Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2005 z dne 30. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2005 z dne 30. 6. 2005

Kazalo

2675. Pravilnik za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja v skladih dela, stran 6361.

Na podlagi 51. člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91, 17/91 – popr., 12/92, 71/93, 2/94 – popr., 38/94, 80/97 – odl. US, 69/98 in 67/02) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja v skladih dela
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(predmet urejanja)
Ta pravilnik ureja:
– aktivnosti udeležencev sklada dela (v nadaljevanju: sklad),
– financiranje sklada,
– ugotavljanje učinkovitosti sklada,
– spremljanje in nadzor nad dejavnostjo sklada ter
– veljavnost pravilnika.
II. AKTIVNOSTI UDELEŽENCEV PROGRAMA
2. člen
(udeleženci sklada)
(1) Z namenom preprečevanja prehoda v odprto brezposelnost oziroma dolgotrajne brezposelnosti se v sklade lahko vključujejo:
– delavci, katerih delo je postalo nepotrebno zaradi poslovnih razlogov,
– delavci, katerih delo je postalo nepotrebno zaradi začetka postopka prisilne poravnave,
– delavci, katerih delo je postalo nepotrebno zaradi začetka postopka za prenehanje delodajalca,
– delavci, ki so v postopku izgubljanja dosedanje zaposlitve.
(2) Delavci iz prve alinee prejšnjega odstavka se vključujejo v program na podlagi programa razreševanja presežnih delavcev.
(3) Delavci iz druge alinee prvega odstavka tega člena se vključujejo v program na podlagi programa finančne reorganizacije.
(4) Delavci iz tretje alinee prvega odstavka tega člena se vključujejo v program na podlagi obvestila delodajalca iz 97. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02).
(5) Delavci iz četrte alinee prvega odstavka tega člena se vključujejo v program na podlagi elaborata kadrovskih potreb in poslovnega načrta gospodarske družbe.
(6) Udeleženci sklada so lahko izjemoma tudi brezposelne osebe, ki jih na sklad napoti Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljevanju: zavod), in to samo tisti, ki so že v postopku izgubljanja zaposlitve podpisali izjavo o vstopu v sklad.
3. člen
(vključitev v sklad)
(1) V primeru vključitve zaposlenega delavca v sklad delodajalec in sklad skleneta pogodbo. V pogodbi se določijo zlasti: število udeležencev, namen vključitve, obveznosti sklada in delodajalca, pravice udeležencev ter nadzor nad izvajanjem pogodbe. Posamezen delavec, ki je v postopku izgubljanja zaposlitve, poda izjavo o vstopu v sklad. Za vključitev v sklad je potrebno, da udeleženec poda pisno izjavo o vstopu v sklad in prevzemu obveznosti aktivnega sodelovanja pri pripravi in izvedbi zaposlitvenega načrta ter izpolni prijavnico za vpis v evidenco oseb, vključenih v ukrepe aktivne politike zaposlovanja. Za datum vstopa v sklad se šteje datum izpolnitve zadnjega od teh pogojev.
(2) Osebe iz šestega odstavka prejšnjega člena se vključujejo v sklad na podlagi napotnice zavoda.
4. člen
(delavnica razvoja poklicne kariere)
(1) Sklad pred izdelavo zaposlitvenega načrta udeleženca praviloma napoti v delavnico razvoja poklicne kariere (v nadaljevanju: delavnica).
(2) Delavnica se v skladu z metodologijo sklada izvaja praviloma za 16 udeležencev. Najnižje možno število udeležencev delavnice je 12, najvišje možno pa 20 udeležencev hkrati. Praviloma traja delavnica 150 andragoških ur oziroma štiri tedne. Delavnica se izvaja štiri dni v tednu.
(3) Dvotedenske delavnice se izvajajo za udeležence, za katere se pričakuje hitrejša vključitev v delo po opravljenem izpopolnjevanju in usposabljanju.
(4) Čas trajanja delavnice in prilagojene vsebine posebnim skupinam udeležencev pisno predlaga vodja sklada (manager), potrdi pa predstavnik zavoda.
5. člen
(zaposlitveni načrt)
(1) Sklad izdela zaposlitveni načrt za vsakega udeleženca najkasneje v enem mesecu po vključitvi v program.
(2) Zaposlitveni načrt opredeljuje aktivnosti, ki jih je treba opraviti v določenem časovnem obdobju s ciljem ustvarjanja možnosti za novo zaposlitev oziroma z namenom povečevanja zaposlitvenih možnosti udeleženca.
(3) Pri pripravi zaposlitvenega načrta aktivno sodelujejo strokovni sodelavci sklada in udeleženec ter po potrebi delodajalec.
6. člen
(načrt aktivnosti udeleženca sklada)
(1) Po končani delavnici udeleženec v skladu z zaposlitvenim načrtom vse do svoje razrešitve iz sklada opravlja najmanj 25-urno tedensko aktivnost.
(2) Udeleženec sklada v sodelovanju s strokovnim sodelavcem sklada vnaprej pripravi mesečni načrt aktivnosti, ki ga potrdi vodja sklada (manager) ali od njega pooblaščena oseba.
(3) V 25-urno tedensko aktivnost se šteje čas:
– aktivnega iskanja zaposlitve,
– izobraževanja,
– usposabljanja,
– delovnega preizkusa,
– usposabljanja na delovnem mestu.
(4) Za vključitev v drugo, tretjo, četrto in peto alineo zadnjega odstavka tega člena sklene sklad z udeležencem pogodbo o vključitvi, v kateri se opredelijo zlasti: oblika, trajanje in obseg aktivnosti ter pravice, obveznosti in odgovornosti udeleženca sklada.
(5) Za udeležence iz četrte alinee 2. člena tega pravilnika se obveznosti lahko opredelijo tudi s pogodbo, ki jo sklenejo delodajalec in potencialno presežni delavci.
7. člen
(čas vključenosti)
Oseba je vključena v sklad do razrešitve oziroma največ 12 mesecev.
8. člen
(razrešitev iz sklada)
(1) Razrešitev udeleženca iz sklada je zaposlitev za nedoločen čas in zaposlitev za neprekinjeno najmanj 6 mesecev ali samozaposlitev.
(2) V primeru delavcev iz četrte alinee 2. člena tega pravilnika se za razrešitev šteje, če se zaposlitev pri istem delodajalcu ohranja najmanj dvojno dobo trajanja usposabljanja. V primeru zaposlitve udeleženca na drugih delih s prekvalifikacijo ali dokvalifikacijo pri istem delodajalcu se razrešitev prizna le v primeru, če je pogodba za delo pod spremenjenimi pogoji ali na novem delovnem mestu sklenjena za nedoločen čas in s polnim delovnim časom.
(3) Zavod lahko s pogodbo določi tudi drugo vrsto razrešitve udeleženca v skladu s programom izvajanja ukrepov aktivne politike zaposlovanja.
III. FINANCIRANJE SKLADA
9. člen
(splošni pogoji sofinanciranja sklada)
Zavod in sklad, izbran na podlagi javnega razpisa, skleneta pogodbo, v kateri se opredelijo zlasti: namen dodelitve sredstev, predvideno letno število udeležencev, trajanje, obseg in financiranje programskih aktivnosti, pravice, obveznosti in odgovornosti prejemnika sredstev, vsebina in roki poročanja tako, da bosta omogočena učinkovito spremljanje izvajanja dejavnosti sklada ter nadzor nad namensko porabo sredstev.
10. člen
(stroški sklada)
(1) Upravičeni stroški programa, ki jih lahko sklad uveljavlja od zavoda, so:
– stroški, ki so namenjeni udeležencem sklada,
– stroški delovanja sklada in
– stroški stimulacije za doseganje izrednih rezultatov.
(2) Najvišja skupna višina sredstev iz prejšnjega odstavka na udeleženca ne sme presegati v povprečju 350.000 SIT.
11. člen
(stroški udeležencev sklada)
Kot upravičeni stroški, ki so namenjeni udeležencem sklada, se štejejo stroški:
– delavnic razvoja poklicne kariere,
– izobraževalnih programov in usposabljanja udeležencev sklada,
– pridobitve nacionalnih poklicnih kvalifikacij – certifikatov,
– svetovanja in informiranja,
– aktivnega iskanja zaposlitve,
– denarne dajatve v skladu s 13. členom Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Uradni list RS, št. 61/01, 31/03, 135/03 in 80/04).
12. člen
(stroški delovanja sklada)
Kot upravičeni stroški delovanja sklada se štejejo stroški:
– dela vodje (managerja) in strokovnega sodelavca sklada,
– strokovnega usposabljanja vodje in strokovnega sodelavca sklada,
– administrativne podpore,
– najemnine za informacijsko pisarno in druge prostore za izvajanje programskih aktivnosti,
– materialni stroški za delovanje informacijske pisarne.
13. člen
(sofinanciranje razreševanja udeležencev)
Sredstva, namenjena udeležencem sklada, v povprečju ne smejo presegati 80% višine, določene v drugem odstavku 10. člena tega pravilnika.
14. člen
(sofinanciranje stroškov delovanja sklada)
(1) Zavod sofinancira delovanje sklada za vsakega udeleženca, in sicer v fiksnem delu in v variabilnem delu, glede na čas vključitve oziroma na razrešitev udeleženca iz sklada. Čas vključitve za posameznega udeleženca se ugotavlja od datuma vstopa udeleženca v sklad.
(2) Fiksni del stroškov delovanja sklada znaša 15.000 SIT na udeleženca za vsako četrtletje, v katerem udeleženec še ni bil razrešen, oziroma največ 60.000 SIT letno.
(3) Za udeležence, ki imajo status invalida ali so invalidne osebe (v nadaljevanju: invalidi), znaša fiksni znesek za vsako četrtletje, v katerem invalid še ni bil razrešen, 20.000 SIT oziroma največ 80.000 SIT letno.
(4) Variabilni del stroškov za delovanje pridobi sklad v četrtletju, v katerem se je udeleženec zaposlil. Ob razrešitvi delavca sklad pridobi:
– 85.000 SIT za delavca, ki je bil razrešen v prvem četrtletju vključenosti v sklad,
– 65.000 SIT za delavca, ki je bil razrešen v drugem četrtletju vključenosti v sklad,
– 45.000 SIT za delavca, ki je bil razrešen v tretjem četrtletju vključenosti v sklad,
– 25.000 SIT za delavca, ki je bil razrešen v zadnjem četrtletju vključenosti v sklad.
15. člen
(sofinanciranje stroškov delovanja sklada za delavce, ki so v postopku izgubljanja dosedanje zaposlitve)
(1) V primeru, da sklad za udeležence iz četrte alinee 2. člena tega pravilnika izvaja aktivnosti znotraj gospodarskih družb, fiksni del stroškov delovanja sklada znaša 5.000 SIT na udeleženca za vsako četrtletje, v katerem udeleženec še ni bil razrešen, oziroma največ 20.000 SIT letno.
(2) Variabilni del stroškov za delovanje pridobi sklad v četrtletju, v katerem je bil udeleženec razrešen. Ob razrešitvi delavca sklad pridobi:
– 40.000 SIT za delavca, ki je bil razrešen v prvem četrtletju vključenosti v sklad,
– 30.000 SIT za delavca, ki je bil razrešen v drugem četrtletju vključenosti v sklad,
– 20.000 SIT za delavca, ki je bil razrešen v tretjem četrtletju vključenosti v sklad,
– 10.000 SIT za delavca, ki je bil razrešen v zadnjem četrtletju vključenosti v sklad.
16. člen
(stimulacija za doseganje izrednih rezultatov)
(1) Sklad lahko uveljavlja stimulacijo za doseganje izrednih rezultatov za udeležence iz prve, druge in tretje alinee 2. člena tega pravilnika, če je ob koncu koledarskega leta presegel:
– 50-odstotno razrešitev vseh v tem letu vključenih udeležencev oziroma
– 40-odstotno razrešitev vseh v tem letu vključenih udeležencev v primeru, da deluje v regiji z nadpovprečno stopnjo brezposelnosti v državi,
– 20-odstotno razrešitev vseh v tem letu vključenih invalidov in
– 30-odstotno razrešitev vseh v tem letu vključenih oseb, starejših od 50 let.
(2) Stimulacija za doseganje izrednih rezultatov znaša 20.000 SIT za vsakega udeleženca nad deležem iz prve in druge alinee prejšnjega odstavka oziroma 30.000 SIT za vsakega udeleženca nad deležem iz tretje in četrte alinee prejšnjega odstavka.
(3) Sklad lahko uveljavlja stimulacijo za doseganje izrednih rezultatov za udeležence iz četrte alinee 2. člena tega pravilnika, če je ob koncu koledarskega leta presegel 90-odstotno razrešitev vseh v tem letu vključenih udeležencev iz četrte alinee 2. člena tega pravilnika.
(4) Stimulacija za doseganje izrednih rezultatov znaša 20.000 SIT za vsakega udeleženca nad deležem iz prejšnjega odstavka.
17. člen
(izplačilo računov oziroma zahtevkov)
(1) Sklad lahko dostavi prvo poročilo in račun oziroma zahtevek zavodu v roku 5 delovnih dni od vključitve novega udeleženca v sklad.
(2) Izplačilo stroškov, ki so namenjeni udeležencem programa, ter stroškov za delovanje sklada se izvaja na podlagi mesečnih poročil in računov oziroma zahtevkov, na katerih je obračunan in posebej prikazan DDV.
(3) Stimulacija za izredne dosežke se izplača na podlagi poročila za mesec december in računa, na katerem je obračunan in posebej prikazan DDV.
IV. UGOTAVLJANJE UČINKOVITOSTI SKLADA
18. člen
(ugotavljanje rezultatov)
(1) Rezultati sklada se ugotavljajo po 12 mesecih od datuma vstopa posameznega udeleženca v sklad.
(2) Sklad mora v obdobju 12 mesecev po vključitvi udeležencev razrešiti najmanj:
– 50 % vseh vključenih udeležencev oziroma 40% udeležencev v primeru, da deluje v regiji z nadpovprečno stopnjo brezposelnosti v državi,
– 20 % vseh vključenih invalidov ter
– 30 % vseh vključenih oseb, starejših od 50 let.
(3) V primeru, da sklad ne doseže normiranih rezultatov, mora zavodu vrniti sorazmerni del fiksnih sredstev za delovanje sklada za tisto število vključenih udeležencev iz posameznih skupin, ki niso bili razrešeni.
V. SPREMLJANJE IN NADZOR
19. člen
(spremljanje)
Zavod spremlja dejavnost skladov zlasti tako, da mu skladi:
– posredujejo finančna in vsebinska poročila skladno s pogodbo,
– posredujejo druge podatke, ki bi utegnili vplivati na potek dejavnosti ali učinkovitost programov, ki jih sklad izvaja, ter
– omogočijo neposreden vpogled v dokumentacijo oziroma omogočijo pridobitev informacij neposredno od udeležencev.
20. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem ter namensko porabo sredstev se izvaja v skladu z določbami Pravilnika o načinu in postopku izvajanja nadzora nad izpolnjevanjem obveznosti brezposelnih oseb (Uradni list RS, št. 17/99) in Pravilnika o izvajanju nadzora nad delom zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje in drugih oseb na področju zaposlovanja (Uradni list RS, št. 17/99).
VI. VELJAVNOST PRAVILNIKA
21. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika prenehajo veljati Navodila za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja v skladih dela (Uradni list RS, št. 68/01).
22. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01701-49/2005-1
Ljubljana, dne 15. junija 2005.
EVA 2005-2611-0050
mag. Janez Drobnič l. r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost