Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2005 z dne 9. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2005 z dne 9. 5. 2005

Kazalo

1894. Uredba o izvajanju sistema varščin za izpolnitev obveznosti, povezanih z ukrepi kmetijske tržno-cenovne politike, stran 4690.

Na podlagi 5. člena v zvezi s 25. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1, 58/02 – ZMR-1 in 45/04 – ZdZPKG) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju sistema varščin za izpolnitev obveznosti, povezanih z ukrepi kmetijske tržno-cenovne politike
1. člen
Ta uredba določa pravila glede varščin za izpolnitev obveznosti, povezanih z ukrepi kmetijske tržno-cenovne politike, za izvajanje Uredbe Komisije EGS št. 2220/85 z dne 22. julija 1985 o skupnih podrobnih pravilih za uporabo sistema varščin za kmetijske proizvode (UL L št. 205 z dne 3. 8. 1985, str. 5, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2220/85/EGS), ki jih je potrebno dati v skladu z uredbami, ki določajo skupne tržne ureditve za kmetijske proizvode, in z drugimi izvedbenimi uredbami, ki urejajo to področje, z vsemi spremembami.
2. člen
Pristojni organ, ki sprejema varščine in o njih odloča v skladu s predpisi iz prejšnjega člena, je Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Agencija).
3. člen
(1) Agencija ne zahteva položitve varščine, če je vrednost zavarovanega zneska nižja od 500 eurov v protivrednosti SIT po tečaju iz Uredbe Komisije (ES) št. 2808/98 z dne 22. decembra 1998 o določitvi podrobnih pravil za uporabo kmetijsko-monetarnega sistema za euro v kmetijstvu (UL L št. 349 z dne 24. 12. 1998, str. 36, z vsemi spremembami). V tem primeru se mora zavezanec pisno zavezati k plačilu zneska, ki je enak tistemu, ki bi ga moral plačati, če bi dal varščino in bi bila ta varščina naknadno delno ali v celoti zasežena. Pisno se zaveže na obrazcu: »Izjava o obveznostih za plačilo zneska zapadlosti«, ki je kot Priloga 1 sestavni del te uredbe.
(2) Določbe te uredbe se ne uporabljajo, kadar je zavezanec za plačilo varščine:
a) oseba javnega prava, ki je odgovorna za izvajanje nalog javne uprave, ali
b) oseba zasebnega prava, ki izvaja javne naloge pod državnim nadzorom na podlagi javnega pooblastila, koncesije in podobno.
4. člen
(1) Varščina se lahko predloži:
a) z gotovinskim pologom kot nakazilo gotovine. Gotovinski polog se nakaže na transakcijski račun Izvrševanje proračuna Republike Slovenije 01100-6300109972 z navedbo sklica na številko odobritve po modelu 18: 18 23183-2010020-yyZZZZxx. Prvi dve številki (označeni z yy) določata področje oziroma ukrep, za katerega se vlaga varščina oziroma globalno varščino. Šifre področja oziroma ukrepov so navedene v Prilogi 14 te uredbe. Srednje številke (označene z ZZZZ) se uporabljajo za proste namene po posebnem navodilu Agencije in se pri običajnih pologih vpišejo ničle. Zadnji dve številki v sklicu (označeni z xx) sta namenjeni zadnjima dvema številkama letnice nakazila;
b) z bančno garancijo na obrazcih iz Priloge 2, Priloge 3, Priloge 4 in Priloge 5, ki so sestavni del te uredbe;
c) z garantnim pismom, ki ga izda zavarovalnica na obrazcih iz Priloge 6, Priloge 7, Priloge 8 in Priloge 9, ki so sestavni del te uredbe;
d) z garancijo Slovenske izvozne družbe d.d., Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: garancija SID) iz Priloge 10, Priloge 11, Priloge 12 in Priloge 13, ki so sestavni del te uredbe.
(2) Vsi obrazci navedeni pod točko b), c) in d) prejšnjega odstavka morajo vsebovati šifro navedeno v Prilogi 14, ki se navezuje na ukrep kmetijske tržno-cenovne politike in je sestavni del te uredbe.
(3) Bančna garancija, garantno pismo in garancija SID se lahko predloži za izpolnitev več obveznosti (v nadaljnjem besedilu: globalna varščina) ali za izpolnitev ene obveznosti.
5. člen
(1) Kot varščino sprejme Agencija le:
– garancije bank, hranilnic in hranilno kreditnih služb, ki so pridobile dovoljenje Banke Slovenije za izdajanje garancij,
– garancije bank držav članic, ki so upravičene izdajati garancije na območju Republike Slovenije v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo,
– garantna pisma zavarovalnic, ki so pridobila dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za upravljanje kavcijskega zavarovanja,
– garantna pisma zavarovalnic držav članic, ki so upravičene upravljati kavcijsko zavarovanje na območju Republike Slovenije v skladu z zakonom, ki ureja zavarovalništvo in
– garancije SID.
(2) V primeru garancij bank in garantnih pisem zavarovalnic iz držav članic, ki nimajo nobene registrirane oblike v Republiki Sloveniji, morajo predlagatelji garancij in garantnih pisem predhodno pridobiti pisno odobritev Agencije.
(3) Če zavezanec ne more pridobiti bančne garancije, garantnega pisma, garancije SID oziroma predložiti varščine z gotovinskim pologom, mora:
– predložiti obvestilo banke, zavarovalnice ali Slovenske izvozne družbe d.d. o neodobritvi;
– predložiti obrazec BON 1 in obrazec BON 2, ki sta izdana s strani Agencije za javnopravne evidence in storitve.
(4) Zavezancu se na podlagi dokumentacije iz 3. točke tega člena odobri druga oblika varščine. V ta namen zavezanec posreduje pisno vlogo za dodelitev druge oblike varščine na Agencijo.
(5) V primeru iz prejšnjega odstavka Agencija presodi o tem, ali bo varščina dana:
a) s porokom;
b) s hipoteko;
c) z zastavo gotovinskega pologa v banki;
č) z zastavo priznanih terjatev do osebe javnega prava ali javnih sredstev, ki so zapadle in so plačljive, in do katerih nima nobena druga terjatev prednosti;
d) z zastavo vrednostnih papirjev, ki so unovčljivi v določeni državi članici pod pogojem, da jih je ta država izdala ali za njih jamči;
e) z zastavo obveznic, ki so jih izdala združenja za hipotekarna posojila in ki kotirajo na borzi vrednostnih papirjev in so na prodaj na odprtem trgu, pod pogojem, da je njihova boniteta enaka državnim obveznicam.
6. člen
(1) Agencija zavrne ponujeno varščino ali zahteva drugo obliko varščine, če meni, da je ponujena varščina neprimerna ali nezadostna, ali če ne daje kritja za dovolj dolgo obdobje.
(2) Vsaka varščina se lahko nadomesti z drugo varščino, določeno v 5. členu te uredbe.
(3) Kadar je prvotna varščina zasežena, vendar še ni bila unovčena, nadomestitev ni dovoljena.
(4) Globalna varščina se nadomesti z drugo globalno varščino pod pogojem, da nova globalna varščina krije najmanj tisti del prvotne globalne varščine, ki je bila prenesena v času nadomestitve, da bi se zagotovila izpolnitev ene ali več še neizpolnjenih obveznosti.
7. člen
Če je obveznost, za katero je bila varščina dana, izpolnjena, se varščina na pisno zahtevo zavezanca za plačilo varščine, ki je naslovljena na Agencijo, povrne.
8. člen
(1) V postopku zasega varščine, agencija stranki izda odločbo, na podlagi katere se varščina zaseže oziroma odločbo o obveznostih plačila zapadle varščine.
(2) Ko so izpolnjeni pogoji za zaseg varščine in je stranka položila varščino v obliki bančne garancije, garantnega pisma, garancije SID ali plačilne obljube, lahko agencija pred izdajo odločbe o zasegu ali odločbe o obveznosti plačila zapadle varščine, stranko pozove k plačilu zapadle varščine.
(3) Če stranka varščine ne plača v roku, ki ji je bil določen, šteto od dneva vročitve poziva, agencija ravna tako, kot je določeno v prvem odstavku tega člena.
(4) Vse oblike zasežene varščine se nakažejo na transakcijski račun Izvrševanje proračuna Republike Slovenije 01100-6300109972 z navedbo sklica na številko odobritve 18 23183-7141998-yyZZZZxx. Prvi dve številki (označeni z yy) določata področje oziroma ukrep, za katerega se vlaga varščina. Šifre področja oziroma ukrepov so navedene v Prilogi 14 te uredbe. Srednje številke (označene z ZZZZ) se uporabljajo za proste namene po posebnem navodilu Agencije in se pri običajnih pologih vpišejo ničle. Zadnji dve številki v sklicu (označeni z xx) sta namenjeni zadnjima dvema številkama letnice nakazila.
(5) Rok pritožbe na odločbo iz prvega odstavka tega člena je 15 dni od vročitve odločbe. Po končanem pritožbenem postopku mora udeležena stranka, ki v pritožbi ni uspela, plačati obresti od vsote, ki je bila dejansko zasežena.
(6) Obrestna mera, ki se obračuna po končanem postopku pritožbe stranki, ki v pritožbi ni uspela, se izračuna v skladu s predpisi, ki urejajo predpisano obrestno mero zamudnih obresti.
9. člen
Od celotnih vplačanih varščin, ob neizpolnitvi obveznosti s strani upravičenca, po poteku rokov iz Uredbe 2220/85/EGS, del postane prihodek integralnega proračuna Republike Slovenije, del pa se poračuna ob povračilu izdatkov s strani Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 352/78 z dne 20. februarja 1978 o dodelitvi zaseženih varščin, poroštev in jamstev, danih v skladu s skupno kmetijsko politiko (UL L št. 50 z dne 22. 2. 1978, str. 1, z vsemi spremembami).
10. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o izvajanju sistema varščin za izpolnitev obveznosti, povezanih z ukrepi kmetijske tržno-cenovne politike (Uradni list RS, št. 41/04).
11. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-23/2005
Ljubljana, dne 28. aprila 2005.
EVA 2005-2311-0155
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti