Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2005 z dne 19. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2005 z dne 19. 4. 2005

Kazalo

1435. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila in priklopna vozila, stran 3877.

Na podlagi prvega in drugega odstavka 11. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97, 18/02, 50/02 – odl. US, 110/02 – ZGO-1 in 126/03 – ZDARS-A) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila in priklopna vozila
1. člen
V Uredbi o določitvi letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila in priklopna vozila (Uradni list RS, št. 48/98, 89/98, 55/99, 14/00, 67/00, 74/00, 62/01, 93/01, 68/02, 86/02, 59/03, 45/04, 67/04 in 138/04), se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
»3. člen
(Znižanje letnega povračila za uporabo cest)
Za tovorna vozila, specialna tovorna vozila, vlečna vozila (N1-TOVORNO VOZILO, N2-TOVORNO VOZILO, N3-TOVORNO VOZILO, N2-VLEČNO VOZILO in N3-VLEČNO VOZILO) in avtobuse (M2-AVTOBUS in M3-AVTOBUS), izdelane in prvič registrirane po vključno letu 1994, se višina letnega povračila za uporabo cest, določena za posamezno vrsto vozila, zniža za 10%.
Za vozila iz prejšnjega odstavka tega člena, izdelana pred letom 1994, se znižanje letnega povračila za uporabo cest za 10% lahko uveljavlja s certifikatom proizvajalca vozila, da vozilo izpolnjuje zahteve glede emisij hrupa in izpušnih plinov po standardu Euro I, ki ga originalno potrdi generalni zastopnik oziroma uvoznik vozila.
Za tovorna vozila, specialna tovorna vozila in vlečna vozila (N1-TOVORNO VOZILO, N2-TOVORNO VOZILO, N3-TOVORNO VOZILO, N2-VLEČNO VOZILO in N3-VLEČNO VOZILO) in avtobuse (M2-AVTOBUS in M3-AVTOBUS), izdelane in prvič registrirane po vključno letu 1997, se višina letnega povračila za uporabo cest, določena za posamezno vrsto vozila, zniža za 20%.
Za vozila iz prejšnjega odstavka tega člena, izdelana pred letom 1997, se znižanje letnega povračila za uporabo cest za 20% lahko uveljavlja s certifikatom proizvajalca vozila, da vozilo izpolnjuje zahteve glede emisij hrupa in izpušnih plinov po standardu Euro II oziroma Euro III, ki ga originalno potrdi generalni zastopnik oziroma uvoznik vozila.«.
2. člen
Na koncu šestega odstavka 5. člena se doda besedilo:
»Invalidska organizacija lahko uveljavlja oprostitev plačila letnega povračila za uporabo cest za več vozil, ki se uporabljajo za prevoz oseb iz prvega odstavka tega člena.«.
3. člen
Besedilo 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»7. člen
(Vplačevanje letnega povračila za uporabo cest)
Letno povračilo za uporabo cest je prihodek proračuna Republike Slovenije in se plača v enkratnem znesku za obdobje dvanajst mesecev vnaprej oziroma za obdobje, določeno v 10. členu te uredbe.
Stranka sama obračuna znesek letnega povračila za uporabo cest in ga plača neposredno pri od direkcije pooblaščeni organizaciji ali na vplačilni račun, predpisan z odredbo o računih ter načinu vplačevanja in razporejanja javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 81/94, 48/99, 74/99, 110/99, 37/00, 100/00, 125/00, 78/01 in 38/02).
Od direkcije pooblaščene organizacije so dolžne strankam omogočiti brezgotovinsko plačilo letnega povračila za uporabo cest. Stroški brezgotovinskega plačila gredo v breme stranke. Opozorilo, da breme stroškov brezgotovinskega plačevanja nosijo stranke, so od direkcije pooblaščene organizacije dolžne objaviti na vidnem mestu.
Direkcija oziroma od direkcije pooblaščena organizacija preveri pravilnost obračuna in plačila letnega povračila za uporabo cest ter izda potrdilo iz sedmega odstavka tega člena, če ugotovi, da je bilo letno povračilo v pravilnem znesku plačano.
Potrdilo iz sedmega odstavka tega člena izda direkcija oziroma od direkcije pooblaščena organizacija tudi v primeru, če ugotovi, da se za vozilo letno povračilo za uporabo cest ne plača, ker so izpolnjeni pogoji iz 4. člena te uredbe oziroma, da je bila priznana oprostitev plačila letnega povračila za uporabo cest v primerih iz 5. člena te uredbe.
Če znesek obračunanega letnega povračila za uporabo cest ni plačan v pravilnem znesku, pooblaščena organizacija napoti lastnika oziroma uporabnika vozila na direkcijo, ki z odločbo odmeri višino letnega povračila za uporabo cest. O pritožbi zoper to odločbo odloča ministrstvo, pristojno za promet.
Za motorno oziroma priklopno vozilo se ne sme izdati ali podaljšati veljavnosti prometnega dovoljenja oziroma izdati prometnega dovoljenja za začasno registrirano vozilo (prometnega potrdila), če se ne predloži potrdila o poravnanem letnem povračilu za uporabo cest oziroma o oprostitvi plačila letnega povračila ali ugotovitvi, da se za vozilo letno povračilo za uporabo cest ne plača (v nadaljnjem besedilu: potrdilo), ki ga izda direkcija oziroma od direkcije pooblaščena organizacija. Vsebino in obliko potrdila predpiše minister, pristojen za promet.«.
4. člen
Prvi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če se motorno vozilo oziroma priklopno vozilo registrira začasno oziroma se zanj izda prometno dovoljenje za obdobje, krajše od enega leta, se plača za čas registracije vozila oziroma za čas veljavnosti prometnega dovoljenja sorazmeren delež letnega povračila za uporabo cest. Sorazmeren delež se določi v višini dvanajstine letnega povračila za uporabo cest za vsak začeti mesec, v katerem je vozilo začasno registrirano oziroma v katerem velja prometno dovoljenje.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Če se za motorno vozilo oziroma priklopno vozilo opravi tehnični pregled za obdobje, ki je daljše od enega leta, se lahko na željo stranke plača letno povračilo za uporabo cest vnaprej za obdobje daljše od enega leta, vendar največ za čas veljavnosti prometnega dovoljenja. Obveznost se določi v višini dvanajstine letnega povračila za uporabo cest za vsak začeti mesec veljavnosti prometnega dovoljenja.«.
5. člen
Drugi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Vloga za vračilo sorazmernega deleža letnega povračila za uporabo cest se predloži direkciji na s strani direkcije določenem obrazcu, na katerem pristojna registracijska organizacija potrdi, da je vozilo odjavljeno iz prometa. Vlogo je treba predložiti najkasneje v 90 dneh po odjavi vozila.«.
6. člen
Besedilo 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»12. člen
(Sprememba lastništva vozila)
Ne glede na določbo prejšnjega člena se vplačano letno povračilo za uporabo cest ne vrača v primeru spremembe lastništva registriranega vozila. Do izteka dobe, za katero je letno povračilo za uporabo cest za vozilo plačano, novi lastnik vozila tega povračila ne plača.«.
7. člen
V prvem odstavku 12.a člena se druga alinea spremeni tako, da se glasi:
»– o prometnem dovoljenju (serijska številka, datum izdaje, rok veljavnosti prometnega dovoljenja, registracijska organizacija, ki ga je izdala),«.
V drugem odstavku se črta tretja alinea.
8. člen
Prvi odstavek 12.c člena se spremeni tako, da se glasi:
»Direkcija v pooblastilu, ki ga izda pooblaščeni organizaciji, oziroma v navodilu, ki ga izda upravnim enotam, podrobneje določi tudi pogoje opravljanja nalog iz 7. in 12.a člena te uredbe ter opravlja nadzor nad njihovim izvajanjem.«.
9. člen
Naslov 12.d člena se spremeni tako, da se glasi:
»Naloge upravnih enot«.
Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Naloge izdajanja potrdil in omogočanja neposrednega vplačila letnega povračila za uporabo cest iz 7. člena te uredbe ter naloge zbiranja podatkov in vodenja evidenc iz prvega in tretjega odstavka 12.a člena te uredbe opravljajo tudi upravne enote.«.
10. člen
Ta uredba se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 20. aprila 2005.
Št. 00721-1/2005/7
Ljubljana, dne 15. aprila 2005.
EVA 2005-2411-0006
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost