Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2005 z dne 5. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2005 z dne 5. 4. 2005

Kazalo

1163. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1A), stran 3219.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 22. marca 2005.
Št. 001-22-11/05
Ljubljana, dne 30. marca 2005.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O VARNOSTI CESTNEGA PROMETA (ZVCP-1A)
1. člen
V Zakonu o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 83/04) se v drugem odstavku 14. člena v prvem stavku besedi »prometno potrdilo« nadomestita z besedama »prometno dovoljenje«.
2. člen
V prvem odstavku 34. člena se v prvi alinei 2. točke ter prvi in drugi alinei 3. točke besedi »prometnem potrdilu« nadomestita z besedama »prometnem dovoljenju«.
V drugem odstavku se besedi »prometno potrdilo« nadomestita z besedama »prometno dovoljenje«.
V četrtem odstavku se besedi »prometnem potrdilu« nadomestita z besedama »prometnem dovoljenju«.
3. člen
V osmem odstavku 146. člena se besede »četrtega in šestega« nadomestijo z besedami »tretjega in petega«.
4. člen
158. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Usposabljanje kandidatov oziroma kandidatk (v nadaljnjem besedilu: kandidatov) za voznike motornih vozil ali skupine vozil (v nadaljnjem besedilu: dejavnost usposabljanja kandidatov) opravljajo gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, izobraževalni zavodi in pravne osebe zasebnega prava, ki izpolnjujejo pogoje, določene v tem zakonu in drugih predpisih (v nadaljnjem besedilu: avtošola).
(2) Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, izda odločbo o registraciji avtošole za tisto kategorijo motornih vozil, za katero usposablja kandidate za voznike.
(3) Avtošola sme opravljati dejavnost usposabljanja kandidatov, ko izpolni pogoje iz 159. člena tega zakona ter drugih predpisov in jo ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, vpiše v register avtošol.
(4) Register avtošol vodi ministrstvo, pristojno za notranje zadeve. Register vsebuje naslednje podatke:
– številko vpisa v register;
– naziv avtošole;
– statusno obliko;
– sedež avtošole;
– sedež podružnice;
– kategorije, za katere je registrirana;
– datum vpisa v register;
– datum in razloge za izbris iz registra.
Minister, pristojen za notranje zadeve, izda natančnejše predpise o obliki, načinu in pogojih vodenja registra avtošol.
(5) Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, izda odločbo o izbrisu avtošole iz registra avtošol:
– če je pravna oseba črtana iz evidence pravnih oseb;
– če pravna oseba sporoči, da je prenehala z opravljanjem dejavnosti usposabljanja kandidatov;
– če samostojni podjetnik posameznik umre ali preneha z opravljanjem dejavnosti usposabljanja kandidatov;
– če ne izpolnjuje pogojev iz 159. člena tega zakona;
– če v določenem roku ne odpravi pomanjkljivosti, ugotovljenih z odločbo iz 229. člena tega zakona;
– če ji je bila v roku dveh let dvakrat izdana odločba o začasni prepovedi dela zaradi neizpolnjevanja predpisanih pogojev, ki se nanašajo na prostore, kadre, učila in izvajanje programov.
(6) V primeru izbrisa avtošole iz registra avtošol na podlagi šeste alinee prejšnjega odstavka se sme ponovni vpis v register izvesti po preteku petih let od izdane odločbe o izbrisu iz registra.
(7) Avtošola mora na predpisan način voditi register kandidatov ter evidenčni karton vožnje, dnevni razvid vožnje in dnevnik usposabljanja iz teorije.
(a) Register kandidatov vsebuje:
– registrsko številko kandidata;
– datum vpisa;
– priimek in ime kandidata;
– naslov, prebivališče;
– datum rojstva;
– številko evidenčnega kartona in datum njegove izdaje;
– podatke o usposabljanju;
– podatke o izpisu kandidata iz avtošole.
(b) Evidenčni karton vožnje poleg podatkov iz registra vsebuje še ime, priimek učitelja vožnje ter ime, priimek, rojstne podatke in sorodstveno razmerje spremljevalca.
(c) Dnevni razvid vožnje vsebuje podatke o avtošoli, ki ga je izdala, številki in datumu izdaje dnevnega razvida vožnje, imenu in priimku učitelja vožnje, registrski označbi vozila, podatke o številu prevoženih kilometrov, podatke o kandidatu in podatke o usposabljanju kandidata.
(d) Dnevnik usposabljanja iz teorije vsebuje zaporedno številko dnevnika, čas usposabljanja, ime in priimek predavatelja, podatke o kandidatu iz registra ter podatke o poteku usposabljanja.
Minister, pristojen za notranje zadeve, izda natančnejše predpise o obliki, načinu in pogojih vodenja registra kandidatov, evidenčnega kartona vožnje, dnevnega razvida vožnje ter dnevnika usposabljanja.
(8) Z globo najmanj 1,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s tretjim ali petim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pa z globo najmanj 100.000 tolarjev.«
5. člen
190. člen se spremeni, tako, da se glasi:
»(1) Motorna in priklopna vozila smejo biti v cestnem prometu, če:
– so registrirana in imajo veljavno prometno dovoljenje oziroma veljavno prometno dovoljenje za začasno registrirano vozilo ali če imajo veljavno potrdilo za preizkusno vožnjo;
– so označena s predpisanimi registrskimi ali preizkusnimi tablicami, ki so izdane za njihovo označitev.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka smejo biti v cestnem prometu motokultivatorji, lahki priklopniki in delovni stroji, če imajo brezhibne predpisane naprave in opremo, lahki priklopniki pa morajo biti označeni s ponovljeno registrsko tablico vlečnega vozila in morajo imeti veljavno dokazilo o opravljenem tehničnem pregledu, na katerem je označen rok, ko mora vozilo opraviti tehnični pregled.
(3) Motorna in priklopna vozila diplomatskih in konzularnih predstavništev in misij tujih držav ter predstavništev mednarodnih organizacij v Republiki Sloveniji in njihovega osebja, tujih trgovinskih, prometnih, kulturnih in drugih predstavništev, tujcev, ki stalno ali začasno prebivajo v Republiki Sloveniji več kot šest mesecev, ter druga motorna in priklopna vozila, ki so v Republiki Sloveniji na podlagi carinske deklaracije za sprostitev blaga v prost promet ali začasni uvoz, ki traja dalj kot šest mesecev, smejo biti v prometu v Republiki Sloveniji, če so registrirana v Republiki Sloveniji.
(4) Določba prejšnjega odstavka ne velja za motorna in priklopna vozila tujcev, ki stalno ali začasno prebivajo v Republiki Sloveniji več kot šest mesecev in so registrirana v eni od držav članic Evropske unije.
(5) Z globo 120.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s prvo ali drugo alineo prvega odstavka ali tretjim odstavkom tega člena.
(6) Ne glede na prejšnji odstavek se kaznuje z globo 20.000 tolarjev za prekršek voznik motornega ali priklopnega vozila, ki ravna v nasprotju s prvo alineo prvega odstavka tega člena, če od poteka veljavnosti prometnega dovoljenja ni preteklo več kot 30 dni.
(7) Z globo najmanj 1,200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s prvo ali drugo alineo prvega odstavka ali tretjim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z globo najmanj 200.000 tolarjev.
(8) Ne glede na prejšnji odstavek se kaznuje z globo najmanj 500.000 tolarjev za prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s prvo alineo prvega odstavka tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z globo najmanj 50.000 tolarjev, če od poteka veljavnosti prometnega dovoljenja ni preteklo več kot 30 dni.
(9) Z globo 40.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.
(10) Z globo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z globo najmanj 40.000 tolarjev.«
6. člen
V tretjem odstavku 192. člena se v zadnjem stavku besedi »prometnem potrdilu« nadomestita z besedama »prometnem dovoljenju«.
7. člen
Prvi odstavek 194. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Vozilo se registrira na predlog lastnika vozila. Predlogu za registracijo vozila je treba priložiti naslednja dokazila:
– dokaz o izvoru in lastništvu vozila oziroma posameznih delov vozila, ki so bili naknadno vgrajeni (šasija, motor itd.);
– dokument o skladnosti vozila s tehničnimi predpisi, ki urejajo področje vozil;
– dokaz o sklenjenem zavarovanju avtomobilske odgovornosti;
– dokaz o poravnani obveznosti iz naslova plačila povračila za uporabo cest;
– dokazilo o tehnični brezhibnosti vozila, ki ne sme biti starejše od 30 dni, razen za vozila, za katera skladno z določbo 211. člena tega zakona tehnični pregled ni obvezen.«
V petem odstavku se besedilo »izjav o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila oziroma izjav o tehnični brezhibnosti vozila« nadomesti z besedilom »dokumenta o skladnosti vozila s tehničnimi predpisi, ki urejajo področje vozil«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Za registrirano vozilo se izda prometno dovoljenje in predpisano število registrskih tablic. Prometno dovoljenje izda oziroma podaljša njegovo veljavnost registracijska organizacija iz prvega odstavka 193. člena tega zakona, za čas veljavnosti tehničnega pregleda in čas, za katerega je sklenjeno obvezno zavarovanje in poravnana obveznost iz naslova plačila povračila za uporabo cest. Za podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja se upravna taksa za vlogo ne zaračuna; to velja tudi v primeru, ko se izda nov obrazec prometnega dovoljenja.«
V sedmem odstavku se besedi »prometnih potrdil« nadomestita z besedama »prometnih dovoljenj«.
8. člen
Prvi odstavek 195. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Registrska tablica vsebuje razpoznavni znak Republike Slovenije in registrsko označbo, ki jo sestavljajo kombinacija črk in številk oziroma kombinacija črk ter prostor, predviden za grb Republike Slovenije. Registrska tablica, izdana za označitev vozila, ki ga uporablja predsednik Republike Slovenije, vsebuje namesto razpoznavnega znaka Republike Slovenije zastavo Slovenije.«
9. člen
197. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Lastnik registriranega vozila mora odjaviti vozilo pri registracijski organizaciji in hkrati z odjavo izročiti registrske tablice, če:
1. je vozilo uničeno;
2. je vozilo odsvojeno v tujino ali če bo registrirano v tujini zaradi preselitve lastnika vozila oziroma iz drugih razlogov;
3. je vozilo ukradeno;
4. je potekla veljavnost prometnega dovoljenja za začasno registrirano vozilo;
5. je veljavnost prometnega dovoljenja potekla pred več kot 30 dnevi oziroma več kot letom dni za kolesa z motorjem, motorna kolesa, trikolesa, lahka štirikolesa, štirikolesa, bivalna vozila, bivalne priklopnike ter starodobna vozila;
6. je v času veljavnosti prometnega dovoljenja prenehala veljati zavarovalna pogodba, ker ta ni bila obnovljena oziroma ker ni bila poravnana letna obveznost v skladu z zavarovalnimi pogoji.
(2) Registrskih tablic lastniku vozila ni treba izročiti, če so pogrešane, če je bilo vozilo ukradeno in lastniku vozila, za katerega so izdane registrske tablice z izbrano označbo.
(3) Registracijska organizacija hrani izročene registrske tablice 15 dni od dneva izročitve. Če v tem roku s temi registrskimi tablicami ni registrirano isto vozilo, se izročene registrske tablice uničijo.
(4) Če v primerih iz 4., 5. ali 6. točke prvega odstavka tega člena lastnik ne odjavi vozila in ne izroči registrskih tablic, upravna enota, na območju katere ima lastnik motornega ali priklopnega vozila svoje stalno prebivališče ali sedež oziroma začasno prebivališče, če v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča, pisno opozori lastnika vozila na izpolnitev njegove obveznosti iz prvega odstavka tega člena v 15 dneh po prejemu opozorila. Če lastnik vozila v tem roku ne izpolni obveznosti, upravna enota črta vozilo iz evidence registriranih vozil in o tem obvesti policijo, ki registrske tablice odvzame z neposredno fizično prisilitvijo na stroške lastnika vozila.
(5) Lastnik registriranega vozila mora v 15 dneh prijaviti registracijski organizaciji vsako spremembo (tehnično spremembo, spremembo lastništva, prebivališča oziroma sedeža, odjavo itd.), ki vpliva na spremembo podatkov v prometnem dovoljenju. K prijavi spremembe, ki vpliva na spremembo podatkov v prometnem dovoljenju, mora lastnik vozila priložiti listine, s katerimi dokazuje spremembo. Če se sprememba lastništva dokazuje s pogodbo, sklenjeno med fizičnima osebama ali fizično in pravno osebo oziroma s komisijsko pogodbo, mora biti podpis fizične osebe, ki je bila lastnik vozila pred sklenitvijo pogodbe, overjen.
(6) Z globo 40.000 tolarjev se kaznuje za prekršek lastnik vozila, ki ravna v nasprotju s prvim ali petim odstavkom tega člena.
(7) Z globo najmanj 400.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim ali petim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pravne osebe pa z globo najmanj 40.000 tolarjev.
(8) Z globo 120.000 tolarjev se kaznuje za prekršek voznik, ki uporabi registrske tablice na vozilu, za katerega niso bile izdane.«
10. člen
Drugi odstavek 198. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Lastnik vozila, ki ni izrabljeno po predpisih o varstvu okolja, mora ob odjavi vozila izpolniti izjavo o lokaciji vozila. Odjavljeno vozilo se mora nahajati na lokaciji, ki je navedena v izjavi.«
11. člen
V prvem stavku 201. člena se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Začasno se registrirajo motorna in priklopna vozila, katerih lastniki so tujci, ki imajo na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji prijavljeno začasno prebivališče oziroma državljani Republike Slovenije, ki imajo v Republiki Sloveniji le začasno prebivališče.«
V drugem, četrtem in šestem odstavku se besedi »prometno potrdilo« nadomestita z besedama »prometno dovoljenje«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Začasno se registrirajo tudi vozila, ki jih tujec po končanem bivanju odpelje iz Republike Slovenije, vozila, kupljena v Republiki Sloveniji, ki bodo registrirana v drugi državi, in vozila, ki bodo po končani predelavi oziroma dodelavi odpeljana iz Republike Slovenije in za katera je ministrstvo, pristojno za homologacijo, izdalo dokument o skladnosti vozila s tehničnimi predpisi oziroma soglasje k registraciji vozila.«
V sedmem odstavku se beseda »potrdila« nadomesti z besedo »dovoljenja«.
12. člen
V prvem odstavku 202. člena se šesta alinea spremeni tako, da se glasi:
»– serijsko številko, datum izdaje in datum veljavnosti prometnega dovoljenja in registracijsko organizacijo, ki ga je izdala;«.
Enajsta alinea se spremeni tako, da se glasi:
»– podatke o sklenjenem obveznem zavarovanju (številka zavarovalne police in zavarovalnica ter trajanje zavarovalne police);«.
13. člen
V 203. členu se prva alinea spremeni tako, da se glasi:
»– izda natančnejše predpise o registraciji oziroma začasni registraciji, izdaji prometnega dovoljenja, odjavi motornih in priklopnih vozil, prijavi sprememb in podaljšanju veljavnosti prometnega dovoljenja in določi obrazec prometnega dovoljenja za registrirano oziroma za začasno registrirano vozilo ter potrdila za preizkusno vožnjo, vrste, obliko, barvo, vsebino in mere registrskih in preizkusnih tablic;«.
14. člen
V naslovu pred 205. členom se beseda »koncesije« nadomesti z besedo »pooblastila«, besedilo 205. člena pa se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Tehnične preglede motornih in priklopnih vozil opravljajo pravne osebe, ki jih za to pooblasti minister, pristojen za notranje zadeve.
(2) Pooblastilo za opravljanje tehničnih pregledov motornih in priklopnih vozil se podeli pravni osebi, ki izpolnjuje pogoje glede poslovnih prostorov, predpisane opreme in naprav ter strokovnih delavcev, določene s tem zakonom in na njegovi podlagi izdanimi podzakonskimi predpisi in izpolnjuje pogoje za opravljanje registracije motornih in priklopnih vozil.«
15. člen
Na koncu 209. člena se beseda »koncesijo« nadomesti z besedo »pooblastilo«.
16. člen
V drugem odstavku 211. člena se besede »v prometnem potrdilu« nadomestijo z besedami »v prometnem dovoljenju«.
Osmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(8) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se pred pričetkom uporabe lahkega priklopnika v cestnem prometu izda dokazilo, na katerem je označen rok, ko mora vozilo opraviti tehnični pregled. Dokazilo izda registracijska organizacija na predlog lastnika lahkega priklopnika.«
17. člen
V naslovu pred 213. členom se beseda »koncesije« nadomesti z besedo »pooblastila«.
V napovednem stavku 213. člena se besede »Vlada Republike Slovenije« nadomestijo z besedilom »minister, pristojen za notranje zadeve,«, beseda »koncesijo« se nadomesti z besedo »pooblastilo«, četrta alinea pa se spremeni tako, da se glasi:
»– če obračunava stroške tehničnega pregleda vozila v višini, ki presega s tarifo določeni najvišji znesek za posamezno vrsto vozila;«.
18. člen
V prvem odstavku 214. člena se tretja alinea spremeni tako, da se glasi:
»– predpiše obliko, vsebino in postopek izdaje dokazila iz sedmega in osmega odstavka 211. člena tega zakona, zapisnika o tehničnem pregledu, program izpita za vodjo tehničnih pregledov in kontrolorja ter program preizkusa usposobljenosti za delavce, ki opravljajo postopke registracije motornih in priklopnih vozil;«.
Četrta alinea se črta.
Dosedanji peta in šesta alinea postaneta četrta in peta alinea.
19. člen
V četrtem odstavku 227. člena se za besedilom »odredi ponoven tehnični pregled vozila« doda pika, preostalo besedilo do konca tega odstavka pa se črta.
20. člen
V prvem odstavku 229. člena se v 8. točki beseda »koncesije« nadomesti z besedo »pooblastila«.
21. člen
V prvem odstavku 230. člena se v tretji alinei besedilo »prometnega potrdila za začasno registrirano vozilo« nadomesti z besedama »prometnega dovoljenja«.
V četrti alinei se za besedo »brezhibno« doda podpičje, preostalo besedilo do konca te alinee pa se črta.
V drugem odstavku se za besedama »preizkusne tablice« doda pika, preostalo besedilo do konca tega odstavka pa se črta.
22. člen
V prvem odstavku 231. člena se v prvem stavku besedi »prometno nalepko« nadomestita z besedama »registrske tablice«.
23. člen
V prvem odstavku 237. člena se besedilo »prometno potrdilo oziroma veljavno prometno potrdilo za začasno registrirano vozilo« nadomesti z besedilom »veljavno prometno dovoljenje oziroma veljavno prometno dovoljenje za začasno registrirano vozilo«.
24. člen
V prvem odstavku 239. člena se v tretji alinei besedilo »potrdila za začasno registrirano vozilo« nadomesti z besedo »dovoljenja«.
V četrti alinei se za besedo »brezhibno« doda podpičje, preostalo besedilo do konca te alinee pa se črta.
V osmem odstavku se besedi »prometno nalepko« nadomestita z besedama »registrske tablice«.
25. člen
V prvem odstavku 241. člena se besedi »prometno nalepko« nadomestita z besedama »registrske tablice«.
26. člen
V prvem odstavku 248. člena se besedi »prometno nalepko« nadomestita z besedama »registrske tablice«.
V drugem odstavku se za besedilom »oziroma preizkusne tablice« doda pika, preostalo besedilo do konca tega odstavka pa se črta.
V tretjem odstavku se črta besedilo »oziroma prometne nalepke«.
V četrtem odstavku se črta besedilo »in prometna nalepka«.
27. člen
V 264. členu se besedilo »do sklenitve koncesijske pogodbe« nadomesti z besedilom »do izdaje novih odločb o vpisu v register avtošol«.
28. člen
V 266. členu se črta besedilo »oziroma do sklenitve koncesijskih pogodb«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
29. člen
(1) Prometne nalepke, izdane do uveljavitve tega zakona, ostanejo v veljavi do poteka njihove veljavnosti.
(2) Ob izteku veljavnosti prometne nalepke se za vozilo izda prometno dovoljenje, s katerim se nadomesti prometno dovoljenje oziroma potrdilo, ki je bilo za vozilo izdano po dosedanjih predpisih.
(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se do izdaje prometnih dovoljenj, določenih s tem zakonom, za registracijo vozil uporabljajo prometna potrdila, določena z Zakonom o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 83/04).
30. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 326-07/89-1/164
Ljubljana, dne 22. marca 2005.
EPA 120-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost