Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2005 z dne 9. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2005 z dne 9. 5. 2005

Kazalo

1896. Uredba o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnih virov ZB 1, ZB 2, ZB 3, ZB 4, ZB 5, ZB 6 in ZB 7 Lurd za proizvodnjo pijač, stran 4719.

Na podlagi 140. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A in 41/04 – ZVO-1) in 165. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41 /04) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnih virov ZB 1, ZB 2, ZB 3, ZB 4, ZB 5, ZB 6 in ZB 7 Lurd za proizvodnjo pijač
I. PREDMET IN OBSEG KONCESIJE
1. člen
(1) Ta uredba je koncesijski akt, na podlagi katerega Vlada Republike Slovenije podeli koncesijo za odvzem podzemne vode iz vodnih virov ZB 1, ZB 2, ZB 2/1, ZB 3, ZB 4, ZB 5, ZB 6 in ZB 7 Lurd (v nadaljnjem besedilu: vodni viri) z naslednjimi parametri:
+----------+--------+-----------+------------+----------+----------+--------+
|Vodni vir |Kraj  |Občina   |k.o.    |X / Y  |Z     |Q    |
|     |    |      |      |     |     |(l/s)* |
+----------+--------+-----------+------------+----------+----------+--------+
|ZB 1 Lurd |Lurd  |Laško   |Rimske   |5 514   |336,81  |1,30  |
|     |    |Hrastnik  |Toplice   |748,33  |     |    |
|     |    |      |      |5 109   |     |    |
|     |    |      |      |023,53  |     |    |
+----------+--------+-----------+------------+----------+----------+--------+
|ZB 2 Lurd |Lurd  |Laško   |Rimske   |5 514   |334,59  |2,10  |
|     |    |Hrastnik  |Toplice   |753,82  |     |    |
|     |    |      |      |5 109   |     |    |
|     |    |      |      |033,2   |     |    |
+----------+--------+-----------+------------+----------+----------+--------+
|ZB 2/1  |Lurd  |Laško   |Rimske   |5 514   |333,58  |0,90  |
|Lurd   |    |Hrastnik  |Toplice   |758,11  |     |    |
|     |    |      |      |5 109   |     |    |
|     |    |      |      |037,5   |     |    |
+----------+--------+-----------+------------+----------+----------+--------+
|ZB 3 Lurd |Lurd  |Laško   |Rimske   |5 514   |333,28  |0,30  |
|     |    |Hrastnik  |Toplice   |761,16  |     |    |
|     |    |      |      |5 109   |     |    |
|     |    |      |      |042,12  |     |    |
+----------+--------+-----------+------------+----------+----------+--------+
|ZB 4 Lurd |Lurd  |Laško   |Rimske   |5 514   |332,77  |1,10  |
|     |    |Hrastnik  |Toplice   |762,83  |     |    |
|     |    |      |      |5 109   |     |    |
|     |    |      |      |035,89  |     |    |
+----------+--------+-----------+------------+----------+----------+--------+
|ZB 5 Lurd |Lurd  |Laško   |Rimske   |5 514   |324,99  |0,02  |
|     |    |Hrastnik  |Toplice   |777,54  |     |    |
|     |    |      |      |5 109   |     |    |
|     |    |      |      |077,96  |     |    |
+----------+--------+-----------+------------+----------+----------+--------+
|ZB 6 Lurd |Lurd  |Laško   |Rimske   |5 514   |297,75  |0,80  |
|     |    |Hrastnik  |Toplice   |814,95  |     |    |
|     |    |      |      |5 109   |     |    |
|     |    |      |      |145,43  |     |    |
+----------+--------+-----------+------------+----------+----------+--------+
|ZB 7 Lurd |Lurd  |Laško   |Rimske   |5 514   |291,54  |1,00  |
|     |    |Hrastnik  |Toplice   |855,19  |     |    |
|     |    |      |      |5 109   |     |    |
|     |    |      |      |169,76  |     |    |
+----------+--------+-----------+------------+----------+----------+--------+
|     |    |      |      |     |Skupaj: Q |7,72  |
|     |    |      |      |     |(l/s)   |    |
|     |    |      |      |     |     |    |
+----------+--------+-----------+------------+----------+----------+--------+
|     |    |      |      |     |Letna   |5.000  |
|     |    |      |      |     |količina |m3   |
+----------+--------+-----------+------------+----------+----------+--------+
 
*Q = največji odvzem v litrih na sekundo.
(2) Vodno telo podzemne vode, iz katerega se na podlagi koncesije po tej uredbi lahko odvzema podzemna voda, je vodno telo vodonosnika iz prepustnih plasti permokarbonske starosti, ki je v povprečju debeline 100 m, na površini zemlje pa je omejeno z območjem iz priloge 1, ki je sestavni del te uredbe (v nadaljnjem besedilu: območje koncesije).
II. POGOJI ZA PRIDOBITEV IN IZVAJANJE KONCESIJE
2. člen
(1) Koncesija iz prejšnjega člena se podeli imetniku pravice za raziskovanje podzemnih voda na območju koncesije.
(2) Imetnik pravice za raziskovanje podzemnih voda iz prejšnjega odstavka pridobi koncesijo za odvzem podzemne vode za proizvodnjo pijač, in sicer za stekleničenje izvirske vode in namizne vode ter proizvodnjo piva, če:
– je tehnično usposobljen in opremljen za proizvodnjo pijač,
– zagotovi, da instalirani pretok vode skozi naprave za rabo podzemne vode ne presega največjega odvzema, določenega v tabeli iz prejšnjega člena, in
– zagotovi tak režim odvzema podzemne vode, da povprečna letna vrednost pretoka odvzete podzemne vode ne presega 0,16 l/s, letna količina odvzete podzemne vode pa ni večja od letne količine, določene v tabeli iz prejšnjega člena.
(3) Izvirska voda in namizna voda iz prejšnjega odstavka je voda v skladu s predpisom, ki ureja naravne mineralne vode, izvirske vode in namizne vode.
(4) Če imetnik pravice za raziskovanje podzemnih voda na območju koncesije podzemne vode ne namerava izkoriščati ali če ne podpiše koncesijske pogodbe v roku iz odločbe o izboru koncesionarja, se koncesija za odvzem podzemne vode iz vodnega vira podeli na podlagi javnega razpisa.
3. člen
(1) Koncesija za odvzem podzemne vode iz vodnega vira se podeli za stekleničenje izvirske vode, namizne vode in proizvodnjo piva za 30 let.
(2) Začetek izvajanja koncesije se šteje na dan podpisa koncesijske pogodbe.
(3) Oseba, ki je pridobila koncesijo (v nadaljnjem besedilu: koncesionar), mora poleg predpisanih pogojev zagotoviti tudi:
– zavarovanje zemljišč, objektov, naprav in drugih dobrin pred škodljivimi posledicami rabe podzemne vode,
– zavarovanje opreme, naprav in objektov za odvzem podzemne vode,
– neprekinjeno merjenje količine odvzete podzemne vode,
– spremljanje kakovosti vode v vodnem telesu podzemne vode,
– ohranjanje količin in kakovosti ter naravne vloge vodnega vira,
– ohranjanje biološke raznovrstnosti in varstva habitatov ter biološkega ravnotežja, če je to ogroženo zaradi izpusta podzemne vode v okolje,
– vzpostavitev novega oziroma nadomestitev prejšnjega stanja po prenehanju koncesije.
(4) Ukrepi in pogoji iz prejšnjega odstavka se podrobneje določijo v koncesijski pogodbi.
4. člen
(1) Koncesionar mora izvajati monitoring odvzema podzemne vode.
(2) Monitoring odvzema podzemne vode obsega meritve obnavljanja vodnega vira ter kemijske sestave odvzete podzemne vode in mora izpolnjevati zahteve iz priloge 2, ki je sestavni del te uredbe.
(3) Monitoring odvzema podzemne vode se izvaja po programu monitoringa, ki ga za vsako triletno obdobje pripravi koncesionar, potrdi pa ministrstvo, pristojno za okolje.
(4) Koncesionar mora vsako leto podati koncedentu poročilo o rezultatih monitoringa.
(5) Koncesionar mora posredovati ministrstvu, pristojnemu za okolje, v potrditev program monitoringa odvzema podzemne vode najkasneje do 1. julija zadnjega leta pred začetkom novega triletnega obdobja.
(6) Rok za oddajo programa monitoringa odvzema podzemne vode za prvo triletno obdobje v potrditev koncedentu se določi v koncesijski pogodbi.
III. PLAČILO ZA KONCESIJO
5. člen
(1) Koncesionar mora plačati za koncesijo za vsako leto odvzema podzemne vode posebej ves čas trajanja koncesije.
(2) Koncesionar krije tudi vse stroške povzročanja obremenitve okolja v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, in nadomestne stroške ureditve prostora, ki nastanejo zaradi odvzema ali rabe podzemne vode.
6. člen
(1) Prihodki od plačila za koncesijo so vir proračuna Republike Slovenije in proračuna občin, na območju katerih je območje na površini vodonosnika iz priloge 1 te uredbe.
(2) Plačilo za koncesijo se med državo in občinama Laško in Hrastnik razdeli v razmerju 50: 50.
(3) Razdelitev plačila za koncesijo med državo in občinama iz prejšnjega odstavka je določena na podlagi podatkov o razvitosti infrastrukture lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja v teh občinah v skladu s predpisom, ki ureja merila za določanje razvitosti infrastrukture in obremenjenosti okolja zaradi ugotavljanja deleža plačila občini za koncesijo na naravni dobrini.
(4) Del plačila za koncesijo iz drugega odstavka tega člena, ki je namenjen občinama, se razdeli med občinama skladno s pripadajočim deležem območja na površini zemlje iz priloge 1 te uredbe.
7. člen
(1) Plačilo za koncesijo se določi za vsako koledarsko leto posebej na podlagi podatkov o letni količini podzemne vode, ki jo je koncesionar dal v promet kot namizno vodo, izvirsko vodo in pivo, in podatkov o čistem prihodku od prodaje te pijače v letu, za katero se določa plačilo za koncesijo.
(2) Letna količina podzemne vode, ki jo je koncesionar dal v promet, se določi v okviru monitoringa odvzema podzemne vode in se izraža v 1.000 litrih za vodo, ki je dana v promet kot namizna voda, izvirska voda in pivo.
(3) Plačilo za koncesijo za posamezno koledarsko leto za podzemno vodo, ki se daje v promet kot namizna voda, izvirska voda in pivo, se izračuna na naslednji način:
V = 0,01 x P(čisti-prihodek) + V(koncesija) x 2 x Q(namiznavoda,pivo) ,
kjer so:
– V plačilo za koncesijo za podzemno vodo, ki se daje v promet kot namizna voda, izvirska voda in pivo, izraženo v tolarjih,
– P (čisti-prihodek) čisti letni prihodek od prodaje namizne vode, izvirske vode in piva, ki je izkazan v izkazu poslovnega izida proizvajalca pijač za leto, za katero se določa plačilo za koncesijo, izražen v tolarjih,
– Q (namiznavoda,pivo) letna količina podzemne vode, ki jo je koncesionar dal v promet kot namizno vodo, izvirsko vodo in pivo v letu, za katero se določa plačilo za koncesijo, izražena v 1.000 litrih,
– V(koncesija) višina plačila za koncesijo za 1.000 litrov stekleničene podzemne vode, izražena v tolarjih in izračunana na naslednji način:
          0,08 x P(vodno-povracilo)
V(koncesija) = --------------------------------
         Q(1) + 2 x Q(2) + 2,66 x Q(3)
kjer so:
– P(vodno-povračilo) vsota vseh plačil vodnega povračila, odmerjenega izvajalcem lokalnih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo v skladu s predpisi, ki urejajo plačevanje vodnih povračil, izražena v tolarjih,
– Q(1) letna količina na območju Republike Slovenije odvzete podzemne vode, ki je bila dana v promet v brezalkoholnih pijačah, izražena v 1.000 litrih,
– Q(2) letna na območju Republike Slovenije količina odvzete podzemne vode, ki je bila dana v promet kot izvirska voda, namizna voda ali pivo, izražena v 1.000 litrih,
– Q(3) letna količina na območju Republike Slovenije odvzete podzemne vode, ki je bila dana v promet kot naravna mineralna voda, izražena v 1.000 litrih,
pri čemer so vrednosti za P(vodno-povračilo), Q(1), Q(2) in Q(3) izračunane na podlagi podatkov o odmeri vodnih povračil in proizvodnji pijač v letu, ki je dve leti pred obračunskim letom plačila za koncesijo.
8. člen
Višino plačila za koncesijo za 1.000 litrov stekleničene podzemne vode V(koncesija) iz prejšnjega člena določi minister, pristojen za okolje, do 31. decembra za naslednje leto s sklepom, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
9. člen
Koncesionar mora Agenciji Republike Slovenije za okolje (v nadaljnjem besedilu: agencija) do 31. marca tekočega leta posredovati vse podatke, potrebne za izračun plačila za koncesijo za preteklo leto.
10. člen
Koncesionar, ki je med letom prenehal izvajati dejavnost, zaradi katere je dolžan plačevati koncesijo po tej uredbi, mora posredovati podatke, potrebne za izračun, v tridesetih dneh po prenehanju odvzema podzemne vode.
11. člen
Koncesionar mora dokumentacijo, s katero dokazuje resničnost in pravilnost podatkov, posredovanih za izračun plačila za koncesijo, hraniti še najmanj pet let od dneva, ko mu je agencija izstavila račun za plačilo za koncesijo.
12. člen
(1) Koncesionar plačuje za koncesijo med letom v obliki dveh akontacij in poračuna plačil za koncesijo na račun, določen v skladu s predpisom, ki ureja podračune in način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov.
(2) Plačilo prve akontacije v letu zapade v plačilo zadnji delovni dan v juniju, druge akontacije v letu pa zadnji delovni dan v decembru.
(3) Morebitna razlika med z akontacijo vplačanim zneskom plačila za koncesijo in plačilom za koncesijo, se mora plačati na račun iz prvega odstavka tega člena ali vrniti koncesionarju v 60 dneh potem, ko je agencija koncesionarju izstavila poračun plačil za koncesijo.
(4) Za nepravočasno plačane zneske plačila za koncesijo mora koncesionar plačati zakonite zamudne obresti.
13. člen
Znesek akontacije znaša polovico zadnjega plačila za koncesijo, povečanega ali zmanjšanega sorazmerno odstotku spremembe višine plačila za koncesijo V(koncesija) iz 7. člena te uredbe.
14. člen
Če agencija ugotovi, da koncesionar ni posredoval podatkov, potrebnih za izračun plačila za koncesijo v predpisanem roku, ali je posredoval napačne podatke, agencija uporabi za določitev plačila za koncesijo podatke o čistih prihodkih od prodaje pijač in o rabi podzemne vode iz svojih evidenc o rabi vode.
IV. NADZOR
15. člen
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji, pristojni za vode.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Ne glede na določbe 7. člena te uredbe je plačilo za koncesijo za leto 2005 enako 20%, za leto 2006 enako 40% in za leto 2007 enako 80% plačila za koncesijo, izračunanega na način iz 7. člena te uredbe.
17. člen
(1) Ne glede na rok podpisa koncesijske pogodbe mora koncesionar začeti s plačevanjem za koncesijo za podzemno vodo, ki je dana v promet kot namizna voda, izvirska voda in pivo, od uveljavitve te uredbe dalje pod pogoji in na način iz te uredbe.
(2) Ne glede na določbe 8. člena te uredbe je za leto 2005 višina plačila za koncesijo V (koncesija) enaka 140 tolarjev na 1.000 litrov stekleničene podzemne vode.
(3) Višino akontacije plačila za koncesijo v letu 2005 določi agencija na podlagi podatkov o čistem prihodku koncesionarja iz prodaje pijač v letu 2004 in količini podzemne vode, ki jo je dal koncesionar v letu 2004 v promet.
(4) Podatke iz prejšnjega odstavka mora koncesionar posredovati agenciji najkasneje do 15. maja 2005.
(5) Če agenciji podatki iz prejšnjega odstavka niso posredovani, se za višino akontacije plačila za koncesijo v letu 2005 uporabijo podatki iz izkaza poslovnega izida za leto 2004 in o količini podzemne vode, ki jo je koncesionar dal v promet v letu 2003.
18. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnih virov ZB 1, ZB 2, ZB 3, ZB 4, ZB 5, ZB 6 in ZB 7 Lurd za proizvodnjo pijač (Uradni list RS, št. 125/04).
19. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-25/2005/5
Ljubljana, dne 28. aprila 2005.
EVA: 2005-2511-0119
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost