Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2005 z dne 5. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2005 z dne 5. 4. 2005

Kazalo

1238. Uredba o spremembah in dopolnitavah Uredbe o postopkih notificiranja na področju standardov, tehničnih predpisov in postopkov ugotavljanja skladnosti, stran 3304.

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo), 5. člena Zakona o standardizaciji (Uradni list RS, št. 59/99) in za izvajanje Zakona o ratifikaciji Marakeškega sporazuma o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije (Uradni list RS, št. 36/95 – MP; št. 10/95) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitavah Uredbe o postopkih notificiranja na področju standardov, tehničnih predpisov in postopkov ugotavljanja skladnosti
1. člen
V naslovu Uredbe o postopkih notificiranja na področju standardov, tehničnih predpisov in postopkov ugotavljanja skladnosti (Uradni list RS, št. 66/00) se črtata zvezdica in opomba pod črto.
2. člen
V 1. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»S to uredbo se v pravni red Republike Slovenije prenaša tudi Direktiva 98/34/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov (UL L št. 204 z dne 21. 7. 1998, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 98/34/ES).«.
3. člen
V prvem odstavku 24. člena se besedilo »o postopku informiranja na področju standardov, tehničnih predpisov in pravil informacijske družbe« nadomesti z besedilom »Direktive 98/34/ES«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Tehnični predpis mora vsebovati sklic na akt Evropske unije, če ta akt to zahteva.«.
4. člen
V 25. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Če pristojni organ spremeni predlog predpisa tako, da te spremembe bistveno spreminjajo področje predpisa, skrajšajo čas uveljavitve, dodajajo specifikacije ali zahteve oziroma te še zaostrijo, pristojni organ predlog predpisa ponovno posreduje komisiji po postopku iz prvega odstavka tega člena.«.
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
5. člen
V prvi alinei 34. člena se besedilo »pri tehničnih predpisih, ki vsebujejo pravila o storitvah« nadomesti z besedilom »pri predpisih o storitvah«.
6. člen
Priloga 2 se nadomesti z novo prilogo 2, ki se glasi:
»NACIONALNI STANDARDIZACIJSKI ORGANI IZ 9. TOČKE 17. ČLENA TE UREDBE
1. BELGIJA
IBN/BIN
Institut belge de normalisation
Belgisch Instituut voor Normalisatie
CEB/BEC
Comité électrotechnique belge
Belgisch Elektrotechnisch Comité
 
2. REPUBLIKA ČEŠKA
ČNI
Českỳ normalizační institut
 
3. DANSKA
DS
Dansk Standard
NTA
Telestyrelsen, National Telecom Agency
 
4. NEMČIJA
DIN
Deutsches Institut fűr Normung e.V.
DKE
Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE
 
5. ESTONIJA
EVS
Eesti Standardikeskus
Sideamet
 
6. GRČIJA
EΛΟΤ
Ελληνικός Οργαυισμός Τνποποίησης
 
7. ŠPANIJA
AENOR
Asociación Espańola de Normalización y Certificación
 
8. FRANCIJA
AFNOR
Association française de normalisation
UTE
Union technique de l'électricité – Bureau de normalisation aupres de l'AFNOR
 
9. IRSKA
NSAI
National Standards Authority of Ireland
ETCI
Electrotechnical Council of Ireland
 
10. ITALIJA
UNI (*)
Ente nazionale italiano di unificazione
CEI (*)
Comitato elettrotecnico italiano
 
*UNI in CEI sta v sodelovanju z Instituto superiore delle Poste e telecommunicazioni in Ministero dell'Industria poverila delo v okviru ETSI odboru CONCIT, Comitato nazionale di coordinamento per le tecnologie dell'informazione.
 
11. CIPER
ΚΟΠΠ
Κυπριακός Οργαγισμό Προώυησης Ποιότητας (Ciprska organizacija za standardizacijo)
 
12. LATVIJA
LVS
Latvijas Standarts
 
13. LITVA
LST
Lietuvos standartizacijos departementas
 
14. LUKSEMBURG
ITM
Inspection du travail et des mines
SEE
Service de l'énergie de l'État
 
15. MADŽARSKA
MSZT
Magyar Szbványügyi Testület
 
16. MALTA
MSA
L-Awtorita′ ta′ Malta dwar l-Istandards (Malteški standardizacijski urad)
 
17. NIZOZEMSKA
NNI
Nederlands Normalisatie-instituut
NEC
Nederlands Elektrotechnisch Comité
 
18. AVSTRIJA
ON
Österreichisches Normungsinstitut
ÖVE
Österreichischer Verband für Elektrotechnik
 
19. POLJSKA
PKN
Polski Komitet Normalizacyjny
 
20. PORTUGALSKA
IPQ
Instituto Portuguęs da Qualidade
 
21. SLOVENIJA
SIST
Slovenski inštitut za standardizacijo
 
22. SLOVAŠKA
SÚTN
Slovenský ústav technickej normalizácie
 
23. FINSKA
SFS
Suomen Standarddisoimisliitto SFS ry
Finlands Standardiseringsförbund SFS rf
THK/TFC
Telehallintokeskus
Teleförvaltningscentralen
SESKO
Suomen Sähköteknillinen Standardisoimisyhdistys SESKO ry
Finlands Elektrotekniska Standardiseringsförening SESKO rf
 
24. ŠVEDSKA
SIS
Standardiseringen i Sverige
SEK
Svenska elektriska kommissionen
ITS
Informationstekniska standardiseringen
 
25. ZDRUŽENO KRALJESTVO
BSI
British Standards Institution
BEC
British Electrotechnical Committee.«.
7. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00713-5/2005/5
Ljubljana, dne 31. marca 2005.
EVA 2005-2111-0002
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost