Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2005 z dne 30. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2005 z dne 30. 6. 2005

Kazalo

2670. Uredba o obveznostih zavarovatelja pri skupnih zavarovanjih za pogodbo, ki vključuje eno ali več podpogodb v eni ali več državah članicah Evropskih skupnosti, stran 6358.

Na podlagi drugega odstavka 1. člena Zakona o zavarovanju in financiranju mednarodnih gospodarskih poslov (Uradni list RS, št. 2/04) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o obveznostih zavarovatelja pri skupnih zavarovanjih za pogodbo, ki vključuje eno ali več podpogodb v eni ali več državah članicah Evropskih skupnosti
1. člen
Ta uredba določa obveznosti zavarovatelja v primerih, ko skupaj z eno ali več izvozno-kreditnimi agencijami drugih držav članic zavaruje pogodbo, ki vključuje eno ali več podpogodb v eni ali več državah članicah Evropskih skupnosti (v nadaljnjem besedilu: država članica).
Ta uredba prenaša v pravni red Republike Slovenije Direktivo Sveta (EGS) št. 568/1984 o medsebojnih obveznostih zavarovalnic kreditnih poslov držav članic, ki delujejo v imenu države ali z njeno podporo, ali javnih služb, ki delujejo namesto takšnih organizacij, pri skupnih garancijah za pogodbo z eno ali več podpogodb v eni ali več državah članicah Evropskih skupnosti (UL L št. 314 z dne 4. 12. 1984, str. 24).
2. člen
Zavarovatelj po tej uredbi je Republika Slovenija, v imenu in za račun katere pooblaščena institucija v skladu z Zakonom o zavarovanju in financiranju mednarodnih gospodarskih poslov (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljnjem besedilu: ZZFMGP) opravlja dejavnosti, določene v prvem odstavku 2. člena ZZFMGP.
Izvozno-kreditna agencija po tej uredbi je organizacija ali javna služba druge države članice, ki v njenem imenu ali z njeno podporo zavaruje izvoz.
3. člen
V primerih, ko se zavarovatelj odloči za sodelovanje, opredeljeno v prvem odstavku 1. člena te uredbe, mora skleniti sporazum, ki ustreza vzorcu sporazuma iz priloge k tej uredbi.
Zavarovatelj lahko za izvedbo posameznega posla sklene sporazum z dodatnimi določbami, ki pa ne smejo vplivati na obseg uporabe določb iz prejšnjega odstavka.
4. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00713-18/2005/5
Ljubljana, dne 15. junija 2005.
EVA 2005-2111-0060
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik
PRILOGA
               VZOREC SPORAZUMA
 
                 1. člen
              (področje uporabe)
  Cilj tega sporazuma je ureditev medsebojnih obveznosti zavarovatelja
in izvozno-kreditnih agencij držav članic v primerih, ko:
  – podjetje s sedežem v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu:
glavni pogodbenik) z enim ali več podjetji (v nadaljnjem besedilu:
podpogodbenik) ene ali več držav članic sklene podpogodbo za izvedbo
izvozne pogodbe, v kateri je glavni pogodbenik edini nosilec in ki jo je
sklenil s podjetjem (v nadaljnjem besedilu: kupec) iz:
  – države, ki ne pripada Evropski skupnosti;
  – države članice, iz katere pa nista glavni pogodbenik in
podpogodbenik;
  – se je glavni pogodbenik zavezal, da bo podpogodbeniku nakazal
pripadajoči del iz zneskov, ki mu jih bo plačal kupec, in da bo izpolnil
vse formalnosti, potrebne za prenos tega dela plačila, ki pripada
podpogodbeniku;
  – med podpogodbenikom in kupcem ni pravnih vezi;
  – sta zavarovatelj kredita glavnega pogodbenika (v nadaljnjem
besedilu: glavni zavarovatelj) in zavarovatelj kredita podpogodbenika (v
nadaljnjem besedilu: skupni zavarovatelj) v skladu z običajnimi pogoji
svoje politike pripravljena zavarovati delež posla, izvršenega v njunih
državah za tiste rizike, ki jih določita v vsakem posameznem sporazumu.
  Sporazum, ki ga zavarovatelj in izvozno-kreditne agencije sklenejo v
zgoraj navedenih primerih za vsakokratno izdajo skupnih zavarovanj
glavnemu pogodbeniku in enemu ali več podpogodbenikom, urejajo spodaj
navedeni členi.
 
                 2. člen
          (obveznosti glavnega zavarovatelja)
  Glavni zavarovatelj, ki je edini upravljalec rizika tudi za del
izvozne pogodbe, za katerega je sklenjena podpogodba, se zaveže:
  a) da bo glavnemu pogodbeniku zavaroval samo njegov del pogodbe, za
rizike, ki jih določi v vsakem posameznem sporazumu;
  b) da ne bo sprejel nobenih sprememb nobenega izmed pogojev za izvedbo
pogodbe (znesek, dobava, plačilo itd.) ali za izvedbo pogodbe med glavnim
pogodbenikom in podpogodbenikom, razen če se o tem dogovori s skupnim
zavarovateljem;
  c) da ne bo zavračal obveznosti po določbah police, izdane glavnemu
pogodbeniku, zaradi neizpolnjevanja obveznosti glavnega dobavitelja, ne da
bi o tem obvestil skupnega zavarovatelja;
  d) da ne bo razglasil, da je polica potekla, ne da bi o tem obvestil
skupnega zavarovatelja;
  e) da bo skupnega zavarovatelja obvestil o vsakem dejstvu, s katerim
se sam seznani in ki bi lahko spremenilo naravo ali obseg rizika ali
povzročilo škodo;
  f) da se bo v primeru škode ali grožnje škode s skupnim zavarovateljem
posvetoval o tem, kako ukrepati; odločitve o potrditvi škode se, če je to
mogoče, sprejmejo sporazumno, višina nadomestila škode in način plačila pa
se določita v skladu z določbami vsake police;
  g) da bo v primeru škode ukrenil vse potrebno ali pa bo od glavnega
pogodbenika zahteval, da ukrene vse potrebno za izterjavo neplačanih
zneskov in za vračilo pripadajočega deleža od izterjanih zneskov skupnemu
zavarovatelju in izpolnil vse potrebne formalnosti za prenos takšnega
deleža. Stroški izterjave, ki jih bo imel glavni zavarovatelj, se
razdelijo med zavarovatelje v sorazmerju z deležem kritja rizikov po
sklenjeni pogodbi;
  h) da si bo v primeru odpovedi zavarovanja, danega glavnemu
pogodbeniku, po najboljših močeh prizadeval izpolniti obveznosti iz tega
člena.
 
                 3. člen
        (obveznosti vsakega skupnega zavarovatelja)
  Vsak od skupnih zavarovateljev se za svoj del zavezuje, da:
  a) bo podpogodbeniku v svoji državi zavaroval samo njegov del posla za
rizike, ki jih bo določil v vsakem posameznem sporazumu;
  b) da ne bo sprejel nobenih sprememb pogodbe, sklenjene med glavnim
pogodbenikom in podpogodbenikom za izvajanje pogodbe, sklenjene s kupcem,
razen na podlagi medsebojnega dogovora z glavnim zavarovateljem;
  c) da ne bo zavračal odgovornosti po določbah police, izdane
podpogodbeniku, zaradi kakršnega koli neizpolnjevanja obveznosti
podpogodbenika, ne da bi o tem obvestil glavnega zavarovatelja;
  d) da ne bo razglasil, da je polica potekla, ne da bi o tem obvestil
glavnega zavarovatelja;
  e) da bo glavnega zavarovatelja obvestil o vsakem dejstvu, s katerim
se sam seznani in ki bi lahko spremenilo naravo ali obseg rizika ali
povzročilo izgubo;
  f) da si bo v primeru odpovedi zavarovanja, danega podpogodbeniku, po
najboljših močeh prizadeval izpolniti obveznosti iz tega člena.
 
                 4. člen
               (konsolidacija)
  V primeru dogovora o konsolidaciji dolga države kupca, se glavni
zavarovatelj in skupni zavarovatelj posvetujeta o načinih in sredstvih za
rešitev posebnih problemov, ki bi nastali z dogovorom o konsolidaciji.
 
                 5. člen
             (kreditni posli kupca)
  Določbe tega sporazuma se smiselno uporabljajo tudi za kritje
posameznega kredita kupcu za celotno pogodbo, če se zavarovatelj in
izvozno-kreditne agencije drugih držav članic strinjajo, da so njihovi
sistemi zavarovanja kupčevih kreditov dovolj skladni.
 
                 6. člen
                (arbitraža)
  Spori iz tega sporazuma, ki jih ni mogoče rešiti po mirni poti, se
predložijo arbitraži, sestavljeni iz treh arbitrov. Vsaka od strank v
sporu imenuje enega arbitra. Tretjega arbitra imenuje predsednik Sodišča
Evropskih skupnosti, ki deluje kot predsednik razsodišča. Za postopek se
uporabljajo Pravila o arbitraži Mednarodne trgovinske zbornice.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti