Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2005 z dne 19. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2005 z dne 19. 4. 2005

Kazalo

1400. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti biološkim dejavnikom pri delu, stran 3769.

Na podlagi tretjega odstavka 1. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99 in 64/01) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti biološkim dejavnikom pri delu
1. člen
V Pravilniku o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti biološkim dejavnikom pri delu (Uradni list RS, št. 04/02) se besedilo 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
(1) Ta pravilnik v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2000/54/ES z dne 18. septembra 2000 o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti biološkim dejavnikom pri delu (UL L št. 262 z dne 17. 10. 2000, str. 21) določa minimalne zahteve za zagotavljanje varnosti in varovanje zdravja delavcev pred tveganji, ki so posledica ali so lahko posledica vpliva bioloških dejavnikov pri delu, kakor tudi ukrepe za preprečevanje takšnih tveganj.
(2) Ta pravilnik se ne uporablja za dela, pri katerih so prisotni gensko spremenjeni organizmi, razen v primeru, ko določbe tega pravilnika predpisujejo višjo raven varnosti in zdravja pri delu.«
2. člen
V črki a) drugega odstavka 3. člena se besedilo »z 18. členom« nadomesti z besedilom »s 17. členom«.
3. člen
V prvem odstavku 4. člena se besedilo »členi od 5. do 17. in 19. člen« nadomesti z besedilom »členi od 5. do 16. in 18. člen«.
4. člen
V 7. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) V primeru prenehanja delodajalca mora biti pristojnemu organu omogočen dostop do zdravstvene dokumentacije iz 14. člena tega pravilnika.«
5. člen
V tretjem odstavku 11. člena se besedilo »pooblaščenemu zdravniku in pristojnemu organu« nadomesti z besedilom »pooblaščenemu zdravniku, pristojnemu organu in strokovnim delavcem ter vsem drugim osebam, odgovornim za varnost in zdravje pri delu«.
6. člen
6. odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Pooblaščeni zdravnik mora delavce obvestiti in jim svetovati o za njih primernem zdravstvenem nadzoru po koncu izpostavljenosti.«
7. člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
»17. člen
(1) Biološki dejavniki se glede na tveganje za okužbo razvrščajo v posamezne skupine na podlagi definicij iz druge, tretje in četrte alinee 4. točke prvega odstavka 2. člena tega pravilnika (skupine 2, 3 in 4).
(2) Razvrstitev bioloških dejavnikov na podlagi definicij iz druge, tretje in četrte alinee 4. točke prvega odstavka 2. člena tega pravilnika je podana v prilogi III tega pravilnika.
(3) Če biološki dejavnik, ki je nevaren ali bi lahko bil nevaren za zdravje ljudi, ni naveden v prilogi III tega pravilnika, se razvrsti v posamezno skupino na podlagi definicij iz druge, tretje in četrte alinee 4. točke prvega odstavka 2. člena tega pravilnika (skupine 2, 3 in 4).
(4) Če biološkega dejavnika, ki se ocenjuje, ni možno z gotovostjo razvrstiti v eno od skupin, definiranih v 4. točki prvega odstavka 2. člena tega pravilnika, se mora biološki dejavnik razvrstiti v najvišjo skupino tveganja.«
8. člen
V drugem odstavku priloge IV tega pravilnika se besedilo »V zdravstveni nadzor lahko vključimo še druge teste, če je to upravičeno, upoštevajoč najnovejša dognanja medicinske stroke.« nadomesti z besedilom »Ob upoštevanju najnovejših dognanj medicinske stroke se lahko za vsakega delavca v zdravstveni nadzor vključijo še dodatni testi.«.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01701-23/2005
Ljubljana, dne 21. marca 2005.
EVA 2005-2611-0061
mag. Janez Drobnič l. r.
Minister za delo, družino in
socialne zadeve

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti