Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2005 z dne 18. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2005 z dne 18. 3. 2005

Kazalo

983. Pravilnik o določitvi odsekov površinskih voda, pomembnih za življenje sladkovodnih vrst rib, stran 2676.

Na podlagi tretjega odstavka 23. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04) izdaja minister za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o določitvi odsekov površinskih voda, pomembnih za življenje sladkovodnih vrst rib
1. člen
Ta pravilnik določa površinske vode in odseke površinskih voda (v nadaljnjem besedilu: odseki), ki so pomembni za življenje sladkovodnih vrst rib, v skladu z določbo 4. člena Direktive Sveta 78/659/EGS z dne 18. julija 1978 o kakovosti sladkih voda, ki jih je treba zavarovati ali izboljšati, da se omogoči življenje rib (UL L, št. 222 z dne 14. 8. 1978, str. 1) in predpisi, ki določajo kakovost površinskih voda za življenje sladkovodnih vrst rib.
2. člen
Pojmi po tem pravilniku imajo naslednji pomen:
– ciljne vrste rib so avtohtone vrste rib, ki se v pretežni meri nahajajo v posameznem odseku in so pomembne za opredelitev salmonidnih oziroma ciprinidnih voda;
– spremljajoče vrste rib so druge vrste rib, ki se v posameznem odseku nahajajo v manjši meri in so varovane ali zaščitene s predpisi s področja ohranjanja narave.
3. člen
(1) Odseki se določijo za salmonidne in ciprinidne vode posebej, skladno s kriteriji iz predpisov, ki določajo kakovost površinskih voda za življenje sladkovodnih vrst rib.
(2) Določitev odsekov se lahko naknadno spremeni, če nastopijo okoliščine, ki jih v času določitve ni bilo mogoče predvideti, pri čemer pa taka sprememba ne sme voditi k posrednemu ali neposrednemu povečanju onesnaženja površinskih voda.
4. člen
Začetek in konec posameznega odseka je določen z začetno in končno točko na vodotoku kot linijskemu objektu iz podatkovnega niza TOPO 25 – HIDROGRAFIJA, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije, Ministrstva za okolje in prostor. Začetne in končne točke so določene s koordinatami v državnem koordinatnem sistemu in navedene v prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
5. člen
V prilogi 1 tega pravilnika so navedeni posamezni odseki vodotokov, koordinate končnih točk iz prejšnjega člena, tip površinske vode in ciljne ter spremljajoče vrste sladkovodnih rib, z oznako predpisa, na podlagi katerih so varovane oziroma zaščitene.
6. člen
Odseki so prikazani na karti iz priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika. Odseki so prikazani z rdečo barvo za ciprinidne vode in z modro barvo za salmonidne vode.
7. člen
Podatki o odsekih se prikažejo kot podatkovni sloj v geografskem informacijskem sistemu in se vnesejo v vodni kataster.
8. člen
Podatki o odsekih se vnesejo v zbirko pravnih režimov, ki se vodi na podlagi predpisov o urejanju prostora.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 355-01-27/2002
Ljubljana, dne 4. februarja 2005.
EVA 2004-2511-0365
Minister
za okolje in prostor
Janez Podobnik l. r.

AAA Zlata odličnost