Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2005 z dne 17. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2005 z dne 17. 3. 2005

Kazalo

939. Odlok o proračunu Občine Tabor za leti 2005 in 2006, stran 2625.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 79/99), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 7. ter 16. člena Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 44/99) je Občinski svet občine Tabor na 11. izredni seji dne 16. 2. 2005 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Tabor za leti 2005 in 2006
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Tabor za leti 2005 in 2006 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
                               v tisoč tolarjev
+-----------------------------------------+---------------+-----------------+
|A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV     |        |         |
+-----------------------------------------+---------------+-----------------+
|Skupina/Podskupina kontov        | Proračun leta|  Proračun leta|
|                     |      2005|       2006|
+-----------------------------------------+---------------+-----------------+
|I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)   |     309295|      312691|
+-----------------------------------------+---------------+-----------------+
|TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |     101297|      91578|
+-----------------------------------------+---------------+-----------------+
|70 DAVČNI PRIHODKI            |     77 952|      75909|
|700 Davki na dohodek in dobiček     |     53023|      55025|
|703 Davki na premoženje         |      8977|       8980|
|704 Domači davki na blago in storitve  |     15952|      11904|
|706 Drugi davki             |       –|        –|
+-----------------------------------------+---------------+-----------------+
|71 NEDAVČNI PRIHODKI           |     23345|      15669|
|710 Udeležba na dobičku in dohodki od  |      4663|       2107|
|premoženja                |      1180|       1080|
|711 Takse in pristojbine         |       2|        2|
|712 Denarne kazni            |      2000|       2000|
|713 Prihodki od prodaje blaga in storitev|     15500|      10480|
|714 Drugi nedavčni prihodki       |        |         |
+-----------------------------------------+---------------+-----------------+
|72 KAPITALSKI PRIHODKI          |     11500|       3500|
|720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev|     10000|        –|
|721 Prihodki od prodaje zalog      |        |        –|
|722 Prihodki od prodaje zemljišč in   |      1500|       3500|
|nematerialnega premoženja        |        |         |
+-----------------------------------------+---------------+-----------------+
|73 PREJETE DONACIJE           |       –|        /|
|730 Prejete donacije iz domačih virov  |        |        /|
|731 Prejete donacije iz tujine      |        |        /|
+-----------------------------------------+---------------+-----------------+
|74 TRANSFERNI PRIHODKI          |     196498|      217613|
|740 Transferni prihodki iz drugih    |     196498|      217613|
|javnofinančnih institucij        |        |         |
+-----------------------------------------+---------------+-----------------+
|                     |        |         |
+-----------------------------------------+---------------+-----------------+
|II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)     |     306109|      310346|
+-----------------------------------------+---------------+-----------------+
|40 TEKOČI ODHODKI            |     66804|      67333|
|400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |     23052|      23052|
|401 Prispevki delodajalcev za socialno  |      3325|       3325|
|varnost                 |     37527|      38356|
|402 Izdatki za blago in storitve     |      2180|       1880|
|403 Plačila domačih obresti       |      720|       720|
|409 Rezerve               |        |         |
+-----------------------------------------+---------------+-----------------+
|41 TEKOČI TRANSFERI           |     67906|      72377|
|410 Subvencije              |      200|       200|
|411 Transferi posameznikom in      |     41390|      44770|
|gospodinjstvom              |      9356|       9370|
|412 Transferi neprofitnim organizacijam |     16960|      18037|
|in ustanovam               |       –|        –|
|413 Drugi tekoči domači transferi    |        |         |
|414 Tekoči transferi v tujino      |        |         |
+-----------------------------------------+---------------+-----------------+
|42 INVESTICIJSKI ODHODKI         |     166569|      165936|
|420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |     166569|      165937|
+-----------------------------------------+---------------+-----------------+
|43 INVESTICIJSKI TRANSFERI        |      4830|       4700|
|430 Investicijski transferi       |        |         |
|431 Inv. Transferi neprofitnim org. in  |      4830|       4700|
|ustanovam                |        |         |
+-----------------------------------------+---------------+-----------------+
|III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)    |      3186|       2345|
|(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)        |        |         |
+-----------------------------------------+---------------+-----------------+
|                     |        |        /|
|B) PRORAČUN FINANČNIH NALOŽB       |        |         |
+-----------------------------------------+---------------+-----------------+
|Skupina/Podskupina kontov        | Proračun leta|  Proračun leta|
|                     |      2005|       2006|
+-----------------------------------------+---------------+-----------------+
|IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN   |        |        /|
|PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)|        |         |
+-----------------------------------------+---------------+-----------------+
|75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL     |        |        /|
|750 Prejeta vračila danih posojil    |        |        /|
|751 Prodaja kapitalskih deležev     |        |        /|
|752 Kupnine iz naslova privatizacije  |        |        /|
+-----------------------------------------+---------------+-----------------+
|V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH|        |        /|
|DELEŽEV (440+441+442)          |        |         |
+-----------------------------------------+---------------+-----------------+
|44 DANA POSOJILA IN POVERČANJE      |        |        /|
|KAPITALSKIH DELEŽEV           |        |        /|
|440 Dana posojila            |        |        /|
|441 Povečanje kapitalskih deležev in   |        |        /|
|naložb                  |        |         |
|442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  |        |         |
|privatizacije              |        |         |
+-----------------------------------------+---------------+-----------------+
|VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN    |        |         |
|SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)  |        |        /|
+-----------------------------------------+---------------+-----------------+
|                     |        |         |
|C) RAČUN FINANCIRANJA          |        |         |
+-----------------------------------------+---------------+-----------------+
|Skupina/Podskupina kontov        | Proračun leta|  Proračun leta|
|                     |      2005|       2006|
+-----------------------------------------+---------------+-----------------+
|VII. ZADOLŽEVANJE            |      1094|       1935|
+-----------------------------------------+---------------+-----------------+
|50 ZADOLŽEVANJE (500)          |      1094|       1935|
|500 Domače zadolževanje         |      1094|         |
+-----------------------------------------+---------------+-----------------+
|VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)       |      4280|       4280|
+-----------------------------------------+---------------+-----------------+
|55 ODPLAČILA DOLGA            |      4280|       4280|
|550 Odplačila domačega dolga       |      4280|       4280|
+-----------------------------------------+---------------+-----------------+
|IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU |       /|        /|
|(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        |        |         |
+-----------------------------------------+---------------+-----------------+
|X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)  |     -3186|      -2345|
+-----------------------------------------+---------------+-----------------+
|XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)      |      3186|       2345|
+-----------------------------------------+---------------+-----------------+
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po področjih funkcionalne klasifikacije javnofinančne klasifikacije in posebni del ter načrt razvojnih programov so priloga tem odloku.
Posebni del proračuna na ravni podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta v prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Tabor.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 87/01).
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posameznem delu proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna ob polletju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2005 oziroma 2006 in njegovi realizaciji.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
5. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v tekočem letu 40% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
Prevzete obveznosti iz prvega in drugega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
6. člen
Proračunska rezerva se v letu 2005 in 2006 oblikuje v višini 720.000 tolarjev na posamezno leto.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 500.000 tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
7. člen
Župan lahko začasno zadrži uporabo sredstev, ki so v posebnem delu razporejena za posamezne namene, če prihodki med letom niso doseženi v predvideni višini. Vrstni red prioritete je:
– plače in drugi osebni prejemki,
– socialni izdatki,
– izdatki za katere je v proračunu predviden izvirni prihodek,
– obveznosti občine iz preteklih let.
O odločitvi iz prejšnjega odstavka župan obvesti občinski svet.
8. člen
Župan lahko dolžniku odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
9. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemniki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2005 ali 2006 lahko zadolži v obsegu, ki ne presega 10% realiziranih prihodkov občine preteklega leta, odplačilo glavnice in obresti pa ne sme preseči 5% zagotovljene porabe, razen če zakon ne določi drugače.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetji, katerih ustanoviteljica je občina Tabor, v letu 2005 ali 2006 ne sme preseči skupne višine glavnic 10% realiziranih prihodkov preteklega leta.
5. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
10. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Tabor v letu 2007, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana o začasnem financiranju.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2005 dalje.
Št. 062-02/2004-11
Tabor, dne 16. februarja 2005.
Župan
Občine Tabor
Vilko Jazbinšek, univ. dipl. inž. str. l. r.

AAA Zlata odličnost