Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2005 z dne 5. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2005 z dne 5. 4. 2005

Kazalo

1232. Odlok o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2005, stran 3295.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 110/02) in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04) je Občinski svet občine Ivančna Gorica na ­­­­5. izredni seji dne 4. 4. 2005 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2005
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Ivančna Gorica za leto 2005 določajo struktura in višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. člen
Občinski proračun sestavljajo splošni in posebni del.
Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo prihodki, ki obsegajo:
– davčne prihodke,
– nedavčne prihodke,
– kapitalske prihodke in
– transferne prihodke.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo odhodki, ki obsegajo:
– tekoče odhodke,
– tekoče transfere,
– investicijske odhodke in
– investicijske transfere.
V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih naložb ter odhodki iz naslova povečanja finančnih naložb.
V računu financiranja se izkazujejo odplačila dolgov in zadolževanje, ki je povezano s financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja. V računu financiranja se prav tako izkazujejo načrtovane spremembe denarnih sredstev na računih proračuna v proračunskem letu.
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov.
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
3. člen
Splošni del proračuna se za leto 2005 določa v naslednjih zneskih:
---------------------------------------------------------------------------
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov
Skupina, Zap.                           Proračun
Podsk.  št.       Namen                     2005
Konto
---------------------------------------------------------------------------
1  2   3        4
I.  Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)               1,759.836
   Tekoči prihodki (70+71)                   1,084.481
70  Davčni prihodki                        934.319
   700 Davki na dohodek in dobiček                754.051
   703 Davki na premoženje                     64.746
   704 Domači davki na blago in storitve             115.522
71  Nedavčni prihodki                       150.162
   710 Udeležba na dobičku
     in dohodki od premoženja                  35.767
   711 Takse in pristojbine                     7.000
   712 Denarne kazni                         345
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev            4.550
   714 Drugi nedavčni prihodki                  102.500
72  Kapitalski prihodki                       67.000
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev            60.000
   722 Prihodki od prodaje zemljišč
     in neopredmetenih dolgoročnih sred.             7.000
74  Transferni prihodki                      608.355
   740 Transferni prihodki
     iz drugih javnofinančnih institucij            608.355
II. Skupaj odhodki (40+41+42+43)                 2.380.922
40  Tekoči odhodki                         419.563
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim              84.730
401 Prispevki delodajalcev
     za socialno varstvo                     14.450
   402 Izdatki za blago in storitve                305.283
   403 Plačila domačih obresti                    100
   409 Rezerve                           15.000
41  Tekoči transferi                        721.325
   410 Subvencije                            –
   411 Transferi posameznikom
     in gospodinjstvom                     415.895
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
     in ustanovam                        114.270
   413 Drugi tekoči domači transferi               191.160
42  Investicijski odhodki                    1,064.900
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev            1,064.900
43  Investicijski transferi                    175.134
   430 Investicijski transferi                  175.134
III. Presežek ali primanjkljaj (I. – II.)             -621.086
 
B)  Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja
   kapitalskih deležev (750+751+752)                13.500
75  Prejeta vračila danih posojil
   750 Prejeta vračila danih posojil                8.000
   751 Prodaja kapitalskih deležev                   –
   752 Kupnine iz naslova privatizacije               5.500
V.  Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev            –
   (440+441)
   440 Dana posojila                          –
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
VI. Prejeta minus dana posojila in
   spremembe kapitalskih deležev (IV. – V.)            13.500
 
C)  Račun financiranja
VII. Zadolževanje proračuna (500)                  60.000
50  Zadolževanje
   500 Domače zadolževanje                     60.000
---------------------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov, na konte in podkonte, predpisane z Ekonomsko klasifikacijo javnofinančnih prihodkov in odhodkov.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01) in drugi prihodki, ki jih določi občina.
5. člen
Neposredni in posredni uporabniki (v nadaljnjem besedilu: uporabniki) so dolžni uporabljati sredstva občinskega proračuna le za namene opredeljene v posebnem delu občinskega proračuna, ki je sestavni del tega odloka.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proračunom določena sredstva za posamezne namene.
Posredni uporabniki so dolžni predložiti občini finančni načrt za prihodnje leto sestavljen v skladu z 10. členom Zakona o javnih financah in poročilo o porabi proračunskih sredstev za preteklo leto.
Rok za predložitev finančnega načrta za prihodnje leto je 31. oktober tekočega leta in 28. februar prihodnjega leta za predložitev poročila o porabi proračunskih sredstev za preteklo leto.
6. člen
Pravni posli, ki jih sklene Svet Krajevne skupnosti, katerih vrednost presega 500.000,00 tolarjev, so veljavni le ob pisnem soglasju župana.
7. člen
Proračunskih sredstev ni mogoče prerazporejati, razen pod pogoji in na način, ki jih določa ta odlok, upoštevaje strukturo proračuna.
Prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb in računom financiranja ni dovoljeno.
Na predlog predlagatelja finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru področja proračunske porabe pri posameznem neposrednem proračunskem uporabniku v posebnem delu proračuna.
Župan odloča tudi o odprtju novega šestmestnega podkonta v okviru proračunske postavke, če je to potrebno za izvedbo pravilne knjigovodske evidence. Pravico porabe na novo odprtem podkontu župan odobri na način, določen v tretjem odstavku tega člena.
Prerazporeditev pravice porabe iz tretjega odstavka tega člena in odprtje novega podkonta iz četrtega odstavka tega člena župan odobri s pisnim sklepom, iz katerega je razvidno, na kateri proračunski postavki in podkontu se pravica porabe povečuje in na katerih se zmanjšuje, tako da ostane proračun uravnotežen, oziroma na kateri proračunski postavki se odpira nov podkonto.
Glede odločanja o prerazporeditvah pravic porabe in o odpiranju novih podkontov v finančnih načrtih krajevnih skupnosti, ki so sestavni del občinskega proračuna, lahko župan pooblasti svet krajevne skupnosti ali predsednika krajevne skupnosti, da o tem odloča na enak način, kot je določeno v tretjem, četrtem in petem odstavku tega člena.
Župan dvakrat letno poroča občinskemu svetu o izvedenih prerazporeditvah. Prvič poroča v okviru poročila o izvrševanju proračuna za prvo polletje, drugič pa v okviru zaključnega računa, ko občinskemu svetu poroča o veljavnem proračunu in njegovi realizaciji.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
8. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad in se uporablja za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč.
V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini 0,5% prejemkov proračuna, vendar največ do višine 1,5% prejemkov proračuna. Sredstva se izločajo v rezerve začasno vsak mesec, dokončno pa po zaključnem računu proračuna za preteklo leto.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz 2. odstavka 49. člena Zakona o javnih financah oziroma iz prvega odstavka 111. člena Statuta Občine Ivančna Gorica, odloča Občinski svet občine Ivančna Gorica (v nadaljnem besedilu: Občinski svet).
V posameznih primerih, iz predhodno navedenih členov zakona oziroma statuta, do višine 2,000.000 tolarjev odloča župan. O uporabi sredstev obvešča Občinski svet s pisnimi poročili.
9. člen
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
Sredstva splošne proračunske rezervacije ne smejo presegati 0,5% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se z rebalansom razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.
10. člen
Sredstva za opravljanje nalog na posameznih področjih dejavnosti se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezno področje dejavnosti.
Poraba sredstev za opravljanje naloge na posameznih področjih se dogovori s pogodbo v pisni obliki. Sredstva za posamezno nalogo se izplačajo na podlagi obračuna za izvršeno nalogo oziroma računa.
11. člen
Neposredni uporabnik uporablja sredstva za plačevanje že opravljenih nabav blaga, storitev in gradbenih del.
Pogodba za nabavo blaga, naročilo storitev in oddajo gradenj v breme proračunskih sredstev se lahko sklene samo skladno z Zakonom o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00), Navodilom za oddajo javnih naročil male vrednosti ter drugimi predpisi, ki urejajo to področje.
12. člen
S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan. Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v Banko Slovenije, banke in državne vrednostne papirje ob upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložbe.
13. člen
Za izvrševanje občinskega proračuna je odgovoren župan.
14. člen
Nadzorni odbor občine opravlja nadzor nad:
– razpolaganjem s premoženjem občine,
– namensko in smotrno porabo sredstev občinskega proračuna,
– finančnim poslovanjem uporabnikov proračunskih sredstev.
O ugotovljenih pomanjkljivostih pri vodenju finančnega in materialnega knjigovodstva obvešča župana in Občinski svet, če tako določa zakon pa tudi pristojno ministrstvo in računsko sodišče.
Če nadzorni odbor pri ugotavljanju proračunskega nadzora pri uporabnikih ugotovi, da sredstva niso bila uporabljena za namene, za katere so bila dodeljena, ima pravico zahtevati, da se sredstva vrnejo v občinski proračun in o tem obvesti župana in Občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
15. člen
V skladu s tretjim odstavkom 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 30.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
16. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko občina likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5% zadnjega sprejetega proračuna.
17. člen
Občina lahko daje poroštva za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov katerih ustanoviteljica je, vendar največ do 5 % realiziranih prihodkov v letu, v katerem se daje poroštvo. O dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov odloča župan.
Izdana poroštva se štejejo v obseg možnega zadolževanja občine.
18. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se lahko zadolžijo le s soglasjem občine. O dajanju soglasij k zadolževanju javnih podjetij in javnih zavodov odloča župan.
Izdana soglasja se štejejo v obseg možnega zadolževanja občine.
Krajevne skupnosti se ne smejo zadolževati.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
V primeru, da do konca leta 2005 ne bi bil sprejet proračun za leto 2006, se v obdobju začasnega financiranja Občine Ivančna Gorica v letu 2006 uporablja ta odlok in sklep župana o začasnem financiranju.
20. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40302-0001/2005
Ivančna Gorica, dne 4. aprila 2005.
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret, prof. l.r.

AAA Zlata odličnost