Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2005 z dne 5. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2005 z dne 5. 4. 2005

Kazalo

1180. Tarifa o plačilih za izvajanje poštnih storitev za leto 2005, stran 3238.

Na podlagi drugega odstavka 40. člena Zakona o poštnih storitvah (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo) in tretjega odstavka 4. člena Pravilnika o načinu izračunavanja in plačevanja pristojbin za izvajanje poštnih storitev (Uradni list RS, št. 134/03) izdaja direktor Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije
T A R I F O
o plačilih za izvajanje poštnih storitev
za leto 2005
1. člen
(vsebina)
Ta tarifa določa višino letnega plačila izvajalcev poštnih storitev Agenciji za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. člen
(način izračuna plačil)
(1) Višina letnega plačila za posamezno skupino poštnih storitev se izraža v točkah.
(2) Višina letnega plačila za posamezno skupino poštnih storitev je zmnožek števila točk, kot so določene s to tarifo, in vrednosti točke ob izdaji akta, s katerim se zavezancu določi obveznost plačila.
(3) Zavezanec za plačilo je tista fizična ali pravna oseba, ki na podlagi obvestila iz prvega odstavka 10. člena Zakona o poštnih storitvah (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: zakon) ali dovoljenja iz drugega odstavka 10. člena zakona izvaja poštne storitve.
3. člen
(vrednost točke)
(1) Vrednost točke znaša 2.550 tolarjev.
(2) Vrednost točke agencija določi tako, da zbrana letna plačila izvajalcev poštnih storitev pokrijejo stroške delovanja tistega dela agencije, ki je pristojen za pošto (v nadaljevanju: področje pošte) in sorazmerni delež stroškov delovanja skupnih služb agencije.
(3) Stroške delovanja določi agencija glede na načrtovane cilje in naloge določene v letnem programu dela agencije.
4. člen
(odmera in izračun plačil)
(1) Letno plačilo za posameznega zavezanca odmeri agencija s sklepom.
(2) S sklepom odmeri agencija višino letnega plačila izvajalca poštnih storitev za vse skupine poštnih storitev, ki jih izvaja, na način, določen v drugem odstavku 2. člena te tarife.
(3) Plačila se plačujejo letno, in sicer vnaprej za tekoče leto.
(4) Plačilo na podlagi obvestila je zavezanec dolžan plačati v 30 dneh od vročitve sklepa iz prvega odstavka tega člena, plačilo za dovoljenje pa v štirih enakih zneskih v rokih, ki jih določi agencija s sklepom iz prvega odstavka tega člena.
5. člen
(priloga k tarifi)
(1) Priloga k tej tarifi sta posebni del tarife in posebna obrazložitev tarife.
(2) Posebni del tarife določa število točk za posamezno skupino poštnih storitev.
(3) Posebna obrazložitev tarife vsebuje razloge za sprejem oziroma spremembo tarife in cilje, ki jih zasleduje agencija.
6. člen
(začetek veljavnosti)
Ta tarifa začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 440-32/2004-35
Ljubljana, dne 22. marca 2005.
EVA 2004-2812-0018
Tomaž Simonič l. r.
v. d. direktorja Agencije za pošto
in elektronske komunikacije RS
K tej tarifi je dala soglasje Vlada Republike Slovenije, pod št. 47601-5/2005/10, z dne 17. 3. 2005
  Priloga I

              POSEBNI DEL TARIFE
  Posamezne skupine poštnih storitev so določene z naslednjim številom
točk:
        I. OBVESTILO O IZVAJANJU POŠTNIH STORITEV

                Tar. št. 1
  1. prenos poštnih pošiljk do mase 2 kg       40 točk

                Tar. št. 2
  2. prenos poštnih paketov do mase 20 kg      40 točk

                Tar. št. 3
  3. storitev priporočene in vrednostne
poštne pošiljke                    40 točk

                Tar. št. 4
  4. druge poštne storitve              5 točk

    II. DOVOLJENJE ZA IZVAJANJE UNIVERZALNE POŠTNE STORITVE

                Tar. št. 5
  1. izvajanje univerzalne poštne storitve    50.000 točk
  Priloga II

  V skladu s 40. členom zakona je agencija pripravila to tarifo o
plačilih za izvajanje poštnih storitev, ki predvideva neposredno
plačevanje plačil agenciji za opravljanje nalog v okviru njenih pooblastil
in pristojnosti. Sestavni del te tarife je obrazložitev, v kateri so
podani poglavitni razlogi za sprejem in cilji, ki jih agencija želi
doseči.
  Razlogi za sprejem te tarife so:
  1. financiranje agencije preko sistema letnih plačil izvajalcev
poštnih storitev tako, da zbrana letna plačila pokrijejo stroške delovanja
področja pošte in sorazmerni delež stroškov delovanja skupnih služb
agencije,
  2. nadaljnje omogočanje neodvisnosti področja pošte pri izvajanju
nalog v okviru njegovih pristojnosti in
  3. predvideti porabo sredstev področja pošte ter sorazmernega deleža
delovanja skupnih služb agencije v skladu z vnaprej opredeljenimi cilji.
  Na podlagi sprejete tarife želi agencija doseči naslednje, v programu
dela 2005 zastavljene, cilje:
  1. Spremljanje in analiziranje trga poštnih storitev z vidika
razvitosti, kakovosti in konkurenčnosti.
  2. Spremljanje razvoja na področju poštne dejavnosti v nacionalnem in
mednarodnem okvirju.
  3. Izvajanje nadzora zagotavljanja in izvajanja poštnih storitev, s
poudarkom na izvajanju univerzalne poštne storitve.
  4. Spremljanje razvoja standardizacije in ukrepov na tem področju, s
posebnim poudarkom na ukrepih na ravni EU.
  5. Reguliranje cen in preprečevanje nepravilnosti v zvezi z njimi.
  6. Nadziranje izvajanja računovodstva izvajalca univerzalne poštne
storitve v skladu s Splošnim aktom o načinu vodenja in preverjanja
ustreznosti računovodstva izvajalca univerzalne poštne storitve (Uradni
list RS, št. 91/04).
  Agencija v finančnem načrtu za leto 2005 načrtuje potrebna sredstva za
pokrivanje stroškov, ki bodo nastali pri izvajanju vseh dejavnosti v
okviru pristojnosti agencije, v skupni višini 1.281,000.000 tolarjev, in
sicer za:
  – plače in druge izdatke zaposlenim – 592,70 milijonov tolarjev
oziroma 46,3 odstotkov vseh stroškov,
  – prispevke delodajalca za socialno varnost – 90,34 milijona tolarjev
oziroma 7,1 odstotka vseh stroškov (kar vključuje tudi premije za dodatno
pokojninsko zavarovanje),
  – izdatke za blago in storitve – 207,56 milijona tolarjev oziroma 16,2
odstotka vseh stroškov,
  – rezerve – 20 milijonov tolarjev oziroma 1,6 odstotka vseh stroškov
in
  – nakup opreme – 370,40 milijonov tolarjev oziroma 28,9 odstotka vseh
stroškov.
  Delež stroškov agencije za področje pošte je, v skladu z organizacijo
dela agencije in nalogami posameznih področij, 129,825.900 tolarjev. Na
podlagi predhodno opravljenih izračunov znaša vrednost točke, za potrebe
določitve vrednosti točke iz 3. člena te tarife, 2.550 tolarjev. Sprejeta
tarifa bo omogočila financiranje delovanja področja pošte in pokrivanje
sorazmernega deleža stroškov delovanja skupnih služb agencije, katerih
delo je neposredno povezano z delom in aktivnostmi področja pošte.

AAA Zlata odličnost