Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2005 z dne 24. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2005 z dne 24. 6. 2005

Kazalo

2641. Odlok o komunalnih taksah v Občini Grosuplje, stran 5980.

Na podlagi 1., 2., in 4. člena Zakona o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 29/65, 5/68, 7/70, 7/72, in Uradni list RS, št. 18/91) 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03 in 86/04), 21. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02 in odločba Ustavnega sodišča RS) ter 11. in 18. člena Statuta Občine Grosuplje je Občinski svet občine Grosuplje na 30. redni seji dne 15. 6. 2005 sprejel
O D L O K
o komunalnih taksah v Občini Grosuplje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
V Občini Grosuplje so predpisane komunalne takse za uporabo naslednjih predmetov in storitev na javnem prostoru in na javnih mestih:
– za uporabo javnega prostora za začasne namene za: postavitev kioskov, stojnic, zabavišč in cirkusov, letnih in zimskih vrtov gostinskih lokalov, uporabo priložnostih parkirišč in drugih primerih začasnega značaja,
– za uporabo trgov in drugih javnih površin razen pločnikov, za razstavljanje predmetov, prirejanje razstav in drugih prireditev za gospodarske namene,
– za uporabo javnega pločnika pred poslovnimi prostori,
– za reklamne napise, objave in razglase po lokalnih ozvočevalnih postajah z javnim oklicanjem in podobnimi sredstvi,
– za glasbene avtomate v javnih lokalih,
– za igralna sredstva v javnih lokalih, kot so: avtomatsko kegljišče, elektronska in mehanska igrala (pikado, fliper, igralne karte, namizni nogomet, košarka, biljard) in druge naprave, ne glede na vrsto pogona in plačevanje uporabe, ki niso predmet Zakona o igrah na srečo,
– za uporabo oglasnih objektov, ki jih določi pristojni organ občine Grosuplje, ter za druge reklamne napise, objave in oglase, ki so postavljeni, pritrjeni ali kako drugače označeni na javnih mestih.
2. člen
V tem odloku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen.
Javni prostor je objekt v javni rabi, katerega raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem, in se glede na način rabe deli na javne površine in nestanovanjske stavbe, namenjene javni rabi.
Javna površina je površina, katere raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem, kot so javna cesta, ulica, trg, tržnica, igrišče, parkirišče, pokopališče, park, zelenica, rekreacijska površina in podobna površina.
Nestanovanjska stavba, namenjena javni rabi, je stavba, katere raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem, kot so hotel, motel, gostilna in podobna nastanitvena stavba, banka, pošta, urad in podobna poslovna stavba, stavba za trgovino in storitve, stavba železniške in avtobusne postaje, garažna stavba in podobne stabne za promet in komunikacije, stavba za razvedrilo, knjižnica, šolska stavba in druge stabne za izobraževanje, športna dvorana, stavba za čaščenje in opravljanje verskih dejavnosti in podobna nestanovanjska stavba.
Javno mesto je vsako mesto v prostoru, v katerega je taksni predmet nameščen tako, da je njegova sporočilnost usmerjena navzven, v javni prostor. Takšna mesta so ograje, zidovi, fasade, strehe, stavbe, mostovi, stebri, drog javne razsvetljave in druge podobne konstrukcije in površine.
Oglasni objekti so ne glede na lastništvo oglasni stebri, oglasni panoji, svetlobne vitrine, samostojne ali na stene pritrjene vitrine in table, oglasni panoji z vrtljivo površino, nosilci in drogovi čezcestnih transparentov, oglasni panoji na drogovih javne razsvetljave, prenosni ulični panoji, samostoječi ulični panoji, samostoječi prapori in zastave, krajevni objekti za oglaševanje, ki so nameščeni na oglasnem mestu.
3. člen
Taksni zavezanci so pravne osebe, posamezniki in samostojni podjetniki, ki uporabljajo taksne predmete ali imajo poslovne koristi od nameščanja ali uporabe taksnih predmetov, za katere so predpisane takse.
Komunalna taksa za določen taksni predmet in storitev se lahko odmeri le enemu zavezancu.
4. člen
Takse se določajo v točkah. Število točk je za posamezne taksne predmete določeno v posebnem delu – tarifa komunalnih taks, ki je sestavni del tega odloka.
5. člen
Vrednost točke na dan uveljavitve odloka znaša 12,65 SIT.
Vrednost točke se letno usklajuje z gibanjem rasti cen na drobno v Republiki Sloveniji.
6. člen
Komunalne takse so prihodek proračuna Občine Grosuplje.
II. PRIGLASITEV, NASTANEK, ODMERA IN PRENEHANJE TAKSNE OBVEZNOSTI
7. člen
Taksna obveznost je obveznost plačila komunalne takse.
Taksna obveznost nastane z dnem namestitve taksnega predmeta oziroma z začetkom uporabe prostora in preneha z odstranitvijo taksnega predmeta oziroma prenehanjem uporabe prostora.
V primeru, ko je po tarifi taksa določena v letnem znesku, preneha taksna obveznost s potekom meseca, v katerem je zavezanec obvestil pristojni organ Občine Grosuplje oziroma pooblaščenega izvajalca, o odstranitvi taksnega predmeta oziroma prenehanju njegove uporabe.
Okoliščina, da taksnega predmeta zavezanec začasno ni mogel uporabljati, ne vpliva na taksno obveznost.
8. člen
Višina taksne obveznosti se določi glede na območje, v katerem je taksni predmet.
Za potrebe odloka se območje občine razdeli na I., II. in III. območje.
I. območje obsega:
Grosuplje (Adamičeva cesta, Ljubljanska cesta, Taborska cesta, Cesta na Krko, Ob Grosupeljščici, Zupančičeva, Partizanska cesta, Kolodvorska cesta in Kadunčeva cesta – do potoka Bičje), Šmarje-Sap (Ljubljanska cesta).
II. območje obsega:
Vse ostale ulice v naselju Grosuplje in Šmarje-Sap, Brezje pri Grosupljem, Brvace, Cikava.
III. območje obsega:
Vsa ostala naselja v občini Grosuplje.
V II. območju se vrednost točk v tarifi komunalnih taks zmanjša za 20%, v III. območju pa za 40%.
9. člen
Taksni zavezanec je dolžan pristojnemu občinskemu upravnemu organu priglasiti nastanek taksne obveznosti pred njenim nastankom ne glede na to, ali je taksni zavezanec po tem odloku oproščen plačila takse.
Prijava taksne obveznosti mora vsebovati: podatke o taksnem zavezancu, podatke o času in kraju uporabe oziroma namestitve taksnih predmetov, vrsto oziroma opis taksnega predmeta (površino, število ipd.) in druge priloge na zahtevo pristojnega organa Občine Grosuplje.
Taksni zavezanec je dolžan v roku 15 dni pristojnemu organu prijaviti vsako spremembo, ki bi lahko vplivala na odmero, obračun in izterjavo komunalne takse.
Uradna oseba občinske inšpekcije na terenu ugotavlja, ali je uporaba ali namestitev taksnega predmeta prijavljena, ter preverja resničnost podatkov na prijavah taksnih zavezancev. V primeru, da zavezanec ne prijavi nastanka taksne obveznosti ali kadar v prijavi navede pomanjkljive podatke, se taksa odmeri na podlagi podatkov, ki jih pridobi uradna oseba občinske inšpekcije. V takšnem primeru je taksni zavezanec dolžan plačati komunalno takso za nazaj, skupaj z zamudnimi obrestmi ter denarno kaznijo, določeno v 13. členu tega odloka.
Če pristojni urad Občine Grosuplje, pristojen za finance, ugotovi, da zavezanec iz 3. člena tega odloka ni plačal takse ali je ni plačal v celoti, o tem obvesti uradno osebo občinske inšpekcije.
V primeru, da zavezanec za plačilo komunalne takse le-te ne plača oziroma ne prijavi taksnega predmeta, lahko uradna oseba občinske inšpekcije odredi odstranitev taksnega predmeta, na stroške taksnega zavezanca.
10. člen
Komunalno takso plačuje taksni zavezanec vnaprej ob nastanku taksne obveznosti, če s tem odlokom ni drugače določeno.
Takse, za katere taksna obveznost traja več kot en mesec, se plačujejo mesečno vnaprej, razen če zavezanec želi plačati vnaprej v celoti.
Če taksni zavezanec ne plača taksne vnaprej, se mu plačilo takse predpiše z odločbo. Takso je dolžan plačati v 15 dneh od vročitve odločbe, vendar pred uporabo in pridobitvijo dovoljenja za uporabo javne površine, javnega prostora, javnega mesta ali oglasnega objekta. Če v tem roku taksne obveznosti ne poravna, se taksa izterja prisilno.
Prisilno izterjavo komunalnih taks opravi organ, ki je pristojen za izterjavo davkov.
Pravica do izterjave in pravica do povrnitve preveč plačane komunalne takse zastara v dveh letih po preteku leta, v katerem bi bila morala biti taksa plačana.
11. člen
Takse ne plačujejo:
– samostojni podjetniki in pravne osebe za oglaševanje za lastne potrebe na svojih poslovnih stavbah in prostorih ter funkcionalnih zemljiščih, kjer oglašujejo svojo registrirano dejavnost;
– Občina Grosuplje, krajevne skupnosti, društva in politične stranke za objavljanje sporočil v svojem imenu in za svoj račun, na krajevnih objektih za oglaševanje, vendar morajo plakatiranje oziroma oglaševanje predhodno prijaviti pristojnemu občinskemu organu;
– o komunalnih taksah v Občini Grosuplje humanitarne, kulturne, vzgojne, športne, verske ter neprofitne dejavnosti, kadar gre za dejavnost nekomercialnega namena;
– o komunalnih taksah v Občini Grosuplje organizator in ponudniki prireditve v tednu pred novim letom, v naselju Grosuplje, ki je organizirana s strani občine.
12. člen
Nadzor nad izvrševanje določb tega odloka opravlja uradna oseba občinske inšpekcije.
III. KAZENSKE DOLOČBE
13. člen
Z denarno kaznijo 150.000 SIT se kaznujejo za prekršek pravne osebe ali samostojni podjetnik:
– če ne prijavi nastanka taksne obveznosti po tem odloku in
– če v prijavi taksne obveznosti navaja neresnične podatke, ki vplivajo na odmero taksne obveznosti.
Z denarno kaznijo 30.000 SIT se kaznuje fizična oseba ali druga oseba pravne osebe, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
IV. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
14. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o komunalnih taksah v občini Grosuplje (Uradni list RS, št. 30/96 in 57/99).
15. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
POSEBNI DEL
TARIFA KOMUNALNIH TAKS
Tarifna številka 1
Za uporabo vsakega glasbenega avtomata v javnih lokalih se plača letna taksa: 1.000 točk.
Opomba:
1. Taksni zavezanec je pravna ali fizična oseba, ki ima v svojem lokalu glasbeni avtomat ne glede na to, ali je lastnik avtomata ali ne.
2. Javni lokali so poslovni prostori (gostilne, restavracije, kavarne, nočni lokali, obrati družbene prehrane, bifeji ipd.), kot tudi k tem lokalom pripadajoči vrtovi, terase in drugi prostori, v katerih se zadržujejo gostje. Javni prostori so tudi društveni prostori, ki so narejeni za shajanje članov društva zaradi zabave in razvedrila.
3. Za uporabo glasbenih avtomatov v društvenih prostorih se taksa ne plača, razen v tistih prostorih, ki služijo pridobitveni dejavnosti.
4. Taksa se plačuje le za uporabo glasbenih avtomatov, ne pa za uporabo drugih naprav, ki s pomočjo električne energije ali na kak drug mehanični način reproducirajo glasbo (gramofoni, magnetofoni ipd.). Med glasbene avtomate se po tej tarifi ne štejejo radijski in televizijski sprejemniki, nameščeni v javnih lokalih.
Tarifna številka 2
Za uporabo igralnih sredstev v javnih lokalih se plača letna taksa:
                            Točke
a) za vsako stezo avtomatskega kegljišča        3.000
b) za vsak elektronski igralni avtomat        10.000
c) za biljard (navadni ali avtomatski)         7.000
d) za druga igralna sredstva              3.000
razen če ni z zakonom drugače določeno.
Opomba:
1. Za elektronske igralne avtomate se štejejo vsi elektronski igralni avtomati in video igre, razen tistih, od katerih se plačuje posebna republiška taksa po zakonu o igrah na srečo.
2. Za druga igralna sredstva se štejejo naprave, kot so namizni nogomet, košarka, minigolf in podobne naprave, ne glede na vrsto pogona in način plačevanja uporabe sredstev.
3. Za uporabo igralnih sredstev v društvenih prostorih se taksa ne plača, razen v tistih prostorih, ki služijo pridobitveni dejavnosti.
4. Za opredelitev taksnega zavezanca in javnega lokala se uporabljajo določbe, ki veljajo za tarifno številko 1.
Tarifna številka 3
Za uporabo javnega pločnika ali druge javne površine pred poslovnimi prostori za opravljanje gostinsko-turistične dejavnosti ter za razstavljanje, reklamiranje ali prodajo blaga oziroma opravljanje storitev pred poslovnim prostorom znaša komunalna taksa dnevno za vsak zasedeni m2 15 točk.
Opomba:
1. Za zasedeno površino se šteje vsa površina, na kateri je, zaradi uporabe za namene, navedene v tarifni št. 3, začasno njena javna raba omejena ali izključena.
2. Taksni zavezanec je tisti, ki uporablja površine iz 1. točke.
Tarifna številka 4
Za uporabo trgov in drugih javnih površin, razen pločnikov, za razstavljanje predmetov, prirejanje razstav in drugih zabavnih prireditev za gospodarske namene znaša komunalna taksa dnevno za vsak m2 15 točk.
Opomba:
Taksni zavezanec je uporabnik javne površine.
Tarifna številka 5
Za uporabo javnih površin za začasne namene se plača komunalna taksa:
– za kioske: 30 točk za vsak m2/dan,
– za stojnice: 20 točk za vsak m2/dan,
– za premične gostinske prikolice in potujoče prodajalne: 150 točk za prikolico oziroma potujočo prodajalno/dan,
– za cirkus in zabavni park: 4 točke za vsak m2/dan,
– za priložnostna parkirišča: 50 točk m2/dan za vsako osebno vozilo, 80 točk m2/dan za prikolico, 150 točk m2/dan za kombi ali osebno vozilo s prikolico in 300 točk m2 /dan za tovornjake, zaokroženo na 10 SIT.
Opomba:
1. Taksni zavezanec je vsakokratni uporabnik javne površine.
2. Pri kioskih in stojnicah se šteje za zasedeno površino, vsa površina pod kioskom oziroma stojnico ter pod razmeščeno robo in opremo, povečana za 1 m na vse strani od zaokroženega roba tako zasedene javne površine.
Tarifna številka 6
Za uporabo plakatnih mest, namenjenih občanom, znaša dnevna komunalna taksa:
– za plakate velikosti do 0,7 m2          1 točko
– za plakate velikosti od 0,7 do 1,4 m2       2 točki
– za plakate velikosti od 1,4 in več        3 točke
– za "jumbo plakate"               3 točki/m2
Opomba:
Jumbo plakat je lahko enostranski ali obojestranski, vendar se taksa plačuje na m2 oglaševalne površine. V primeru, da je obojestranski, se končni izračun zmanjša za 20%. Oglasno mesto za jumno plakat se oddaja praviloma za eno leto.
Za druge reklamne napise, objave in oglase na panojih, tablah, drogovih javne razsvetljave in podobno, ki so postavljeni ali drugače označeni na javnih mestih, znaša letna komunalna taksa:
– do 1 m2               2000 točk
– od 1 m2 do 5 m2           4000 točk
– od 5 m2 do 15 m2          6500 točk
– nad 15 m2              9000 točk
Opomba:
Reklamni napisi, objave, oglasi so lahko enostranski ali obojestranski, vendar se taksa plačuje na m2 oglaševalne površine. V primeru, da je obojestranski, se končni izračun zmanjša za 30%.
Za oglaševanje na transparentih znaša komunalna taksa:
     16.000 točk/leto
      240 točk/dan
Opomba:
Transparent je vedno obojestranski, zato se taksa plačuje na transparent ne glede na m2 oglaševalne površine. Oglasno mesto za transparent se praviloma oddaja za eno leto. V primeru, da se odda za krajše obdobje, se upošteva dnevna komunalna taksa.
Za elektronske vrtljive panoje in svetlobno opremljene reklamne panoje znaša letna komunalna taksa:
do 8 m2      39.500 točk
nad 8 m2     59.000 točk
Opomba:
Elektronske naprave so lahko enostranske in dvostranske, vendar se taksa plačuje na m2 oglaševalne površine.
Za letake znaša komunalna taksa   8 točk/letak
Opomba:
Za letake se šteje vse oglaševanje, ki jih zavezanci razdelijo po avtomobilih in drugih objektih na javnih površinah.
Št. 414-2/96
Grosuplje, dne 15. junija 2005.
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

AAA Zlata odličnost