Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2005 z dne 5. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2005 z dne 5. 4. 2005

Kazalo

1236. Uredba o spremembi uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih, stran 3298.

Na podlagi 27. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 52/02, 110/02 – ZDT-B, 56/03, 61/04 in 123/04), prvega odstavka 41. člena, drugega in tretjega odstavka 78. člena, tretjega odstavka 85. člena in prvega odstavka 88. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02, 110/02 – ZDT-B, 2/04 – ZDSS-1 in 23/05) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
1. člen
(1) V Uredbi o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 22/04, 43/04, 58/04 in 138/04) se v osmi alinei 13. člena besedilo »v Ministrstvu za okolje, prostor in energijo« spremeni tako, da se glasi: »v Ministrstvu za okolje in prostor«, besedilo »Direktorat za investicije« pa se spremeni, tako da se glasi »Direktorat za evropske zadeve in investicije«.
(2) Spremeni se deseta alinea, tako da se glasi:
»– v Ministrstvu za promet:
Direktorat za ceste
Direktorat za letalstvo
Direktorat za pomorstvo
Direktorat za železnice
Direktorat za prometno politiko«.
2. člen
(1) V četrtem odstavku 54. člena se spremeni drugi stavek tako, da se glasi:
»Predpisane delovne izkušnje za nazive VIII. stopnje se pod istimi pogoji skrajšajo na 7 mesecev.«.
(2) V sedmem odstavku se doda besedilo, ki se glasi:
»Ne glede na prilogo I, se v Uradu za nadzor proračuna za nazive notranjih revizorjev določijo naslednje delovne izkušnje:
– notranji revizor – svetovalec I 2 leti,
– notranji revizor – višji svetovalec II 3 leta,
– notranji revizor – višji svetovalec I 5 let,
– notranji revizor – podsekretar 3 leta,
– notranji revizor – sekretar 5 let,
– notranji revizor – višji sekretar 8 let.«.
(3) Doda se enajsti odstavek, ki se glasi:
»(11) Za diplomatske in konzularne nazive drugega in tretjega kariernega razreda, za katere področni zakon zahteva najmanj univerzitetno izobrazbo, se predpisane delovne izkušnje skrajšajo za eno tretjino. Predpisane delovne izkušnje za naziv VIII. stopnje se pod istimi pogoji skrajšajo na 7 mesecev.«.
3. člen
V desetem odstavku 55. člena se doda besedilo:
»Po predhodnem soglasju Komisije za kadrovske in administrativne zadeve Vlade Republike Slovenije se delovno mesto, ki se opravlja v nazivu notranji revizor – višji sekretar lahko sistemizira tudi v Uradu za nadzor proračuna.«.
4. člen
V tabeli iz tretjega odstavka 55.a člena se pri delovnem mestu diplomat 1. ranga, v prvi in drugi vrstici, v koloni z naslovom »naziv, ki se uporablja v zunanji službi« za besedilom »veleposlanik« črtata besedi »višji sekretar« in »sekretar«.
5. člen
V tretjem odstavku 59. člena se v enajsti alinei za besedilom »Urada za preprečevanje pranja denarja« naredi vejica in doda besedilo »Urada za nadzor proračuna.«
6. člen
Za 60.a členom se doda 60.b člen, ki se glasi:
»60.b člen
Uradniki, ki zasedajo delovna mesta, za katere je določen količnik za določitev osnovne plače in položajni dodatek v 59., 60. in 60.a členu, na teh delovnih mestih ne napredujejo v višji plačilni razred.«.
7. člen
(1) V 61.a členu se spremeni osmi odstavek tako, da se glasi:
»(8) Do začetka uporabe uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini, se za naslednje nazive, ki se uporabljajo v Ministrstvu za obrambo za opravljanje nalog v tujini, določijo količniki za izračun devizne plače:
+-------------+------------+------------+---------------------+---------------+
|Častnik   |Podčastnik |Vojak    |Vojaški uslužbenec  |Devizni    |
|       |      |      |           |koeficient   |
+-------------+------------+------------+---------------------+---------------+
|Generalmajor |      |      |           |5,3      |
+-------------+------------+------------+---------------------+---------------+
|Brigadir   |      |      |Višji vojaški    |5       |
|       |      |      |uslužbenec XV.    |        |
|       |      |      |razreda       |        |
+-------------+------------+------------+---------------------+---------------+
|Polkovnik  |      |      |Višji vojaški    |4,9      |
|       |      |      |uslužbenec XIV.   |        |
|       |      |      |razreda       |        |
+-------------+------------+------------+---------------------+---------------+
|Podpolkovnik |      |      |Višji vojaški    |4,8      |
|       |      |      |uslužbenec XIII.   |        |
|       |      |      |razreda       |        |
+-------------+------------+------------+---------------------+---------------+
|Major    |Višji    |      |Višji vojaški    |4,7      |
|       |štabni   |      |uslužbenec XII.   |        |
|       |praporščak |      |razreda       |        |
+-------------+------------+------------+---------------------+---------------+
|Stotnik   |Štabni   |      |Višji vojaški    |3,9      |
|       |praporščak |      |uslužbenec XI.    |        |
|       |      |      |razreda       |        |
+-------------+------------+------------+---------------------+---------------+
|Nadporočnik |      |      |Višji vojaški    |3,5      |
|       |      |      |uslužbenec X. razreda|        |
+-------------+------------+------------+---------------------+---------------+
|Poročnik   |      |      |Višji vojaški    |3,3      |
|       |      |      |uslužbenec IX.    |        |
|       |      |      |razreda       |        |
+-------------+------------+------------+---------------------+---------------+
|       |Višji    |      |Nižji vojaški    |3,1      |
|       |praporščak |      |uslužbenec VIII.   |        |
|       |      |      |razreda       |        |
+-------------+------------+------------+---------------------+---------------+
|       |Praporščak |      |Nižji vojaški    |2,8      |
|       |      |      |uslužbenec VII.   |        |
|       |      |      |razreda       |        |
+-------------+------------+------------+---------------------+---------------+
|       |Višji    |      |Nižji vojaški    |2,6      |
|       |štabni   |      |uslužbenec VI.    |        |
|       |vodnik   |      |razreda       |        |
+-------------+------------+------------+---------------------+---------------+
|       |Štabni   |Naddesetnik |Nižji vojaški    |2,5      |
|       |vodnik   |      |uslužbenec V. razreda|        |
+-------------+------------+------------+---------------------+---------------+
|       |Višji    |Desetnik  |Nižji vojaški    |2,3      |
|       |vodnik   |      |uslužbenec IV.    |        |
|       |      |      |razreda       |        |
+-------------+------------+------------+---------------------+---------------+
|       |Vodnik   |Poddesetnik |Nižji vojaški    |2,2      |
|       |      |      |uslužbenec III.   |        |
|       |      |      |razreda       |        |
+-------------+------------+------------+---------------------+---------------+
|       |      |Vojak I   |Nižji vojaški    |2,1      |
|       |      |      |uslužbenec II.    |        |
|       |      |      |razreda       |        |
+-------------+------------+------------+---------------------+---------------+
|       |      |Vojak II  |Nižji vojaški    |2,0      |
|       |      |      |uslužbenec I razreda |        |
+-------------+------------+------------+---------------------+---------------+
(2) Doda se nov deveti odstavek, ki se glasi:
»(9) Količniki za izračun devizne plače, ki so določeni v prejšnjem odstavku, se ne uporabljajo za pripadnike Slovenske vojske, ki opravljajo naloge po mednarodnih pogodbah v mirovnih operacijah.«.
8. člen
PRILOGA I se spremeni, tako da se glasi:
9. člen
(1) V prilogi III.A (Vojaški položaji) se v rubriki ENOTE dodajo stopnje nazivov pri naslednjih položajih, tako da se glasijo:
»– Poveljnik voda VIII ali IX ali X ali XI ali XII ali XIII
– Poveljnik oddelka VII ali VIII ali IX ali XII ali XIII ali XIV ali XV.«.
(2) V rubriki ZAVODI se dodajo stopnje nazivov pri naslednjem položaju, tako da se glasi:
»– Vodja delavnic VII ali VIII ali X ali XII ali XIII«.
(3) V rubriki ZAVODI se za vojaškim položajem »vodja ambulante« doda vojaški položaj »vodja pisarne« s stopnjami nazivov, ki se glasijo:
»– Vodja pisarne X ali XI ali XII«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
10. člen
Akti o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest se s spremembami in dopolnitvami te uredbe glede predpisanih delovnih izkušenj uskladijo ob izpraznitvi delovnega mesta, z ostalimi spremembami in dopolnitvami pa v roku enega meseca od začetka veljavnosti te uredbe.
11. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-4/2005/10
Ljubljana, dne 31. marca 2005.
EVA 2005-3111-0024
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost