Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2005 z dne 19. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2005 z dne 19. 4. 2005

Kazalo

1393. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev strukturne politike v Republiki Sloveniji, stran 3720.

Na podlagi 28. člena Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2004 in 2005 (Uradni list RS, št. 130/03) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah
Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev strukturne politike v Republiki Sloveniji
1. člen
V Uredbi o izvajanju postopkov pri porabi sredstev strukturne politike v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 30/04, 48/04 in 87/04) se v 2. členu v prvem odstavku za drugo alineo 4. točke doda nova alinea, ki se glasi:
»– program v okviru tehnične pomoči, ki obsega finančni načrt posameznega sklopa sorodnih aktivnosti za celotno obdobje izvajanja EPD,«.
2. člen
V 3. členu se v prvem odstavku v 1. točki besedilo »Služba Vlade Republike Slovenije za strukturno politiko in regionalni razvoj« nadomesti z besedilom »Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko«.
3. člen
V 4. členu se v prvem odstavku 5. točka spremeni tako, da se glasi:
»5. izdajo in posredovanje potrdila »Ugotovitev o izpolnjevanju vseh pogojev za izvajanje ukrepa« (v nadaljnjem besedilu: ugotovitev) in predloga izvedbene strukture ukrepa plačilnemu organu in posredniškemu telesu;«.
V 9. točki se besedilo »izdaje akcijskega načrta obveščanja javnosti o izvajanju EPD« nadomesti z besedilom »pripravo, izdajo in vodenje strategije ter celovitega akcijskega načrta informiranja in obveščanja javnosti o izvajanju EPD v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1159/2000 o ukrepih informiranja in obveščanja javnosti, ki jih izvajajo države članice v zvezi s pomočjo iz strukturnih skladov (UL L, št. 130/2000 z dne 30. maja 2000, s spremembami)«.
Za 16. točko, na koncu katere se ločilo pika nadomesti s podpičjem, se doda 17. točka, ki se glasi:
»17. obveščanje plačilnega organa in organa za finančni nadzor o spremembah sistema upravljanja in nadzora.«.
4. člen
V 5. členu se v drugem odstavku v 3. točki beseda »kontrole« nadomesti z besedo »nadzora«, za 11. točko, na koncu katere se ločilo pika nadomesti s podpičjem, pa se doda 12. točka, ki se glasi:
»12. posredovanje poročil notranjih revizijskih služb organu za finančni nadzor, kolikor se le-ta nanašajo na porabo sredstev strukturne politike.«.
5. člen
V 6. členu se v prvem odstavku za 16. točko doda 17. točka, ki se glasi:
»17. posredovanje poročil notranjih revizijskih služb organu za finančni nadzor, kolikor se le-ta nanašajo na porabo sredstev strukturne politike.«.
6. člen
V 7. členu se v prvem odstavku za 13. točko, na koncu katere se ločilo pika nadomesti s podpičjem, doda 14. točka, ki se glasi:
»14. posredovanje poročil notranjih revizijskih služb organu za finančni nadzor, kolikor se le-ta nanašajo na porabo sredstev strukturne politike.«.
7. člen
V 8. členu se v prvem odstavku za 11. točko, na koncu katere se ločilo pika nadomesti s podpičjem, doda 12. točka, ki se glasi:
»12. posredovanje poročil notranjih revizijskih služb organu za finančni nadzor, kolikor se le-ta nanašajo na porabo sredstev strukturne politike.«.
8. člen
V 9. členu se v četrtem odstavku 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»3. sporoča informacije o vseh pomembnih ugotovitvah glede sistema poslovodenja in notranjega nadzora vseh udeležencev v procesu izvajanja strukturnih skladov organu upravljanja, plačilnemu organu in revidiranim udeležencem,«.
Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Vsako leto pripravi organ za finančni nadzor poročilo o izvajanju nalog iz 1. točke četrtega odstavka tega člena in ga najkasneje do 30. junija posreduje Evropski komisiji. Kopijo dokumenta posreduje v vednost organu upravljanja in plačilnemu organu.«.
9. člen
V 10. členu se v drugem odstavku besedilo »potrdilo o izpolnjevanju vseh pogojev za izvajanje ukrepa, ki ga posreduje plačilnemu organu in posredniškemu telesu« nadomesti z besedilom »ugotovitev o izpolnjevanju vseh pogojev za začetek izvajanja ukrepa, ki ga posreduje plačilnemu organu, posredniškemu telesu ter organu za nadzor proračuna«.
10. člen
V 13. členu se v osmem odstavku besedilo, ki se glasi: »Končni upravičenec potrdi predlog liste izbranih projektov s finančnimi podatki o posamičnih projektih in z njim seznani Programski svet za Usmerjevalni oddelek Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada in Finančni instrument za usmerjanje ribištva. Na podlagi potrjene liste izbranih projektov končni upravičenec izda prejemniku sredstev odločbo in z njim sklene pogodbo. V skladu s to pogodbo, projektno dokumentacijo, to uredbo in ostalimi pravnimi akti končni prejemnik izvede projekt.« spremeni tako, da se glasi: »Končni upravičenec potrdi predlog liste izbranih projektov s finančnimi podatki o posamičnih projektih in z njim pred izdajo odločbe seznani Programski svet za Usmerjevalni oddelek Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada in Finančni instrument za usmerjanje ribištva. Na podlagi potrjene liste izbranih projektov končni upravičenec izda prejemniku sredstev odločbo in z njim sklene pogodbo. V skladu s to pogodbo, projektno dokumentacijo, to uredbo in ostalimi pravnimi akti končni prejemnik izvede projekt. Pri izvajanju ukrepa 3.4. končni prejemnik izvede projekt v skladu z upravno odločbo o izbiri projekta z odobreno višino sredstev sofinanciranja, celotno dokumentacijo projekta, to uredbo in ostalimi pravnimi akti.«.
11. člen
V 16. členu se prvi odstavek črta.
Dosedanji drugi odstavek postane prvi odstavek.
Besedilo dosedanjega tretjega odstavka, ki postane drugi odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Končni upravičenec v skladu z navodili organa upravljanja pripravi predlog programa tehnične pomoči za celotno obdobje izvajanja EPD in ga posreduje organu upravljanja v potrditev. Organ upravljanja oceni in uskladi program tehnične pomoči s končnim upravičencem. Na osnovi usklajenega programa tehnične pomoči organ upravljanja izda sklep o potrditvi programa tehnične pomoči. Sklep o potrditvi programa tehnične pomoči skupaj s programom tehnične pomoči predstavlja sporazum o sofinanciranju. Sporazum o sofinanciranju predstavlja projekt, ki se evidentira v ISARR-SP. Organ upravljanja o potrditvi programa tehnične pomoči obvesti plačilni organ.«.
Dosedanji četrti odstavek, ki postane tretji odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Na podlagi sporazuma o sofinanciranju končni upravičenec letno pripravi vsebinski in finančni načrt izvajanja sklopa sorodnih aktivnosti (v nadaljnjem besedilu: letna priloga k programu tehnične pomoči) v obdobju za upravičenost izdatkov. Končni upravičenec posreduje letno prilogo k programu tehnične pomoči v potrditev organu upravljanja. Organ upravljanja oceni in uskladi letno prilogo k programu tehnične pomoči s končnim upravičencem. Na osnovi usklajene letne priloge k programu tehnične pomoči organ upravljanja izda sklep o potrditvi letne priloge k programu tehnične pomoči. Sklep o potrditvi letne priloge k programu tehnične pomoči skupaj z letno prilogo k programu tehnične pomoči predstavlja prilogo k sporazumu o sofinanciranju. Organ upravljanja o potrditvi letne priloge k programu tehnične pomoči obvesti plačilni organ.«.
Dosedanji peti odstavek se črta.
Dosedanji šesti odstavek, ki postane četrti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Končni upravičenec na podlagi sklepa o potrditvi programa tehnične pomoči pripravi predlog za odprtje projekta EPD in ga posreduje Ministrstvu za finance v soglasje in hkrati obvesti organ upravljanja z namenom odobritve izvrševanja projekta. Končni upravičenec na podlagi sklepa o potrditvi letne priloge k programu tehnične pomoči pripravi predlog za spremembo projekta EPD in ga posreduje Ministrstvu za finance v soglasje in hkrati obvesti organ upravljanja z namenom odobritve izvrševanja projekta EPD.«.
Dosedanji sedmi odstavek, ki postane peti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Končni upravičenec na podlagi izdanega sklepa o potrditvi letne priloge k programu tehnične pomoči izvede aktivnosti v okviru EPD projekta v skladu z zakonodajo, ki ureja javna naročila, določili te uredbe in navodili organa upravljanja.«.
12. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-15/2005/6
Ljubljana, dne 7. aprila 2005.
EVA 2005-1611-0108
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost