Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2005 z dne 5. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2005 z dne 5. 4. 2005

Kazalo

1175. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izpolnjevanju enotne upravne listine in računalniški izmenjavi podatkov ter o drugih obrazcih, ki se uporabljajo v carinskih postopkih, stran 3226.

Na podlagi 30., tretjega odstavka 33. in tretjega odstavka 34. člena Zakona o izvajanju carinskih predpisov Evropske skupnosti (Uradni list RS, št. 25/04) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izpolnjevanju enotne upravne listine in računalniški izmenjavi podatkov ter o drugih obrazcih, ki se uporabljajo v carinskih postopkih
1. člen
V Pravilniku o izpolnjevanju enotne upravne listine in računalniški izmenjavi podatkov ter o drugih obrazcih, ki se uporabljajo v carinskih postopkih (Uradni list RS, št. 35/04, 48/04, 97/04 in 100/04) se v Prilogi 1 v točki 2.3 Formalnosti pri sprostitvi blaga v prosti promet in vnosu blaga v postopek z ekonomskim učinkom v navodilu za izpolnjevanje polja 22 doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Če se carini blago, za katerega se carinska vrednost določa na podlagi vrednosti na enoto ali standardne uvozne vrednosti, se v prvo podpolje vpiše šifra za slovenski tolar, v drugo podpolje pa vsota ustreznih carinskih vrednosti iz posameznih postavk.«
2. člen
V Prilogi 2 se v Seznamu šifrantov, ki se uporabljajo pri izpolnjevanju EUL v 8. ŠIFRANTU VALUT, črta:
+-----+---------------+-------------------+
|MGF |malgaški frank |Madagaskar     |
+-----+---------------+-------------------+
 
  Doda se:
 
+-----+---------------+-------------------+
|TRY |nova turška  |Turčija      |
|   |lira      |          |
+-----+---------------+-------------------+
Pri šifri TRL se besedilo »turška lira« v stolpcu Valuta nadomesti z besedilom »stara turška lira«.
V 12. Šifrantu posebnih oznak za polje 31 se pri šifri NV besedilo »nacionalni; kilogram – homologacija« nadomesti z besedilom »nacionalni; kilogram – homologacijski masi odšteta masa voznika, tj. 75 kg«.
V 14 ŠIFRANTU UGODNOSTI se 3. Šifrant ugodnosti (kombinacije) spremeni, tako da se glasi:
  3. Šifrant ugodnosti (kombinacije)
+-----+-----------------------------------+
|Polje|Uporaba tarifnih ukrepov      |
|36  |20(3)c–f členi carinskega zakonika |
+-----+-----------------------------------+
|099 |nobeden od naslednjih primerov   |
|   |V teh primerih se SCT ne      |
|   |uporablja.             |
+-----+-----------------------------------+
|1  |erga omnes (splošna veljavnost)  |
+-----+-----------------------------------+
|100 |erga omnes carinske stopnje    |
|   |tretjih držav           |
|   |(običajne carinske stopnje na   |
|   |podlagi 20(3)c) člena carinskega  |
|   |zakonika)             |
|   |V teh primerih se preferencialna  |
|   |carina ne zahteva ali pa ne    |
|   |obstaja              |
+-----+-----------------------------------+
|110 |erga omnes avtonomna tarifna    |
|   |opustitev             |
|   |Začasna opustitev avtonomnih carin |
|   |se odobri za določeno blago s   |
|   |kmetijskega, kemijskega,      |
|   |letalskega področja in področja  |
|   |mikroelektronike. Večino opustitev |
|   |vsebujejo letni predpisi. Druge so |
|   |navedene v opombah k posameznim  |
|   |oznakam KN in veljajo nedoločeno  |
|   |obdobje. Običajne carinske stopnje |
|   |se lahko opustijo popolnoma (npr. |
|   |27. poglavje) ali delno (npr. 2905 |
|   |44, 3201 20 00, 3824 60 itd.)   |
+-----+-----------------------------------+
|115 |erga omnes avtonomna tarifna    |
|   |opustitev na podlagi posebne    |
|   |uporabe              |
|   |Nekatere opustitve pod šifro 110  |
|   |se odobrijo le v primeru blaga za |
|   |posebno uporabo v skladu z 82.   |
|   |členom carinskega zakonika     |
+-----+-----------------------------------+
|118 |erga omnes avtonomna tarifna    |
|   |opustitev na podlagi potrdila, ki |
|   |potrjuje posebne lastnosti blaga  |
|   |Trenutno se ne uporablja      |
+-----+-----------------------------------+
|119 |erga omnes avtonomna tarifna    |
|   |opustitev na podlagi potrdila o  |
|   |plovnosti             |
|   |Taka opustitev se odobri samo ob  |
|   |predložitvi potrdila o plovnosti  |
+-----+-----------------------------------+
|120 |nepreferencialne tarifne kvote   |
|   |Vključuje STO in avtonomne tarifne |
|   |kvote, erga omnes kvote in kvote  |
|   |vezane na poreklo         |
+-----+-----------------------------------+
|123 |nepreferencialne tarifne kvote na |
|   |podlagi posebne uporabe      |
|   |Nekatere tarifne kvote iz šifre  |
|   |120 se odobrijo le v primeru blaga |
|   |za posebno uporabo v skladu z 82. |
|   |členom carinskega zakonika.    |
+-----+-----------------------------------+
|125 |nepreferencialne tarifne kvote na |
|   |podlagi posebnega potrdila     |
|   |Potrebni so dokumenti, ki niso   |
|   |potrdila o poreklu, npr.      |
|   |zootehniško spričevalo, potrdila  |
|   |za ročno tkane izdelke in izdelke |
|   |domače obrti            |
+-----+-----------------------------------+
|128 |erga omens tarifne kvote, ki se  |
|   |jih lahko zahteva, če je bil    |
|   |predhodni postopek pasivno     |
|   |oplemenitenje           |
+-----+-----------------------------------+
|140 |oprostitev carine zaradi posebne  |
|   |uporabe              |
|   |Vsi primeri, ko posebna uporaba  |
|   |pomeni znižanje carine ali     |
|   |izvzetje (82. člen carinskega   |
|   |zakonika), so integrirani kot   |
|   |oznake KN in povezani z opombami z |
|   |naslednjim besedilom: Uvrstitev  |
|   |pod to podštevilko je vezana na  |
|   |pogoje, določene v ustreznih    |
|   |predpisih Skupnosti        |
+-----+-----------------------------------+
|150 |uvrstitev v oznako KN na podlagi  |
|   |posebnih potrdil          |
|   |Večina teh primerov in ustreznih  |
|   |potrdil je navedenih v členih 16. |
|   |do 34. izvedbene uredbe. Ostalo je |
|   |omenjeno v opombah k ustreznim   |
|   |oznakam KN, npr. 0202 3050.    |
+-----+-----------------------------------+
|2  |splošni sistem preferencialov   |
|   |(GSP)               |
+-----+-----------------------------------+
|200 |carinska stopnja GSP brez pogojev |
|   |ali omejitev            |
|   |Edini pogoj je predložitev     |
|   |potrdila o poreklu obrazec A.   |
|   |Za dodatno znižanje stopnje se   |
|   |lahko na obrazcu A potrdi tudi   |
|   |ustreznost glede na socialne in  |
|   |okoljevarstvene določbe. (Ta šifra |
|   |velja tudi v primeru držav, ki so |
|   |še v fazi približevanja in so   |
|   |upravičene do znižanja stopenj iz |
|   |SCT. Primer: Moldavija.)      |
+-----+-----------------------------------+
|218 |carinska stopnja GSP na podlagi  |
|   |posebnega potrdila         |
|   |Trenutno se ne uporablja      |
+-----+-----------------------------------+
|220 |tarifne kvote GSP         |
+-----+-----------------------------------+
|223 |tarifne kvote GSP v povezavi s   |
|   |posebno uporabo          |
|   |Trenutno se ne uporabljajo     |
+-----+-----------------------------------+
|225 |tarifne kvote GSP na podlagi    |
|   |posebnih potrdil          |
|   |Trenutno se ne uporabljajo     |
+-----+-----------------------------------+
|240 |GPS – oprostitve carine v povezavi |
|   |s posebno uporabo         |
+-----+-----------------------------------+
|250 |uvrstitev v oznako KN s posebnimi |
|   |stopnjami GSP na podlagi posebnih |
|   |potrdil              |
|   |Trenutno se ne uporablja      |
+-----+-----------------------------------+
|3  |preferencialni sporazumi      |
+-----+-----------------------------------+
|300 |preferencialna carinska stopnja  |
|   |brez pogojev in omejitev (vključno |
|   |s plafoni)             |
|   |Uporaba preferencialnih carinskih |
|   |stopenj na podlagi ustreznega   |
|   |sporazuma             |
+-----+-----------------------------------+
|310 |preferencialni sporazumi – tarifna |
|   |opustitev             |
+-----+-----------------------------------+
|318 |preferencialna carinska stopnja na |
|   |podlagi posebnega potrdila     |
+-----+-----------------------------------+
|320 |preferencialne tarifne kvote    |
|   |Preferencialne carinske stopnje se |
|   |uporabljajo le okviru omejitev pri |
|   |kvotah. Obravnavajo se lahko po  |
|   |prednostnem načelu ali na osnovi  |
|   |dovoljenj             |
+-----+-----------------------------------+
|323 |preferencialne tarifne kvote na  |
|   |podlagi posebne uporabe      |
|   |Nekatere kvote pod šifro 320 se  |
|   |uporabljajo le v primeru blaga za |
|   |posebno uporabo v skladu z 82.   |
|   |členom carinskega zakonika     |
+-----+-----------------------------------+
|325 |preferencialne tarifne kvote na  |
|   |podlagi posebnih potrdil      |
+-----+-----------------------------------+
|350 |preferencialni sporazumi –     |
|   |uvrstitev v oznako KN s posebnimi |
|   |preferencialnimi stopnjami na   |
|   |podlagi posebnih potrdil      |
|   |Trenutno se ne uporablja      |
+-----+-----------------------------------+
|400 |carinska unija           |
+-----+-----------------------------------+
V 18. ŠIFRANTU ZA POLJE 44 se v Seznamu šifer z oznako »3D« (davki in takse) za šifro 3D51 doda šifra:
+-----+----------------------------------+
|3D52 |neobdavčljiv promet v skladu z  |
|   |določili ZDDV           |
+-----+----------------------------------+
 
  Črta se šifra:
 
+-----+----------------------------------+
|3D46 |oprostitev plačila takse na    |
|   |obremenjevanje okolja zaradi   |
|   |nastajanja izrabljenih motornih  |
|   |vozil               |
+-----+----------------------------------+
V Seznamu šifer z oznako »3K« (skupna kmetijska politika) se črta:
+-----+----------------------------------+
|3K30 |znesek izvoznega nadomestila   |
+-----+----------------------------------+
V Seznamu šifer z oznako »3V« (carinska vrednost blaga) se pri šifri 3V80 pod Vsebino podpolja 44/2 črta besedilo »št. dovoljenja«.
V 19. ŠIFRANTU IZ TARIC-a se dodajo naslednje šifre:
+-----+----------------------------------+
|C044 |potrdilo mineralna voda – NO   |
+-----+----------------------------------+
|D008 |trgovska faktura s podpisano   |
|   |izjavo              |
+-----+----------------------------------+
|L132 |uvozno dovoljenje, ki ga izdajo  |
|   |pristojne oblasti države članice, |
|   |veljavno v vsej Skupnosti     |
+-----+----------------------------------+
|N705 |ladijski tovorni list       |
+-----+----------------------------------+
V 20. ŠIFRANTU VRST DAJATEV se pri šifri 46 besedilo »taksa na obremenjevanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil« nadomesti z besedilom »okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 420-02-4/2004/19
Ljubljana, dne 17. marca 2005.
EVA 2005-1611-0101
dr. Andrej Bajuk l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost