Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2005 z dne 24. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2005 z dne 24. 6. 2005

Kazalo

2623. Zakon o spremembah Zakona o osebni izkaznici (ZOIzk-A), stran 5935.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah Zakona o osebni izkaznici (ZOIzk-A)
Razglašam Zakon o spremembah Zakona o osebni izkaznici (ZOIzk-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 14. junija 2005.
Št. 001-22-38/05
Ljubljana, dne 22. junija 2005.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH ZAKONA
O OSEBNI IZKAZNICI
(ZOIzk-A)
1. člen
V Zakonu o osebni izkaznici (Uradni list RS, št. 75/97) se 4. člen spremeni tako, da se glasi:
»Pristojni organ za izdajo osebne izkaznice je upravna enota (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ).
Ne glede na prejšnji odstavek sme osebno izkaznico v nujnih primerih (kot npr. zdravljenje, bolezen oziroma smrt ožjega družinskega člana, nujni službeni opravki) izdati ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.«
2. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Osebna izkaznica se izda na obrazcu, ki ga predpiše minister, pristojen za notranje zadeve, ki določi tudi ceno osebne izkaznice, ki jo državljan plača pristojnemu organu.
Obrazce osebnih izkaznic, obrazce vlog za izdajo osebne izkaznice in obrazce naznanitve pogrešitve osebne izkaznice izdeluje podjetje ali organizacija, izbrana v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila.
Obrazci osebnih izkaznic se personalizirajo v podjetju ali organizaciji, izbrani v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila.
Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, ima pri nadzoru podjetja ali organizacije iz drugega in tretjega odstavka tega člena pravico pregledati vso dokumentacijo, ki se nanaša na postopke izdelave, personalizacije in skladiščenja obrazcev iz drugega odstavka tega člena, prostore, v katerih poteka njihova izdelava, personalizacija in skladiščenje, ter preveriti, ali osebe, ki opravljajo te naloge na območju Republike Slovenije, izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so polnoletne;
– da niso bile pravnomočno obsojene zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot tri mesece;
– da niso v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.«
3. člen
Za 5. členom se doda novi 5.a člen, ki se glasi:
»5.a člen
Prenos osebnih izkaznic in vlog za njihovo izdajo med pristojnim organom oziroma ministrstvom, pristojnim za notranje zadeve, in podjetjem ali organizacijo iz 5. člena tega zakona izvaja podjetje ali organizacija, registrirana za prenos poštnih pošiljk, na način, ki zagotavlja zaščito, varnost in sledljivost poštnih pošiljk.«
4. člen
Tretji odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Državljanu, ki v obdobju petih let izgubi, pogreši ali odtuji dve ali več osebnih izkaznic, se izda osebna izkaznica z veljavnostjo enega leta.«.
Za tretjim odstavkom se doda novi četrti odstavek, ki se glasi:
»Določba prejšnjega odstavka se ne uporablja v primeru, če državljan, ki mu je bila odtujena osebna izkaznica, dokaže, da je z njo ravnal z dolžno skrbnostjo, in je odtujitev prijavil kot kaznivo dejanje.«
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
5. člen
V drugem odstavku 8. člena se besedilo »minister, pristojen za upravo« nadomesti z besedilom »minister, pristojen za notranje zadeve«.
6. člen
Za 13. členom se doda novi 13.a člen, ki se glasi:
»13.a člen
Osebna izkaznica se lahko vroči pri pristojnem organu ali po pošti. Način vročitve izbere državljan ob vložitvi vloge za izdajo osebne izkaznice.
Vročitev po pošti je opravljena, ko državljan prevzame osebno izkaznico. Če osebne izkaznice ne prevzame v osmih dneh, se osebna izkaznica vrne pristojnemu organu, ki jo je izdal.«
7. člen
Četrti odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena pristojni organ na podlagi naznanitve pogrešitve na stroške državljana prekliče osebno izkaznico v Uradnem listu Republike Slovenije.«
8. člen
Tretji odstavek 15. člena se spremeni tako, da se ­glasi:
»Podatke iz evidence vodi pristojni organ pet let po prenehanju veljavnosti osebne izkaznice, razen podatkov o prepovedi uporabe osebne izkaznice za prehod državne meje, ki jih pristojni organ uniči po petih letih, ko preneha razlog za njihovo vodenje.«
9. člen
V prvem odstavku 16. člena se besedilo »pooblaščene uradne osebe ministrstva, pristojnega za notranje zadeve« nadomestijo z besedo »policisti«.
Za drugim odstavkom se doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
»Podatek o serijski številki osebne izkaznice sme uporabljati podjetje ali organizacija iz 5.a člena tega zakona za potrebe potrditve prevzema poštnih pošiljk iz 5.a člena tega zakona in ga mora v roku 30 dni po uporabi uničiti.«
10. člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Nadzor nad izvrševanjem določb tega zakona izvaja ministrstvo, pristojno za notranje zadeve. Nadzor nad izvrševanjem določb drugega in četrtega odstavka 2. člena, 3. člena, prvega odstavka 10. člena, drugega odstavka 11. člena, četrtega odstavka 13. člena ter prvega, drugega in tretjega odstavka 14. člena tega zakona izvaja Inšpektorat Republike Slovenije, pristojen za notranje zadeve. Nadzor nad izvrševanjem določb iz 3. člena tega zakona izvaja tudi policija.
Podjetje ali organizacija iz 5. člena tega zakona mora osebam, ki jih za to pooblasti minister, pristojen za notranje zadeve, omogočiti nadzor prostorov, v katerih poteka izdelava, personalizacija in skladiščenje obrazcev iz 5. člena tega zakona ter jim dati na vpogled vso potrebno dokumentacijo, ki se nanaša na postopke in izpolnjevanje pogojev za osebe, ki opravlja naloge izdelave, personalizacije in skladiščenja teh obrazcev.
Uradna oseba iz prejšnjega odstavka ima pri opravljanju nadzora pravico in dolžnost:
– odrediti, da se ugotovljene nepravilnosti ali pomanjkljivosti pri izdelavi, personalizaciji in skladiščenju obrazcev iz 5. člena tega zakona odpravijo v roku, ki ga določi;
– zagotoviti, da oseba, ki opravlja naloge izdelave, personalizacije in skladiščenja obrazcev iz 5. člena tega zakona, vendar ne izpolnjuje pogojev iz drugega odstavka tega člena, preneha opravljati te naloge in zahtevati, da se jo nadomesti z osebo, ki izpolnjuje predpisane pogoje;
– obvestiti organ, pristojen za varstvo osebnih podatkov, če ugotovi, da se osebni podatki uporabljajo v nasprotju z drugim odstavkom 16. člena tega zakona;
– začasno zaustaviti izdelavo in personalizacijo obrazcev iz 5. člena tega zakona in ministru, pristojnemu, za notranje zadeve, predlagati uvedbo postopka za odvzem pooblastila za izdelavo in personalizacijo obrazcev iz 5. člena tega zakona, če ugotovi, da nepravilnosti ali pomanjkljivosti iz prve alinee niso bile odpravljene v določenem roku, ali da podjetje ali organizacija ni sposobna opravljati poverjenih nalog.«
11. člen
V prvem odstavku 18. člena se besedilo »denarno kaznijo od 10.000« nadomesti z besedilom »globo od 30.000«.
12. člen
V prvem odstavku 19. člena se besedilo »denarno kaznijo od 5.000« nadomesti z besedilom »globo od 15.000«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo od 60.000 do 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki vzame tujo osebno izkaznico z namenom zavarovanja kakšne koristi ali pravice (tretji odstavek 3. člena).«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo od 15.000 do 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.«
13. člen
Do vzpostavitve informatizirane evidence naznanitev okoliščin pogrešitev osebnih izkaznic državljan naznani pogrešitev osebne izkaznice pristojnemu organu, na območju katere ima prijavljeno stalno oziroma začasno prebivališče, če v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča.
14. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 213-06/93-1/19
Ljubljana, dne 14. junija 2005.
EPA 225-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost