Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2005 z dne 24. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2005 z dne 24. 6. 2005

Kazalo

2630. Sklep o usklajevanju poslovanja Slovenske izvozne družbe, d.d., Ljubljana s predpisi, ki urejajo poslovanje bank, stran 5941.

Na podlagi šestega odstavka 17. člena Zakona o zavarovanju in financiranju mednarodnih gospodarskih poslov (Uradni list RS, št. 2/04) in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o usklajevanju poslovanja Slovenske izvozne družbe, d.d., Ljubljana s predpisi, ki urejajo poslovanje bank
I. SPLOŠNO
1. Ta sklep določa podrobnejši način usklajevanja poslovanja Slovenske izvozne družbe, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: SID) s predpisi, ki urejajo poslovanje bank, ter vsebino, načine in roke poročanja SID v uskladitvenem obdobju.
2. V skladu s šestim odstavkom 17. člena Zakona o zavarovanju in financiranju mednarodnih gospodarskih poslov (Uradni list RS, št. 2/04; v nadaljevanju: ZZFMGP) mora SID najpozneje do 31. 12. 2006 dokončno uskladiti svoje poslovanje, ki ni zavarovalniško poslovanje in ni predmet urejanja ZZFMGP, s predpisi, ki urejajo poslovanje bank.
3. Ta sklep ne ureja poslovanja SID, ki je predmet urejanja ZZFMGP in na tej podlagi izdanih predpisov (v nadaljevanju: posli financiranja mednarodne trgovine in investicij), če ni s tem sklepom drugače določeno.
4. Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
II. PODROČJA IN NAČINI USKLAJEVANJA
Obvladovanje tveganj
5. SID mora za ustrezno ugotavljanje, merjenje in obvladovanje posameznih vrst tveganj, ki jim je izpostavljen pri vsakodnevnem poslovanju, pripraviti načrt obvladovanja tveganj. V okviru načrta obvladovanja tveganj mora SID:
– razviti postopke za ugotavljanje in merjenje tveganj,
– določiti ukrepe za obvladovanje tveganj, razviti postopke za izvajanje teh ukrepov in ustrezno prilagoditi organizacijsko strukturo ter
– razviti postopke za nadzor izvajanja ukrepov za obvladovanje tveganj.
6. SID mora načrte obvladovanja posameznih vrst tveganj pripraviti najpozneje do 31. 12. 2005 in jih s tem dnem začeti tudi uresničevati.
Kapital
Minimalni osnovni kapital
7. SID mora razpolagati z osnovnim kapitalom najmanj v višini zneska iz 15. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 104/04 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: ZBan), z lastnostmi, kakor so opredeljene v 16. in 17. členu ZBan.
8. SID mora najnižji predpisani znesek osnovnega kapitala iz prejšnje točke tega sklepa doseči najpozneje po stanju na dan 31. 12. 2005.
Minimalni kapital, kapitalske zahteve in kapitalska ustreznost
9. SID mora tekoče izračunavati in ugotavljati višino kapitala, kapitalske zahteve ter kapitalsko ustreznost v skladu s sklepom, ki ureja kapitalsko ustreznost bank in hranilnic.
10. Kapital SID iz 68. člena ZBan nikoli ne sme biti manjši od minimalnega zneska osnovnega kapitala iz 5. točke tega sklepa.
SID mora najnižji znesek kapitala iz prejšnjega odstavka te točke doseči najpozneje po stanju 31. 12. 2005.
11. SID mora v celoti izpolniti kapitalske zahteve v skladu s sklepom, ki ureja kapitalsko ustreznost bank in hranilnic, najpozneje po stanju na dan 30. 6. 2006.
12. SID mora prvo poročilo, izdelano v skladu s sklepom, ki ureja kapitalsko ustreznost bank in hranilnic, posredovati Banki Slovenije po stanju na dan 31. 3. 2006, nato pa v predpisanih rokih.
Ocenjevanje izgub iz naslova kreditnega tveganja
13. SID mora tekoče spremljati in ocenjevati kreditno tveganje, ki mu je izpostavljen pri svojem poslovanju.
14. SID mora najpozneje po stanju na dan 31. 12. 2005 začeti voditi kreditne mape za vse dolžnike na način, predpisan s sklepom, ki ureja ocenjevanje izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic.
15. SID prvič razvrsti finančna sredstva in prevzete obveznosti po zunajbilančnih postavkah v skupine po stopnji tveganosti in oceni višino izgub iz kreditnega tveganja ter oslabi finančna sredstva na nadomestljivo vrednost in oblikuje rezervacije za prevzete obveznosti po zunajbilančnih postavkah v skladu s sklepom, ki ureja ocenjevanje izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic, po stanju na dan 31. 3. 2006.
16. SID mora prvo poročilo o razvrstitvi finančnih sredstev in prevzetih obveznosti po zunajbilančnih postavkah, izdelano v skladu s sklepom, ki ureja ocenjevanje izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic, posredovati Banki Slovenije po stanju na dan 31. 3. 2006, nato pa v predpisanih rokih.
Velika izpostavljenost
17. SID mora tekoče spremljati tveganja, povezana s koncentracijo kreditne izpostavljenosti do posameznih oseb oziroma skupin povezanih oseb in oseb v posebnem razmerju z banko.
18. SID mora izračunavati izpostavljenost ter spremljati izpolnjevanje omejitev izpostavljenosti iz 80., 82. in 83. člena ZBan v skladu s sklepom, ki ureja veliko izpostavljenost bank in hranilnic.
19. V uskladitvenem obdobju se za izračun velike in največje dopustne izpostavljenosti upošteva kapital SID, izračunan v skladu s sklepom, ki ureja kapitalsko ustreznost bank in hranilnic.
20. Od uveljavitve tega sklepa naprej SID ne sme sklepati novih poslov, zaradi katerih bi se povečala izpostavljenost, tako da bi zato izpostavljenost presegla omejitve, določene v 80., 82. in 83. členu ZBan oziroma bi se preseganja teh omejitev povečevala.
21. SID se mora z omejitvami iz 80., 82. in 83. člena ZBan uskladiti najpozneje do konca uskladitvenega obdobja.
22. SID mora prvo poročilo o izpostavljenosti, izdelano v skladu s sklepom, ki ureja veliko izpostavljenost bank in hranilnic, posredovati Banki Slovenije po stanju na dan 31. 3. 2006, nato pa v predpisanih rokih.
Likvidnostna tveganja
23. SID mora poslovati tako, da je v vsakem trenutku sposoben pravočasno izpolniti vse dospele obveznosti, vključno z obveznostmi iz naslova poslov financiranja mednarodne trgovine in investicij.
24. SID mora tekoče izračunavati količnike likvidnosti ter spremljati izpolnjevanje predpisanih razmerij med vsoto naložb in vsoto obveznosti posameznega razreda glede na preostalo dospelost v skladu s sklepom, ki ureja najmanjši obseg likvidnosti, ki jo mora banka zagotavljati.
25. SID mora predpisani količnik likvidnosti prvega razreda prvič doseči po stanju na dan 31. 3. 2006. Predpisani količnik likvidnosti drugega razreda mora doseči najpozneje po stanju 30. 6. 2006.
26. SID mora prvo poročilo o doseženih količnikih likvidnosti, izračunanih v skladu s sklepom, ki ureja najmanjši obseg likvidnosti, ki jo mora banka zagotavljati, posredovati Banki Slovenije po stanju na dan 31. 3. 2006, nato pa v predpisanih rokih.
Naložbe v kapitalske deleže in nepremičnine
27. SID mora tekoče izračunavati in spremljati obseg svojih naložb v kapital nefinančnih organizacij in opredmetena osnovna sredstva.
28. SID se mora z omejitvami skupnega obsega naložb in posameznih naložb v kapital nefinančnih organizacij in opredmetena osnovna sredstva iz sklepa, ki ureja ugotavljanje in poročanje vrednosti naložb bank in hranilnic, uskladiti najpozneje do konca uskladitvenega obdobja.
Integralnost podatkov
29. SID mora zagotoviti integralnost podatkov o stanju terjatev in obveznosti do posameznega komitenta v skladu s sklepom, ki ureja zagotavljanje integralnih podatkov, najpozneje do 30. 6. 2006.
Določba prejšnjega odstavka velja tudi za terjatve in obveznosti iz naslova poslov financiranja mednarodne trgovine in investicij s tem, da mora biti omogočeno tudi ločeno izkazovanje.
Poslovne knjige
30. SID vodi poslovne knjige v skladu z določili računovodskih standardov in sklepom, ki ureja poslovne knjige in poslovna poročila bank in hranilnic.
SID mora v uskladitvenem obdobju, v okviru sklepa, ki ureja poslovne knjige in poslovna poročila bank in hranilnic:
– voditi knjigovodske evidence po sistemu enotnih računov, predpisanih s kontnim okvirom za banke in hranilnice,
– mesečno poročati o knjigovodskem stanju računov iz svojega knjigovodstva v skladu z veljavnim navodilom o pošiljanju mesečnih poročil o knjigovodskem stanju računov ter
– sestavljati in predlagati letne računovodske izkaze na predpisanih shemah v skladu z veljavno metodologijo.
31. SID mora prvo mesečno poročilo o knjigovodskem stanju računov, izdelano v skladu z navodilom, ki ureja pošiljanje mesečnih poročil o knjigovodskem stanju računov, posredovati Banki Slovenije po stanju 31. 12. 2005, nato pa v predpisanih rokih.
Revizijski pregled poslovanja
32. Revizijski pregled poslovanja SID se opravi v skladu z zakonom, ki ureja revidiranje družb, revizijskimi standardi in načeli, predpisi Banke Slovenije ter drugimi zakoni in predpisi ter stališči Slovenskega inštituta za revizijo.
33. Revizijski pregled poslovanja SID mora biti prvič opravljen za poslovno leto 2005. Revizijski pregled poslovanja obsega revidiranje letnega poročila, sestavljenega v skladu s sklepom, ki ureja poslovne knjige in poslovna poročila bank in hranilnic, ter izdelavo dodatka, določenega s sklepom, ki ureja najmanjši obseg ter vsebino revizijskega pregleda in revizorjevega poročila, in s tem sklepom.
Poročanje po 127. členu ZBan
34. SID mora v uskladitvenem obdobju Banko Slovenije obveščati o pomembnejših dejstvih in okoliščinah iz 127. člena ZBan.
35. SID mora obvestiti Banko Slovenije najpozneje v roku petih delovnih dni po njihovem nastanku o:
– spremembah podatkov, ki se vpisujejo v sodni register,
– sklicu skupščine in vseh sklepih, sprejetih na skupščini,
– spremembi strukture delničarjev,
– razrešitvi in imenovanju članov uprave,
– načrtovani spremembi kapitala za 25% ali več in
– prenehanju opravljanja določenih poslov.
Jamstvo za vloge
36. Za SID se določbe ZBan o jamstvu za vloge začnejo uporabljati z dnem, ko pridobi dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih in drugih finančnih storitev.
37. Prvo poročilo v skladu z navodilom, ki ureja izpolnjevanje poročila o zajamčenih vlogah, mora SID posredovati Banki Slovenije po stanju 30. 6. 2006.
Nadzor na konsolidirani osnovi
38. Če se SID po predpisih, ki urejajo konsolidirani nadzor bank in hranilnic, šteje kot nadrejena banka v bančni skupini, mora SID v celoti ravnati v skladu s temi predpisi najpozneje ob izteku uskladitvenega obdobja.
39. SID mora vse zahtevane podatke in poročila po sklepu, ki ureja nadzor bank in hranilnic na konsolidirani osnovi, prvič posredovati Banki Slovenije skupaj s poročilom o uskladitvi poslovanja s predpisi, ki urejajo poslovanje bank.
Uskladitev z drugimi predpisi, ki urejajo poslovanje bank
40. SID mora biti najpozneje z iztekom uskladitvenega obdobja usklajen z vsemi drugimi predpisi, ki urejajo poslovanje bank in niso izrecno navedeni s tem sklepom.
41. Ne glede na določbe prejšnje točke tega sklepa mora SID po stanju 30. 6. 2006 začeti poročati na podlagi Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02) in na tej podlagi izdanih predpisov.
Organi upravljanja in nadzora
42. Skupaj s poročilom o uskladitvi SID s predpisi, ki urejajo poslovanje bank, morajo kandidati za člane uprave vložiti pri Banki Slovenije zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave banke. Banka Slovenije postopek odločanja o dovoljenju za opravljanje bančnih in drugih finančnih storitev združi s postopkom odločanja o dovoljenju za opravljanje funkcije člana uprave SID.
43. Z dnem, ko se izteče uskladitveno obdobje, smejo biti v nadzornem svetu SID le osebe, ki izpolnjujejo pogoje iz 29. in 29.a člena ZBan.
Notranja revizija
44. SID mora najpozneje do konca uskladitvenega obdobja organizirati notranjo revizijsko službo na način, predpisan z ZBan.
III. NADZOR NAD USKLAJEVANJEM SID
45. Banka Slovenije nadzira usklajevanje poslovanja SID z določbami predpisov, ki urejajo poslovanje bank. Za nadzor se smiselno uporabljajo določbe XI. poglavja in določbe šestega do osmega odstavka 240. člena ZBan.
46. SID mora razviti ustrezen informacijski sistem in računovodske postopke za tekoče spremljanje poslovanja ter zagotoviti pravilnost in pravočasnost poročanja Banki Slovenije.
Poročilo o uskladitvi poslovanja
47. SID mora Banki Slovenije, najpozneje v roku treh mesecev od dokončne uskladitve, predložiti poročilo o uskladitvi poslovanja s predpisi, ki urejajo poslovanje bank.
Če bo SID uskladil poslovanje s predpisi, ki urejajo poslovanje bank, z dnem, ko se izteče uskladitveno obdobje, mora poročilo o uskladitvi vsebovati:
– revidirano letno poročilo, izdelano v skladu s sklepom, ki ureja poslovne knjige in poslovna poročila bank in hranilnic, in dodatek revizorja, izdelan v skladu s sklepom, ki ureja najmanjši obseg, ter vsebino revizijskega pregleda in revizorjevega poročila,
– mnenje revizorja o usklajenosti poslovanja SID s predpisi, ki urejajo poslovanje bank,
– statut v obliki overjenega notarskega zapisa,
– delničarsko strukturo,
– opis organizacije notranje revizijske službe in pravila poslovanja ter
– dokumentacijo, na podlagi katere je mogoče ugotoviti, ali je SID kadrovsko, tehnično in organizacijsko sposoben opravljati bančne in druge finančne storitve, kakor so predpisane s sklepom, opredeljujočim pogoje, ki jih mora izpolnjevati banka oziroma hranilnica za opravljanje bančnih oziroma drugih finančnih storitev, in dokumentacijo, na podlagi katere je mogoče ugotoviti, ali bo družba sposobna opravljati dejavnosti, na katere se nanaša zahteva za izdajo dovoljenja.
Če bo SID uskladil poslovanje s predpisi, ki urejajo poslovanje bank, preden se izteče uskladitveno obdobje, mora poročilo o uskladitvi, ki ga pregleda revizor, vsebovati:
– mnenje revizorja k računovodskim izkazom,
– računovodske izkaze s pojasnili v skladu s sklepom, ki ureja poslovne knjige in poslovna poročila bank in hranilnic ter
– dodatek v skladu s sklepom, ki ureja najmanjši obseg ter vsebino revizijskega pregleda in revizorjevega poročila, in sicer:
· revizorjevo poročilo o izpolnjevanju pravil o obvladovanju tveganj v skladu s 16. in 22. točko Sklepa o najmanjšem obsegu in vsebini revizijskega pregleda ter revizorjevega poročila (Uradni list RS, št. 24/02 in 134/04),
· poročila o izpolnjevanju vseh bonitetnih omejitev v obliki predpisanih obrazcev, ki jih potrdi revizor,
· mnenje revizorja o usklajenosti poslovanja SID,
· statut v obliki overjenega notarskega zapisa,
· delničarsko strukturo,
· opis organizacije notranje revizijske službe in pravila poslovanja ter
· dokumentacijo, na podlagi katere je mogoče ugotoviti, ali je SID kadrovsko, tehnično in organizacijsko sposoben opravljati bančne in druge finančne storitve, kakor so predpisane s sklepom, opredeljujočim pogoje, ki jih mora izpolnjevati banka oziroma hranilnica za opravljanje bančnih oziroma drugih finančnih storitev, in dokumentacijo, na podlagi katere je mogoče ugotoviti, ali bo družba sposobna opravljati dejavnosti, na katere se nanaša zahteva za izdajo dovoljenja.
48. Banka Slovenije izda dovoljenje za opravljanje bančnih in drugih finančnih storitev, če iz poročila o uskladitvi poslovanja SID izhaja, da se je v celoti uskladil s predpisi, ki urejajo poslovanje bank.
IV. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
49. V uskladitvenem obdobju SID posreduje Banki Slovenije poročila po tem sklepu v papirni obliki, razen poročil iz 12., 16., 26. in 31. točke tega sklepa.
50. Ta sklep začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Mitja Gaspari l. r.

AAA Zlata odličnost