Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2005 z dne 17. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2005 z dne 17. 3. 2005

Kazalo

901. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2005–2007 za leto 2005, stran 2523.

Na podlagi 5. člena v zvezi s 126. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1, 58/02 – ZMR-1 in 45/04 – ZdZPKG) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji
v letih 2005–2007 za leto 2005
1. člen
(1) V 9. členu Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2005-2007 za leto 2005 (Uradni list RS, št. 117/04) se v prvem odstavku črtata besedi »zdravstvenega varstva«.
(2) Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Izvajalec usposabljanj je Čebelarska zveza Slovenije v sodelovanju z organizacijami iz prejšnjega odstavka.«.
(3) V četrtem odstavku se besedilo: »Zahtevek vlagajo izvajalci usposabljanj, izbrani na javnem razpisu, priložijo pa mu:« nadomesti z besedilom: »Zahtevek vlaga izvajalec usposabljanja, priloži pa mu:«.
2. člen
V 17. členu se v drugem odstavku na koncu tretje alinee piko nadomesti z vejico in doda nova četrta alinea, ki se glasi:
»– dokazilo o pooblastilu za izvajanje javne službe napovedi medenja v čebelarstvu, ki ga izda ministrstvo.«.
3. člen
Besedilo 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»18. člen
(vzpostavitev ali obnova stojišč)
(1) Na podlagi ukrepa iz tega člena se podpira izdelava čebelarskega pašnega reda, ki je osnova za izgradnjo stojišč v gozdnem prostoru in vzdrževanje stojišč za prevozne čebelje enote.
(2) Čebelarska zveza Slovenije in upravljavci pašnih redov (čebelarska društva) v skladu s predpisom, ki ureja kataster čebelje paše, čebelarski pašni red, promet s čebelami in program napovedi medenja, pripravijo načrt stalnega zagotavljanja ustreznega števila stojišč prevoznih čebeljih enot (čebelarski pašni red) ter po potrebi tudi njihovega vzdrževanja ter obnavljanja obstoječih stojišč s časovnim razporedom obnove posameznih stojišč.
(3) Čebelarska zveza Slovenije vlaga skupni zahtevek. Zahtevku morajo biti priložena naslednja dokazila:
– odločba ministrstva o potrditvi čebelarskega pašnega reda,
– stroškovnik za posamezno opravilo,
– specifikacija opravljenih opravil, glede na priložen stroškovnik,
– obračun z dokazili o plačilih (npr. računi za opravljene storitve) in
– seznam upravičencev in njihovo pooblastilo.
(4) Za opravičljive stroške v skladu s tem členom štejejo stroški priprave pašnih redov, in sicer velja za pridobivanje informacij in prenos le-teh v karto enotna tarifa 700 SIT/vnos za stacionarne čebelnjake ter 1.000 SIT/vnos za prevozne enote. Uveljavlja se lahko povračilo stroškov, nastalih po 30. oktobru 2004. Prav tako se iz opravičenosti izključi tista čebelarska društva, ki so za pripravo pašnih redov že pridobila sredstva po Uredbi o ukrepih na področju čebelarstva v Sloveniji za leto 2004.«.
4. člen
(1) V 21. členu se prvem odstavku črta besedilo: »ter vključitve novih vzrejališč«.
(2) V četrtemu odstavku se na koncu četrte alinee piko nadomesti z vejico in doda nova peta alinea, ki se glasi:
»– odločbo ministra o odobritvi vzrejališča čebeljih matic.«.
5. člen
(1) V 28. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Upravičenec do povračila sredstev iz tega člena je Čebelarska zveza Slovenije kot nosilka projekta, ki z izbrano raziskovalno institucijo sklene pogodbo. Čebelarska zveza Slovenije s sredstvi, do katerih je po tem členu upravičena, financira izvedbo raziskave na javnem razpisu izbrani raziskovalni instituciji. Opravičljivi stroški so stroški izvedbe raziskovalne naloge.«.
(2) Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Zahtevek za povračilo sredstev izvedbe raziskovalne naloge vlaga Čebelarska zveza Slovenije, priložiti pa mu mora:
– pogodbo med Čebelarsko zvezo Slovenije in izbrano raziskovalno institucijo;
– poročilo o oddaji naročila v skladu z zakonom, ki ureja javna naročila;
– obračun z dokazili o plačilih (npr. računi za opravljene storitve).«.
6. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-19/2005/5
Ljubljana, dne 10. marca 2005.
EVA 2005-2311-0013
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost