Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2005 z dne 19. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2005 z dne 19. 4. 2005

Kazalo

1402. Pravilnik o plovnosti zrakoplovov, stran 3770.

Na podlagi 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) in petega odstavka 31. člena, osmega odstavka 32. člena, sedmega odstavka 39. člena ter v zvezi s 37. in 197. členom Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 18/01 in 114/02) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o plovnosti zrakoplovov
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik v skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta 2002/1592/ES z dne 15. julija 2002 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu (UL L št. 240 z dne 7. 9. 2002, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1592/2002), Uredbo Komisije 2003/2042/ES z dne 20. novembra 2003 o stalni plovnosti zrakoplovov in letalskih proizvodov, delov in naprav ter o potrjevanju organizacij in osebja, ki se ukvarjajo s temi nalogami (UL L št. 315 z dne 28. 11. 2003, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2042/2003), in Uredbo Komisije 2003/1702/ES z dne 24. septembra 2003 o določitvi izvedbenih določb za certificiranje zrakoplovov in sorodnih proizvodov, delov in naprav glede plovnosti in okoljske ustreznosti ter potrjevanja projektivnih in proizvodnih organizacij (UL L št. 243 z dne 27. 9. 2003, str. 6; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1702/2003) in v zvezi s plovnostnimi zahtevami določa postopke za izdajo in podaljšanje veljavnosti spričeval o plovnosti zrakoplovov, spričeval o plovnosti z omejitvami, izvoznih spričeval, dovoljenj za letenje ter za priznavanje veljavnosti tujih spričeval o plovnosti zrakoplovov in drugih dokumentov, povezanih s plovnostjo zrakoplovov.
(2) Priloga – OBRAZCI IN NAVODILA je sestavni del tega pravilnika in je objavljena hkrati z njim.
2. člen
(pomen izrazov)
(1) Posamezni izrazi in kratice, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. »certifikat tipa« (Type Certificate) je listina, s katero Uprava iz 31. točke tega odstavka, oziroma Agencija iz 4. točke tega odstavka, potrjuje, da je konstrukcijski načrt tipa zrakoplova in izvedenk tega tipa zrakoplova, na katerega se nanaša certifikat, v skladu s predpisanimi zahtevami;
2. »dopolnilni certifikat tipa« (Supplemental Type Certificate – STC) je certifikat, ki ga izda Agencija iz 4. točke tega odstavka v primeru spremembe na zrakoplovu, ki ne spremeni lastnosti zrakoplova v taki meri, da bi bilo treba izpeljati celoten postopek za izdajo novega certifikata tipa zrakoplova;
3. »dovoljenje za letenje« (Permit to fly) je dovoljenje, ki ga izda Uprava v skladu z Uredbo 1702/2003, kot tudi dovoljenje za letenje za zrakoplov, za katero Agencija iz 4. točke tega odstavka ne prizna certifikata tipa do 28. 3. 2007, pri čemer je njegova uporaba omejena na slovenski zračni prostor, po navedenem datumu pa se za tak zrakoplov ne bo več uporabljala prej navedena uredba. Ne glede na navedeno omejitev uporabe se za tak zrakoplov potrjeni sistem vzdrževanja ne spremeni;
4. »EASA« (European Aviation Safety Agency) je Evropska agencija za varnost v letalstvu, ustanovljena v skladu z Uredbo 1592/2003 (v nadaljnjem besedilu: Agencija);
5. “HIL” (Hold Item List) je lista odloženih del;
6. “IFR” (Instrumental Flying Rules) so pravila instrumentalnega letenja;
7. »izvozno spričevalo o plovnosti« (Export Certificate of Airworthiness – ECoA) je listina, ki jo izda Uprava na vlogo lastnika zaradi izvoza zrakoplova iz Slovenije v državo, ki ni članica Skupnosti;
8. »kategorija zrakoplova« (aircraft category) je opredelitev zrakoplova glede na certifikacijsko specifikacijo;
9. »komercialna raba zrakoplova« je vsaka uporaba zrakoplova, ki je vključen v prevoz potnikov, blaga ali pošte za plačilo ali zakup zrakoplova;
10. »letalni priročnik zrakoplova« (Aircraft Flight Manual – AFM) je knjiga, ki mora biti med letom na krovu zrakoplova in vsebuje opis sistemov zrakoplova, normalne postopke za upravljanje zrakoplova in izredne postopke za primer nevarnosti in je skladna s predpisanimi certifikacijskimi specifikacijami, glede na kategorijo zrakoplova;
11. »majhno popravilo« (Minor Repair) je majhna sprememba oziroma majhno popravilo zrakoplova ali komponente in predstavlja spremembo oziroma popravilo, ki samo ne vpliva neposredno na izpolnitev ustreznih tehničnih pogojev za plovnost, vendar pomeni odstopanje od predpisanih tehničnih pogojev za plovnost, če se ne izvede;
12. »MTOM« (Maximum Take-off Mass) je največja dovoljena vzletna masa zrakoplova;
13. »nacionalno spričevalo o plovnosti« (national airworthiness certificate) je spričevalo, ki ga izda Uprava iz 31. točke tega odstavka na obrazcu iz točke IS – 3.1.1. priloge tega pravilnika za zrakoplov, ki je bil vpisan v Register zrakoplovov Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: register) pred uveljavitvijo Uredbe 1702/2003 in Agencija za ta tip zrakoplova ni izdala ali priznala certifikata tipa; zrakoplov z nacionalnim spričevalom o plovnosti se ne sme uporabljati v mednarodnem zračnem prometu po 28. 3. 2007;
14. »obvezujoči servisni bilten – SB« (Mandatory Service Bulletin – SB) je servisni bilten iz 26. točke tega odstavka, ki je kot obvezujoč določen za zrakoplov v plovnostno tehnični zahtevi pristojnega letalskega organa države izdajateljice certifikata tipa, Agencije iz 4. točke tega odstavka ali Uprave iz 31. točke tega odstavka;
15. »organizacija za vodenje stalne plovnosti – G organizacija« (an approved continuing airworthiness management organization) je organizacija, ki ji je Uprava izdala potrdilo za izvajanje nalog v skladu z določbo M.A.711 Uredbe 2042/2003 (v nadaljnjem besedilu: G organizacija);
16. »organizacija za vzdrževanje, potrjena v skladu z Uredbo 2042/2003 – Del-M, Poddel F – F organizacija« (maintenance organization) je organizacija za vzdrževanje zrakoplovov in komponent, razen tistih iz določbe M.A.201 (f) in (g) iz Uredbe 2042/2003 – Del M (v nadaljnjem besedilu: F organizacija);
17. »organizacija za vzdrževanje, potrjena v skladu z Uredbo 2042/2003 – Del-145 – organizacija 145« (maintenance organization) je organizacija za vzdrževanje zrakoplovov in komponent (v nadaljnem besedilu: 145 organizacija);
18. »plovnostno tehnična zahteva« (Airworthiness Directive – AD) je zahteva Uprave oziroma Agencije kot pogoj za zagotavljanje stalne plovnosti zrakoplova, ki se lahko nanaša na zrakoplov, komponento, del ali vgrajeno opremo oziroma na uporabo zrakoplova (v nadaljnjem besedilu: PTZ oziroma AD nota);
19. »plovnost zrakoplova« (airworthiness) pomeni izpolnjevanje vseh veljavnih plovnostnih zahtev, ki zagotavljajo varno uporabo zrakoplova;
20. »podatki za vzdrževanje« (Maintenance Data) so katerikoli podatki, iz določbe M.A.401 Uredbe 2042/2003 – Del-M, Poddel D;
21. »potrdilo o pregledu plovnosti zrakoplova« (Airworthiness Review Certificate) je potrdilo o opravljenem pregledu plovnosti zrakoplova v skladu z določbo M.A.901 Uredbe 2042/2003 – Del-M, Poddel I;
22. »potrdilo o priznanju tipa« (Certificate of Type Acceptance) je listina, s katero Agencija prizna certifikat tipa, ki so ga izdali pristojni letalski organi države, ki ni članica Skupnosti, za določen tip zrakoplova, ki se vpiše v register;
23. »preizkusni let« (test flight) pomeni preizkus letalnih sposobosti zrakoplova v skladu s certifikatom tipa zrakoplova po odobrenem programu preizkusnega leta;
24. »preverjanje zrakoplova v letu« (check flight) je preverjanje posameznih letalnih sposobnosti oziroma pravilnosti delovanja sistemov ali komponent zrakoplova;
25. »seznam minimalne opreme zrakoplova – MEL« (Minimum Equipment List – MEL) je seznam, ki ga za posamezen zrakoplov potrdi Uprava in ki določa mejne pogoje uporabe zrakoplova v primerih nepravilnosti v delovanju ali odpovedi opreme, delov oziroma sistemov zrakoplova, kakor tudi omejitve za uporabo zrakoplova v takih primerih;
26. »servisni bilten – SB« (Service Bulletin – SB) je priporočilo oziroma navodilo imetnika certifikata tipa zrakoplova/komponente/dela/opreme za varno uporabo zrakoplova/komponente/dela/opreme;
27. »seznam podatkov certifikata tipa« (Type Certificate Data Sheet – TCDS) je sestavni del dokumenta certifikat tipa zrakoplova in vsebuje tehnične podatke, podatke o letalnih sposobnostih in o zahtevah ter omejitvah uporabe zrakoplova;
28. »spričevalo o plovnosti (EASA)« (EASA airworthiness certificate) je spričevalo o plovnosti, ki ga izda Uprava v skladu z določbo 21.A.173 Uredbe 1702/2003 – Del-21, Poddel H, na obrazcu EASA Form 25 iz točke IS – 3.1.2. priloge tega pravilnika;
29. »spričevalo o plovnosti z omejitvami (EASA)« (restricted certificate of airworthiness) je spričevalo o plovnosti, ki ga izda Uprava v skladu z določbo 21.A.173 Uredbe 1702/2003 – Del-21, Poddel H, na obrazcu EASA Form 24 iz točke IS – 3.1.3. priloge tega pravilnika (v nadaljnjem besedilu: spričevalo o plovnosti, če ni izrecno navedeno, da gre samo za spričevalo o plovnosti z omejitvami);
30. »stalna plovnost« (Continuing Airworthiness) je sklop procesov, ki v vsakem trenutku operativnosti zrakoplova zagotavljajo skladnost z zahtevami plovnosti, ki zagotavljajo varno operacijo;
31. »Uprava« pomeni Upravo Republike Slovenije za civilno letalstvo – URSCL;
32. »veliko popravilo« (Major Repair) je velika sprememba oziroma veliko popravilo zrakoplova ali komponente zrakoplova, ki neposredno vpliva na izpolnitev zahtev iz predpisov o plovnosti;
33. “VFR” (Visual Flying Rules) so pravila vizualnega letenja;
34. “zrakoplov v nadzorovanem okolju” (an aircraft in a controlled environment) iz določbe M.A.901(b) Uredbe 2042/2003 je zrakoplov, ki ga stalno vodi potrjena organizacija za vodenje stalne plovnosti po M.A. Poddelu G Uredbe 2042/2003, ki v preteklih 12 mesecih ni zamenjal organizacij in ga vzdržujejo potrjene vzdrževalne organizacije. To vključuje vzdrževanje po določbi M.A.803(b) Uredbe 2042/2003, opravljeno in sproščeno v obratovanje po določbi M.A.801(b)2. ali po določbi M.A.801(b)3. iste uredbe.
(2) Ostali izrazi in kratice, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen, kot ga določajo Zakon o letalstvu (Uradni list RS, št. 18/01 in 114/02; v nadaljnjem besedilu: ZLet), Pravilnik o licenciranju letalskega osebja – pilotov letal (Uradni list RS, št. 57/02) in predpisi o letalskih operacijah.
3. člen
(obseg urejanja)
Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za zrakoplove iz Priloge II k Uredbi 1592/2002, za katere se uporabljajo predpisi, ki urejajo plovnost teh naprav.
4. člen
(odgovornost za plovnost zrakoplova)
Za plovnost zrakoplova in izpolnjevanje zahtev plovnosti je odgovoren lastnik v skladu z določbo M.A.201 Uredbe 2042/2003 – Del-M.
5. člen
(vrste spričeval in potrdil)
(1) Uprava izdaja spričevala o plovnosti (EASA), spričevala o plovnosti z omejitvami (EASA), izvozna spričevala o plovnosti in potrdila o pregledu plovnosti iz 7. člena tega pravilnika ter izdaja in podaljšuje veljavnost nacionalnih spričeval o plovnosti.
(2) Uprava izda spričevalo o plovnosti (EASA) za zrakoplov, za katerega ugotovi skladnost z zadnjo revizijo certifikata tipa, ki ga je izdala ali priznala Agencija brez omejitev, če so izpolnjeni pogoji stalne plovnosti. Izda ga na obrazcu ″EASA Form 25″ iz točke IS – 3.1.2. priloge tega pravilnika.
(3) Uprava izda spričevalo o plovnosti z omejitvami (EASA) za zrakoplov, za katerega je Agencija izdala certifikat tipa z omejitvijo, če je Uprava ugotovila skladnost zrakoplova z zadnjo revizijo certifikata tipa in če so izpolnjeni pogoji stalne plovnosti. Izda ga na obrazcu ″EASA Form 24″ iz točke IS – 3.1.3. priloge tega pravilnika.
(4) Uprava izda nacionalno spričevalo o plovnosti za zrakoplov, za katerega Agencija ni priznala certifikata tipa, bil pa je vpisan v register pred uveljavitvijo Uredbe 1702/2003. Izda ga na obrazcu »Spričevalo o plovnosti (nacionalno)« iz točke IS – 3.1.1. priloge tega pravilnika.
(5) Uprava izda izvozno spričevalo o plovnosti v primeru izvoza zrakoplova v državo, ki ni članica Evropske unije, po pregledu zrakoplova in ugotovitvi njegove skladnosti z zadnjo revizijo certifikata tipa. Izda ga na obrazcu »Izvozno spričevalo o plovnosti« iz točke IS – 3.2. priloge tega pravilnika.
(6) Uprava izda potrdilo o statusu neplovnega zrakoplova zaradi izvoza zrakoplova po pregledu zrakoplova in ugotovitvi neskladja z zadnjo revizijo certifikata tipa. Izda ga na obrazcu »Izjava ob izvozu neplovnega zrakoplova ali proizvoda« iz točke IS – 3.3. priloge tega pravilnika.
6. člen
(veljavnost spričeval)
(1) Spričevalo o plovnosti (EASA) oziroma spričevalo o plovnosti (EASA) z omejitvami se izda brez datuma poteka veljavnosti, pri čemer je zrakoplov ploven samo v primeru, če ima veljavno potrdilo o pregledu plovnosti, ki je izdano v skladu z Uredbo 2042/2003 – Del-M.
(2) Nacionalno spričevalo o plovnosti se izda z veljavnostjo praviloma 12 mesecev in je njegovo veljavnost potrebno podaljšati glede na datum poteka veljavnosti, naveden v spričevalu.
(3) Izvozno spričevalo o plovnosti se izda z veljavnostjo 60 dni od dneva izdaje.
(4) Uprava izda ali podaljša veljavnost spričevala o plovnosti na osnovi pregleda zrakoplova, katerega vsebina je določena v določbi M.A.710 Uredbe 2042/2003 – Del-M.
7. člen
(potrdilo o pregledu plovnosti)
(1) Potrdilo o pregledu plovnosti izda Uprava na obrazcu „EASA Form 15a“ iz točke IS – 3.8.1. priloge tega pravilnika ali pooblaščena G organizacija na obrazcu „EASA Form 15b“ iz točke IS – 3.8.2. priloge tega pravilnika.
(2) Pogoji za izdajo potrdila o pregledu plovnosti v pooblaščeni G organizaciji so določeni v Uredbi 2042/2003 – Del-M.
(3) Veljavnost potrdila o pregledu plovnosti zrakoplova je 12 mesecev. Njegova veljavnost je pogoj za veljavnost spričevala o plovnosti oziroma spričevala o plovnosti z omejitvijo.
8. člen
(vloge)
Uprava vodi postopke v zvezi z izdajo dokumentov iz tega pravilnika na osnovi zahteve, ki jo mora lastnik oziroma uporabnik zrakoplova predložiti Upravi na ustreznem izpolnjenem obrazcu iz točke IS – 1. priloge tega pravilnika, glede na vsebino zahtevka predlagatelja.
9. člen
(spričevalo o plovnosti (EASA) in spričevalo o plovnosti
z omejitvami (EASA))
(1) Uprava opravi pregled zrakoplova za izdajo spričevala o plovnosti (EASA) oziroma spričevala o plovnosti z omejitvami (EASA) na osnovi zahteve, ki jo mora lastnik oziroma uporabnik zrakoplova predložiti Upravi na izpolnjenem obrazcu iz točke IS – 1.1.1. priloge tega pravilnika.
(2) Vlogi mora predlagatelj priložiti ustrezne dokumente iz točke IS – 2. in točke IS – 4.1. priloge tega pravilnika.
(3) Pri uvozu zrakoplova iz države članice Evropske unije veljajo pogoji iz Uredbe 2042/2003 – Del-M.
10. člen
(nacionalno spričevalo o plovnosti)
(1) Uprava opravi pregled za izdajo oziroma za podaljšanje veljavnosti nacionalnega spričevala o plovnosti na osnovi zahteve, ki jo mora lastnik oziroma uporabnik zrakoplova predložiti Upravi na izpolnjenem obrazcu iz točke IS – 1.1.3. priloge tega pravilnika.
(2) Vlogi mora predlagatelj priložiti ustrezne dokumente iz točke IS – 2. in točke IS – 4.2. priloge tega pravilnika.
11. člen
(pregled zrakoplova in obseg pregleda)
(1) Uprava opravi pregled zrakoplova zaradi ugotavljanja izpolnjevanja plovnostnih pogojev v naslednjih primerih:
a) ob izdaji spričevala o plovnosti zrakoplova;
b) ob zamenjavi spričevala o plovnosti, in sicer v primeru vloge za spremembo vrste letalske operacije, ki se želi izvajati z zrakoplovom, kot tudi v primeru vloge za odpravo omejitev, vpisanih v spričevalo o plovnosti zrakoplova;
c) zaradi izdaje potrdila o pregledu plovnosti;
d) najmanj vsakih 36 mesecev, čeprav je zrakoplov v nadzorovanem okolju; v primeru spričevala o plovnosti (EASA) je to pregled za izdajo potrdila o pregledu plovnosti; v primeru nacionalnega spričevala o plovnosti, je to pregled za podaljšanje veljavnosti spričevala o plovnosti, ki se lahko opravi tudi na osnovi priporočila pooblaščene organizacije vzdrževanja (priporočilo je poročilo o opravljenem letnem pregledu pooblaščene organizacije vzdrževanja);
e) če je zrakoplov poškodovan ali obstaja sum, da je bil poškodovan;
f) v primeru uporabe zrakoplova, ki ni v skladu z letalnim priročnikom zrakoplova;
g) v primeru dvoma, ali zrakoplov izpolnjuje pogoje stalne plovnosti.
(2) Postopek za pregled zrakoplova se praviloma začne na zahtevo stranke, lahko pa tudi po uradni dolžnosti, zlasti v primerih iz točk e) do g) prejšnjega odstavka, če lastnik oziroma uporabnik ne vloži zahtevka.
(3) Obseg pregleda zrakoplova je določen v skladu z določbo M.A.710 Uredbe 2042/2003 – Del-M.
12. člen
(izdaja potrdila o pregledu plovnosti)
(1) Ob izdaji spričevala o plovnosti (EASA) oziroma spričevala o plovnosti z omejitvami (EASA) Uprava opravi pregled za izdajo potrdila o pregledu plovnosti in potrdilo izda na obrazcu ″EASA Form 15a″ iz točke IS – 3.8.1. priloge tega pravilnika.
(2) Uprava izda potrdilo o pregledu plovnosti po pregledu iz prejšnjega člena.
(3) Uprava lahko pooblasti G organizacijo za izdajo potrdila o pregledu plovnosti iz točke IS – 3.8.2. priloge tega pravilnika ali samo za izdajo priporočila.
(4) Izdano potrdilo o pregledu plovnosti lahko G organizacija podaljša dvakrat zapored, v skladu z določbo M.A.901 Uredbe 2042/2003 – Del-M, Poddel I.
(5) Pregled plovnosti se sme v skladu z določbo M.A.710(d) Uredbe 2042/2003 – Del-M opraviti največ 90 dni pred iztekom plovnosti, in sicer med izvajanjem pregleda vzdrževanja.
(6) Stranka je dolžna najmanj 10 dni pred začetkom izvajanja pregleda plovnosti obvestiti Upravo o kraju in času pregleda zrakoplova.
(7) V primeru prejetega priporočila G organizacije mora Uprava v 30-dnevnem roku obvestiti vložnika zahtevka o nadaljnjem postopku izdaje potrdila o pregledu plovnosti.
(8) Priporočilo o pregledu plovnosti zrakoplova, ki ga je izdala G organizacija, ne sme biti starejše od 30 dni od dneva njegove izdaje.
(9) Za zrakoplove, ki niso v nadzorovanem okolju in niso v komercialni rabi, predstavlja poročilo o opravljenem letnem pregledu v pooblaščeni organizaciji za vzdrževanje priporočilo Upravi za izdajo potrdila o pregledu plovnosti. Enako velja tudi za priporočilo G organizacije, ki nima privilegijev za opravljanje pregledov plovnosti, če je pregled opravljen v skladu z določbo M.A.710 Uredbe 2042/2003 in če Uprava, na podlagi prejetega zahtevka lastnika ali operatorja zrakoplova, ki mu je priznano navedeno priporočilo, oceni, da je izdaja potrdila o pregledu plovnosti upravičena.
13. člen
(plovnostne zahteve)
(1) Uprava izda ali podaljša veljavnost spričevala o plovnosti na osnovi dokazil o skladnosti z zadnjo revizijo certifikata tipa in na osnovi dokazil o izpolnjevanju plovnostnih zahtev v skladu s tem pravilnikom.
(2) Poleg zahtev iz prejšnjega odstavka morajo biti izpolnjeni tudi pogoji stalne plovnosti zrakoplova.
(3) V postopku ugotavljanja plovnosti zrakoplova lahko Uprava v zvezi z zagotavljanjem varnega letenja postavi dodatne zahteve.
(4) Plovnost zrakoplova se ugotavlja s pregledom za ugotavljanje plovnosti, ki lahko obsega pregled dokumentacije zrakoplova, pregled zrakoplova na zemlji in preizkus zrakoplova v letu.
14. člen
(pogoji za pregled)
(1) Vložnik in Uprava se dogovorita za čas in kraj pregleda glede na določbe 12. člena tega pravilnika. Vložnik ali njegov pooblaščenec mora predložiti vso predpisano dokumentacijo, ki se glede na vsebino zahtevka zahteva po tem pravilniku.
(2) Zrakoplov mora biti vzdrževan v skladu s potrjenim sistemom vzdrževanja, pri čemer mora biti letni pregled opravljen v pooblaščeni organizaciji za vzdrževanje zrakoplovov. Pooblaščena organizacija vzdrževanja je F organizacija ali 145 organizacija.
(3) V času pregleda mora zrakoplov izpolnjevati plovnostne zahteve.
15. člen
(zapisnik o pregledu)
O pregledu zrakoplova zaradi ugotavljanja plovnosti se vodi zapisnik.
16. člen
(zahteve za nov tip zrakoplova)
(1) Za nov tip zrakoplova, ki se uvaža v Slovenijo, mora vložnik zahtevka predložiti Upravi dokumentacijo zrakoplova iz točke IS – 4.1. priloge tega pravilnika.
(2) Zrakoplov mora imeti certifikat tipa, ki ga je izdala oziroma priznala Agencija.
(3) Vložnik zahtevka za izdajo spričevala o plovnosti za nov tip zrakoplova mora zagotoviti Upravi redno pošiljanje revizij dokumentacije, predane Upravi, vključno s SB, ki jih objavljajo proizvajalci.
(4) Na zahtevo Uprave mora vložnik zagotoviti ustrezno usposabljanje za tip zrakoplova pooblaščenemu osebju Uprave.
17. člen
(ukrepi v primeru dvoma ali neizpolnjevanja zahtev)
(1) Vsako odstopanje od zahtev stalne plovnosti pomeni, da je zrakoplov neploven.
(2) Uprava lahko kadarkoli v okviru zakonskih pooblastil in na osnovi utemeljenih dejstev odvzame, razveljavi ali omeji izdano potrdilo o pregledu plovnosti.
(3) Uprava lahko kadarkoli v okviru zakonskih pooblastil in na osnovi utemeljenih dejstev prekliče veljavnost izdanega spričevalo o plovnosti.
(4) Lastnik oziroma uporabnik mora Upravi dostaviti spričevalo o plovnosti na zahtevo v roku 14 dni od prejema zahtevka.
18. člen
(dodatne zahteve pri uvozu rabljenih zrakoplovov)
(1) Za zrakoplove, ki se prvič vpisujejo v register in so stari več kot 20 let, se izda spričevalo o plovnosti, vendar je njihova uporaba praviloma omejena na zasebno rabo, kar pa ne velja za zrakoplove, ki so v prometni kategoriji. Pri uvozu mora zrakoplov izpolnjevati veljavne plovnostne zahteve in okoljevarstvene zahteve.
(2) Rabljeni uvoženi zrakoplov se razvrsti v kategorijo, v katero je bil vpisan v državi, iz katere se uvozi, oziroma v nižjo kategorijo, v odvisnosti od njegovega vzdrževanja. Zrakoplov se lahko prekategorizira v višjo kategorijo na osnovi pregleda in v skladu s pogoji in zahtevami Uprave.
(3) Za zrakoplov, ki v celoti ne izpolnjuje zahtev v zvezi s certifikatom tipa in stalno plovnostjo in to ne vpliva na varnost, se lahko izda spričevalo o plovnosti z omejitvami, vendar se v tem primeru ne more uporabljati v komercialne namene.
(4) Pri uvozu zrakoplova Uprava lahko zahteva pregled pri pooblaščeni organizaciji za vzdrževanje zaradi preverjanja izpolnjevanja veljavnih plovnostnih zahtev.
(5) Zrakoplov mora imeti ob uvozu v Republiko Slovenijo veljavno izvozno spričevalo o plovnosti, izdano s strani pristojnih letalskih organov države izvoznice zrakoplova, razen pri uvozu iz države članice Evropske unije, kjer se zahteva dokumentacija, ki je predpisana z Uredbo 1702/2003 – Del-21.
(6) Ne glede na prejšnji odstavek lahko Uprava, dokler se Uredba 1702/2003 ne začne uporabljati v celoti v vseh državah članicah Evropske unije, zahteva izvozno spričevalo o plovnosti tudi pri uvozu zrakoplova iz države članice Evropske unije/EASA, zlasti, če se tako spričevalo zahteva pri uvozu v drugo državo članico Evropske unije.
19. člen
(vgrajena nedelujoča oprema)
(1) Zrakoplovu, ki ima vgrajeno nedelujočo opremo, se praviloma ne izda oziroma se ne podaljša veljavnost spričevala o plovnosti.
(2) Nedelujoča oprema in naprave morajo biti vidno označene kot nedelujoče in navedene v HIL.
(3) Napake glede vgrajene nedelujoče opreme morajo biti odpravljene v skladu s potrjeno MEL. Za zrakoplove, ki nimajo potrjene MEL, morajo biti take napake odpravljene na prvem 100-urnem pregledu ali najkasneje v treh mesecih, če s potrjenim programom vzdrževanja zrakoplova ni določeno drugače.
20. člen
(testiranje navigacijske opreme)
Navigacijsko opremo zrakoplova je treba testirati za VFR operacije vsakih 24 mesecev, za IFR operacije pa vsakih 12 mesecev oziroma v roku, ki je določen v navodilu iz točke IS – 8. priloge tega pravilnika.
21. člen
(sprejemljivost delov, ki se lahko vgradijo na zrakoplov)
(1) V zrakoplov je dovoljeno vgraditi brezhibne in nepoškodovane komponente, opremo in dele, ki so certificirani za uporabo v letalstvu in so izdelani oziroma vzdrževani v pooblaščeni organizaciji za proizvodnjo oziroma v pooblaščeni organizaciji za vzdrževanje ter opremljeni z dokumenti, predpisanimi z Uredbo 1702/2003 – Del-21.
(2) Del, komponenta ali oprema s pretečenim resursom oziroma življenjsko dobo se ne sme vgraditi v zrakoplov.
22. člen
(poročanje o tehničnih problemih)
(1) Vsak operator kot tudi vsakdo, ki razpolaga s koristnimi informacijami v zvezi z varnostjo letenja, vključno z navigacijskimi službami zračnega prometa, mora poročati o kakršnem koli dogodku, nepravilnosti, odpovedi ali napaki, ki se je zgodila ali je kadarkoli zaznana, ki bi lahko ali je ogrozila varno operacijo zrakoplova. Pri tem se upošteva, da so primeri obveznega poročanja zajeti v navodilu iz točke IS – 7.1. priloge tega pravilnika. Tudi pooblaščene organizacije vzdrževanja so dolžne obveščati Upravo o najdenih napakah pri izvajanju pregledov.
(2) O dogodkih, ki so si podobni, se poroča ločeno in pri tem enkratno poročanje ni sprejemljivo.
(3) Vsak subjekt iz določbe M.A.201 Uredbe 2042/2003 mora poslati poročilo o tehničnih problemih Upravi na obrazcu iz točke 7.2. priloge tega pravilnika in v skladu z zahtevami Dela-M Uredbe 2042/2003 obvestiti tudi proizvajalca oziroma imetnika certifikata tipa zrakoplova.
(4) Velika popravila in preglede, ki se nanašajo na taka popravila, odobri Uprava na osnovi odobrenega načrta popravila.
23. člen
(izvozno spričevalo o plovnosti)
(1) Izvozno spričevalo o plovnosti izda Uprava na zahtevo lastnika zaradi izvoza zrakoplova v drugo državo, ki ni članica EU. Takšno izvozno spričevalo ne nadomesti spričevala o plovnosti.
(2) Izvozno spričevalo ostalih proizvodov, delov (razen standardnih delov) in naprav je potrdilo o vrnitvi v uporabo oziroma v obratovanje, ki ga izda pooblaščena organizacija za proizvodnjo oziroma pooblaščena organizacija za vzdrževanje na obrazcu iz točke IS – 3.4. priloge tega pravilnika, v zvezi z Uredbo 1702/2003 in Uredbo 2042/2003.
(3) Če država uvoznica zrakoplova nima dodatnih zahtev, izda Uprava izvozno spričevalo o plovnosti za zrakoplov, ki izpolnjujejo predpisane zahteve glede plovnosti, v skladu z veljavnimi predpisi, na obrazcu iz točke IS – 3.2. priloge tega pravilnika.
(4) Postopek za izdajo izvoznega spričevala o plovnosti je enak postopku za izdajo spričevala o plovnosti.
24. člen
(potrdilo o statusu neplovnega zrakoplova zaradi izvoza)
Na zahtevo lastnika Uprava izda potrdilo o statusu neplovnega zrakoplova zaradi izvoza, ki vsebuje izpis podatkov o zrakoplovu, pridobljenih na osnovi pregleda iz četrtega odstavka 13. člena tega pravilnika. Potrdilo izda na obrazcu: »Izjava ob izvozu neplovnega zrakoplova ali proizvoda« iz točke IS – 3.3. priloge tega pravilnika.
25. člen
(posebna dovoljenja za lete)
(1) Če zrakoplovu ni mogoče izdati spričevala o plovnosti ali podaljšati njegove veljavnosti, Uprava pa oceni, da je zrakoplov ob upoštevanju določenih omejitev varen za letenje, mu Uprava lahko izda dovoljenje za poseben let.
(2) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka se lahko izda za preizkusni let, za prelet zrakoplova in v drugih podobnih primerih, ko Uprava ugotovi, da je zrakoplov, ob določenih omejitvah, varen za letenje. Tako dovoljenje je veljavno samo v slovenskem zračnem prostoru.
(3) Na zahtevo lastnika oziroma uporabnika zrakoplova izda Uprava dovoljenje za preizkusni let v primerih, ko preverjanja delovanja zrakoplova ali njegovih sistemov ni možno izvesti v okviru veljavnega spričevala o plovnosti. Taki primeri so zlasti: spremembe na zrakoplovu in sistemih, ki še nimajo ustreznega certifikata; izvedba vzdrževalnih del takega obsega, da je za funkcionalno preverjanje delovanja zrakoplova in njegovih sistemov treba izvesti preizkusni let pod posebnimi pogoji priprave leta in ob posebni pripravi ustrezno usposobljene posadke, vse v skladu s programom takega preizkusnega leta; velik poseg v strukturo zrakoplova; izvedba modifikacije oziroma vgradnja opreme v takem obsegu, da vpliva na upravljivost zrakoplova glede na njegove ugotovljene lastnosti ob izdaji certifikata tipa. Natančnejša navodila glede preizkusov zrakoplovov v letu so določena v točki IS – 6.6. priloge tega pravilnika.
(4) Lastnik oziroma uporabnik zrakoplova mora določiti pogoje za izvajanje preizkusnega leta v potrjenem organizacijskem priročniku za vodenje stalne plovnosti zrakoplova.
(5) Dovoljenje za preizkusni let oziroma preizkusne lete se izda na obrazcu iz točke IS – 3.6. priloge tega pravilnika. Dovoljenje za tehnični let se izda na obrazcu iz točke IS – 3.7. priloge tega pravilnika.
(6) Na zrakoplovu so med posebej odobrenim letom iz tega člena lahko prisotne samo osebe, ki so navedene v izdanem dovoljenju.
26. člen
(objava in spremembe prilog)
(1) Uprava v skladu z določbo četrtega odstavka 197. člena ZLet določi tehnična pravila in v zvezi z njimi prilagodi obrazce in navodila iz priloge tega pravilnika glede na dejanske potrebe in v skladu z veljavnimi predpisi. Spremembe označi kot revizije in jih objavi na svoji spletni strani.
(2) Spremembe obrazcev in navodil iz prejšnjega odstavka se na predlog Uprave najmanj enkrat letno objavijo kot spremembe tega pravilnika.
27. člen
(prenehanje veljavnosti)
(1) V skladu z določbami 203., 204., 205. in 207. člena ZLet z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati 203., 204., 205. ter druga alineja 5. točke 207. člena ZLet.
(2) Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehajo uporabljati:
– Pravilnik o postopku in načinu ugotavljanja sposobnosti letal za plovbo (Uradni list SFRJ, št. 35/80),
– Pravilnik o homologaciji letala, motorja, propelerja, padala, balona, zmaja in opreme letala (Uradni list SFRJ, št. 54/88),
– Pravilnik o posebnih pogojih za izdelavo in spremembe na letalu, motorju, propelerju, padalu in opremi letala, načinu izdelave tehničnotehnološke dokumentacije in tehnični kontroli izdelave (Uradni list SFRJ, št. 75/88).
(3) Za zrakoplove, za katere se v skladu s predpisi o razvrščanju zrakoplovov uporabljajo določbe 2. točke 206. člena ZLet do vključno 28. septembra 2008, se do istega dne uporabljajo določbe Pravilnika o napravah in opremi, ki morajo biti vdelani v letalo, odvisno od njegove kategorije in namena (Uradni list SFRJ, št. 59/84), kolikor niso nadomeščene z drugimi predpisi.
28. člen
(uporaba)
(1) Določba točke d) prvega odstavka 11. člena tega pravilnika se uporablja do 28. septembra 2008.
(2) Glede določb tega pravilnika, ki se nanašajo na izvajanje pregledov za plovnost v pooblaščeni G organizaciji, velja prehodno obdobje v skladu z Uredbo 2042/2003.
(3) V prehodnem obdobju, to je od uveljavitve tega pravilnika do 28. septembra 2005, morajo biti izpolnjene zahteve za stalno plovnost, kot so določene v Delu-M iz Uredbe 2042/2003, kolikor četrti in peti odstavek tega člena ne določata drugače.
(4) V skladu z določbo tretjega odstavka 7. člena Uredbe 2042/2003 se z dnem uveljavitve tega pravilnika odloži uporaba v nadaljevanju navedenih določb navedene uredbe, in sicer:
1. za zrakoplove v nekomercialni rabi:
– določba M.A.801(b)2. navedene uredbe se ne uporablja do 28. septembra 2008;
– Poddel I iz Dela-M navedene uredbe se ne uporablja do 28. septembra 2008;
2. za zrakoplove, ki se uporabljajo za komercialni prevoz, se Poddel I iz Dela-M navedene uredbe ne uporablja do 28. septembra 2008.
(5) Ne glede na drugo alineo 1. točke in 2. točko prejšnjega odstavka se Poddel I iz Dela-M Uredbe 2042/2003 lahko začne uporabljati postopno pred 28. septembrom 2008, kolikor bodo izpolnjeni pogoji po določbi M.A.901 Uredbe 2042/2003 glede organizacije G in v odvisnosti od dejanske vzpostavitve nadzora plovnosti v potrjeni organizaciji za vodenje stalne plovnosti v skladu z določbami Poddela G iz Dela-M navedene uredbe.
(6) Dela, opravljena na podlagi privilegijev iz obstoječih veljavnih dovoljenj letalskega mehanika Tip I in Tip II, ki so bila izdana v skladu s Pravilnikom o strokovni izobrazbi, strokovnem usposabljanju, izpitih, dovoljenjih in pooblastilih letalsko-tehničnega osebja in letalskega osebja tehnične priprave (Uradni list SFRJ, št. 35/78, 12/88 – popravek in 8/89), Uprava prizna za dela, opravljena v skladu s tem pravilnikom, in sicer:
1. za zrakoplove z največjo dovoljeno vzletno maso (MTOM) nad 5700 kg – do 28. septembra 2005 in
2. za zrakoplove z največjo dovoljeno vzletno maso (MTOM) 5700 kg ali manj – do 28. septembra 2006,
vse v obsegu, kot je določen z navedenim pravilnikom, in v skladu s predpisi o strokovni izobrazbi, strokovni usposobljenosti, izpitih in licencah oziroma potrdilih tehničnega osebja v letalstvu.
(7) Uprava obvesti Komisijo Evropske unije in Agencijo (EASA) o uporabi določb tretjega odstavka 7. člena Uredbe 2042/2003 ter določb drugega in tretjega odstavka 5. člena Uredbe 1702/2003.
29. člen
(veljavnost)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2630-9/2003/70
Ljubljana, dne 31. marca 2005.
EVA 2004-2411-0032
mag. Janez Božič l. r.
Minister
za promet