Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2005 z dne 5. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2005 z dne 5. 4. 2005

Kazalo

1200. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Milana Šuštaršiča, stran 3259.

Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – prečiščeno besedilo), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94 – odl. US, 8/96 in 36/00 – ZPDZC) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 17. redni seji dne 21. 2. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Milana Šuštaršiča
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Milana Šuštaršiča (Uradni list RS, št. 52/97 in 83/01) se 4. člen spremeni tako, da se glasi:
»Šola opravlja naslednje dejavnosti:
– M/80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje,
– H/55.510 Dejavnost menz,
– H/55.520 Priprava in dostava hrane (catering).«
2. člen
V 7. členu se četrti, peti in šesti odstavek spremenijo tako, da se glasijo:
»Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Mestni svet mestne občine Ljubljana skladno s svojimi akti.
Delavci šole volijo svoje predstavnike v svet šole in jih odpokličejo po postopku, določenim s tem odlokom.
Predstavnike staršev v svet šole volijo in razrešujejo starši na svetu staršev po postopku, določenim s tem odlokom.«
Dodajo se novi sedmi, osmi, deveti, deseti, enajsti in dvanajsti odstavek, ki se glasijo:
»Člani sveta šole so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta, in to največ dva zaporedna mandata.
Članu sveta šole preneha mandat v svetu šole pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet šole,
– je odpoklican ali razrešen,
– odstopi,
– umre.
Predstavniku staršev preneha mandat, ko preneha status učenca njegovemu otroku.
Odstop člana sveta šole je veljaven, ko svet sprejme pisno izjavo člana sveta o odstopu.
Ko svet šole ugotovi, da je članu sveta prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat predstavniku delavcev, svet najkasneje v 30 dneh od dneva ugotovitve o prenehanju mandata razpiše nadomestne volitve.
Če članu sveta šole predčasno preneha mandat, se za preostanek mandatne dobe imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen član, kateremu je prenehal mandat.«
3. člen
Naslov pred 8. členom se črta.
4. člen
V 8. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»Predstavnike delavcev šole volijo delavci šole na neposrednih in tajnih volitvah.«
Dosedanji prvi, drugi in tretji odstavek postanejo drugi, tretji in četrti odstavek.
5. člen
V 12. členu se v prvem odstavku za besedo »mandat« doda beseda »članom«.
6. člen
Naslov pred 13. členom se črta.
7. člen
Za 13. členom se dodajo novi 13.a do 13.e členi, ki se glasijo:
»13.a člen
Predstavnike staršev v svet šole izvoli svet staršev z liste kandidatov, ki jo oblikuje svet staršev.
Kandidata za člana sveta šole lahko predlaga vsak član sveta staršev. Predlogu kandidatov za člane sveta šole morajo biti priložene pisne izjave kandidatov, da se s kandidaturo strinjajo.
13.b člen
Voli se z glasovnicami.
Na glasovnici se navedejo imena kandidatov za člana sveta šole po abecednem redu priimkov, število kandidatov, ki se jih voli, ter navodilo o načinu glasovanja.
Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni kandidatov za člana sveta šole, za katere se želi glasovati.
13.c člen
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica vseh članov sveta staršev.
Za člana sveta šole so izvoljeni kandidati, ki so dobili največje število glasov.
Če sta dva ali več kandidatov dobila enako število glasov, je izvoljen tisti kandidat, ki ima otroka v nižjem razredu. Če niti na ta način ni mogoče ugotoviti, kdo je izvoljen za člana sveta šole, se glasovanje ponavlja, dokler eden izmed kandidatov ne prejme največjega števila glasov.
13.č člen
Postopek za razrešitev predstavnika staršev v svetu šole se začne na predlog člana sveta staršev ali na predlog staršev posameznega oddelka šole, ki ga starši sprejmejo na roditeljskem sestanku oddelka z večino glasov staršev, navzočih na roditeljskem sestanku. Starši lahko veljavno sklepajo, če je na roditeljskem sestanku prisotna večina staršev oddelka.
Predlog za razrešitev mora vsebovati obrazložitev, v kateri so navedeni razlogi za razrešitev. Predlog mora biti podan v pisni obliki.
13.d člen
Predlog za razrešitev se pošlje svetu staršev. Če predlog ne vsebuje razlogov za razrešitev, ga predsednik sveta staršev vrne predlagatelju v dopolnitev.
Predlog za razrešitev se uvrsti na sejo sveta staršev, ki mora biti sklicana v roku 30 dni od dneva prejema popolnega predloga za razrešitev, če je popoln predlog za razrešitev prejet v času poletnih počitnic, pa najpozneje v roku 30 dni od začetka šolskega leta.
Predlog za razrešitev mora biti vročen članu sveta šole, za katerega se predlaga razrešitev, najmanj 8 dni pred sejo sveta staršev, na kateri bo obravnavan.
Član sveta šole, za katerega se predlaga razrešitev, ima pravico, da se opredeli, ali se z razrešitvijo strinja ali ne.
13.e člen
Po končani obravnavi predloga za razrešitev sprejme svet staršev odločitev o predlogu z večino glasov vseh članov sveta staršev.«
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 611-6/04-8
Ljubljana, dne 21. februarja 2005.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti