Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2005 z dne 5. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2005 z dne 5. 4. 2005

Kazalo

1181. Tarifa o vrednosti točke za plačilo na podlagi obvestila, za plačilo za uporabo radijskih frekvenc in za plačilo za uporabo številk za leto 2005, stran 3239.

Na podlagi petega odstavka 6. člena, tretjega odstavka 56. člena in tretjega odstavka 70. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 43/04 in 86/04 – ZVOP-1) in 4. člena Pravilnika o načinu izračuna plačil na podlagi obvestila, za uporabo radijskih frekvenc in za uporabo številk (Uradni list RS, št. 118/04) izdaja direktor Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije
T A R I F O
o vrednosti točke za plačilo na podlagi obvestila, za plačilo za uporabo radijskih frekvenc
in za plačilo za uporabo številk za leto 2005
1. člen
(vsebina)
Ta tarifa določa vrednost točke za izračun plačil na podlagi obvestila, za izračun plačila za uporabo radijskih frekvenc in za izračun plačila za uporabo številk Agenciji za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. člen
(plačilo na podlagi obvestila)
Vrednost točke za izračun plačila na podlagi obvestila znaša 322 tolarjev.
3. člen
(plačilo za uporabo radijskih frekvenc)
Vrednost točke za izračun plačila za uporabo radijskih frekvenc znaša 330 tolarjev.
4. člen
(plačilo za uporabo številk)
Vrednost točke za izračun plačila za uporabo številk je 300 tolarjev.
5. člen
(priloga k tarifi)
Priloga k tej tarifi je posebna obrazložitev tarife, ki vsebuje razloge za sprejem oziroma spremembo tarife ter cilje, ki jih agencija zasleduje.
6. člen
(prehodna določba)
Za postopke obračunavanja pristojbin, ki so se začeli v obdobju pred uveljavitvijo te tarife, se uporabljajo predpisi, ki so veljali pred uveljavitvijo te tarife.
7. člen
(začetek veljavnosti)
Ta tarifa začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 400-10/2004/25
Ljubljana, dne 22. marca 2005.
EVA 2004-2812-0019
Tomaž Simonič l. r.
v.d. direktorja Agencije za pošto
in elektronske komunikacije RS
K tej tarifi je dala soglasje Vlada Republike Slovenije, pod št. 47601-5/2005/10, z dne 17. 3. 2005
  Priloga

  Razlogi za sprejem tarife so:
  1. financiranje agencije preko sistema letnih plačil zavezancev
agenciji tako, da zbrana letna plačila pokrijejo stroške, ki jih ima
agencija z izvrševanjem določb Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni
list RS, št. 43/04 in 86/04 – ZVOP-1; v nadaljnjem besedilu: zakon) in
sorazmerni delež stroškov delovanja skupnih služb agencije, pri čemer je:
  – vrednost točke za izračun plačila na podlagi obvestila določena
tako, da zbrana plačila na podlagi obvestila krijejo načrtovane stroške,
ki jih ima agencija z izvrševanjem določb zakona, razen določb V. in VI.
poglavja zakona,
  – vrednost točke za izračun plačila za uporabo radijskih frekvenc
določena tako, da zbrana plačila za uporabo radijskih frekvenc krijejo
načrtovane stroške, ki jih ima agencija z upravljanjem in nadzorom
radiofrekvenčnega spektra (V. poglavje zakona),
  – vrednost točke za izračun plačila za uporabo številk je določena
tako, da zbrana plačila za uporabo številk krijejo načrtovane stroške, ki
jih ima agencija z upravljanjem in nadzorom prostora številk (VI. poglavje
zakona).
  2. nadaljnje omogočanje neodvisnosti agencije pri izvajanju nalog v
okviru njenih pristojnosti
  3. predvideti porabo sredstev agencije v skladu z vnaprej
opredeljenimi cilji
  Na podlagi sprejete tarife želi agencija doseči naslednje cilje:
  – pospešiti konkurenčnost elektronskega trga, zagotoviti
enakopravnejše delovanje operaterjev z uvedbo regulacije upoštevnih trgov,
skrbeti za koristi končnih uporabnikov z vidika kakovosti storitev ter
pravic in zaupnosti pri uporabi komunikacijskih storitev,
  – posodobiti regulativne podlage za upravljanje radijskih frekvenc,
  – urejati radiofrekvenčni spekter na področju Republike Slovenije,
mednarodno koordiniranje in vpisovanje dodeljenih frekvenc v mednarodne
registre,
  – upravljati številski prostor in druge kode imen ali naslovov, ki se
uporabljajo v Republiki Sloveniji za potrebe javnih komunikacijskih
omrežij, oziroma javnih komunikacijskih storitev,
  – nadzirati uporabo radiofrekvenčnega spektra Republike Slovenije in
se odzvati na prijave radijskih motenj.
  Agencija v finančnem načrtu za leto 2005 načrtuje potrebna sredstva za
pokrivanje stroškov, ki bodo nastali pri izvajanju vseh z zakonom in z
Zakonom o poštnih storitvah predpisanih dejavnosti, v skupni višini
1.281,000.000 tolarjev, in sicer za:
  – plače in druge izdatke zaposlenim – 592,70 milijona tolarjev oziroma
46,3 odstotka vseh stroškov
  – prispevke delodajalca za socialno varnost – 90,34 milijona tolarjev
oziroma 7,1 odstotka vseh stroškov (kar vključuje tudi premije za dodatno
pokojninsko zavarovanje)
  – izdatke za blago in storitve – 207,56 milijona tolarjev oziroma 16,2
odstotka vseh stroškov
  – rezerve – 20 milijonov tolarjev oziroma 1,6 odstotka vseh stroškov
  – nakup opreme – 370,40 milijona tolarjev oziroma 28,9 odstotka vseh
stroškov.
  Upoštevani načrtovani stroški, ki bodo nastali z izvrševanjem nalog
agencije izključno na podlagi zakona in sorazmerni delež stroškov skupnega
stroškovnega mesta agencije, z upoštevanjem kriterija delitve stroškov
glede na število zaposlenih po posameznem sektorju, glede na vrsto plačil,
zanašajo:


                     Stroški v tolarjih
  --------------------------------------------------------
  Na podlagi obvestil             287,520.620
  Za uporabo TK in RDF frekvenc        713,472.800
  Za uporabo številk              150,180.680
  Skupaj                   1.151,174.100

AAA Zlata odličnost