Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2005 z dne 24. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2005 z dne 24. 6. 2005

Kazalo

2658. Odločba o nujnih ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja kostanjeve šiškarice Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, stran 6009.

Na podlagi prvega odstavka 75. člena Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo) direktorica Fitosanitarne uprave Republike Slovenije izdaja
O D L O Č B O
o nujnih ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja kostanjeve šiškarice Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu
I
(vsebina)
Ker obstaja nevarnost za zdravstveno varstvo rastlin v Republiki Sloveniji zaradi kostanjeve šiškarice Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu (v nadaljnjem besedilu: kostanjeva šiškarica), se zaradi preprečevanja širjenja in za njeno zatiranje s to odločbo določajo sistematični pregledi rastlin, ukrepi, prepovedi, omejitve in obveščanje imetnikov gostiteljskih rastlin.
II
(gostiteljske rastline)
Gostiteljske rastline so naslednje vrste kostanja in njihovi križanci:
– Castanea crenata Sieb. et Zucc. (japonski kostanj);
– Castanea dentata (Marsh.) (ameriški kostanj);
– Castanea mollissima Blume (kitajski kostanj);
– Castanea sativa Mill. (pravi kostanj).
III
(sum na okužbo)
Na napad kostanjeve šiškarice se sumi, če so na gostiteljskih rastlinah vidna katera od naslednjih znamenj:
– zelene ali rahlo rdečkaste okrogle ali jajčaste šiške na poganjkih, listnih pecljih, glavni listni žili ali pri osnovi moških socvetij velikosti 0,5 do 3 cm;
– šiške imajo na prerezu eno ali več kamric, v katerih se razvijejo mladostni stadiji šiškarice;
– šiške se na vejah posušijo in na njih ostanejo tudi več let – znamenje, da je bil škodljivec navzoč že v prejšnjih rastnih dobah.
IV
(napadeno območje)
Napadeno območje je območje, kjer so bili odkriti simptomi napada kostanjeve šiškarice, in obsega žarišče napada ter varovalni pas.
Žarišče napada je območje s polmerom do 1 km okoli točke, določene s pravokotnimi koordinatami v metrih, kjer je kostanjeva šiškarica potrjena. Žarišča napada so določena v Prilogi 1, ki je sestavni del te odločbe, kasneje ugotovljena žarišča napada pa se določijo v skladu s V. točko te odločbe.
Varovalni pas je območje, ki obdaja posamezno žarišče napada, določeno na podlagi ocene tveganja zaradi kostanjeve šiškarice.
V
(razmejitev območij)
Ko pristojni inšpektor ali pooblaščeni izvajalec javne službe ugotovi novo žarišče napada kostanjeve šiškarice, o tem nemudoma obvesti Fitosanitarno upravo Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Uprava), ki z odločbo določi napadeno območje. Odločba se objavi na spletni strani Uprave, na krajevno običajen način in vroči v obliki javnega naznanila na oglasni deski zadevnih občin.
VI
(ugotovitev napada)
Ko je ugotovljen napad kostanjeve šiškarice, se v žarišču napada izvede fitosanitarni pregled in na podlagi vizualnih znamenj pri gostiteljskih rastlinah odredijo predpisani fitosanitarni ukrepi.
Vizualne preglede in odvzem vzorcev izvajajo fitosanitarni inšpektorji in pooblaščeni izvajalci javne službe zdravstvenega varstva rastlin ter za gozdne rastline gozdarski inšpektorji in izvajalci javne gozdarske službe.
VII
(ukrepi)
Če se ugotovi napad kostanjeve šiškarice, pristojni inšpektor oziroma izvajalec javne službe iz prejšnje točke:
– določi način zavarovanja gostiteljskih rastlin,
– rastline s simptomi jasno označi,
– na novi lokaciji vzame uradni vzorec za determinacijo v laboratoriju,
– zabeleži ugotovitve in način ukrepanja iz prejšnjih alinej,
– seznani imetnika in
– obvesti Upravo.
Pristojni fitosanitarni ali gozdarski inšpektor odredi nadaljnje ukrepe, kot so:
– takojšnje uničenje vseh gostiteljskih rastlin ali njihovih delov z vidnimi znamenji na napadenem območju, in sicer tako, da se poganjki in drugi deli rastline s šiškami sežgejo;
– nadaljnje opazovanje žarišča vsaka dva tedna v času od začetka maja do konca julija;
– uničenje celotnega nasada gostiteljskih rastlin, če je okuženih več kot 30% rastlin v nasadu;
– uničenje vseh gostiteljskih rastlin za saditev v drevesnici, če je okuženih več kot 30% rastlin v drevesnici;
– prepoved prodaje vseh gostiteljskih rastlin za saditev v drevesnici do junija v naslednji rastni dobi.
Uničenje gostiteljskih rastlin lahko izvedejo za to usposobljene pravne ali fizične osebe ali imetnik sam pod nadzorom pristojnega inšpektorja ter v skladu s protipožarnimi predpisi.
VIII
(stroški)
Stroški preiskav rastlin se krijejo iz proračuna Republike Slovenije.
Postopek uničenja gostiteljskih rastlin se v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo rastlin, izvede na stroške imetnika gostiteljskih rastlin.
IX
(prepovedi in omejitve)
Dokler traja nevarnost zaradi napada kostanjeve šiškarice, je prepovedano odnašati gostiteljske rastline z napadenega območja. Pristojni inšpektor lahko izjemoma dovoli premeščanje gostiteljskih rastlin in njihovo presajanje po tretiranju.
X
(sistematični nadzor)
Na območju Republike Slovenije se uvede izredni sistematični nadzor gostiteljskih rastlin, ki obsega načrtovano ugotavljanje navzočnosti kostanjeve šiškarice najmanj v obdobju do 31. julija 2006 in vsaj na napadenih območjih.
Ugotavljanje navzočnosti kostanjeve šiškarice vključuje vzorčenje napadenih gostiteljskih rastlin, ki kažejo znamenja šišk.
XI
(obveščanje)
Dokler traja nevarnost zaradi širjenja kostanjeve šiškarice, pristojni inšpektor in druge pooblaščene uradne osebe obveščajo imetnike gostiteljskih rastlin na napadenem območju in okolici na krajevno običajen način o ukrepih, nevarnosti pojava, vidnih znamenjih in obveznosti obveščanja.
XII
(veljavnost odločbe)
Ta odločba se začne uporabljati z dnem izdaje in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 327-01-271/2005
Ljubljana, dne 21. junija 2005.
EVA 2005-2311-0196
mag. Katarina Groznik l. r.
Direktorica
Fitosanitarne uprave
Republike Slovenije
                                   Priloga 1

  Razmejena območja Republike Slovenije, kjer so žarišča napada kostanjeve
šiškarice Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu pod uradnim nadzorom tako, da se
zagotavlja zdravstveno varstvo rastlin.                    
                                       
+---------+------+---------+------+-------+-----+--------+--------+----------+
|Poštna  |Pošta:|Naselje: |Y:  |X:   |X1: |Upravna |Občina: |Katastrska|
|številka:|   |     |   |    |   |enota: |    |občina:  |
+---------+------+---------+------+-------+-----+--------+--------+----------+
|5292   |Renče |BILJE  |393772|5084398|84398|NOVA  |MIREN- |BILJE   |
|     |   |     |   |    |   |GORICA |    |(NOVA   |
|     |   |     |   |    |   |    |KOSTA­NJEGORICA)  |
+---------+------+---------+------+-------+-----+--------+--------+----------+
|8270   |Krško |ZGORNJA |543469|5092070|92070|BREŽICE |BREŽICE |PLETERJE |
|     |   |POHANCA |   |    |   |    |    |(BREŽICE) |
+---------+------+---------+------+-------+-----+--------+--------+----------+


Morebitne kasneje ugotovljene lokacije bodo določene z odločbo, ki se objavi 
na spletni strani Uprave (http//www.furs.si.), na krajevno običajen način in 
vroči v obliki javnega naznanila na oglasni deski zadevnih občin.

AAA Zlata odličnost