Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2005 z dne 24. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2005 z dne 24. 6. 2005

Kazalo

2628. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost, stran 5938.

Na podlagi 33., 35.a, 38., 39.b, 40., 40.a, 46., 52.d, 52.f, 52.i, 52.k, 52.m, 53., 54., 55., 56., 58. in 66. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 97/04 – uradno prečiščeno besedilo in 114/04) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost
1. člen
V Pravilniku o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 17/04, 45/04, 84/04 in 122/04) se za 49. členom doda 49.a člen, ki se glasi:
»49.a člen
(Poenostavitve glede tečaja tolarja)
(1) Šteje se, da je srednji tečaj Banke Slovenije iz drugega odstavka 23. člena ZDDV tisti, ki je javno objavljen na dan nastanka davčne obveznosti.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se davčni zavezanec lahko odloči, da bo pod pogoji iz tega člena za vse preračune vrednosti v tekočem mesecu uporabljal enoten mesečni tečaj.
(3) Mesečni tečaj iz prejšnjega odstavka je srednji tečaj Banke Slovenije, javno objavljen predzadnjo sredo meseca, pred mesecem, za katerega davčni zavezanec preračunava vrednosti.
(4) Če se srednji tečaj Banke Slovenije za posamezno valuto, ki ga uporablja v skladu s tretjim odstavkom tega člena, spremeni za 1% ali več, mora davčni zavezanec ne glede na drugi odstavek tega člena uporabiti spremenjeni tečaj tekom meseca. V tem primeru davčni zavezanec kot mesečni tečaj za preračun vrednosti v zvezi z davčnimi obveznostmi, ki nastanejo v okviru preostanka koledarskega meseca, uporablja srednji tečaj Banke Slovenije, objavljen v sredo pred tednom, v katerem je zavezanec ugotovil, da so izpolnjeni pogoji za spremembo tečaja.
(5) Davčni zavezanec mora na zahtevo davčnega organa zagotoviti podatke o uporabljenih tečajih.«
2. člen
Besedilo 52. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Tarifne oznake, uporabljene v tem pravilniku, so tiste, ki so določene v Uredbi Komisije (ES) št. 1810/2004 z dne 7. septembra 2004 o spremembi Priloge 1 k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L, št. 327 z dne 30. 10. 2004, str. 1).«
3. člen
V 53. členu se v prvem odstavku v 12. točki besedilo: »tarifnih oznak 1108 11 00 in 1108 19 90« nadomesti z besedilom: »tarifne oznake 1108«.
V 14. točki se tarifna oznaka »1302 19 98« nadomesti s tarifno oznako »1302 19 90«.
4. člen
V 59. členu se v četrtem odstavku za besedo »starejših« postavi vejica.
5. člen
V 113. členu se v prvem odstavku besedilo »in 4. točko« nadomesti z besedilom », 4. in 7. točko«.
6. člen
V 131. členu se v prvem odstavku v peti alinei 3. točke besedilo »in 3. točki« nadomesti z besedilom », 3. in 7. točki«.
7. člen
V 167. členu se doda šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Davčni zavezanec, ki opravlja dobave blaga v druge države članice, pri katerih se v skladu s 15.a členom ZDDV šteje, da je kraj opravljene dobave tam, kjer se odpošiljanje oziroma prevoz konča (v nadaljevanju: prodaja blaga na daljavo), mora zaradi izvajanja Uredbe Sveta (ES) št. 1798/2003 o upravnem sodelovanju na področju davka na dodano vrednost in razveljaviti Uredbe (EGS) št. 218/92 (UL L, št. 264 z dne 15. 10. 2003, str. 1) v svojem knjigovodstvu zagotoviti podatke o višini letnega prometa, ločeno za vsako namembno državo članico.«
8. člen
V 169. členu se v prvem odstavku v deseti alinei besedilo »promet storitev, če so le-te obdavčene izven Slovenije, pri katerih se v skladu s 40. členom ZDDV DDV sme odbiti« nadomesti z besedilom »promet blaga in storitev, če je le-ta obdavčen izven Slovenije, pri katerem se v skladu s 40. členom ZDDV DDV sme odbiti«.
9. člen
V 174. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na določbo osme alinee prvega odstavka tega člena se v stolpec 8 ne vpisuje vrednost uvoza plina preko distribucijskega sistema za zemeljski plin ali vrednost uvoza električne energije, ki sta oproščena plačila DDV v skladu s 7. točko 28. člena ZDDV, če so izpolnjeni pogoji iz četrte in pete alinee prvega odstavka 15. člena ZDDV.«
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta nova tretji in četrti odstavek.
10. člen
Za 185. členom se doda 185.a člen, ki se glasi:
»185.a člen
(Poročanje o višini ustvarjenega letnega prometa od prodaj na daljavo)
(1) Davčni zavezanec iz šestega odstavka 167. člena tega pravilnika, ki s prodajami blaga na daljavo v druge države članice preseže vrednostni limit, ki se uporablja v posamezni državi članici za namene določanja kraja dobave blaga pri dobavah blaga iz drugih držav članic v skladu s členom 28b (B)(2) Šeste direktive, mora pristojnemu davčnemu organu najkasneje do 31. januarja leta po poteku leta, v katerem so bile te dobave opravljene, poročati o letnem prometu, ki ga je dosegel v posamezni državi članici.
(2) Davčni zavezanec iz šestega odstavka 167. člena tega pravilnika, ki se je odločil za obračunavanje DDV v drugi državi članici v smislu četrtega odstavka 15.a člena ZDDV, mora davčni organ v roku iz prejšnjega odstavka obvestiti poleg podatkov o letnem prihodku od prodaje v vsaki posamezni državi članici še o obdobju, za katero se je odločil obračunavati DDV v namembni državi članici, ter identifikacijsko številko za DDV, ime, priimek in naslov v namembni državi članici.«
11. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 426-02-6/2003/27
Ljubljana, dne 30. maja 2005.
EVA 2005-1611-0053
dr. Andrej Bajuk l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost