Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2005 z dne 30. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2005 z dne 30. 6. 2005

Kazalo

2660. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2004 in 2005 (ZIPRS0405-A), stran 6308.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2004 in 2005 (ZIPRS0405-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2004 in 2005 (ZIPRS0405-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 21. junija 2005.
Št. 001-22-42/05
Ljubljana, dne 29. junija 2005.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETI 2004 IN 2005
(ZIPRS0405-A)
1. člen
V Zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2004 in 2005 (Uradni list RS, št. 130/03) se v 6. členu za drugim odstavkom doda tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) V letu 2005 se prihodki po Zakonu o izdaji obveznic za plačilo odškodnine za zaplenjeno premoženje zaradi razveljavitve kazni zaplembe premoženja (Uradni list RS, št. 49/99) in prihodki po Zakonu o plačilu odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja (Uradni list RS, št. 18/01, 111/01, 67/02 in 54/04 – ZDoh-1), ki jih Republika Slovenija prejme od Slovenske odškodninske družbe, d.d. in se uporabijo za plačilo obresti za izdane obveznice, evidentirajo kot prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov. Prihodki po Zakonu o izdaji obveznic za plačilo odškodnine za zaplenjeno premoženje zaradi razveljavitve kazni zaplembe premoženja (Uradni list RS, št. 49/99) in prihodki po Zakonu o plačilu odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja (Uradni list RS, št. 18/01, 111/01, 67/02 in 54/04 – ZDoh-1), ki jih Republika Slovenija prejme od Slovenske odškodninske družbe, d.d. in se uporabijo za odplačilo glavnic iz naslova izdaje obveznic, se evidentirajo kot prejemki v računu finančnih terjatev in naložb.«
2. člen
(1) V 8. členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi: »Ukrepi za uravnoteženje proračuna v letu 2004 in 2005«.
(2) V prvem odstavku se za besedilom »glede na načrtovane v sprejetem proračunu leta 2004« doda besedilo »in 2005«.
3. člen
(1) V 12. členu se v 1) točki za besedilom »kupnine od prodaje kapitalskih naložb, ki se v proračun leta 2004« doda besedilo »in 2005«.
(2) Črtata se 2) in 3) točka.
4. člen
V 13. členu se za drugim odstavkom doda tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Namenska sredstva s postavke 5633 – Sredstva za usklajevanje plačnih nesorazmerij pri Ministrstvu za javno upravo, ki niso bila porabljena v letu 2005, se prenesejo v leto 2006. Za obseg prenesenih sredstev se povečata obseg sredstev v finančnem načrtu Ministrstva za javno upravo, in proračun.«
5. člen
(1) V 16. členu se v prvem odstavku doda nova 1. točka, ki se glasi:
»1. podprogrami v okviru glavnega programa med predlagatelji finančnih načrtov, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega podprograma ne sme presegati 15% obsega podprograma v sprejetem proračunu;«.
Dosedanji 1. in 2. točka pa postaneta 2. in 3. točka.
(2) V drugem odstavku se v 3. točki za besedami »o sistemu plač« postavi pika, preostalo besedilo pa se črta. Za 3. točko se doda nova 4. točka, ki se glasi:
»4. na postavko 5633-Sredstva za usklajevanje plačnih nesorazmerij pri Ministrstvu za javno upravo;«.
Dosedanje 4. do 8. točka pa postanejo 5. do 9. točka.
6. člen
(1) V 21. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Neposredni uporabnik lahko v letu 2005 pogodbe o poslovnem najemu, po katerih obveznosti zapadejo v plačilo v letu 2006, sklene skupno z ostalimi pogodbami po tretjem odstavku tega člena, največ do višine 60% obsega pravic porabe, zagotovljenih v proračunu v letu 2005, za obveznosti, ki zapadejo v plačilo v naslednjih letih, pa lahko sklene skupno z ostalimi pogodbami po tretjem odstavku tega člena, največ do višine 20% obsega pravic porabe, načrtovanih v proračunu za leto 2005, za namene iz prvega in drugega odstavka tega člena. Sklepanje pogodb o finančnem najemu ni dovoljeno za neposredne uporabnike državnega in občinskih proračunov. Dovoljeno je skleniti le tiste pogodbe o finančnem najemu, katerih razpisni postopki so se začeli še pred uveljavitvijo tega zakona.«
(2) V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane peti odstavek, se črta 2. točka, dosedanje 3. do 5. točka postanejo 2. do 4. točka.
(3) V dosedanjem petem odstavku, ki postane šesti odstavek, se besedilo na koncu dopolni z naslednjim besedilom:
»Neposredni uporabnik lahko v letu 2005 za odhodke iz naslova investicijskih transferov drugim ravnem države prevzame obveznosti za leto 2006 v višini 80% obsega pravic porabe, zagotovljenih na ustreznih postavkah – konto proračuna za leto 2005, za leto 2007 v višini 60% obsega pravic porabe, zagotovljenih na ustreznih postavkah – konto proračuna za leto 2005, za leto 2008 pa v višini 40% obsega pravic porabe, zagotovljenih na ustreznih postavkah – konto proračuna za leto 2005, če so investicije vključene v načrt razvojnih programov.«
(4) Dosedanji šesti do deveti odstavek postanejo sedmi do deseti odstavek.
7. člen
(1) V 22. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu prevzema in plačuje obveznosti za realizacijo načrta razvojnih programov v breme pravic porabe na ustreznih postavkah v njegovem finančnem načrtu za tekoče leto, v breme proračunov prihodnjih let pa lahko prevzema navedene obveznosti skladno s prejšnjim členom.«
(2) Za četrtim odstavkom se doda peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Skupna vsota vseh proračunskih virov za projekte načrta razvojnih programov v letu 2006 (2007, 2008, 2009) pri posameznem predlagatelju finančnega načrta ne sme biti večja od vsote proračunskih virov za projekte v letu 2005 za več kot 10% (v letu 2007 15%, v letu 2008 20%, v letu 2009 25%), razen ko na predlog ministrstva, pristojnega za finance, drugače odloči vlada.«
8. člen
V 25. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena se obveznosti iz naslova vračila zamudnih obresti od davka od prometa in storitev v zvezi z odločbo Ustavnega sodišča RS št. U-I-356/02 z dne 23. septembra 2004 plačujejo s podračuna 'Davek na dodano vrednost po obračunu', številka: 01100-1008305527, ter se evidentirajo v breme prihodka 704000 – Davek na dodano vrednost po obračunu.«.
9. člen
(1) V 31. členu se v drugem odstavku število »422.875.750.000« nadomesti s številom »415.435.373.000«.
(2) Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na določbe 84. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) lahko za izvrševanje proračuna za leto 2005 minister, pristojen za finance, za odločanje o sklepanju poslov na trgu vrednostnih papirjev v zvezi z zadolževanjem države in upravljanjem z državnimi dolgovi, v okviru instrumentov zadolževanja, rokov in višine zadolžitev, določenih v letnem programu financiranja proračuna, ki ga sprejme vlada, pooblasti drugo osebo s pisnim pooblastilom.«
(3) Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
10. člen
V 38. členu se 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. leto 2005 določi v višini 99.175 tolarjev.«
11. člen
(1) V 42. členu se v drugem odstavku besedilo »pričetka uporabe zakona o sistemu plač v javnem sektorju v letu 2004« nadomesti z besedilom »začetka izplačila plač po Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo)«.
(2) Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Ne glede na prejšnji odstavek se lahko tudi po uveljavitvi tega zakona določi plača po prvem odstavku 65. člena Zakona o delavcih v državnih organih (Uradni list RS – stari, št. 15/90, 5/91, 18/91, 22/91; Uradni list RS, št. 2/91, 4/93, 13/93 – ZNOIP, 18/94 – ZRPJZ, 41/94, 70/97, 87/97, 38/99 in 56/02 – ZJU) zaposlenim na delovnih mestih, za katera so potrebna posebna znanja in sposobnosti ter so nujno potrebna za nemoteno opravljanje prioritetnih nalog organa. K spremembam in dopolnitvam sistemizacije v organih državne uprave, s katerimi se določijo takšna delovna mesta, mora dati soglasje vlada.«
12. člen
V 43. členu se v prvem odstavku za besedami »izplačevati plač v breme teh postavk« vejica nadomesti s piko, preostalo besedilo pa se črta.
13. člen
V 51. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) V predlogu sprememb in dopolnitev letnega programa prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja za leti 2004 in 2005 ni potrebno navajati stvarnega premičnega premoženja, katerega posamezna vrednost na podlagi cenitve ne presega zneska 1.500.000,00 tolarjev.«
14. člen
Za 52. členom se dodajo novi 52.a, 52.b in 52.c člen, ki se glasijo:
»52.a člen
(poročanje o izvrševanju proračuna)
Ne glede na določbo 63. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) minister, pristojen za finance, poroča vladi v septembru o izvrševanju proračuna v prvem polletju leta 2005.
52.b člen
(posredovanje podatkov za obveznosti)
Neposredni uporabniki državnega in občinskih proračunov trimesečno poročajo ministrstvu, pristojnemu za finance, o prevzetih obveznostih iz naslova poslovnega najema in blagovnega kredita, katerih rok zapadlosti je daljši od 60 dni.
52.c člen
(posebnosti pri analitičnih evidencah)
Podatki, ki so v analitičnih evidencah stroškov dela in drugih osebnih prejemkov vneseni pred sprejemom rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2005, se po sprejemu rebalansa ne spreminjajo, temveč se upoštevajo pri izvrševanju finančnega načrta novo nastalih proračunskih uporabnikov, nastalih na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/04) ter Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 138/04).«
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
15. člen
(1) Na podlagi 52.b člena zakona neposredni uporabniki državnega in občinskih proračunov poročajo ministrstvu, pristojnemu za finance, do 15. v mesecu, ki sledi zadnjemu mesecu v trimesečju, prvo trimesečje pa se začne šteti z novim mesecem, ki se prične po uveljavitvi tega zakona.
(2) Neposredni uporabniki državnega in občinskih proračunov morajo ministrstvu, pristojnemu za finance, do 31. julija 2005 posredovati poročilo o vseh prevzetih obveznostih iz naslova pogodb o finančnem najemu, ki so bile sklenjene do uveljavitve tega zakona.
16. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-01/03-77/2
Ljubljana, dne 21. junija 2005.
EPA 237-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost