Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2005 z dne 5. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2005 z dne 5. 4. 2005

Kazalo

1231. Pravilnik o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov iz področja socialnega varstva v Mestni občini Slovenj Gradec, stran 3291.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US RS, 39/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 10/98, 60/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS, 70/00 in 51/02) in 7. ter 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99 in 24/03) je Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec na 27. seji dne 1. 3. 2005 sprejel
P R A V I L N I K
o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov iz področja socialnega varstva v Mestni občini Slovenj Gradec
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določijo:
a) merila in kriteriji za izbor izvajalcev,
b) postopek za izbor programov, ki se sofinancirajo s sredstvi iz proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za posamezno leto,
c) merila za vrednotenje in za razdelitev sredstev posameznih programov.
2. člen
V tem pravilniku so izrazi, zapisani v moško spolni slovnični obliki, uporabljani kot nevtralni za moške in ženske.
3. člen
Programi iz področja socialnega varstva so naslednji:
a) programi humanitarnih in invalidskih organizacij,
b) programi za starejše,
c) programi za mladino,
d) programi preprečevanja zasvojenosti.
4. člen
Mestna občina Slovenj Gradec vsako leto posebej, glede na smernice iz trenutno veljavnega nacionalnega programa socialnega varstva, za posamezno področje iz točke 3, v svojem proračunu določi višino sredstev za sofinanciranje programov iz posameznih programskih sklopov.
5. člen
Sredstva, ki se razdelijo na podlagi tega pravilnika, niso namenjena za sofinanciranje:
a) programov, ki jih posamezni izvajalci izvajajo kot redne programe na podlagi zakonske ali pogodbene dejavnosti,
b) investicij.
II. KRITERIJI ZA IZBOR IZVAJALCEV PROGRAMOV
6. člen
Izvajalci programov, ki jih Mestna občina Slovenj Gradec financira na podlagi tega pravilnika, so lahko:
a) invalidska in humanitarna društva, registrirana v skladu z zakonom o društvih,
b) javni zavodi, ustanove in druge fizične ali pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti na področju socialnega varstva.
7. člen
Izvajalci programov morajo poleg pogojev iz 6. točke izpolnjevati še naslednje posebne pogoje:
a) imajo sedež v občini ali izvajajo dejavnost na območju občine ne glede na sedež, če je program zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Mestne občine Slovenj Gradec,
b) so registrirani in delujejo najmanj eno leto na področju socialno varstvenih dejavnosti,
c) imajo urejeno evidenco članstva,
d) imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih programov,
e) se povezujejo in sodelujejo z drugimi sorodnimi organizacijami na izbranem področju,
f) v svojih aktih imajo jasno opredeljeno delovanje na področju, na katerega se prijavljajo v okviru socialno varstvenega razpisa.
III. POSTOPEK ZA IZBOR PROGRAMOV
8. člen
Programi se izberejo na podlagi javnega razpisa, ki se izvede v skladu z določili zakona o javnih naročilih in določili pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
Javni razpis za sofinanciranje programov iz področja socialnega varstva se objavi v Uradnem listu RS, lahko pa tudi v drugih sredstvih javnega obveščanja, najkasneje v 120 dneh od sprejema proračuna.
Direktor občinske uprave imenuje tričlansko komisijo za odpiranje in pregled ponudb.
Vsa strokovno-organizacijska ter administrativno-tehnična opravila v zvezi z izvedbo postopka javnega razpisa opravi za to pristojen občinski organ.
9. člen
Na podlagi objavljenega razpisa pristojni organ občinske uprave pripravi izbor programov in predlog za razdelitev razpoložljivih sredstev.
Mnenje k predlogu poda Odbor za negospodarstvo in javne službe pri Občinskem svetu Mestne občine Slovenj Gradec (v nadaljevanju: odbor).
Odbor lahko predlaga spremembe sofinanciranja programov določenim izvajalcem, kolikor le-ti (ne) izpolnjujejo kriterije, ki so določeni s tem pravilnikom.
10. člen
Na predlog pristojnega občinskega organa sprejme župan sklep o sofinanciranju programov iz področja socialnega varstva. Župan lahko predlog s sklepom zavrne in ga da v ponovno obravnavo.
Sklep župana je podlaga za sklenitev pogodbe o sofinanciranju programa z izbranimi izvajalci. Sofinanciranje izbranih izvajalcev se uredi s skupno pogodbo, morebitne spremembe obveznosti pa z aneksom k pogodbi.
11. člen
Sklenjena pogodba mora obvezno vsebovati naslednje podatke:
a) naziv in naslov izvajalca,
b) davčno številko izvajalca,
c) številko transakcijskega računa izvajalca, na katerega se sredstva nakazujejo,
d) namen, za katerega se izvajalcu namenjajo sredstva iz proračuna,
e) višina dodeljenih sredstev in način izplačevanja,
f) nadzor nad izvajanjem programa in porabo sredstev,
g) dolžnost izvajalca, da v roku 30 dni od zaključka izvedbe programa odda poročilo o izvedbi programa,
h) določilo, da je izvajalec dolžan vrniti vse oziroma sorazmerni del sredstev, ki jih je prejel iz občinskega proračuna, če programa ni izvedel oziroma ga je izvedel v manjšem časovnem obsegu od prijavljenega.
Za sklepanje pogodb je pristojen direktor občinske uprave.
IV. MERILA ZA IZBOR PROGRAMOV
12. člen
Vsak programski sklop iz točke 3 se oceni glede na kriterije, ki so določeni v tem poglavju.
13. člen
Merila za izbor in ocenitev programov humanitarnih in invalidskih organizacij so naslednja:
a) ciljna skupina in razlogi zanjo so jasno opredeljeni
– več kot polovica članov je 100% invalidov              10
– več kot polovico članov predstavljajo invalidi pod 100%
invalidnostjo                              5
– več kot polovica članov je z diagnozo posamezne bolezni
oziroma predstavlja katero izmed drugih izključenih skupin
prebivalstva                              5
 
b) program ima postavljene jasne cilje in izhaja iz potreb svojih članov
oziroma drugih uporabnikov
– cilji so jasno razvidni                       10
– cilji so razvidni le deloma                      5
– cilji niso razvidni                          0
 
c) opredeljeno je število aktivnih udeležencev znotraj programa
– v program je vključenih nad 50 udeležencev              20
– v program je vključenih od 11 do 50 udeležencev           10
– v program je vključenih do 10 udeležencev               5
 
d) aktivnosti znotraj programa so ustrezno časovno razporejene in
zagotavljajo doseganje ciljev
– program se izvaja enkrat tedensko                  20
– program se izvaja enkrat mesečno                   10
– program je izveden v enkratni obliki                 5
 
e) realna finančna konstrukcija in ocena stroškov izvedbe programa v
primerjavi z učinkovitostjo oziroma udeležbo
– finančna konstrukcija je realna v celoti               10
– finančna konstrukcija je realna le deloma               5
– finančna konstrukcija ni realna                    0
 
f) program omogoča udeležencem samostojnejše in neodvisnejše življenje v
okolju
– program to omogoča v celoti                     10
– program to omogoča le deloma                     5
– program tega ne omogoča                        0
 
g) odgovorni nosilec projekta ima ustrezno izobrazbo in izkušnje
– odgovorni nosilec projekta izpolnjuje oba pogoja           10
– odgovorni nosilec projekta izpolnjuje samo enega od obeh pogojev   5
– odgovorni nosilec ne izpolnjuje nobenega pogoja            0
 
h) reference ponudnika
– program se uspešno izvaja že več kot 5 let              10
– program se uspešno izvaja manj kot 5 let, vendar več kot eno leto   5
– program se izvaja manj kot eno leto                  0
 
i) program vsebuje organizacijo predavanj, delavnic in drugih
izobraževanj za člane oziroma za širšo okolico
– samo za člane                             5
– tudi za širšo okolico                        10
 
j) program dopolnjuje dejavnosti javnih zavodov oziroma vsebuje elemente
javnih služb iz področja invalidske oziroma humanitarne socialno varstvene
dejavnosti
– program dopolnjuje te dejavnosti v celoti              10
– program dopolnjuje te dejavnosti le deloma              5
– program teh dejavnosti ne dopolnjuje                 0
 
k) sodelovanje zunanjih prostovoljcev pri izvajanju programa (možnost
vključevanja prostovoljcev in njihovega usposabljanja)
– v programu sodeluje več kot 5 zunanjih prostovoljcev         10
– v programu sodeluje do 5 zunanjih prostovoljcev            5
– zunanji prostovoljci v programu ne sodelujejo             0
 
l) izvajalec organizira dobrodelne prireditve ali sodeluje pri podobnih
prireditvah na področju svojega delovanja
– da         10
– ne          0
 
m) program prispeva k ozaveščanju in seznanjanju širše okolice o
težavah, s katerimi se srečuje posamezna izključena skupina prebivalstva,
kamor sodi tudi izdajanje glasila oziroma drugega propagandnega materiala
– program v celoti izpolnjuje ta pogoj                 10
– program izpolnjuje ta pogoj le deloma                 5
– program ne izpolnjuje tega pogoja                   0
 
n) program je konkurenčen drugim in daje dober vtis
– program v celoti izpolnjuje ta pogoj                 10
– program le deloma izpolnjuje ta pogoj                 5
– program ne izpolnjuje tega pogoja                   0
 
o) program je v posebnem interesu Mestne občine Slovenj Gradec
– da         60
– ne          0
14. člen
Merila za izbor in ocenitev programov za starejše so naslednja:
a) ciljna skupina in razlogi zanjo so jasno opredeljeni
– vsaj 90% članov spada v skupino ljudi, starih nad 65 let       10
– v skupino ljudi, starih nad 65 let, spada vsaj polovica članov    5
 
b) program ima postavljene jasne cilje in izhaja iz potreb svojih članov
oziroma drugih uporabnikov
– cilji so jasno razvidni                       10
– cilji so razvidni le deloma                      5
– cilji niso razvidni                          0
 
c) opredeljeno je število aktivnih udeležencev znotraj programa
– v program je vključenih nad 100 udeležencev             20
– v program je vključenih od 31 do 100 udeležencev           10
– v program je vključenih do 30 udeležencev               5
 
d) aktivnosti znotraj programa so ustrezno časovno razporejene in
zagotavljajo doseganje ciljev
– program se izvaja enkrat tedensko                  20
– program se izvaja enkrat mesečno                   10
– program je izveden v enkratni obliki                 5
 
e) realna finančna konstrukcija in ocena stroškov izvedbe programa v
primerjavi z učinkovitostjo oziroma udeležbo
– finančna konstrukcija je realna v celoti               10
– finančna konstrukcija je realna le deloma               5
– finančna konstrukcija ni realna                    0
 
f) program omogoča udeležencem samostojnejše in neodvisnejše življenje v
okolju
– program to omogoča v celoti                     10
– program to omogoča le deloma                     5
– program tega ne omogoča                        0
 
g) odgovorni nosilec projekta ima ustrezno izobrazbo in izkušnje
– odgovorni nosilec projekta izpolnjuje oba pogoja           10
– odgovorni nosilec projekta izpolnjuje samo enega od obeh pogojev   5
– odgovorni nosilec ne izpolnjuje nobenega pogoja            0
 
h) reference ponudnika
– program se uspešno izvaja že več kot 5 let              10
– program se uspešno izvaja manj kot 5 let, vendar več kot 1 leto    5
– program se izvaja manj kot eno leto                  0
 
i) program vsebuje organizacijo predavanj, delavnic in drugih izobraževanj
za člane oziroma za širšo okolico
– samo za člane                             5
– tudi za širšo okolico                        10
 
j) program dopolnjuje dejavnosti javnih zavodov oziroma vsebuje elemente
javnih služb iz področja socialno varstvene dejavnosti na področju starejših
– program dopolnjuje te dejavnosti v celoti              10
– program dopolnjuje te dejavnosti le deloma              5
– program teh dejavnosti ne dopolnjuje                 0
 
k) sodelovanje zunanjih prostovoljcev pri izvajanju programa (možnost
vključevanja prostovoljcev in njihovega usposabljanja)
– v programu sodeluje več kot 5 zunanjih
prostovoljcev                             10
– v programu sodeluje do 5 zunanjih prostovoljcev            5
– zunanji prostovoljci v programu ne sodelujejo             0
 
l) izvajalec organizira dobrodelne prireditve ali sodeluje pri podobnih
prireditvah na področju svojega delovanja
– da                                  10
– ne                                  0
 
m) program prispeva k ozaveščanju in seznanjanju širše okolice o težavah, s
katerimi se srečujejo starejši, kamor sodi tudi izdajanje glasila oziroma
drugega propagandnega materiala
– program v celoti izpolnjuje ta pogoj                 10
– program izpolnjuje ta pogoj le deloma                 5
– program ne izpolnjuje tega pogoja                   0
 
n) program je konkurenčen drugim in daje dober vtis
– program v celoti izpolnjuje ta pogoj                 10
– program le deloma izpolnjuje ta pogoj                 5
– program ne izpolnjuje tega pogoja                   0
 
p) program je v posebnem interesu Mestne občine Slovenj Gradec
 
– da                                  60
– ne                                  0
15. člen
Merila za izbor in ocenitev programov za mlade so naslednja:
a) ciljna skupina in razlogi zanjo so jasno opredeljeni
 
– ciljno skupino vsaj v 90% predstavljajo mladi, ki so stari od 14 do 27 let
– ciljno skupino vsaj v 50% predstavljajo mladi v starosti do 27 let  5
– ciljno skupino predstavljajo mladi, ki so stari manj kot 14 let   10
 
b) program ima postavljene jasne cilje in izhaja iz potreb svojih članov
oziroma drugih uporabnikov
– cilji so jasno razvidni                       10
– cilji so razvidni le deloma                      5
– cilji niso razvidni                          0
 
c) opredeljeno je število aktivnih udeležencev znotraj programa
– v program je vključenih nad 30 mladih                20
– v program je vključenih od 11 do 30 mladih              10
– v program je vključenih do 10 mladih                 5
 
d) aktivnosti znotraj programa so ustrezno časovno razporejene in
zagotavljajo doseganje ciljev
– program se izvaja enkrat tedensko                  20
– program se izvaja enkrat mesečno                   10
– program je izveden v enkratni obliki                 5
 
e) realna finančna konstrukcija in ocena stroškov izvedbe programa v
primerjavi z učinkovitostjo oziroma udeležbo
– finančna konstrukcija je realna v celoti               10
– finančna konstrukcija je realna le deloma               5
– finančna konstrukcija ni realna                    0
 
f) program omogoča udeležencem samostojnejše in kreativnejše življenje v
okolju
– program to omogoča v celoti                     10
– program to omogoča le deloma                     5
– program tega ne omogoča                        0
 
g) odgovorni nosilec projekta ima ustrezno izobrazbo in izkušnje
– odgovorni nosilec projekta izpolnjuje oba pogoja           10
– odgovorni nosilec projekta izpolnjuje samo enega od obeh pogojev   5
– odgovorni nosilec ne izpolnjuje nobenega pogoja            0
h) reference ponudnika
– program se uspešno izvaja že več kot 5 let              10
– program se uspešno izvaja manj kot 5 let, vendar več kot 1 leto    5
– program se izvaja manj kot eno leto                  0
 
i) program vsebuje organizacijo predavanj, delavnic in drugih izobraževanj
za člane oziroma za širšo okolico
– samo za člane                             5
– tudi za širšo okolico                        10
 
j) program dopolnjuje dejavnosti javnih zavodov oziroma vsebuje elemente
javnih služb iz področja mladinske dejavnosti
– program dopolnjuje te dejavnosti v celoti              10
– program dopolnjuje te dejavnosti le deloma              5
– program teh dejavnosti ne dopolnjuje                 0
 
k) sodelovanje zunanjih prostovoljcev pri izvajanju programa (možnost
vključevanja prostovoljcev in njihovega usposabljanja)
– v programu sodeluje več kot 5 zunanjih
prostovoljcev                             10
– v programu sodeluje do 5 zunanjih prostovoljcev            5
– zunanji prostovoljci v programu ne sodelujejo             0
 
l) izvajalec organizira dobrodelne prireditve ali sodeluje pri podobnih
prireditvah na področju svojega delovanja
– da                                  10
– ne                                  0
 
m) program prispeva k ozaveščanju in seznanjanju širše okolice o življenju
in težavah mladih na področju naše občine, kamor sodi tudi izdajanje
glasila oziroma drugega propagandnega materiala
– program v celoti izpolnjuje ta pogoj                 10
– program izpolnjuje ta pogoj le deloma                 5
– program ne izpolnjuje tega pogoja                   0
 
n) program je konkurenčen drugim in daje dober vtis
– program v celoti izpolnjuje ta pogoj                 10
– program le deloma izpolnjuje ta pogoj                 5
– program ne izpolnjuje tega pogoja                   0
 
o) program je v posebnem interesu Mestne občine Slovenj Gradec
– da                                  60
– ne                                  0
16. člen
Merila za izbor in ocenitev programov za preprečevanje zasvojenosti so naslednja:
a) ciljna skupina in razlogi zanjo so jasno opredeljeni
– ciljno skupino predstavljajo otroci in mladostniki, ki so
vključeni v redne oblike izobraževanja                 10
– ciljno skupino predstavljajo brezposelni mladi, ki niso
vključeni v redne oblike izobraževanja                 10
– ciljno skupino predstavljajo starši otrok in mladostnikov
iz prve in druge alineje                         5
 
b) program ima postavljene jasne cilje in izhaja iz potreb svojih članov
oziroma drugih uporabnikov
– cilji so jasno razvidni                        10
– cilji so razvidni le deloma                      5
– cilji niso razvidni                          0
 
c) opredeljeno je število aktivnih udeležencev znotraj programa
– v program je vključenih nad 30 udeležencev              20
– v program je vključenih od 11 do 30 udeležencev            10
– v program je vključenih do 10 udeležencev               5
 
d) aktivnosti znotraj programa so ustrezno časovno razporejene in
zagotavljajo doseganje ciljev
– program se izvaja enkrat tedensko                   20
– program se izvaja enkrat mesečno                   10
– program je izveden v enkratni obliki                  5
 
e) realna finančna konstrukcija in ocena stroškov izvedbe programa v
primerjavi z učinkovitostjo oziroma udeležbo
– finančna konstrukcija je realna v celoti               10
– finančna konstrukcija je realna le deloma               5
– finančna konstrukcija ni realna                    0
 
f) program omogoča udeležencem samostojnejše in kreativnejše življenje v
okolju
– program to omogoča v celoti                      10
– program to omogoča le deloma                      5
– program tega ne omogoča                        0
 
g) odgovorni nosilec projekta ima ustrezno izobrazbo in izkušnje
– odgovorni nosilec projekta izpolnjuje oba pogoja           10
– odgovorni nosilec projekta izpolnjuje samo enega od obeh pogojev    5
– odgovorni nosilec ne izpolnjuje nobenega pogoja            0
 
h) reference ponudnika
– program se uspešno izvaja že več kot 5 let              10
– program se uspešno izvaja manj kot 5 let, vendar več kot eno leto   5
– program se izvaja manj kot eno leto                  0
 
i) program vsebuje organizacijo predavanj, delavnic in drugih izobraževanj
za člane oziroma za širšo okolico
– samo za člane                             5
– tudi za širšo okolico                         10
 
j) program dopolnjuje dejavnosti javnih zavodov oziroma vsebuje elemente
javnih služb iz področja preventivnih dejavnosti na področju zasvojenosti
– program dopolnjuje te dejavnosti v celoti               10
– program dopolnjuje te dejavnosti le deloma               5
– program teh dejavnosti ne dopolnjuje                  0
 
k) sodelovanje zunanjih prostovoljcev pri izvajanju programa (možnost
vključevanja prostovoljcev in njihovega usposabljanja)
– v programu sodeluje več kot 5 zunanjih
prostovoljcev                              10
– v programu sodeluje do 5 zunanjih prostovoljcev            5
– zunanji prostovoljci v programu ne sodelujejo             0
 
l) izvajalec organizira dobrodelne prireditve ali sodeluje pri podobnih
prireditvah na področju svojega delovanja
– da                                  10
– ne                                   0
 
m) program prispeva k seznanjanju širše okolice o problematiki zasvojenosti
na področju naše občine, kamor sodi tudi izdajanje glasila oziroma drugega
propagandnega materiala
– program v celoti izpolnjuje ta pogoj                 10
– program izpolnjuje ta pogoj le deloma                 5
– program ne izpolnjuje tega pogoja                   0
n) program je konkurenčen drugim in daje dober vtis
– program v celoti izpolnjuje ta pogoj                 10
– program le deloma izpolnjuje ta pogoj                 5
– program ne izpolnjuje tega pogoja                   0
 
o) program je v posebnem interesu Mestne občine Slovenj Gradec
– da                                  60
– ne                                   0
17. člen
Prijavitelji lahko v posameznem vsebinskem sklopu tega socialno varstvenega razpisa prijavijo največ štiri različne programe naenkrat, ki pa jih lahko komisija za izvedbo socialno varstvenega razpisa združi, če meni, da je to smotrno.
18. člen
Posamezni programi lahko s strani Mestne občine Slovenj Gradec prejmejo sredstva v višini največ 80% vseh predvidenih odhodkov programa. Sredstva se razdelijo glede na:
– doseženo število točk,
– višino razpoložljivih sredstev,
– vrednost predloženega programa.
19. člen
Programi, ki jih izvajalec prijavi na socialno varstveni razpis, ne smejo biti v tekočem letu hkratno sofinancirani še iz katerega koli drugega finančnega vira, podeljenega s strani Mestne občine Slovenj Gradec.
V. KONČNE DOLOČBE
20. člen
Mestna občina Slovenj Gradec si pridržuje pravico, da v primerih, ko za posamezna področja socialnega varstva ni ustreznih izvajalcev ali le-ti ne izvajajo programov, ki bi ustrezali interesom občine, izvede program v lastni organizaciji.
21. člen
O sofinanciranju programov, ki so bili prijavljeni po preteku roka, ki je bil naveden v javnem razpisu, se odloča samo, če so za razpisano obdobje na voljo še nerazporejena proračunska sredstva in pod pogojem, da izvajalec izpolnjuje pogoje, določene s tem pravilnikom, v nasprotnem primeru pristojen občinski organ vlogo zavrne.
22. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. S tem dnem preneha veljati Pravilnik o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov iz področja socialnega varstva v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 40/02).
Roki za izvedbo postopkov, določenih s tem pravilnikom, začnejo v letu 2005 teči z dnem sprejetja tega pravilnika.
Št. 152-01-8/2005 – 223
Slovenj Gradec, dne 15. marca 2005.
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l. r.

AAA Zlata odličnost