Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2005 z dne 29. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2005 z dne 29. 3. 2005

Kazalo

1084. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa, stran 3017.

Na podlagi 13. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega
in razvojnega programa
1. člen
V Uredbi o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa (Uradni list RS, št. 74/04) se za 29. členom doda nov 29.a člen, ki se glasi:
»29.a člen
(Povprečna cena ekvivalenta polne zaposlitve za sofinanciranje raziskovalnih projektov centrov odličnosti)
Za določanje obsega sredstev za raziskovalne projekte centrov odličnosti, ki se sofinancirajo iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, se uporablja povprečna cena ekvivalenta polne zaposlitve za cenovno kategorijo raziskovalnega projekta D.
V okviru stroškovnih elementov ekvivalenta polne zaposlitve za sofinanciranje raziskovalnih projektov centrov odličnosti se priznajo tudi posredni (režijski) stroški v višini do 20% vrednosti cene ekvivalenta polne zaposlitve za cenovno kategorijo raziskovalnega projekta D, pri čemer se ostali štirje elementi cene ekvivalenta polne zaposlitve sorazmerno znižajo.
Posredne (režijske) stroške izvajalci raziskovalnih projektov centrov odličnosti utemeljujejo na podlagi predpisov, ki urejajo porabo sredstev strukturne politike v Republiki Sloveniji.«.
2. člen
V prvem odstavku 32. člena se število »+- 10%« nadomesti z besedilom »do +- 15%«, besedilo »do +- 10%« pa se nadomesti z besedilom »do +- 15%«.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Pri raziskovalnih programih in raziskovalnih projektih, ki se izvajajo na samostojnih visokošolskih zavodih, je dovoljena poraba do 15% materialnih stroškov in storitev za pokrivanje fiksnih stroškov zavoda, ki so potrebni za nemoteno izvajanje raziskovalnih programov in raziskovalnih projektov.«.
3. člen
V 34. členu se beseda »agencije« nadomesti z besedo »financerja«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Za raziskovalne projekte centrov odličnosti, ki se sofinancirajo iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, so dodatna odstopanja oziroma izjeme, poleg navedenih v 32. in 33. členu te uredbe, dovoljena le po predhodnem soglasju ministrstva, pristojnega za znanost, ki ga izda v obliki sklepa.«.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00723-1/2005/5
Ljubljana, dne 17. marca 2005.
EVA 2005-3211-0037
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost