Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2005 z dne 9. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2005 z dne 9. 5. 2005

Kazalo

1878. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih in načinu kategorizacije nastanitvenih obratov in marin, stran 4638.

Na podlagi prvega odstavka 10. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 1/95, 29/95 – ZPDF, 44/96 – dol. US, 40/99, 36/00 – ZPDZC in 110/02 – ZGO-1), izdaja minister za gospodarstvo
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o merilih in načinu kategorizacije nastanitvenih obratov in marin
1. člen
V Pravilniku o merilih in načinu kategorizacije nastanitvenih obratov in marin (Uradni list RS, št. 29/97 in 51/98) se v prvem odstavku 8. člena v oklepaju za besedo »penzion« postavi vejica in doda beseda »kamp«.
V tretjem odstavku se besedi »Kamp, prenočišče« nadomestita z besedo »Prenočišče«.
2. člen
Drugi odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Osnova za določitev kategorije nastanitvenega obrata je kategorizacijski list iz prejšnjega odstavka, ki ga stranka izpolni na temelju samoocenitve. Stranka mora obvezno priložiti svoji ocenitvi tudi ocenitev ocenjevalca z licenco v primerih, ko se ocenjujejo:
– hotel, motel, penzion in kamp s štirimi ali petimi zvezdicami;
– apartma in gostišče s tremi ali štirimi zvezdicami;
– kmetija z nastanitvijo s tremi ali štirimi jabolki,
– prenočišče in prostori pri sobodajalcih s tremi zvezdicami,
– znak kakovosti,
– znak specializacije.«
3. člen
Za 13.a členom se doda nov, 13.b člen, ki se glasi:
»13.b. člen
(3) Ocenjevalec mora posredovati predlagatelju pisno poročilo. Z oddajo pisnega poročila je ocenjevanje zaključeno. Rok za oddajo pisnega poročila je največ 30 dni od dne sprejema naročila za ocenitev nastanitvenega obrata.«
4. člen
V 19. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Nastanitveni obrat s petimi zvezdicami in znakom kakovosti oceni komisija, ki jo imenuje minister, pristojen za gostinstvo.«
5. člen
Drugi odstavek 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Nastanitveni obrat, ki želi pridobiti znak specializacije, oceni poleg ocenjevalca z licenco še strokovjak za opremljenost in storitve v specializiranem obratu (zdraviliški, fitness, športni, igralniški, luksuzni in drugi).«
6. člen
V 23. členu se besedilo »ko minister pristojen za gostinstvo ne predpiše obvezne ocene iz 13. in 22. člena« nadomesti z besedilom »ko stranki v skladu s 13. členom tega pravilnika svoji ocenitvi ni treba priložiti tudi ocenitve ocenjevalca z licenco«.
7. člen
V prilogi A se kategorizacijski listi za kamp z eno, dvema in tremi zvezdicami nadomestijo z naslednjimi novimi kategorizacijskimi listi za kamp z eno, dvema, tremi, štirimi in petimi zvezdicami:
   KAMP
  OBVEZNI ELEMENTI OPREMLJENOSTI IN OBVEZNE STORITVE ZA 
  KATEGORIJO * (1 ZVEZDICA)
 
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|             MINIMALNI KRITERIJI             |NO|K|
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|1. SKUPNE OPREMNE ZNAČILNOSTI                     | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Kamp je prostorsko omejen in funkcionalno zaokrožen, ograjen in varovan| | |
|prostor                                | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Gostu nudi:                              | | |
|– prostor za postavitev avtodoma, šotora, počitniške prikolice ali   | | |
|hišice ter osebnega avtomobila                     | | |
|– nastanitev v že postavljenem šotoru, prikolici ali hišici (neobvezno)| | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Skupno število kampirnih prostorov, za katere se glede na kategorijo  | | |
|zahteva določeno število električnih priključkov, umivalnikov,     | | |
|stranišč, pisoarjev in pomivalnih oziroma pralnih korit, se zmanjša za | | |
|število kampirnih mest, ki so komunalno opremljena (voda, elektrika,  | | |
|kanalizacija), vendar največ do 70%                  | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Skupno število zahtevanih pralnih korit, pralnih ali sušilnih strojev | | |
|lahko zamenja organiziran servis pranja perila, vendar največ do 70%  | | |
|zahtevanih kapacitet                          | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|2. UREJENOST KAMPIRNIH POVRŠIN                     | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Napis in vhod ponoči osvetljen (kadar kamp obratuje)          | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Vstopna zapornica oziroma vrata                    | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Načrt kampa, če ima več kot 100 kampirnih prostorov          | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Dovozna cesta in dovozne poti širine najmanj 3 m            | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Ravne in urejene kampirne površine                   | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Električni priključki 40% od skupnih kampirnih prostorov        | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Poti, razsvetljene do recepcije in sanitarij              | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Tekoča voda: 150 litrov na kampirni prostor na dan           | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Pitna voda: na vsakih 35 kampirnih prostorov 1 pipa (ločeno od     | | |
|stranišča)                               | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Posode za odpadke (pokrite posode, zabojniki): 15 litrov na 1 kampirni | | |
|prostor                                | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Mesta za ognjišča, zavarovana pred požarom               | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Odmik med šotori: najmanj 3 m (v delih, kjer je strjeno šotorišče)   | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|3. RECEPCIJA IN SPREJEM                        | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Recepcija pri vhodu v kamp (če je več kot 20 kampirnih mest)      | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Sprejem na recepciji 8 ur na dan in 24 ur dosegljiva dežurna oseba   | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|4. SKUPNI PROSTORI ZA GOSTE                      | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Parkirni prostor pred vhodom v kamp                  | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Posebej urejen parkirni prostor, če ni možnosti postavitve avtomobila | | |
|na kampirnem prostoru                         | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|5. HRAMBA                               | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Hramba vrednostnih stvari                       | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|6. velikost prostora za postavitev šotora ali KAMP prikolice OZIROMA  | | |
|VOZILA                                 | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Povprečna velikost prostora za postavitev šotora ali počitniške    | | |
|prikolice (brez glavnih dovoznih poti in objektov): 55 m2       | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|7. SANITARNI PROSTORI (UMIVALNICA, STRANIŠČE)             | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Umivalnik: 1 na vsakih 13 kampirnih prostorov (50% ženskih, 50% moških)| | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Prha v kabini z vrati: 1 na vsakih 25 kampirnih prostorov (50% ženskih,| | |
|50% moških), od skupnega števila 50% s toplo vodo           | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Stranišče za ženske: 1 na vsakih 25 kampirnih prostorov,        | | |
|Stranišče za moške: 1 na vsakih 35 kampirnih prostorov, na vsakih 100 | | |
|kampirnih prostorov 1 pisoar                      | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Na vsakih 200 kampirnih prostorov 1 prostor za čiščenje kemičnega   | | |
|stranišča                               | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|8. TELEFON                               | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Splošna dosegljivost telefona: najmanj 1, navodila za uporabo telefona | | |
|v slovenskem jeziku                          | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|9. STORITVE ZA GOSTA                          | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Posredovanje sporočil za goste                     | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Vzdrževalna služba 8 ur na dan                     | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Pribor za prvo pomoč in nudenje prve pomoči              | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|10. PRANJE POSODE IN PERILA                      | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Na vsakih 50 kampirnih prostorov (ločeno od stranišča) 1 pomivalno   | | |
|korito z odcejalnikom (ena pipa s toplo vodo)             | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Na vsakih 50 kampirnih prostorov (ločeno od stranišča) 1 pralnik s   | | |
|tekočo vodo (ena pipa s toplo vodo)                  | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|11. OSKRBA Z ŽIVILI IN GOSTINSKE STORITVE               | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Organizirana prodaja živil, če v oddaljenosti več kot 2 km ni trgovine | | |
|z živili oziroma če ima kamp več kot 150 kampirnih prostorov      | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|13. ZAGOTAVLJANJE NEOVIRANEGA DOSTOPA, VSTOPA IN UPORABE KAMPA     | | |
|FUNCIONALNO OVIRANIM OSEBAM                      | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Urejen dostop do recepcije, stranišča in objektov z živili z      | | |
|invalidskim vozičkom                          | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|1 stranišče, prilagojeno invalidom                   | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Označeno parkirno mesto širine 3,2 m pred vhodom v kamp        | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
 
  KAMP
  OBVEZNI ELEMENTI OPREMLJENOSTI IN OBVEZNE STORITVE ZA
  KATEGORIJO ** (2 ZVEZDICI)
 
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|             MINIMALNI KRITERIJI             |NO|K|
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|1. SKUPNE OPREMNE ZNAČILNOSTI                     | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Kamp je prostorsko omejen in funkcionalno zaokrožen, ograjen in varovan| | |
|prostor                                | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Gostu nudi:                              | | |
|– prostor za postavitev avtodoma, šotora, počitniške prikolice ali   | | |
|hišice ter osebnega avtomobila;                    | | |
|– nastanitev v že postavljenem šotoru, prikolici ali hišici (neobvezno)| | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Skupno število kampirnih prostorov, za katere se glede na kategorijo  | | |
|zahteva določeno število električnih priključkov, umivalnikov,     | | |
|stranišč, pisoarjev in pomivalnih oziroma pralnih korit, se zmanjša za | | |
|število kampirnih mest, ki so komunalno opremljena (voda, elektrika,  | | |
|kanalizacija), vendar največ do 70%                  | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Skupno število zahtevanih pralnih korit, pralnih ali sušilnih strojev | | |
|lahko zamenja organiziran servis pranja perila, vendar največ do 70%  | | |
|zahtevanih kapacitet                          | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|2. UREJENOST KAMPIRNIH POVRŠIN                     | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Napis in vhod ponoči osvetljen (kadar kamp obratuje)          | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Vstopna zapornica oziroma vrata                    | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Načrt kampa, če ima več kot 100 kampirnih prostorov          | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Dovozna cesta in dovozne poti širine najmanj 3 m            | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Ravne in urejene kampirne površine                   | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Električni priključki 50% od skupnih kampirnih prostorov        | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Poti, razsvetljene do recepcije in sanitarij              | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Tekoča voda: 150 litrov na kampirni prostor na dan           | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Pitna voda: na vsakih 35 kampirnih prostorov 1 pipa (ločeno od     | | |
|stranišča)                               | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Posode za odpadke (pokrite posode, zabojniki): 15 litrov na 1 kampirni | | |
|prostor                                | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Mesta za ognjišča, zavarovana pred požarom               | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Odmik med šotori: najmanj 3 m (v delih, kjer je strjeno šotorišče)   | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|3. RECEPCIJA IN SPREJEM                        | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Recepcija pri vhodu v kamp (če je več kot 20 kampirnih prostorov)   | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Sprejem 8 ur na dan in 24 ur dosegljiva dežurna oseba, znanje enega  | | |
|tujega jezika                             | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|4. SKUPNI PROSTORI ZA GOSTE                      | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Parkirni prostor pred vhodom v kamp                  | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Posebej urejen parkirni prostor, če ni možnosti postavitve avtomobila | | |
|na kampirnem prostoru                         | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|5. HRAMBA                               | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Hramba vrednostnih stvari                       | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|6. velikost prostora za postavitev šotora ali KAMP prikolice OZIROMA  | | |
|VOZILA                                 | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Povprečna velikost prostora za postavitev šotora ali počitniške    | | |
|prikolice (brez glavnih dovoznih poti in objektov): 60m2        | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|7. SANITARNI PROSTORI (UMIVALNICA, STRANIŠČE)             | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|umivalnik: 1 na vsakih 12 kampirnih prostorov (50% ženskih, 50%    | | |
|moških), od tega 10% s toplo vodo in 10% s pregradno steno ali kabino | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Prha v kabini z vrati: 1 na vsakih 25 kampirnih prostorov (50% ženskih,| | |
|50% moških), od skupnega števila 50% s toplo vodo           | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Stranišče za ženske: 1 na vsakih 25 kampirnih prostorov,        | | |
|Stranišče za moške: 1 na vsakih 35 kampirnih prostorov, na vsakih 100 | | |
|kampirnih prostorov 1 pisoar                      | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Na vsakih 200 kampirnih prostorov 1 prostor za čiščenje kemičnega   | | |
|stranišča                               | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|8. TELEFON                               | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Javni telefon za zunanje klice s telefonsko celico: najmanj 1, navodila| | |
|za uporabo telefona                          | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|9. STORITVE ZA GOSTA                          | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Posredovanje sporočil za goste, poštne storitve            | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Vzdrževalna služba 8 ur na dan                     | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Pribor za prvo pomoč in nudenje prve pomoči              | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|10. NEGOTOVINSKA PLAČILA                        | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Plačilo s kreditno kartico                       | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|11. PRANJE POSODE IN PERILA                      | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Na vsakih 50 kampirnih prostorov (ločeno od stranišča) 1 pomivalno   | | |
|korito z odcejalnikom in s toplo vodo (25% s toplo vodo)        | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Na vsakih 50 kampirnih prostorov (ločeno od stranišča) 1 pralnik s   | | |
|toplo vodo (25% s toplo vodo) ali na vsakih 100 kampirnih prostorov 1 | | |
|pralni stroj                              | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|12. OSKRBA Z ŽIVILI IN GOSTINSKE STORITVE               | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Organizirana prodaja živil in drugih proizvodov, če ni v oddaljenosti | | |
|več kot 2 km trgovine oziroma je v kampu več kot 150 kampirnih mest  | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Organizirana gostinska ponudba v gostinskih obratih, če v oddaljenosti | | |
|2 km ni gostinskih obratov z jedmi in pijačami oziroma je v kampu več | | |
|kot 150 kampirnih mest                         | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|13. ZAGOTAVLJANJE NEOVIRANEGA DOSTOPA, VSTOPA IN UPORABE KAMPA     | | |
|FUNKCIONALNO OVIRANIM OSEBAM                      | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Urejen dostop do recepcije, stranišča in objektov z živili z      | | |
|invalidskim vozičkom                          | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|1 stranišče, prilagojeno invalidom                   | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Označeno parkirno mesto širine 3,2 m pred vhodom v kamp        | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
 
  KAMP
  OBVEZNI ELEMENTI OPREMLJENOSTI IN OBVEZNE STORITVE ZA 
  KATEGORIJO *** (3 ZVEZDICE)
 
+--------------------------------------------------------------+-------+-----+
|           MINIMALNI KRITERIJI           |NO   |K  |
+--------------------------------------------------------------+-------+-----+
|1. SKUPNE OPREMNE ZNAČILNOSTI                 |    |   |
+--------------------------------------------------------------+-------+-----+
|Kamp je prostorsko omejen in funkcionalno zaokrožen, ograjen |    |   |
|in varovan prostor                      |    |   |
+--------------------------------------------------------------+-------+-----+
|Gostu nudi:                          |    |   |
|– prostor za postavitev avtodoma, šotora, počitniške     |    |   |
|prikolice ali hišice ter osebnega avtomobila;         |    |   |
|– nastanitev v že postavljenem šotoru, prikolici ali hišici  |    |   |
|(neobvezno)                          |    |   |
+--------------------------------------------------------------+-------+-----+
|Skupno število kampirnih prostorov, za katere se glede na   |    |   |
|kategorijo zahteva določeno število električnih priključkov, |    |   |
|umivalnikov, stranišč, pisoarjev in pomivalnih oziroma    |    |   |
|pralnih korit, se zmanjša za število kampirnih mest, ki so  |    |   |
|komunalno opremljena (voda, elektrika, kanalizacija), vendar |    |   |
|največ do 70%                         |    |   |
+--------------------------------------------------------------+-------+-----+
|Skupno število zahtevanih pralnih korit, pralnih ali sušilnih |    |   |
|strojev lahko zamenja organiziran servis pranja perila,    |    |   |
|vendar največ do 70% zahtevanih kapacitet           |    |   |
+--------------------------------------------------------------+-------+-----+
|2. UREJENOST KAMPIRNIH POVRŠIN                |    |   |
+--------------------------------------------------------------+-------+-----+
|Napis in vhod ponoči osvetljen (kadar kamp obratuje)     |    |   |
+--------------------------------------------------------------+-------+-----+
|Vstopna zapornica oziroma vrata                |    |   |
+--------------------------------------------------------------+-------+-----+
|Načrt kampa, če ima več kot 100 kampirnih prostorov      |    |   |
+--------------------------------------------------------------+-------+-----+
|Dovozna cesta širine 5,5 m, dovozne poti najmanj 3 m     |    |   |
+--------------------------------------------------------------+-------+-----+
|Ravne in urejene kampirne površine              |    |   |
+--------------------------------------------------------------+-------+-----+
|Električni priključki 60% od skupnih kampirnih prostorov   |    |   |
+--------------------------------------------------------------+-------+-----+
|Poti, razsvetljene do recepcije in sanitarij         |    |   |
+--------------------------------------------------------------+-------+-----+
|Tekoča voda: 150 litrov na kampirni prostor na dan      |    |   |
+--------------------------------------------------------------+-------+-----+
|Pitna voda: na vsakih 35 kampirnih prostorov 1 pipa (ločeno  |    |   |
|od stranišča)                         |    |   |
+--------------------------------------------------------------+-------+-----+
|Posode za odpadke (pokrite posode, zabojniki): 15 litrov na 1 |    |   |
|kampirni prostor                       |    |   |
+--------------------------------------------------------------+-------+-----+
|Mesta za ognjišča, zavarovana pred požarom          |    |   |
+--------------------------------------------------------------+-------+-----+
|Odmik med šotori: najmanj 3 m (v delih, kjer je strjeno    |    |   |
|šotorišče)                          |    |   |
+--------------------------------------------------------------+-------+-----+
|3. RECEPCIJA IN SPREJEM                    |    |   |
+--------------------------------------------------------------+-------+-----+
|Recepcija pri vhodu v kamp (če je več kot 20 kampirnih mest) |    |   |
+--------------------------------------------------------------+-------+-----+
|Sprejem na recepciji 12 ur na dan in 24 ur dosegljiva dežurna |    |   |
|oseba, znanje najmanj enega tujega jezika           |    |   |
+--------------------------------------------------------------+-------+-----+
|4. SKUPNI PROSTORI ZA GOSTE                  |    |   |
+--------------------------------------------------------------+-------+-----+
|Rekreacijske površine za goste kampa             |    |   |
+--------------------------------------------------------------+-------+-----+
|Otroško igrišče z igrali                   |    |   |
+--------------------------------------------------------------+-------+-----+
|Parkirni prostor pred vhodom v kamp              |    |   |
+--------------------------------------------------------------+-------+-----+
|Posebej urejen parkirni prostor, če ni možnosti postavitve  |    |   |
|avtomobila na kampirnem prostoru               |    |   |
+--------------------------------------------------------------+-------+-----+
|5. HRAMBA                           |    |   |
+--------------------------------------------------------------+-------+-----+
|Hramba vrednostnih stvari                   |    |   |
+--------------------------------------------------------------+-------+-----+
|6. velikost prostora za postavitev šotora ali KAMP prikolice |    |   |
|OZIROMA VOZILA                        |    |   |
+--------------------------------------------------------------+-------+-----+
|Povprečna velikost prostora za postavitev šotora ali     |    |   |
|počitniške prikolice (brez glavnih dovoznih poti in      |    |   |
|objektov): 70m2                        |    |   |
+--------------------------------------------------------------+-------+-----+
|7. SANITARNI PROSTORI (UMIVALNICA, STRANIŠČE)         |    |   |
+--------------------------------------------------------------+-------+-----+
|Umivalnik: 1 na vsakih 10 kampirnih prostorov (50% ženskih,  |    |   |
|50% moških), od tega 30% s toplo vodo in 10% s pregradno   |    |   |
|steno ali kabino                       |    |   |
+--------------------------------------------------------------+-------+-----+
|Prha v kabini z vrati: 1 na vsakih 21 kampirnih prostorov   |    |   |
|(50% ženskih, 50% moških), od skupnega števila 60% s toplo  |    |   |
|vodo in 60% s predprostorom                  |    |   |
+--------------------------------------------------------------+-------+-----+
|Stranišče za ženske: 1 na vsakih 21 kampirnih prostorov,   |    |   |
|Stranišče za moške: 1 na vsakih 28 kampirnih prostorov, na  |    |   |
|vsakih 90 kampirnih prostorov 1 pisoar            |    |   |
+--------------------------------------------------------------+-------+-----+
|Na vsakih 170 kampirnih prostorov 1 prostor za čiščenje    |    |   |
|kemičnega stranišča                      |    |   |
+--------------------------------------------------------------+-------+-----+
|8. TELEFON                          |    |   |
+--------------------------------------------------------------+-------+-----+
|Javni telefon za zunanje klice, tudi za tujino s telefonskimi |    |   |
|celicami: najmanj 1 na 200 kampirnih prostorov, v vsaki    |    |   |
|celici navodilo za uporabo telefona v slovenskem in več tujih |    |   |
|jezikih                            |    |   |
+--------------------------------------------------------------+-------+-----+
|9. STORITVE ZA GOSTA                     |    |   |
+--------------------------------------------------------------+-------+-----+
|Posredovanje sporočil za goste, poštne storitve        |    |   |
+--------------------------------------------------------------+-------+-----+
|Vzdrževalna služba 8 ur na dan                |    |   |
+--------------------------------------------------------------+-------+-----+
|Organizirana rekreacija za goste kampa            |    |   |
+--------------------------------------------------------------+-------+-----+
|Sanitarni vozel za oskrbo avtodomov              |    |   |
+--------------------------------------------------------------+-------+-----+
|Pribor za prvo pomoč in nudenje prve pomoči          |    |   |
+--------------------------------------------------------------+-------+-----+
|10. NEGOTOVINSKA PLAČILA                   |    |   |
+--------------------------------------------------------------+-------+-----+
|Plačilo s kreditno kartico                  |    |   |
+--------------------------------------------------------------+-------+-----+
|11. PRANJE POSODE IN PERILA                  |    |   |
+--------------------------------------------------------------+-------+-----+
|Na vsakih 45 kampirnih prostorov (ločeno od stranišča) 1   |    |   |
|pomivalno korito z odcejalnikom in s toplo vodo (50% s toplo |    |   |
|vodo) ali na vsakih 90 kampirnih prostorov 1 pomivalni stroj |    |   |
+--------------------------------------------------------------+-------+-----+
|Na vsakih 45 kampirnih prostorov (ločeno od stranišča) 1   |    |   |
|pralnik s toplo vodo (50% s toplo vodo) ali na vsakih 90   |    |   |
|kampirnih prostorov 1 pralni stroj              |    |   |
+---------------------------------------------------------------+------+-----+
|12. OSKRBA Z ŽIVILI IN GOSTINSKE STORITVE           |   |   |
+---------------------------------------------------------------+------+-----+
|Organizirana prodaja živil in drugih proizvodov, če je v kampu |   |   |
|več kot 150 kampirnih mest                   |   |   |
+---------------------------------------------------------------+------+-----+
|Organizirana prodaja živil in drugih proizvodov, če v     |   |   |
|oddaljenosti 1 km ni trgovine                 |   |   |
+---------------------------------------------------------------+------+-----+
|Organizirana gostinska ponudba v gostinskih obratih, če v   |   |   |
|oddaljenosti 500 m ni gostinskih obratov z jedmi in pijačami  |   |   |
+---------------------------------------------------------------+------+-----+
|13. ZAGOTAVLJANJE NEOVIRANEGA DOSTOPA, VSTOPA IN UPORABE KAMPA |   |   |
|FUNKCIONALNO OVIRANIM OSEBAM                  |   |   |
+---------------------------------------------------------------+------+-----+
|Urejen dostop do recepcije, stranišča in objektov z živili z  |   |   |
|invalidskim vozičkom                      |   |   |
+---------------------------------------------------------------+------+-----+
|1 stranišče, prilagojeno invalidom               |   |   |
+---------------------------------------------------------------+------+-----+
|Označeno parkirno mesto širine 3,2 m pred vhodom v kamp    |   |   |
+---------------------------------------------------------------+------+-----+
 
   KAMP
  OBVEZNI ELEMENTI OPREMLJENOSTI IN OBVEZNE STORITVE ZA 
  KATEGORIJO **** (4 ZVEZDICE)
 
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|             MINIMALNI KRITERIJI             |NO|K|
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|1. SKUPNE OPREMNE ZNAČILNOSTI                     | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Kamp je prostorsko omejen in funkcionalno zaokrožen, ograjen in varovan| | |
|prostor                                | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Gostu nudi:                              | | |
|– prostor za postavitev avtodoma, šotora, počitniške prikolice ali   | | |
|hišice ter osebnega avtomobila                     | | |
|– nastanitev v že postavljenem šotoru, prikolici ali hišici (neobvezno)| | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Skupno število kampirnih prostorov, za katere se glede na kategorijo  | | |
|zahteva določeno število električnih priključkov, umivalnikov,     | | |
|stranišč, pisoarjev in pomivalnih oziroma pralnih korit, se zmanjša za | | |
|število kampirnih mest, ki so komunalno opremljena (voda, elektrika,  | | |
|kanalizacija), vendar največ do 70%                  | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Skupno število zahtevanih pralnih korit, pralnih ali sušilnih strojev | | |
|lahko zamenja organiziran servis pranja perila, vendar največ do 70%  | | |
|zahtevanih kapacitet                          | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|2. UREJENOST KAMPIRNIH POVRŠIN                     | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Napis in vhod ponoči osvetljen (kadar kamp obratuje)          | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Vstopna zapornica oziroma vrata                    | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Načrt kampa, če ima več kot 100 kampirnih prostorov          | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Dovozna cesta širine 5,5 m, dovozne poti najmanj 3 m          | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Ravne in urejene kampirne površine                   | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Označene kampirne površine (najmanj 30%)                | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Električni priključki 70% od skupnih parkirnih mest          | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Poti, razsvetljene do recepcije, sanitarij in parkirnega prostora   | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Tekoča voda: 200 litrov na kampirni prostor na dan           | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Pitna voda: na vsakih 30 kampirnih prostorov 1 pipa (ločeno od     | | |
|stranišča)                               | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Posode za odpadke (pokrite posode, zabojniki): 15 litrov na 1 kampirni | | |
|prostor                                | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Mesta za ognjišča, zavarovana pred požarom               | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Odmik med šotori: najmanj 3 m (v delih, kjer je strjeno šotorišče)   | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|3. RECEPCIJA IN SPREJEM                        | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Recepcija pri vhodu v kamp (če je več kot 20 kampirnih mest)      | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Sprejem na recepciji 16 ur na dan in 24 ur dosegljiva dežurna oseba,  | | |
|znanje najmanj dveh tujih jezikov                   | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|4. SKUPNI PROSTORI ZA GOSTE                      | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Rekreacijske površine za goste kampa                  | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Klubski prostor                            | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Otroško igrišče z igrali                        | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Parkirni prostor pred vhodom v kamp                  | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Posebej urejen parkirni prostor, če ni možnosti postavitve avtomobila | | |
|na kampirnem prostoru                         | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|5. HRAMBA                               | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Hramba vrednostnih stvari                       | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|6. velikost prostora za postavitev šotora ali KAMP prikolice OZIROMA  | | |
|VOZILA                                 | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Povprečna velikost prostora za postavitev šotora ali počitniške    | | |
|prikolice (brez glavnih dovoznih poti in objektov): 80m2        | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|7. SANITARNI PROSTORI (UMIVALNICA, STRANIŠČE)             | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Umivalnik: 1 na vsakih 9 kampirnih prostorov (50% ženskih, 50% moških),| | |
|od tega 60% s toplo vodo in 18% s pregradno steno ali kabino      | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Prha v kabini z vrati: 1 na vsakih 19 kampirnih prostorov (50% ženskih,| | |
|50% moških), od skupnega števila 90% s toplo vodo in 90% s       | | |
|predprostorom                             | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Prha v kabini z vrati: 1na vsakih 16 kampirnih prostorov (50% ženskih, | | |
|50% moških), vse s toplo vodo in s predprostorom            | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Stranišče za ženske: 1 na vsakih 19 kampirnih prostorov,        | | |
|Stranišče za moške: 1 na vsakih 25 kampirnih prostorov, na vsakih 80  | | |
|kampirnih prostorov 1 pisoar                      | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Na vsakih 150 kampirnih prostorov 1 prostor za čiščenje kemičnega   | | |
|stranišča                               | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|8. TELEFON                               | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Javni telefon za zunanje klice, tudi za tujino s telefonskimi celicami:| | |
|najmanj 1 na 150 kampirnih mest, v vsaki celici navodilo za uporabo  | | |
|telefona v slovenskem in več tujih jezikih               | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|9. STORITVE ZA GOSTA                          | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Posredovanje sporočil za goste, poštne storitve            | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Vzdrževalna služba                           | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Vzdrževalna služba 12 ur na dan                    | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Organizirana rekreacija za goste kampa                 | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Urejen prostor za pranje avtomobilov                  | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Sanitarni vozel za oskrbo avtodomov                  | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Pribor za prvo pomoč in nudenje prve pomoči              | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|10. NEGOTOVINSKA PLAČILA                        | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Plačilo z več različnimi kreditnimi karticami             | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|11. PRANJE POSODE IN PERILA                      | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Na vsakih 40 kampirnih prostorov (ločeno od stranišča) 1 pomivalno   | | |
|korito z odcejalnikom in s toplo vodo (70% s toplo vodo) ali na vsakih | | |
|80 kampirnih prostorov 1 pomivalni stroj                | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Na vsakih 40 kampirnih prostorov (ločeno od stranišča) 1 pralnik s   | | |
|toplo vodo (70% s toplo vodo) ali na vsakih 80 kampirnih mest 1 pralni | | |
|stroj                                 | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|12. OSKRBA Z ŽIVILI IN GOSTINSKE STORITVE               | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Organizirana prodaja živil in drugih proizvodov, če ni v oddaljenosti | | |
|500 m trgovine                             | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Organizirana gostinska ponudba v gostinskih obratih, če v oddaljenosti | | |
|500 m ni gostinskih obratov z jedmi in pijačami            | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|13. ZAGOTAVLJANJE NEOVIRANEGA DOSTOPA, VSTOPA IN UPORABE KAMPA     | | |
|FUNKCIONALNO OVIRANIM OSEBAM                      | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Urejen dostop do recepcije, stranišča in objektov z živili, gostinsko | | |
|ponudbo, rekreacijskih površin z invalidskim vozičkom         | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Stranišče, prilagojeno invalidom                    | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Umivalnica (tuš kabina, umivalnik) za invalide             | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Označeno parkirno mesto širine 3,2 m pred vhodom v kamp        | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
 
   KAMP
  OBVEZNI ELEMENTI OPREMLJENOSTI IN OBVEZNE STORITVE ZA 
  KATEGORIJO Z ***** (5 ZVEZDIC)
 
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|              MINIMALNI KRITERIJI            |NO|K|
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|1. SKUPNE OPREMNE ZNAČILNOSTI                     | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Kamp je prostorsko omejen in funkcionalno zaokrožen, ograjen in varovan| | |
|prostor                                | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Gostu nudi:                              | | |
|– prostor za postavitev avtodoma, šotora, počitniške prikolice ali   | | |
|hišice ter osebnega avtomobila                     | | |
|– nastanitev v že postavljenem šotoru, prikolici ali hišici (neobvezno)| | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Skupno število kampirnih prostorov, za katere se glede na kategorijo  | | |
|zahteva določeno število električnih priključkov, umivalnikov,     | | |
|stranišč, pisoarjev in pomivalnih oziroma pralnih korit, se zmanjša za | | |
|število kampirnih mest, ki so komunalno opremljena (voda, elektrika,  | | |
|kanalizacija), vendar največ do 70%                  | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Skupno število zahtevanih pralnih korit, pralnih ali sušilnih strojev | | |
|lahko zamenja organiziran servis pranja perila, vendar največ do 70%  | | |
|zahtevanih kapacitet                          | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|2. UREJENOST KAMPIRNIH POVRŠIN                     | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Napis in vhod ponoči osvetljen (kadar kamp obratuje)          | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Vstopna zapornica oziroma vrata                    | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Načrt kampa, če ima več kot 100 kampirnih prostorov          | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Dovozna cesta širine 5,5 m, dovozne poti najmanj 3 m          | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Ravne in urejene kampirne površine                   | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Označene kampirne površine (najmanj 50%)                | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Električni priključki 80% od skupnih kampirnih prostorov        | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Poti, razsvetljene do recepcije, sanitarij in parkirnega prostora   | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Tekoča voda: 200 litrov na kampirni prostor na dan           | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Pitna voda: na vsakih 30 kampirnih prostorov 1 pipa (ločeno od     | | |
|stranišča)                               | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Posode za odpadke (pokrite posode, zabojniki): 15 litrov na 1 kampirni | | |
|prostor                                | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Mesta za ognjišča, zavarovana pred požarom               | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Odmik med šotori: najmanj 3 m (v delih, kjer je strjeno šotorišče)   | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|3. RECEPCIJA IN SPREJEM                        | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Recepcija pri vhodu v kamp (če je več kot 20 kampirnih mest)      | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Sprejem na recepciji 16 ur na dan in 24 ur dosegljiva dežurna oseba,  | | |
|znanje najmanj dveh tujih jezikov                   | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|4. SKUPNI PROSTORI ZA GOSTE                      | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Rekreacijske površine za goste kampa                  | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Klubski prostor                            | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Otroško igrišče z igrali                        | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Parkirni prostor pred vhodom v kamp                  | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Posebej urejen parkirni prostor, če ni možnosti postavitve avtomobila | | |
|na kampirnem prostoru                         | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|5. HRAMBA                               | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Hramba vrednostnih stvari                       | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|6. velikost prostora za postavitev šotora ali KAMP prikolice OZIROMA  | | |
|VOZILA                                 | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Povprečna velikost prostora za postavitev šotora ali počitniške    | | |
|prikolice (brez glavnih dovoznih poti in objektov):          | | |
|90 m2                                 | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|7. SANITARNI PROSTORI (UMIVALNICA, STRANIŠČE)             | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Umivalnik: 1 na vsakih 8 kampirnih prostorov (50% ženskih, 50%     | | |
|moških), od tega 100% s toplo vodo in 25% s pregradno steno ali kabino | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Prha v kabini z vrati: 1 na vsakih 16 kampirnih prostorov (50%     | | |
|ženskih, 50% moških), vse s toplo vodo in s predprostorom       | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Stranišče za ženske: 1 na vsakih 16 kampirnih prostorov        | | |
|Stranišče za moške: 1 na vsakih 25 kampirnih prostorov, na vsakih 50  | | |
|kampirnih prostorov 1 pisoar                      | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Na vsakih 100 kampirnih prostorov 1 prostor za čiščenje kemičnega   | | |
|stranišča                               | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|8. TELEFON                               | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Javni telefon za zunanje klice, tudi za tujino s telefonskimi     | | |
|celicami: najmanj 1 na 150 kampirnih mest, v vsaki celici navodilo za | | |
|uporabo telefona v slovenskem in več tujih jezikih           | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|9. STORITVE ZA GOSTA                          | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Posredovanje sporočil za goste, poštne storitve            | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Vzdrževalna služba 16 ur na dan                    | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Organizirana rekreacija za goste kampa                 | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Urejen prostor za pranje avtomobilov                  | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Sanitarni vozel za oskrbo avtodomov                  | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Pribor za prvo pomoč in nudenje prve pomoči              | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|10. NEGOTOVINSKA PLAČILA                        | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Plačilo z več različnimi kreditnimi karticami             | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|11. PRANJE POSODE IN PERILA                      | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Na vsakih 35 kampirnih prostorov (ločeno od stranišča) 1 pomivalno   | | |
|korito z odcejalnikom in s toplo vodo (90% s toplo vodo) ali na vsakih | | |
|70 kampirnih prostorov 1 pomivalni stroj                | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Na vsakih 35 kampirnih prostorov (ločeno od stranišča) 1 pralnik s   | | |
|toplo vodo (90% s toplo vodo) ali na vsakih 70 kampirnih mest 1 pralni | | |
|stroj                                 | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Na vsakih 150 kampirnih mest (ločeno od stranišča) 1 sušilni stroj   | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|12. OSKRBA Z ŽIVILI IN GOSTINSKE STORITVE               | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Organizirana prodaja živil in drugih proizvodov            | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Organizirana gostinska ponudba v gostinskih obratih          | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|13. ZAGOTAVLJANJE NEOVIRANEGA DOSTOPA, VSTOPA IN UPORABE KAMPA     | | |
|FUNKCIONALNO OVIRANIM OSEBAM                      | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Urejen dostop do recepcije, stranišča in objektov z živili, gostinsko | | |
|ponudbo, rekreacijskih površin z invalidskim vozičkom         | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Stranišče, prilagojeno invalidom                    | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Umivalnica (tuš kabina, umivalnik) za invalide             | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
|Označeno parkirno mesto širine 3,2 m pred vhodom v kamp        | | |
+-----------------------------------------------------------------------+--+-+
8. člen
Kampi, ki so na dan uveljavitve tega pravilnika že kategorizirani, morajo uskladiti kategorijo, v katero so razvrščeni, z določbami tega pravilnika v dveh letih po njegovi uveljavitvi.
9. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Navodilo za določitev kategorije nastanitvenih obratov na podlagi ocene (Uradni list RS, št. 86/98).
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-72/2002
Ljubljana, dne18. aprila 2005.
EVA 2003-2111-0056
mag. Andrej Vizjak l. r.
Minister
za gospodarstvo

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina