregledov pri dobaviteljih,
– naključni pregledi vseh dobaviteljev, ki so vpisani v register dobaviteljev za pridelavo, pripravo za trg oziroma trženje razmnoževalnega materiala,
– naknadno kontrolo razmnoževalnega materiala, ki je na trgu.
(2) Nadzor iz prve alinee prejšnjega odstavka izvaja pristojni fitosanitarni inšpektor najmanj enkrat v rastni dobi v času, ki je najprimernejši glede na vrsto razmnoževalnega materiala za katerega je dobavitelj pridobil dovoljenje za izdajo etiket in potrdil dobavitelja. Fitosanitarni inšpektor izvede nadzor na podlagi evidenc in dokazil, ki jih vodi in hrani dobavitelj, ter na podlagi najmanj vizualnih pregledov razmnoževalnega materiala in objektov za pridelavo, skladiščenje oziroma pripravo za trg preveri, ali dobavitelj izpolnjuje obveznosti dobavitelja, določene z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin, in ali razmnoževalni material izpolnjuje zahteve iz tega pravilnika.
(3) V primeru iz druge alinee prvega odstavka tega člena izvede pristojni fitosanitarni inšpektor naključne preglede dobaviteljev, ki so vpisani v register dobaviteljev za pridelavo, pripravo za trg oziroma trženje razmnoževalnega materiala okrasnih rastlin, v obsegu in na način, kot je določen v navodilih iz priročnika fitosanitarne inšpekcije.
(4) Pri naknadni kontroli iz tretje alinee prvega odstavka tega člena odvzame pristojni fitosanitarni inšpektor vzorce od določenega deleža partij razmnoževalnega materiala, ki so dane na trg, ne glede na državo pridelave. Odvzeti vzorci se preverijo s poskusi na polju in z laboratorijskimi testi, ki jih opravita izvajalec preizkušanja sort in laboratorij, imenovana v skladu s predpisom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin.
(5) Vrste okrasnih rastlin, pri katerih se izvede naknadna kontrola, ter obseg vzorčenj iz prejšnjega odstavka se določijo z letnim programom dela za fitosanitarno področje, ki ga sprejme minister, pristojen za kmetijstvo. Način odvzema vzorcev ter metode preizkušanja in laboratorijskih testov določi predstojnik Uprave v skladu z navodili in protokoli, ki jih za izvedbo primerjalnih poskusov in testov Skupnosti sprejme pristojni organ Skupnosti in so dosegljivi na Upravi in njenih spletnih straneh (http://www.furs.si).
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(prehodne določbe)
(1) Za razmnoževalni material, ki je bil do uveljavitve tega pravilnika pridelan v skladu s Pravilnikom o trženju razmnoževalnega materiala okrasnih rastlin (Uradni list RS, št. 91/03), se šteje, da izpolnjuje zahteve po tem pravilniku.
(2) Za razmnoževalni material, ki je do uveljavitve tega pravilnika označen in dan na trg v skladu s pravilnikom iz prejšnjega odstavka, se šteje, da je bil označen in dan na trg v skladu s tem pravilnikom.
14. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o trženju razmnoževalnega materiala okrasnih rastlin (Uradni list RS, št. 91/03).
15. člen
(začetek veljavnosti pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati 1. julija 2005.
Št. 321-08-434/2004
Ljubljana, dne 7. junija 2005.
EVA 2004-2311-0075
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Marija Lukačič l. r.
  Priloga: Podrobnejše zahteve za etikete in potrdila dobavitelja
  1. Etiketa ali potrdilo dobavitelja, ki spremlja razmnoževalni
material okrasnih rastlin na trgu, mora biti iz ustreznega, pred tem še
neuporabljenega materiala. Natisnjena mora biti vsaj v enem od uradnih
jezikov Skupnosti.
  2. Obvezni podatki, ki jih vsebuje etiketa ali potrdilo dobavitelja,
so:
  – »ES kakovost«,
  – oznaka države članice ES,
  – odgovorni uradni organ ali njegova razpoznavna oznaka,
  – registrska številka dobavitelja,
  – individualna serijska, tedenska ali zbirna številka,
  – botanično ime,
  – ime sorte, če se razmnoževalni material trži z navedbo sorte; v
primeru podlag se navede ime sorte ali njena oznaka,
  – poimenovanje skupine rastlin, če se razmnoževalni material trži z
navedbo skupine rastlin,
  – količina,
  – v primeru uvoza iz tretjih držav: ime države pridelave.
  3. Če razmnoževalni material spremlja rastlinski potni list v skladu s
predpisi, ki urejajo izdajo rastlinskih potnih listov, se rastlinski potni
list šteje kot etiketa ali potrdilo dobavitelja iz 1. točke te priloge pod
pogojem, da dobavitelj dodatno navede naslednje podatke, ki so lahko na
istem dokumentu kot rastlinski potni list, vendar jasno ločeni:
  – »ES kakovost«;
  – o odgovornem uradnem organu, če je za rastlinske potne liste
odgovoren drug uradni organ kot je naveden v tretji alinei prejšnje točke,
  – ime ali oznako sorte ali poimenovanje skupine rastlin, če se
razmnoževalni material trži z navedbo sorte, podlage ali skupine rastlin,
  – v primeru uvoza iz tretjih držav: ime države pridelave.

AAA Zlata odličnost