Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2005 z dne 30. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2005 z dne 30. 6. 2005

Kazalo

2674. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o opravljanju strokovnega izpita in preizkusa strokovne usposobljenosti inšpektorja za delo, stran 6361.

Na podlagi 10. člena Zakona o inšpekciji dela (Uradni list RS, št. 38/94, 32/97, 36/00) in 24. člena Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Uradni list RS, št. 83/03 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o opravljanju strokovnega izpita in preizkusa strokovne usposobljenosti inšpektorja za delo
1. člen
V Pravilniku o opravljanju strokovnega izpita in preizkusa strokovne usposobljenosti inšpektorja za delo (Uradni list RS, št. 13/95) se v drugem odstavku 1. člena besedilo »visoko strokovno izobrazbo pravne oziroma tehnične smeri« nadomesti z besedilom »univerzitetno izobrazbo družboslovne oziroma naravoslovne smeri«.
2. člen
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
Izpit obsega splošni in posebni del. Splošni del se opravlja v skladu s pravilnikom, ki ureja strokovni izpit za inšpektorja.«
3. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»3. člen
Posebni del izpita je razdeljen na področje delovnih razmerij, varnosti in zdravja pri delu, nacionalnih poklicnih kvalifikacij, organizacije in financiranja vzgoje in izobraževanja ter poklicnega in strokovnega izobraževanja.«
4. člen
V drugem odstavku 4. člena se v napovednem stavku beseda »varstva« nadomesti z besedilom »varnosti in zdravja«.
Za drugim odstavkom se dodajo novi tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo:
»Področje nacionalnih poklicnih kvalifikacij obsega znanja oziroma poznavanje predpisov o:
– o postopkih, organih in organizacijah, pristojnih za sprejemanje katalogov standardov strokovnih znanj in spretnosti,
– pogojih in postopkih pridobivanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij.
Področji organizacije in financiranja vzgoje in izobraževanja ter področje poklicnega in strokovnega izobraževanja obsegata:
– poznavanje predpisov na področju organizacije in financiranja vzgoje in izobraževanja ter
– poznavanje predpisov na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja.
Posebni del izpita iz prejšnjega odstavka se opravlja v skladu z izpitnim katalogom, ki ga predpiše minister, pristojen za šolstvo, za opravljanje strokovnega izpita na področju vzgoje in izobraževanja.«
5. člen
V prvem odstavku 5. člena se na koncu pika nadomesti z vejico in doda besedilo »pri čemer se v ta rok ne upošteva mesec avgust.«.
Za prvim odstavkom se dodata novi drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Inšpektor, ki k opravljanju izpita ni prišel iz opravičenih razlogov ali je opravljanje izpita pravočasno odjavil, ali je opravljanje izpita prekinil, se mora k opravljanju izpita ponovno prijaviti.
Inšpektorjevo odjavo mora komisija prejeti najmanj tri dni pred izpitnim rokom.«
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
6. člen
Za 6. členom se doda nov 6.a člen, ki se glasi:
»6.a člen
Inšpektor, ki je opravil izpit v skladu z drugimi predpisi, ne opravlja izpita iz področij, iz katerih je strokovni izpit že opravil.
O tem odloči komisija na podlagi vloge in ustreznih dokazil.«
7. člen
Za tretjim odstavkom 11. člena se dodata nov četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»Pri ponovnem opravljanju posebnega dela izpita komisija preverja le tiste dele posebnega dela izpita iz 3. člena tega pravilnika, katerih inšpektor pri predhodnem preverjanju ni opravil.
Inšpektorju, ki posebnega dela izpita ponovno ni opravil, komisija določi rok, v katerem lahko zopet opravlja ta del izpita. Rok za ponovno opravljanje izpita ne sme biti krajši od 30 in ne daljši od 90 dni.«
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane šesti odstavek, se beseda »prejšnjega« nadomesti z besedo «tretjega«.
Dosedanji peti odstavek postane sedmi odstavek.
KONČNI DOLOČBI
8. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o strokovnem izpitu inšpektorjev za nacionalne poklicne kvalifikacije (Uradni list RS, št. 16/02).
9. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01701-9/2005
Ljubljana, dne 14. junija 2005.
EVA 2005-2611-0007
mag. Janez Drobnič l. r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost