Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2005 z dne 5. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2005 z dne 5. 4. 2005

Kazalo

1176. Pravilnik o sestavi kozmetičnih proizvodov, stran 3228.

Na podlagi 10. in 11. člena Zakona o kozmetičnih proizvodih (Uradni list RS, št. 110/03 – prečiščeno besedilo in 47/04 – ZdZPZ) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o sestavi kozmetičnih proizvodov
1. člen
Ta pravilnik v skladu z Direktivo Sveta 76/768/EGS z dne 27. julija 1976 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s kozmetičnimi izdelki (UL L št. 262 z dne 27. 9. 1976, z vsemi spremembami do Direktive Komisije 2005/9/ES z dne 28. januarja 2005 o spremembi Direktive Sveta 76/768/EGS o kozmetičnih proizvodih z namenom prilagoditve Priloge VII tehničnemu napredku (UL L št. 46 z dne 29. 1. 2005); v nadaljnjem besedilu: Direktiva 76/768/EGS) določa posebne zahteve glede sestave kozmetičnih proizvodov, predpisuje snovi, ki jih kozmetični proizvodi ne smejo vsebovati, sestavine kozmetičnih proizvodov, za katere veljajo posebne omejitve, in pogoje, pod katerimi se kozmetični proizvodi, ki jih vsebujejo, lahko dajejo v promet.
2. člen
Izrazi v tem pravilniku imajo enak pomen kot v Zakonu o kozmetičnih proizvodih (Uradni list RS, št. 66/00, 65/03 in 47/04 – ZdZPZ).
3. člen
Ponazoritveni seznam po skupinah kozmetičnih proizvodov je v Prilogi I Direktive 76/768/EGS.
Kozmetični proizvodi ne smejo vsebovati snovi iz Priloge II Direktive 76/768/EGS.
Kozmetični proizvodi lahko vsebujejo:
– snovi iz Priloge III Direktive 76/768/EGS, v okviru navedenih omejitev in pogojev;
– le barvila iz Priloge IV Direktive 76/768/EGS, v okviru navedenih omejitev in pogojev;
– le konzervanse iz Priloge VI Direktive 76/768/EGS, v okviru navedenih omejitev in pogojev;
– le ultravijolične filtre iz Priloge VII Direktive 76/768/EGS, v okviru navedenih omejitev in pogojev.
Določbe druge alinee ne veljajo za kozmetične proizvode, namenjene izključno za barvanje las.
Vsebina dokumentacije o kozmetičnem proizvodu je v Prilogi tega pravilnika.
4. člen
Kozmetični proizvodi, katerih sestava ni usklajena s Prilogo Direktive Komisije 2003/83/ES z dne 24. septembra 2003 o prilagoditvi prilog II, III in VI k Direktivi Sveta 76/768/EGS o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s kozmetičnimi izdelki tehničnemu napredku (UL L št. 238 z dne 25. 9. 2003) in so bili dani v promet pred 24. marcem 2005, so lahko v prometu še do 24. septembra 2005.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o sestavi kozmetičnih proizvodov (Uradni list RS, št. 20/01, 46/03, 105/03 – popr., 114/03 in 62/04 – popr.).
6. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-13/2004
Ljubljana, dne 5. januarja 2005.
EVA 2004-2711-0092
spec. akad. st. Andrej Bručan, dr. med. l. r.
Minister
za zdravje
PRILOGA

     VSEBINA DOKUMENTACIJE S PODATKI O KOZMETIČNEM PROIZVODU

  Ta priloga določa vrste in vsebino podatkov o kozmetičnem proizvodu (v
nadaljnjem besedilu: dokumentacija o kozmetičnem proizvodu), ki morajo
biti na razpolago inšpektorjem, pristojnim za nadzor kozmetičnih
proizvodov.
  Dokumentacija o kozmetičnem proizvodu mora biti zdravstvenemu
inšpektorju ali organu, pristojnemu za kemikalije, dostopna v slovenskem
ali drugem razumljivem jeziku. Oblika, v kateri so ti podatki na razpolago
inšpektorjem, je lahko poljubna, omogočati pa mora hiter in enostaven
vpogled v predpisane podatke.
  Naslov, kjer je inšpektorju na razpolago dokumentacije o kozmetičnem
proizvodu, mora biti naveden in označen na kozmetičnem proizvodu v skladu
s predpisom o označevanju kozmetičnih proizvodov.
  Podatki iz 1. in 6. točke petega odstavka tega uvoda imajo poseben
pomen za obveščenost uporabnikov kozmetičnih proizvodov, zato morajo biti
na ustrezen način, vključno z elektronskimi sredstvi obveščanja, dostopni
brez omejitev vsem uporabnikom in široki zainteresirani javnosti.
Kvantitativni podatki (podatki o vsebnosti oziroma koncentraciji) morajo
biti dostopni le za sestavine, ki so v skladu s predpisi, ki urejajo
razvrščanje, pakiranje in označevanje nevarnih snovi, razvrščene kot
nevarne.
  Dokumentacija o kozmetičnem proizvodu mora vsebovati naslednje
podatke:
  1. kvalitativna in kvantitativna sestava kozmetičnega proizvoda, za
dišave in parfume pa ime in koda sestave ter ime in naslov oziroma
identiteto dobavitelja,
  2. fizikalno-kemijska in mikrobiološka specifikacija vhodnih sestavin
in kozmetičnega proizvoda, ter podatki o čistosti in kriteriji za
preverjanje mikrobiološke ustreznosti kozmetičnega proizvoda,
  3. opis proizvodnega postopka,
  4. ocena ustreznosti kozmetičnega proizvoda za človekovo zdravje,
  Ocena ustreznosti mora biti izdelana na podlagi rezultatov opravljenih
preskusov in študij, pri čemer je potrebno upoštevati splošne toksikološke
lastnosti uporabljenih sestavin, njihovo kemijsko strukturo in
izpostavljenost uporabnika. Upoštevati mora specifične značilnosti in
izpostavljenosti področij, na katera se kozmetični proizvod nanaša in
populacijo, kateri je namenjen kozmetični proizvod. Posebna ocena mora
biti izdelana za kozmetične proizvode, namenjene za uporabo pri otrocih,
mlajših od treh let in za kozmetične proizvode, ki so namenjeni izključno
za zunanjo intimno higieno.
  5. imena in naslovi usposobljenih oseb, ki so izdelale oceno
ustreznosti kozmetičnega proizvoda,
  6. obstoječi podatki o neželenih učinkih na človekovo zdravje, ki so
posledica uporabe kozmetičnega proizvoda,
  7. dokazila o delovanju oziroma o učinkih kozmetičnega proizvoda, ki
jih navaja dobavitelj, če so smiselna glede na učinke oziroma naravo
proizvoda,
  8. podatki o vseh preskusih kozmetičnega proizvoda ali njegovih
sestavin, ki so bili izvedeni na živalih z namenom ugotavljanja
ustreznosti kozmetičnega proizvoda ali zagotavljanja njegove skladnosti s
predpisi, ki urejajo promet s kozmetičnimi proizvodi, vključno s preskusi,
ki so bili izvedeni zaradi izpolnjevanja zahtev držav, ki niso članice
Evropske unije.«

AAA Zlata odličnost