Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2005 z dne 17. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2005 z dne 17. 3. 2005

Kazalo

907. Sklep o začetku priprave strategije prostorskega razvoja Občine Dol pri Ljubljani in prostorskega reda Občine Dol pri Ljubljani, stran 2533.

Na podlagi 67. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) in 16. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani, (Uradni list RS, št. 36/02 – prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine Dol na 18. seji dne 24. 2. 2005 sprejel
S K L E P
o začetku priprave strategije prostorskega razvoja Občine Dol pri Ljubljani in prostorskega reda Občine Dol pri Ljubljani
1
S sklepom se začnejo priprave za sprejem strategije prostorskega razvoja občine Dol pri Ljubljani in prostorskega reda občine Dol pri Ljubljani.
2
Razlogi za pripravo so določeni v 171. členu Zakona o urejanju prostora, ki pravi da: »Občine pričnejo s pripravo strategije prostorskega razvoja občine po uveljavitvi strategije prostorskega razvoja Slovenije, s pripravo prostorskega reda občine pa po uveljavitvi prostorskega reda Slovenije v skladu Zakonom o urejanju prostora in ju morajo sprejeti najkasneje v 3 letih po sprejemu strategije prostorskega razvoja Slovenije«. Strategija prostorskega reda Slovenije je pričela veljati 20. 7. 2004, prostorski red Slovenije pa 13. 11. 2004.
3
S tem so podani vsi razlogi za začetek priprave strategije prostorskega razvoja Občine Dol pri Ljubljani in prostorskega reda Občine Dol pri Ljubljani.
4
O pripravi strategije prostorskega razvoja in prostorskega reda Občine Dol pri Ljubljani se obvesti sosednje občine ter javnost, da lahko v postopku priprave dajejo predloge in mnenja v zvezi s prostorskimi ureditvami na področju urejanja prostora.
5
Občinski svet sprejme obrazec »vloga razvojnih pobud iz javnega in zasebnega sektorja« v obliki in vsebini, kot je prikazan v prilogi in je sestavni del tega sklepa.
6
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in Uradnem glasilu Občine Dol pri Ljubljani.
Št. 35003-1/2005
Dol pri Ljubljani, dne 24. februarja 2005.
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Primož Zupančič l. r.
POBUDA ZA SPREMEMBO NAMEMBNOSTI ZEMLJIŠČA

+-------------------------------+---------------------------------------------+
|                |                       |
+-------------------------------+---------------------------------------------+
|  Katastrska občina      |                       |
+-------------------------------+---------------------------------------------+
|  Št. parcele (oz. parcel),  |                       |
|ki naj se jim spremeni     |                       |
|namembnost           |                       |
+-------------------------------+---------------------------------------------+
|  Število predlaganih novih  |                       |
|objektov            |                       |
+-------------------------------+---------------------------------------------+
|  Predlagani namen *     |  S – površine za stanovanja in       |
|                |spremljajoče dejavnosti           |
|                |  O – površine za osrednje dejavnosti    |
|                |  I – površine za šolstvo, inštitute in   |
|                |zdravstvo                  |
|                |  M – površine za obrtno-servisne      |
|                |dejavnosti,                 |
|                |  P – površine za obrtno-podjetniške,    |
|                |proizvodne in poslovne dejavnosti      |
|                |  T – površine za promet          |
|                |  R – parkovne, športne in rekreacijske   |
|                |površine                   |
|                |  E – območja za površinsko pridobivanje  |
|                |rudnin                    |
|                |  G – gozdne površine            |
|                |  K – kmetijske površine          |
|                |  (Ustrezno obkroži)            |
+-------------------------------+---------------------------------------------+
|  Priimek in ime lastnika   |                       |
|(lastnikov)          |                       |
+-------------------------------+---------------------------------------------+
|  Naslov           |                       |
+-------------------------------+---------------------------------------------+
|  Pošta            |                       |
+-------------------------------+---------------------------------------------+
|  e-pošta (neobvezno)     |                       |
+-------------------------------+---------------------------------------------+
|                |                       |
+-------------------------------+---------------------------------------------+


  Obvezne priloge:
  1. Dokazilo o lastništvu: Zemljiško knjižnji izpisek
  2. Mapna kopija (ne starejša od treh mesecev) z označeno parcelo
(parcelami) oziroma delom parcele, na katere se nanaša pobuda za spremembo
namembnosti.
  3. Grafični in tekstualni prikaz predlaganega objekta, ki obsegajo:
  – lego, velikost in obliko gradbene parcele oziroma gradbenih parcel,
  – lego objekta na zemljišču tako, da je razvidna njegova tlorisna velikost
(situacija) in oblika objekta,
  – odmike objekta (npr. od sosednjih parcel, objektov, varstvenih pasov),
  – značilne prereze (profile) in oblikovanje objekta in terena, če je to
smiselno,
  – priključke na gospodarsko javno infrastrukturo, če so priključki
predvideni in če je njihov potek znan, sicer pa izkazana potreba po
priključevanju nanjo.
  4. Plačilo upravne takse

Podpis                          Datum:

AAA Zlata odličnost