Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2005 z dne 24. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2005 z dne 24. 6. 2005

Kazalo

2657. Navodilo za izračun višine namenskih sredstev za odpravo nesorazmerij v plačah za obdobje julij 2004 – december 2005, stran 6000.

Na podlagi 50. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo in 53/05) izdaja minister za javno upravo
N A V O D I L O
za izračun višine namenskih sredstev za odpravo nesorazmerij v plačah za obdobje
julij 2004 – december 2005
1. člen
(Namen zbiranja sredstev za odpravo nesorazmerij)
Zbrana sredstva na namenskih postavkah so namenjena za odpravljanje nesorazmerij v osnovnih plačah v skladu z določbo 49.č člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo in 53/05, v nadaljnjem besedilu: ZSPJS).
2. člen
(Namenske postavke in nosilci namenskih postavk)
Za zagotavljanje namenskih sredstev iz 50.b člena ZSPJS se odprejo namenske postavke v državnem proračunu, proračunih lokalnih skupnosti in finančnem načrtu Zavoda za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije.
Nosilec namenske postavke za državni proračun je Ministrstvo za javno upravo.
Seznam nosilcev namenskih postavk (v nadaljnjem besedilu: financerji) je v Prilogi 1 teh navodil in je njihov sestavni del.
3. člen
(Obveznosti financerjev za zbiranje namenskih sredstev)
Posamezni financer na namenski postavki zbira sredstva dogovorjenega dela uskladitve plač, ki so namenjena odpravi nesorazmerij, v skladu s šestim odstavkom 50. člena ZSPJS, in sicer v obsegu pripadajočih sredstev za proračunske uporabnike, za katere sredstva za plače zagotavlja posamezen financer.
Na namenski postavki v državnem proračunu se zbirajo sredstva v obsegu pripadajočih sredstev za proračunske uporabnike, za katere sredstva za plače zagotavlja državni proračun Republike Slovenije.
Na namenski postavki v proračunu posamezne lokalne skupnosti se zbirajo sredstva v obsegu pripadajočih sredstev za proračunske uporabnike, za katere sredstva za plače zagotavlja posamezni proračun lokalne skupnosti.
Na namenski postavki v finančnem načrtu Zavoda za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije se v pripadajočem obsegu izkazujejo sredstva za izvajalce katerim programe zdravstvenih storitev plačuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije in za službo zavoda. Navedena sredstva Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije kot namenska sredstva zbira na posebnem podračunu.
Pripadajoča sredstva na posameznih namenskih postavkah iz drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena se zbirajo oziroma izkazujejo za obdobje, dogovorjeno med Vlado Republike Slovenije in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja.
4. člen
(Zavezanci za obračun sredstev za odpravo nesorazmerij v plačah)
Zavezanci za obračun so dolžni v skladu s 5., 6.,7. in 8. členom teh navodil izdelati obračun višine sredstev za odpravo nesorazmerij v plačah.
Seznam zavezancev za obračun je v Prilogi 1 teh navodil in je njihov sestavni del.
5. člen
(Obračun višine zbranih sredstev na namenskih postavkah za neposredne proračunske uporabnike za obdobje
julij 2005 – december 2005)
Za obdobje julij 2005 – december 2005 obveznost obračuna sredstev na namenskih postavkah za vse neposredne proračunske uporabnike na državni in lokalni ravni nastopi s 1. 7. 2005 v višini uskladitve plač za 0,5% (dogovorjena uskladitev za leto 2005) in v višini uskladitve plač za 0,2% (dogovorjena uskladitev za leto 2004) oziroma skupaj 0,7%. Osnova za obračun namenskih sredstev je obseg obračunanih plač (bruto/bruto) za mesec junij 2005.
Obračun se nanaša na pet mesecev in je prikazan v Obrazcu 1.
Zavezanci za obračun na državni ravni so predlagatelji finančnih načrtov in Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije za službo zavoda. Zavezanci za obračun na lokalni ravni so občine.
6. člen
(Obračun višine zbranih sredstev na namenskih postavkah za posredne proračunske uporabnike za obdobje
julij 2005 – december 2005)
Za obdobje julij 2005 – december 2005 obveznost obračuna sredstev na namenskih postavkah za vse posredne proračunske uporabnike na državni in lokalni ravni nastopi s 1. 7. 2005 v višini uskladitve plač za 0,5% (dogovorjena uskladitev za leto 2005) in v višini uskladitve plač za 0,2% (dogovorjena uskladitev za leto 2004) oziroma skupaj 0,7%. Osnova za obračun namenskih sredstev je obseg sredstev za plače (bruto/bruto) za mesec junij 2005, ki so del transferja za financiranje posrednih proračunskih uporabnikov.
Obračun se nanaša na pet mesecev in je prikazan v Obrazcu 2.
Zavezanci za obračun na državni ravni so predlagatelji finančnih načrtov. Zavezanci za obračun na lokalni ravni so občine.
7. člen
(Obračun višine zbranih sredstev na namenski postavki Zavoda za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije za izvajalce zdravstvenih storitev za obdobje
julij 2005 – december 2005)
Za obdobje julij 2005 – december 2005 obračuna Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije obseg pripadajočih sredstev na podlagi v programe zdravstvenih storitev vkalkuliranih sredstev za plače, in sicer v višini uskladitve plač za 0,5% (dogovorjena uskladitev za leto 2005) in v višini uskladitve plač za 0,2% (dogovorjena uskladitev za leto 2004) oziroma skupaj 0,7%. Osnova za izračun namenskih sredstev so vkalkulirane mesečne plače (bruto/bruto) za junij 2005, v ocenjenem deležu za obvezno zdravstveno zavarovanje. Obračun temelji na podatkih o vkalkuliranih plačah na dan izračuna.
Obračun se nanaša na šest mesecev in je prikazan v Obrazcu 3.
8. člen
(Obračun višine zbranih sredstev na namenski postavki državnega proračuna Republike Slovenije za obdobje
julij 2004 – junij 2005)
Za obdobje julij 2004 – junij 2005 se na namenski postavki v državnem proračunu zagotovijo sredstva v višini uskladitve plač za 0,2%.
Za neposredne proračunske uporabnike državnega proračuna je osnova za obračun namenskih sredstev obseg obračunanih plač (bruto/bruto) za julij 2004.
Za posredne proračunske uporabnike državnega proračuna je osnova za obračun namenskih sredstev obseg sredstev za plače (bruto/bruto) za julij 2004, ki je bil del transferja za financiranje posrednih proračunskih uporabnikov.
Obračun je letni in je za neposredne proračunske uporabnike prikazan v Obrazcu 4 in za posredne proračunske uporabnike v Obrazcu 5.
Zavezanci za obračun so predlagatelji finančnih načrtov.
9. člen
(Poročanje zavezancev za obračun)
Predlagatelji finančnih načrtov, Zavod za zdravstveno zavarovanje in občine izpolnjene obrazce iz 5. člena teh navodil posredujejo do 31. julija 2005 na Ministrstvo za javno upravo.
Predlagatelji finančnih načrtov in občine izpolnjene obrazce iz 6. člena teh navodil posredujejo do 31. julija 2005 na Ministrstvo za javno upravo.
Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije izpolnjen obrazec iz 7. člena teh navodil posreduje do 31. julija 2005 na Ministrstvo za javno upravo.
Predlagatelji finančnih načrtov izpolnjene obrazce iz 8. člena teh navodil posredujejo do 31. julija 2005 na Ministrstvo za javno upravo.
Zavezanci za obračun iz prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena izpolnjene obrazce posredujejo na Ministrstvo za javno upravo tudi v elektronski obliki na naslov: nsonp.mju@gov.si.
Obrazci 1 do 5 in tehnična navodila za izpolnjevanje obrazcev so objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, na elektronskem naslovu: http://www.mju.gov.si/index.php?id=424 v poglavju PLAČE.
10. člen
(Obveščanje o stanju na namenskih postavkah)
Ministrstvo za javno upravo konec vsakega leta reprezentativnim sindikatom javnega sektorja pošlje poročilo o zbranih sredstvih za odpravo nesorazmerij v osnovnih plačah v obliki priloženega poročila.
Ministrstvo za javno upravo poročilo o zbranih sredstvih na namenskih postavkah objavi na spletnih straneh ministrstva.
11. člen
(Začetek veljavnosti)
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne dne 1. julija 2005.
Št. 010-10/2004/117
Ljubljana, dne 23. junija 2005.
EVA 2005-3111-0039
dr. Gregor Virant l. r.
Minister
za javno upravo
 
SOGLAŠAM!
dr. Andrej Bajuk l. r.
Minister
za finance
Priloga 1: Seznam nosilcev namenskih postavk in zavezancev za obračun
sredstev za odpravo nesorazmerij v plačah

+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
| Zap | Šifra |  Nosilci namenskih  | Zavezanci za obračun |  Obračun  |
| št | PU  |    postavk    |    sredstev    | (obr.št)  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|   |    |            |            |       |
+----------------------------------------------------------------------------+
|1. NAMENSKA POSTAVKA PRI DRŽAVNEM PRORAČUNU                 |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|1  |31111 |MINISTRSTVO ZA JAVNO  |PREDLAGATELJI FINANČNIH |  1 in 2  |
|   |    |UPRAVO         |NAČRTOV         |  4 in 5  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|   |    |            |            |       |
+----------------------------------------------------------------------------+
|2. NAMENSKE POSTAVKE PRI PRORAČUNIH LOKALNIH SKUPNOSTI           |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|1  |75000 |OBČINA AJDOVŠČINA   |OBČINA AJDOVŠČINA    |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|2  |75019 |OBČINA BELTINCI    |OBČINA BELTINCI     |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|3  |75027 |OBČINA BLED      |OBČINA BLED       |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|4  |75035 |OBČINA BOHINJ     |OBČINA BOHINJ      |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|5  |75043 |OBČINA BOROVNICA    |OBČINA BOROVNICA    |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|6  |75051 |OBČINA BOVEC      |OBČINA BOVEC      |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|7  |75060 |OBČINA BRDA      |OBČINA BRDA       |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|8  |75078 |OBČINA BREZOVICA    |OBČINA BREZOVICA    |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|9  |75086 |OBČINA BREŽICE     |OBČINA BREŽICE     |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|10  |75094 |OBČINA TIŠINA     |OBČINA TIŠINA      |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|11  |75108 |MESTNA OBČINA CELJE  |MESTNA OBČINA CELJE   |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|12  |75116 |OBČINA CERKLJE NA   |OBČINA CERKLJE NA    |  1 in 2  |
|   |    |GORENJSKEM       |GORENJSKEM       |       |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|13  |75124 |OBČINA CERKNICA    |OBČINA CERKNICA     |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|14  |75132 |OBČINA CERKNO     |OBČINA CERKNO      |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|15  |75140 |OBČINA ČRENŠOVCI    |OBČINA ČRENŠOVCI    |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|16  |75159 |OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM|OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|17  |75167 |OBČINA ČRNOMELJ    |OBČINA ČRNOMELJ     |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|18  |75175 |OBČINA DESTRNIK    |OBČINA DESTRNIK     |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|19  |75183 |OBČINA DIVAČA     |OBČINA DIVAČA      |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|20  |75191 |OBČINA DOBREPOLJE   |OBČINA DOBREPOLJE    |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|21  |75205 |OBČINA DOBROVA-POLHOV |OBČINA DOBROVA-POLHOV  |  1 in 2  |
|   |    |GRADEC         |GRADEC         |       |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|22  |75213 |OBČINA DOL PRI     |OBČINA DOL PRI     |  1 in 2  |
|   |    |LJUBLJANI       |LJUBLJANI        |       |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|23  |75221 |OBČINA DOMŽALE     |OBČINA DOMŽALE     |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|24  |75230 |OBČINA DORNAVA     |OBČINA DORNAVA     |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|25  |75248 |OBČINA DRAVOGRAD    |OBČINA DRAVOGRAD    |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|26  |75256 |OBČINA DUPLEK     |OBČINA DUPLEK      |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|27  |75264 |OBČINA GORENJA VAS-  |OBČINA GORENJA VAS-   |  1 in 2  |
|   |    |POLJANE        |POLJANE         |       |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|28  |75272 |OBČINA GORIŠNICA    |OBČINA GORIŠNICA    |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|29  |75280 |OBČINA GORNJA RADGONA |OBČINA GORNJA RADGONA  |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|30  |75299 |OBČINA GORNJI GRAD   |OBČINA GORNJI GRAD   |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|31  |75302 |OBČINA GORNJI PETROVCI |OBČINA GORNJI PETROVCI |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|32  |75310 |OBČINA GROSUPLJE    |OBČINA GROSUPLJE    |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|33  |75329 |OBČINA ŠALOVCI     |OBČINA ŠALOVCI     |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|34  |75337 |OBČINA HRASTNIK    |OBČINA HRASTNIK     |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|35  |75345 |OBČINA HRPELJE-KOZINA |OBČINA HRPELJE-KOZINA  |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|36  |75353 |OBČINA IDRIJA     |OBČINA IDRIJA      |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|37  |75361 |OBČINA IG       |OBČINA IG        |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|38  |75370 |OBČINA ILIRSKA BISTRICA|OBČINA ILIRSKA BISTRICA |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|39  |75388 |OBČINA IVANČNA GORICA |OBČINA IVANČNA GORICA  |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|40  |75396 |OBČINA IZOLA      |OBČINA IZOLA      |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|41  |75400 |OBČINA JESENICE    |OBČINA JESENICE     |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|42  |75418 |OBČINA JURŠINCI    |OBČINA JURŠINCI     |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|43  |75426 |OBČINA KAMNIK     |OBČINA KAMNIK      |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|44  |75434 |OBČINA KANAL OB SOČI  |OBČINA KANAL OB SOČI  |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|45  |75442 |OBČINA KIDRIČEVO    |OBČINA KIDRIČEVO    |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|46  |75450 |OBČINA KOBARID     |OBČINA KOBARID     |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|47  |75469 |OBČINA KOBILJE     |OBČINA KOBILJE     |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|48  |75477 |OBČINA KOČEVJE     |OBČINA KOČEVJE     |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|49  |75485 |OBČINA KOMEN      |OBČINA KOMEN      |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|50  |75493 |MESTNA OBČINA KOPER  |MESTNA OBČINA KOPER   |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|51  |75507 |OBČINA KOZJE      |OBČINA KOZJE      |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|52  |75515 |MESTNA OBČINA KRANJ  |MESTNA OBČINA KRANJ   |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|53  |75523 |OBČINA KRANJSKA GORA  |OBČINA KRANJSKA GORA  |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|54  |75531 |OBČINA KRŠKO      |OBČINA KRŠKO      |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|55  |75540 |OBČINA KUNGOTA     |OBČINA KUNGOTA     |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|56  |75558 |OBČINA KUZMA      |OBČINA KUZMA      |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|57  |75566 |OBČINA LAŠKO      |OBČINA LAŠKO      |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|58  |75574 |OBČINA LENART     |OBČINA LENART      |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|59  |75582 |OBČINA LENDAVA     |OBČINA LENDAVA     |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|60  |75590 |OBČINA LITIJA     |OBČINA LITIJA      |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|61  |75604 |MESTNA OBČINA LJUBLJANA|MESTNA OBČINA LJUBLJANA |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|62  |75612 |OBČINA LJUBNO     |OBČINA LJUBNO      |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|63  |75620 |OBČINA LJUTOMER    |OBČINA LJUTOMER     |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|64  |75639 |OBČINA LOGATEC     |OBČINA LOGATEC     |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|65  |75647 |OBČINA LOŠKA DOLINA  |OBČINA LOŠKA DOLINA   |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|66  |75655 |OBČINA LOŠKI POTOK   |OBČINA LOŠKI POTOK   |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|67  |75663 |OBČINA LUČE      |OBČINA LUČE       |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|68  |75671 |OBČINA LUKOVICA    |OBČINA LUKOVICA     |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|69  |75680 |OBČINA MAJŠPERK    |OBČINA MAJŠPERK     |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|70  |75698 |MESTNA OBČINA MARIBOR |MESTNA OBČINA MARIBOR  |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|71  |75701 |OBČINA MEDVODE     |OBČINA MEDVODE     |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|72  |75710 |OBČINA MENGEŠ     |OBČINA MENGEŠ      |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|73  |75728 |OBČINA METLIKA     |OBČINA METLIKA     |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|74  |75736 |OBČINA MEŽICA     |OBČINA MEŽICA      |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|75  |75744 |OBČINA MIREN-     |OBČINA MIREN-      |  1 in 2  |
|   |    |KOSTANJEVICA      |KOSTANJEVICA      |       |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|76  |75752 |OBČINA MISLINJA    |OBČINA MISLINJA     |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|77  |75760 |OBČINA MORAVČE     |OBČINA MORAVČE     |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|78  |75779 |OBČINA MORAVSKE TOPLICE|OBČINA MORAVSKE TOPLICE |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|79  |75787 |OBČINA MOZIRJE     |OBČINA MOZIRJE     |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|80  |75795 |MESTNA OBČINA MURSKA  |MESTNA OBČINA MURSKA  |  1 in 2  |
|   |    |SOBOTA         |SOBOTA         |       |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|81  |75809 |OBČINA MUTA      |OBČINA MUTA       |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|82  |75817 |OBČINA NAKLO      |OBČINA NAKLO      |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|83  |75825 |OBČINA NAZARJE     |OBČINA NAZARJE     |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|84  |75833 |MESTNA OBČINA NOVA   |MESTNA OBČINA NOVA   |  1 in 2  |
|   |    |GORICA         |GORICA         |       |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|85  |75841 |OBČINA ŠEMPETER -   |OBČINA ŠEMPETER -    |  1 in 2  |
|   |    |VRTOJBA        |VRTOJBA         |       |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|86  |75850 |MESTNA OBČINA NOVO   |MESTNA OBČINA NOVO   |  1 in 2  |
|   |    |MESTO         |MESTO          |       |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|87  |75868 |OBČINA ODRANCI     |OBČINA ODRANCI     |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|88  |75876 |OBČINA ORMOŽ      |OBČINA ORMOŽ      |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|89  |75884 |OBČINA OSILNICA    |OBČINA OSILNICA     |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|90  |75892 |OBČINA PESNICA     |OBČINA PESNICA     |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|91  |75906 |OBČINA PIRAN      |OBČINA PIRAN      |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|92  |75914 |OBČINA PIVKA      |OBČINA PIVKA      |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|93  |75922 |OBČINA PODČETRTEK   |OBČINA PODČETRTEK    |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|94  |75930 |OBČINA PODVELKA    |OBČINA PODVELKA     |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|95  |75949 |OBČINA POSTOJNA    |OBČINA POSTOJNA     |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|96  |75957 |OBČINA PREDDVOR    |OBČINA PREDDVOR     |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|97  |75965 |MESTNA OBČINA PTUJ   |MESTNA OBČINA PTUJ   |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|98  |75973 |OBČINA PUCONCI     |OBČINA PUCONCI     |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|99  |75981 |OBČINA RAČE-FRAM    |OBČINA RAČE-FRAM    |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|100 |75990 |OBČINA RADEČE     |OBČINA RADEČE      |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|101 |76007 |OBČINA RADENCI     |OBČINA RADENCI     |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|102 |76015 |OBČINA RADLJE OB DRAVI |OBČINA RADLJE OB DRAVI |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|103 |76023 |OBČINA RADOVLJICA   |OBČINA RADOVLJICA    |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|104 |76031 |OBČINA RAVNE NA    |OBČINA RAVNE NA     |  1 in 2  |
|   |    |KOROŠKEM        |KOROŠKEM        |       |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|105 |76040 |OBČINA RIBNICA     |OBČINA RIBNICA     |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|106 |76058 |OBČINA ROGAŠOVCI    |OBČINA ROGAŠOVCI    |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|107 |76066 |OBČINA ROGAŠKA SLATINA |OBČINA ROGAŠKA SLATINA |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|108 |76074 |OBČINA ROGATEC     |OBČINA ROGATEC     |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|109 |76082 |OBČINA RUŠE      |OBČINA RUŠE       |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|110 |76090 |OBČINA SEMIČ      |OBČINA SEMIČ      |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|111 |76104 |OBČINA SEVNICA     |OBČINA SEVNICA     |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|112 |76112 |OBČINA SEŽANA     |OBČINA SEŽANA      |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|113 |76120 |MESTNA OBČINA SLOVENJ |MESTNA OBČINA SLOVENJ  |  1 in 2  |
|   |    |GRADEC         |GRADEC         |       |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|114 |76139 |OBČINA SLOVENSKA    |OBČINA SLOVENSKA    |  1 in 2  |
|   |    |BISTRICA        |BISTRICA        |       |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|115 |76147 |OBČINA SLOVENSKE    |OBČINA SLOVENSKE    |  1 in 2  |
|   |    |KONJICE        |KONJICE         |       |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|116 |76155 |OBČINA STARŠE     |OBČINA STARŠE      |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|117 |76163 |OBČINA SVETI JURIJ   |OBČINA SVETI JURIJ   |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|118 |76171 |OBČINA ŠENČUR     |OBČINA ŠENČUR      |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|119 |76180 |OBČINA ŠENTILJ     |OBČINA ŠENTILJ     |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|120 |76198 |OBČINA ŠENTJERNEJ   |OBČINA ŠENTJERNEJ    |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|121 |76201 |OBČINA ŠENTJUR     |OBČINA ŠENTJUR     |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|122 |76210 |OBČINA ŠKOCJAN     |OBČINA ŠKOCJAN     |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|123 |76228 |OBČINA ŠKOFJA LOKA   |OBČINA ŠKOFJA LOKA   |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|124 |76236 |OBČINA ŠKOFLJICA    |OBČINA ŠKOFLJICA    |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|125 |76244 |OBČINA ŠMARJE PRI   |OBČINA ŠMARJE PRI    |  1 in 2  |
|   |    |JELŠAH         |JELŠAH         |       |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|126 |76252 |OBČINA ŠMARTNO OB PAKI |OBČINA ŠMARTNO OB PAKI |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|127 |76260 |OBČINA ŠOŠTANJ     |OBČINA ŠOŠTANJ     |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|128 |76279 |OBČINA ŠTORE      |OBČINA ŠTORE      |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|129 |76287 |OBČINA TOLMIN     |OBČINA TOLMIN      |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|130 |76295 |OBČINA TRBOVLJE    |OBČINA TRBOVLJE     |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|131 |76309 |OBČINA TREBNJE     |OBČINA TREBNJE     |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|132 |76317 |OBČINA TRŽIČ      |OBČINA TRŽIČ      |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|133 |76325 |OBČINA TURNIŠČE    |OBČINA TURNIŠČE     |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|134 |76333 |MESTNA OBČINA VELENJE |MESTNA OBČINA VELENJE  |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|135 |76341 |OBČINA VELIKE LAŠČE  |OBČINA VELIKE LAŠČE   |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|136 |76350 |OBČINA VIDEM      |OBČINA VIDEM      |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|137 |76368 |OBČINA VIPAVA     |OBČINA VIPAVA      |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|138 |76376 |OBČINA VITANJE     |OBČINA VITANJE     |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|139 |76384 |OBČINA VODICE     |OBČINA VODICE      |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|140 |76392 |OBČINA VOJNIK     |OBČINA VOJNIK      |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|141 |76406 |OBČINA VRHNIKA     |OBČINA VRHNIKA     |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|142 |76414 |OBČINA VUZENICA    |OBČINA VUZENICA     |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|143 |76422 |OBČINA ZAGORJE OB SAVI |OBČINA ZAGORJE OB SAVI |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|144 |76430 |OBČINA ZAVRČ      |OBČINA ZAVRČ      |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|145 |76449 |OBČINA ZREČE      |OBČINA ZREČE      |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|146 |76457 |OBČINA ŽELEZNIKI    |OBČINA ŽELEZNIKI    |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|147 |76465 |OBČINA ŽIRI      |OBČINA ŽIRI       |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|148 |76473 |OBČINA BENEDIKT    |OBČINA BENEDIKT     |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|149 |76481 |OBČINA BISTRICA OB   |OBČINA BISTRICA OB   |  1 in 2  |
|   |    |SOTLI         |SOTLI          |       |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|150 |76490 |OBČINA BLOKE      |OBČINA BLOKE      |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|151 |76503 |OBČINA BRASLOVČE    |OBČINA BRASLOVČE    |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|152 |76511 |OBČINA CANKOVA     |OBČINA CANKOVA     |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|153 |76520 |OBČINA CERKVENJAK   |OBČINA CERKVENJAK    |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|154 |76538 |OBČINA DOBJE      |OBČINA DOBJE      |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|155 |76546 |OBČINA DOBRNA     |OBČINA DOBRNA      |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|156 |76554 |OBČINA DOBROVNIK    |OBČINA DOBROVNIK    |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|157 |76562 |OBČINA DOLENJSKE    |OBČINA DOLENJSKE    |  1 in 2  |
|   |    |TOPLICE        |TOPLICE         |       |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|158 |76570 |OBČINA GRAD      |OBČINA GRAD       |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|159 |76589 |OBČINA HAJDINA     |OBČINA HAJDINA     |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|160 |76597 |OBČINA HOČE – SLIVNICA |OBČINA HOČE – SLIVNICA |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|161 |76600 |OBČINA HODOŠ      |OBČINA HODOŠ      |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|162 |76619 |OBČINA HORJUL     |OBČINA HORJUL      |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|163 |76627 |OBČINA JEZERSKO    |OBČINA JEZERSKO     |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|164 |76635 |OBČINA KOMENDA     |OBČINA KOMENDA     |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|165 |76643 |OBČINA KOSTEL     |OBČINA KOSTEL      |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|166 |76651 |OBČINA KRIŽEVCI    |OBČINA KRIŽEVCI     |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|167 |76660 |OBČINA LOVRENC NA   |OBČINA LOVRENC NA    |  1 in 2  |
|   |    |POHORJU        |POHORJU         |       |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|168 |76678 |OBČINA MARKOVCI    |OBČINA MARKOVCI     |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|169 |76686 |OBČINA MIKLAVŽ NA   |OBČINA MIKLAVŽ NA    |  1 in 2  |
|   |    |DRAV.POLJU       |DRAV.POLJU       |       |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|170 |76694 |OBČINA MIRNA PEČ    |OBČINA MIRNA PEČ    |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|171 |76708 |OBČINA OPLOTNICA    |OBČINA OPLOTNICA    |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|172 |76716 |OBČINA PODLEHNIK    |OBČINA PODLEHNIK    |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|173 |76724 |OBČINA POLZELA     |OBČINA POLZELA     |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|174 |76732 |OBČINA PREBOLD     |OBČINA PREBOLD     |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|175 |76740 |OBČINA PREVALJE    |OBČINA PREVALJE     |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|176 |76759 |OBČINA RAZKRIŽJE    |OBČINA RAZKRIŽJE    |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|177 |76767 |OBČINA RIBNICA NA   |OBČINA RIBNICA NA    |  1 in 2  |
|   |    |POHORJU        |POHORJU         |       |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|178 |76775 |OBČINA SELNICA OB DRAVI|OBČINA SELNICA OB DRAVI |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|179 |76783 |OBČINA SODRAŽICA    |OBČINA SODRAŽICA    |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|180 |76791 |OBČINA SOLČAVA     |OBČINA SOLČAVA     |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|181 |76805 |OBČINA SVETA ANA    |OBČINA SVETA ANA    |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|182 |76813 |OBČINA SVETI ANDRAŽ V |OBČINA SVETI ANDRAŽ V  |  1 in 2  |
|   |    |SLOV.GOR.       |SLOV.GOR.        |       |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|183 |76821 |OBČINA TABOR      |OBČINA TABOR      |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|184 |76830 |OBČINA TRNOVSKA VAS  |OBČINA TRNOVSKA VAS   |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|185 |76848 |OBČINA TRZIN      |OBČINA TRZIN      |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|186 |76856 |OBČINA VELIKA POLANA  |OBČINA VELIKA POLANA  |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|187 |76864 |OBČINA VERŽEJ     |OBČINA VERŽEJ      |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|188 |76872 |OBČINA VRANSKO     |OBČINA VRANSKO     |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|189 |76880 |OBČINA ŽALEC      |OBČINA ŽALEC      |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|190 |76899 |OBČINA ŽETALE     |OBČINA ŽETALE      |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|191 |76902 |OBČINA ŽIROVNICA    |OBČINA ŽIROVNICA    |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|192 |76910 |OBČINA ŽUŽEMBERK    |OBČINA ŽUŽEMBERK    |  1 in 2  |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|193 |76937 |OBČINA ŠMARTNO PRI   |OBČINA ŠMARTNO PRI   |  1 in 2  |
|   |    |LITIJI         |LITIJI         |       |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|   |    |            |            |       |
+----------------------------------------------------------------------------+
|3. NAMENSKA POSTAVKA PRI ZAVODU ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE RS        |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+
|1  |27405 |ZAVOD ZA ZDR.     |ZAVOD ZA ZDR.      |  1 in 3  |
|   |    |ZAVAROVANJE RS     |ZAVAROVANJE RS     |       |
+-----+-------+-----------------------+------------------------+-------------+