Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2005 z dne 15. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2005 z dne 15. 3. 2005

Kazalo

892. Zakon o meroslovju (uradno prečiščeno besedilo) (ZMer-1-UPB1), stran 2455.

Na podlagi 153. člena Poslovnika državnega zbora je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 26. januarja 2005 potrdil uradno prečiščeno besedilo Zakona o mero­slovju, ki obsega:
– Zakon o meroslovju – ZMer-1 (Uradni list RS, št. 22/2000 z dne 10. 3. 2000) in
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o meroslovju – ZMer-1A (Uradni list RS, št. 86/2004 z dne 5. 8. 2004).
Št. 316-01/33-1/6
Ljubljana, dne 26. januarja 2005.
EPA 1497-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med. l. r.
Z A K O N
O MEROSLOVJU
(uradno prečiščeno besedilo)
(ZMer-1-UPB1)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta zakon ureja točna in mednarodno usklajena merjenja, sistem merskih enot, etalone, merilne instrumente, veljavnost listin in znakov skladnosti, meroslovne zahteve za predpakirane izdelke in meroslovni nadzor ter pristojnosti in odgovornosti Urada Republike Slovenije za meroslovje (v nadaljnjem besedilu: Urad).
2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, pomenijo:
– "etalon" je opredmetena mera, merilni instrument, referenčni material ali merilni sistem, katerega namen je, da definira, realizira, ohranja ali reproducira neko enoto ali eno ali več vrednosti veličine, tako da služi kot referenca;
– "nacionalni etalon" je referenčni etalon, ki je z odločbo upravnega organa priznan kot podlaga za ugotavljanje vrednosti drugih etalonov zadevne veličine v Republiki Sloveniji;
– "referenčni etalon" je etalon, na splošno največje meroslovne kakovosti, ki je na voljo na danem kraju ali v dani organizaciji in je osnova za merjenje na tem mestu;
– "umerjanje (kalibracija)" je niz operacij za ugotavljanje povezave med vrednostmi, ki jih kaže merilni instrument ali merilni sistem, oziroma vrednostmi, ki jih predstavlja opredmetena mera ali referenčni material, in pripadajočimi vrednostmi, realiziranimi z etaloni, pod določenimi pogoji;
– "sledljivost" je lastnost merilnega rezultata ali vrednosti etalona, ki omogoča navezavo na navedene reference, ponavadi nacionalne ali mednarodne etalone, skozi neprekinjeno verigo primerjav, ki imajo opredeljeno negotovost;
– "merilni instrument" (v nadaljnjem besedilu: merilo) je naprava, katere namen je, da se sama ali skupaj z dodatnimi napravami uporablja za merjenje;
– "redna overitev merila" je overitev, ki se izvede periodično in v skladu s predpisi;
– "izredna overitev merila" je overitev, ki se izvede po predelavi, odpravi okvare ali drugih tehničnih pomanjkljivosti merila.
3. člen
Določbe tega zakona, ki urejajo merila, se nanašajo samo na merila, ki se uporabljajo za merjenje na področjih:
– varovanja zdravja ljudi in živali;
– varstva okolja in splošne tehnične varnosti;
– prometa blaga in storitev;
– postopkov pred upravnimi in pravosodnimi organi.
II. URAD
4. člen
Strokovne ter z njimi povezane upravne in organizacijske naloge na področju meroslovja, določene s tem zakonom in z drugimi zakoni, opravlja urad.
Poleg nalog iz prejšnjega odstavka urad predvsem:
– pripravlja in izvaja strategijo meroslovja;
– izvaja naloge organa za ugotavljanje skladnosti;
– deluje kot nacionalni meroslovni laboratorij za posamezne fizikalne veličine;
– odgovarja za nacionalne etalone;
– organizira nacionalno kalibracijsko dejavnost;
– pripravlja predloge predpisov s področja meroslovja;
– sodeluje pri pripravi predpisov iz pristojnosti drugih ministrstev v zvezi z meroslovnimi vprašanji oziroma kadar je za izvedbo teh predpisov treba vzpostaviti ali vzdrževati meroslovno infrastrukturo;
– vzpostavlja povezave z mednarodnimi in drugimi organizacijami za meroslovje;
– sodeluje z mednarodnimi in drugimi organizacijami in predstavlja v njih nacionalno meroslovno službo;
– ministru, pristojnemu za financiranje razvojno-raziskovalnih projektov, predlaga in opredeli prednosti pri izboru in financiranju razvojno-raziskovalnih projektov, povezanih z meroslovjem;
– sodeluje s pristojnimi inšpekcijskimi organi in jim zagotavlja strokovne podlage za področje meril in predpakiranih izdelkov.
5. člen
Minister, pristojen za meroslovje, ustanovi Strokovni meroslovni svet (v nadaljnjem besedilu: svet), ki deluje kot posvetovalno telo na področju meroslovja. Njegove naloge so zlasti, da:
– deluje kot strokovno posvetovalno telo;
– svetuje pri ugotavljanju meroslovnih potreb Republike Slovenije;
– predlaga znanstvene in izobraževalne aktivnosti s področja meroslovja.
Način dela se določi v poslovniku sveta, ki ga izda minister, pristojen za meroslovje.
III. MERSKE ENOTE
6. člen
V Republiki Sloveniji se uporablja mednarodni sistem enot (Systeme International d'Unites, v nadaljnjem besedilu: SI).
Minister, pristojen za meroslovje, izda predpis o enotah SI ter njihovi uporabi.
Izjemoma lahko minister, pristojen za meroslovje, predpiše uporabo enot izven SI, če se te uporabljajo mednarodno in jih SI neposredno ne določa.
IV. ETALONI
7. člen
Nacionalne etalone izvede, hrani in vzdržuje urad, ki obenem zagotavlja njihovo sledljivost do mednarodne ravni.
Referenčni etalon, ki ga je izvedla, ga hrani in vzdržuje pravna oseba, urad lahko prizna za nacionalni etalon. V proračunu Republike Slovenije se zagotovijo sredstva za sofinanciranje izvedbe, vzpostavitve sledljivosti do mednarodnih etalonov, hranjenja in vzdrževanja etalonov, ki so priznani za nacionalni etalon, ter za vzpostavitev sledljivosti referenčnih etalonov do mednarodne ravni. Urad določi pogoje in načine za sofinanciranje sledljivosti referenčnih etalonov.
Minister, pristojen za meroslovje, natančneje določi izvedbo, hranjenje in vzdrževanje nacionalnih etalonov ter pogoje za priznanje referenčnega etalona za nacionalni etalon.
8. člen
Če urad ugotovi, da pogoji za priznanje etalona za nacionalni etalon ali pogoji za hranjenje in vzdrževanje nacionalnega etalona niso več izpolnjeni, lahko razveljavi odločbo o priznanju etalona za nacionalni etalon.
Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je dopustna pritožba na ministrstvo, pristojno za meroslovje. Pritožba ne zadrži izvršitve odločbe.
V. PROMET Z MERILI
9. člen
V Republiki Sloveniji so lahko dana v promet samo tista merila, ki izpolnjujejo zahteve tega zakona ter meroslovne in tehnične zahteve, ki so vsebovane v predpisih, ki jih minister, pristojen za meroslovje, izda na podlagi tega zakona, in za katera je bila njihova skladnost ugotovljena po predpisanih načinih in postopkih ugotavljanja skladnosti.
Merila, za katera je bila ugotovljena skladnost po določbah prejšnjega odstavka, morajo biti, preden gredo v promet, označena, oziroma mora biti zanje izdana listina o skladnosti z meroslovnimi predpisi.
Meril, za katera njihova skladnost ni bila ugotovljena po predpisanih načinih in postopkih ugotavljanja skladnosti in ki niso označena oziroma zanje ni bila izdana listina o skladnosti z meroslovnimi predpisi, ni dovoljeno uporabljati.
Merilo, ki je v uporabi, je treba uporabljati v skladu z zahtevami, pogoji in omejitvami, določenimi v listinah o skladnosti z meroslovnimi predpisi, ter v skladu z navodilom proizvajalca za uporabo.
Minister, pristojen za meroslovje, za posamezne vrste meril določi način, več načinov ali pa ustrezno kombinacijo načinov ugotavljanja skladnosti, vrste in načine označitve meril ter vsebino in obliko listin o skladnosti z meroslovnimi predpisi.
10. člen
Urad lahko za opravljanje strokovno-tehničnih nalog v okviru ugotavljanja skladnosti imenuje tudi pravno osebo oziroma samostojnega podjetnika posameznika.
Urad lahko za opravljanje nalog iz prejšnjega odstavka imenuje le pravno osebo oziroma samostojnega podjetnika posameznika, katerega usposobljenost za delovanje je bila predhodno preverjena po pravilih akreditacije. Minister, pristojen za meroslovje, s predpisom določi zahteve za imenovanje, postopek imenovanja, naloge imenovanih pravnih oseb oziroma samostojnih podjetnikov posameznikov ter način nadzora nad izpolnjevanjem zahtev za imenovanje.
VI. REDNE IN IZREDNE OVERITVE
11. člen
Vsa merila morajo imeti z navezavo na etalone višje hierarhične stopnje zagotovljeno sledljivost vse do nacionalnih etalonov v Republiki Sloveniji ali do etalonov mednarodne ravni.
Merila, ki so v uporabi, morajo izpolnjevati:
– zahteve, skladne z odobrenim tipom, in predpisane meroslovne zahteve oziroma
– zahteve, skladne z odobrenim tipom, ali predpisane meroslovne zahteve.
Z odobrenim tipom se določi uporabnost merila. Izpolnjevanje meroslovnih zahtev se potrdi z redno overitvijo.
Redno overitev merila zagotovi njegov imetnik.
Minister, pristojen za meroslovje, določi postopek redne overitve in roke, v katerih je treba opraviti redno overitev.
12. člen
Izredna overitev je obvezna za merila, ki so bila zaradi predelave, okvare ali drugih tehničnih pomanjkljivosti izključena iz uporabe. Z izredno overitvijo se ugotovi, ali je merilo še skladno z meroslovnimi zahtevami.
Izredno overitev zagotovi imetnik merila.
13. člen
Vrste in oblike oznak, ki se uporabljajo pri redni in izredni overitvi meril, ter vsebino in obliko potrdila o skladnosti merila s predpisi predpiše minister, pristojen za meroslovje.
Oznaka redne oziroma izredne overitve neha veljati:
– če poteče rok njene veljavnosti;
– če je spremenjena, poškodovana ali odstranjena;
– če je razveljavljena;
– če je bilo merilo popravljeno ali predelano.
Merilo, za katero je nehala veljati oznaka redne oziroma izredne overitve, se ne sme uporabljati.
Določba prejšnjega odstavka tega člena se smiselno uporablja tudi v primeru prenehanja veljavnosti potrdila o skladnosti merila s predpisi.
14. člen
Redne in izredne overitve izvaja Urad ali pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik, ki ga imenuje Urad.
Urad lahko za redne in izredne overitve imenuje le pravno osebo oziroma samostojnega podjetnika posameznika, katerega usposobljenost za delovanje je bila predhodno preverjena po pravilih akreditacije.
Minister, pristojen za meroslovje, s predpisom določi zahteve za imenovanje, postopek imenovanja, naloge imenovanih pravnih oseb oziroma samostojnih podjetnikov posameznikov in način nadzora nad izpolnjevanjem zahtev za imenovanje.
VII. VELJAVNOST LISTIN IN ZNAKOV SKLADNOSTI
15. člen
V Republiki Sloveniji veljajo listine o skladnosti in znaki skladnosti, če so bili izdani v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki jih je ratificirala Republika Slovenija.
VIII. MEROSLOVNE ZAHTEVE ZA PREDPAKIRANE IZDELKE
16. člen
Predpakirani izdelki v smislu tega zakona so predpakirani proizvodi, vključno s predpakiranimi tekočinami, v poljubni embalaži, ki so pakirani v odsotnosti kupca, pri čemer količine izdelka brez odpiranja ali spremembe embalaže ni mogoče spremeniti.
Če se za predpakirane izdelke kot embalaža uporabljajo merilne steklenice, morajo te imeti take meroslovne lastnosti, da jih je mogoče uporabljati kot merila.
Proizvajalec merilnih steklenic mora pri Uradu vložiti vlogo za odobritev evidenčnega znaka za odtis na merilne steklenice.
Količine oziroma prostornine predpakiranih izdelkov in merilne steklenice v prometu morajo biti pod meroslovnim nadzorom. Odgovorni za pakiranje ali proizvodnjo morajo brezplačno zagotoviti potrebne vzorce za nadzor skladnosti predpakiranih izdelkov s predpisanimi meroslovnimi zahtevami.
Predpakirani izdelki in merilne steklenice smejo biti dani v promet ali biti pripravljeni za dajanje v promet, če:
– so količine ali prostornine ustrezne,
– so pravilno označeni,
– so bili meritve in pregledi izvedeni z ustreznimi merili,
– imajo odgovorni za pakiranje ali proizvodnjo ustrezno dokumentacijo o izvajanju notranje kontrole.
Predpakirani izdelki so lahko označeni z znakom, ki kaže na poreklo iz Evropske skupnosti, če izpolnjujejo posebne zahteve, ki se nanašajo na njihove količine ali prostornine.
Tisti, ki uporablja znak iz prejšnjega odstavka, mora o tem pisno obvestiti Urad.
Minister, pristojen za meroslovje, natančneje določi meroslovne zahteve za predpakirane izdelke ter merilne steklenice, posebne zahteve za predpakirane izdelke, ki so lahko označeni z znakom iz šestega odstavka tega člena, način izvajanja meroslovnega nadzora, označevanje, odgovornosti za pakiranje oziroma proizvodnjo in dajanje v promet, referenčno metodo za pregled ter stopnje nazivnih količin vsebine oziroma prostornin posod določenih vrst predpakiranih izdelkov.
IX. PLAČEVANJE STROŠKOV
17. člen
Za ugotavljanje skladnosti in overitve, ki jih po tem zakonu opravlja Urad ali pravne osebe oziroma samostojni podjetniki posamezniki, ki jih imenuje Urad, se plačujejo stroški.
Pravne osebe oziroma samostojni podjetniki posamezniki, ki jih imenuje Urad, plačujejo Uradu stroške vzdrževanja sistema imenovanih pravnih oseb oziroma samostojnih podjetnikov posameznikov (nadzor in podporna infrastruktura).
Stroške meroslovnega nadzora (dnevnice, potni stroški, stroški preskusa in drugi stroški, ki so nastali v zvezi z nadzorom), ki se je končal neugodno za stranko, trpi stranka.
Vlada Republike Slovenije določi višino stroškov za naloge, ki jih po tem zakonu opravlja urad.
X. MEROSLOVNI NADZOR
18. člen
Meroslovni nadzor nad merili v prometu in uporabi, predpakiranimi izdelki in merilnimi steklenicami ter nad pravilno uporabo merskih enot izvaja Urad.
Če pristojni inšpekcijski organ pri izvajanju nadzora na svojem področju dela ugotovi, da obstaja utemeljen sum, da so bile kršene določbe tega zakona ali predpisov, izdanih na njegovi podlagi, mora o tem nemudoma obvestiti urad. Inšpekcijski organi so dolžni sodelovati z Uradom na področju meroslovnega nadzora neposredno in preko Inšpekcijskega sveta.
Minister, pristojen za meroslovje, predpiše način izvajanja nadzora nad merili v uporabi in merili v prometu.
18.a člen
Naloge meroslovnega nadzora nad merili v prometu oziroma uporabi, predpakiranimi izdelki in merilnimi steklenicami ter nad pravilno uporabo merskih enot izvajajo pooblaščene uradne osebe Urada.
Pooblaščeni uradni osebi iz prejšnjega odstavka sta inšpektor in meroslovni nadzornik.
Meroslovni nadzornik vodi enostavne postopke meroslovnega nadzora pred izdajo odločbe, preprečuje in odkriva prekrške ter izdaja plačilne naloge.
Inšpektor izvaja zahtevnejše postopke meroslovnega nadzora, odreja ukrepe za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti v roku, ki ga določi, preprečuje in odkriva prekrške ter izvaja druge ukrepe in dejanja po predpisih o prekrških in predpisih o inšpekcijskem nadzoru.
18.b člen
Inšpektor je lahko, kdor ima najmanj visoko strokovno izobrazbo ter opravljen izpit za inšpektorja.
Meroslovni nadzornik je lahko, kdor ima najmanj srednjo strokovno izobrazbo ter strokovni izpit za meroslovnega nadzornika.
Pooblaščena uradna oseba, ki nima strokovnega izpita, ga mora opraviti v roku enega leta od dneva imenovanja za inšpektorja oziroma razporeditve na delovno mesto meroslovnega nadzornika.
Pooblaščena uradna oseba se razreši, če v predpisanem roku iz razlogov, ki so na njegovi strani, ne opravi strokovnega izpita za inšpektorja oziroma meroslovnega nadzornika.
Pooblaščene uradne osebe morajo stalno izpopolnjevati svoje strokovno znanje, se usposabljati in udeleževati preverjanj strokovne usposobljenosti.
Vsebino in način izvajanja strokovnega izpita za inšpektorja oziroma meroslovnega nadzornika ter vsebino in način preverjanja strokovne usposobljenosti pooblaščenih uradnih oseb predpiše minister, pristojen za meroslovje.
19. člen
Če inšpektor pri nadzoru ugotovi, da merilo ne ustreza zahtevam tega zakona ter meroslovnim in tehničnim zahtevam predpisov, izdanih na njegovi podlagi, izda odločbo, s katero odloči, da se merilo umakne iz uporabe oziroma prometa do odprave pomanjkljivosti.
Inšpektor z odločbo prepove promet predpakiranih izdelkov ali merilnih steklenic, če ne izpolnjujejo zahtev tega zakona ter zahtev predpisov, izdanih na njegovi podlagi, ko gre za določbe, ki se nanašajo na ustreznost dejanskih količin vsebin predpakiranih izdelkov ali dejanskih prostornin merilnih steklenic, ter če niso označeni skladno z določili teh predpisov.
Če inšpektor pri nadzoru ugotovi, da se merske enote uporabljajo v nasprotju s predpisom iz drugega ali tretjega odstavka 6. člena tega zakona, z odločbo naloži kršitelju, da v določenem roku odpravi ugotovljeno nepravilnost.
Meroslovni nadzornik lahko vodi postopke iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena samo v primerih iz tretjega odstavka 18.a člena tega zakona.
Če inšpektor pri nadzoru oceni, da je glede na pomen kršitve opozorilo zadosten ukrep, ima pravico, da najprej le ustno opozori na kršitev in na njene posledice ter določi rok za njeno odpravo. Svoje ugotovitve, izrečeno opozorilo ter rok za odpravo kršitve navede v zapisnik. Če kršitev ni odpravljena v določenem roku in za to ni opravičljivega razloga, inšpektor izda odločbo iz prvega, drugega oziroma tretjega odstavka tega člena.
Zoper odločbo iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena je dopustna pritožba na ministrstvo, pristojno za meroslovje. Pritožba ne zadrži izvršitve odločbe.
Pri opravljanju meroslovnega nadzora ima pooblaščena uradna oseba pravico vstopiti v poslovne ali proizvodne prostore ter vozila, kjer se nahajajo merila, predpakirani izdelki ali merilne steklenice.
20. člen
(črtan)
21. člen
(črtan)
22. člen
(črtan)
23. člen
Merilo, za katerega je izdana odločba o prepovedi uporabe oziroma prometa, se vidno označi kot merilo, ki ni skladno s predpisi. Obenem se razveljavi oznaka redne oziroma izredne overitve na merilu oziroma na izdano potrdilo o skladnosti merila s predpisi vpiše, da je nehalo veljati.
Predpakirane izdelke in merilne steklenice, za katere je bila izdana odločba o prepovedi dajanja v promet, je treba posebej označiti ali ločiti od izdelkov, ki izpolnjujejo predpisane zahteve.
24. člen
Urad izvaja nadzor nad pravno osebo oziroma samostojnim podjetnikom posameznikom, ki ga je imenoval, v tistem delu, na katerega se imenovanje nanaša.
Če Urad ugotovi, da pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik, ki ga je imenoval, ne dela v skladu s predpisi ali da ne izpolnjuje več zahtev za imenovanje, lahko razveljavi odločbo o imenovanju.
25. člen
Minister, pristojen za meroslovje, predpiše način izvajanja nadzora nad delom imenovanih pravnih oseb oziroma samostojnih podjetnikov posameznikov ter vsebino in obliko uradne izkaznice, s katero se izkažejo pooblaščene uradne osebe, ki opravljajo meroslovni nadzor.
XI. KAZENSKE DOLOČBE
26. člen
Z globo od 300.000 tolarjev do 1,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik:
1. če v Republiki Sloveniji uporablja merske enote, ki niso predpisane s tem zakonom oziroma predpisi, izdanimi na podlagi tega zakona (6. člen);
2. če ne ravna v skladu z odločbo, ki jo je izdala pooblaščena uradna oseba Urada (prvi, drugi in tretji odstavek 19. člena).
Z globo od 1,000.000 tolarjev do 5,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik:
1. če da v promet in uporabo merila, ki ne izpolnjujejo zahtev tega zakona ter meroslovnih in tehničnih zahtev predpisov, ki jih minister, pristojen za meroslovje, izda na podlagi tega zakona, in za katera njihova skladnost ni bila ugotovljena po predpisanih načinih in postopkih ugotavljanja skladnosti oziroma niso označena oziroma zanje ni bila izdana listina o skladnosti z meroslovnimi predpisi (prvi, drugi in tretji odstavek 9. člena);
2. če izvaja postopke ugotavljanja skladnosti, redne ali izredne overitve meril oziroma, če s svojimi oglaševalskimi sporočili imetnike meril oziroma kupce storitev zavaja, da lahko izvaja postopke ugotavljanja skladnosti, redne ali izredne overitve meril čeprav za te storitve ni imenovan (10. in 14. člen), če z listino o umerjanju (kalibraciji) namesto z redno overitvijo potrjuje, da merilo izpolnjuje predpisane meroslovne zahteve (tretji odstavek 11. člena) ali če za označitev meril uporablja namesto oznak iz 13. člena tega zakona, oznake, ki bi se zaradi njihove oblike oziroma izgleda lahko z njimi zamenjale.
Z globo od 100.000 tolarjev do 300.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojni podjetnik posameznik ali odgovorna oseba v državnem organu ali v samoupravni lokalni skupnosti, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z globo od 200.000 tolarjev do 500.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojni podjetnik posameznik ali odgovorna oseba v ­državnem organu ali v samoupravni lokalni skupnosti, ki stori prekršek iz drugega odstavka tega člena.
27. člen
Z globo od 100.000 tolarjev do 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik:
1. če uporablja merilo, za katerega ni bila ugotovljena skladnost po predpisanih načinih in postopkih ugotavljanja skladnosti in ki ni označeno oziroma nima veljavne listine o skladnosti (tretji odstavek 9. člena);
2. če ne zagotovi redne (četrti odstavek 11. člena) ali izredne overitve (drugi odstavek 12. člena) merila;
3. če uporablja merilo, za katerega je nehala veljati oznaka redne oziroma izredne overitve oziroma potrdilo o skladnosti merila s predpisi (tretji in četrti odstavek 13. člena);
4. če ne uporablja merila v skladu z zahtevami, pogoji in omejitvami, ki so določeni v listini, izdani v postopku ugotavljanja skladnosti, ter v skladu z navodili za uporabo (četrti odstavek 9. člena);
5. če o uporabi znaka iz šestega odstavka 16. člena pisno ne obvesti Urada (sedmi odstavek 16. člena);
6. če ne vloži vloge za odobritev evidenčnega znaka za odtis na merilne steklenice (tretji odstavek 16. člena);
7. če da v promet ali pripravi za dajanje v promet predpakirane izdelke ali merilne steklenice v nasprotju z zahtevami petega odstavka 16. člena.
Z globo od 50.000 tolarjev do 100.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojni podjetnik posameznik ali odgovorna oseba v državnem organu ali v samoupravni lokalni skupnosti, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Zakon o meroslovju – ZMer-1 (Uradni list RS, št. 22/2000) vsebuje naslednje prehodne in končne ­določbe:
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
28. člen
Do izdaje izvršilnih predpisov na podlagi tega zakona, vendar najdlje dve leti po uveljavitvi tega zakona, se uporabljajo naslednji predpisi, če niso v nasprotju s tem zakonom:
– Pravilnik o metroloških karakteristikah vzorcev referenčnih materialov – referenčnih vodnih raztopin za pH skalo (Uradni list SFRJ, št. 28/89),
– Pravilnik o metroloških karakteristikah čistih plinov CO, CO2, CH4, H2, O2, N2 in Ar za pripravo referenčnih plinskih zmesi (Uradni list SFRJ, št. 18/88),
– Pravilnik o metroloških karakteristikah vzorcev referenčnih materialov – referenčnih tekočin za viskozimetre (Uradni list SFRJ, št. 85/87),
– Pravilnik o metroloških karakteristikah vzorcev referenčnih materialov – referenčnih ploščic za merjenje trdote po Vickersu (Uradni list SFRJ, št. 38/86),
– Pravilnik o metroloških karakteristikah vzorcev referenčnih materialov – referenčnih ploščic za merjenje trdote po Brinellu (Uradni list SFRJ, št. 32/86),
– Pravilnik o metroloških karakteristikah vzorcev referenčnih materialov – referenčnih ploščic za merjenje trdote po Rockwellu (Uradni list SFRJ, št. 21/86),
– Pravilnik o metroloških karakteristikah vzorcev referenčnih materialov – preskusnih igel za kontrolo predmetov iz plemenitih kovin (Uradni list SFRJ, št. 21/86),
– Pravilnik o metroloških karakteristikah vzorcev referenčnih materialov – referenčnih etalonov za izotopska merila za prostorninsko maso in vlago (Uradni list SFRJ, št. 58/85),
– Pravilnik o metroloških pogojih za etilometre (Uradni list SFRJ, št. 42/91),
– Pravilnik o metroloških pogojih za hladilne posode za mleko (bazenske hladilnike), mlekomere in merilne posode (Uradni list SFRJ, št. 29/91),
– Pravilnik o metroloških pogojih za polprevodniške števce – spektrometre za gama sevanje (Uradni list SFRJ, št. 22/91),
– Pravilnik o metroloških pogojih za delovne etalone enote za ekspozicijsko dozo ionizirnega sevanja v radioterapiji (Uradni list SFRJ, št. 22/91),
– Pravilnik o metroloških pogojih za viskozimetre s padajočo kroglico (Uradni list SFRJ, št. 22/91),
– Pravilnik o metroloških pogojih za avtomatična merila nivoja tekočine v nepremičnih rezervoarjih (Uradni list SFRJ, št. 76/90),
– Pravilnik o metroloških pogojih za mejna vzporedna dolžinska merila (merilne kladice) (Uradni list SFRJ, št. 72/90),
– Pravilnik o metroloških pogojih za medicinske električne termometre za kontinuirano merjenje temperature človeškega telesa (Uradni list SFRJ, št. 18/90),
– Pravilnik o metroloških pogojih za medicinske električne termometre za merjenje maksimalne temperature človeškega telesa (Uradni list SFRJ, št. 18/90),
– Pravilnik o metroloških pogojih za sekundarni etalon merilne posode – buče (Uradni list SFRJ, št. 1/90),
– Pravilnik o metroloških pogojih za avtomatske refraktometre, s katerimi se meri masni delež sladkorja v moštu (Uradni list SFRJ, št. 70/89 in 74/90),
– Pravilnik o metroloških pogojih za merilnike mase – avtomatične tehtnice na transportnem traku točnostnih razredov 1 in 2 (Uradni list SFRJ, št. 64/89),
– Pravilnik o metroloških pogojih za kazalnike maksimuma razreda 1,0 (Uradni list SFRJ, št. 56/89),
– Pravilnik o metroloških pogojih za delovne etalone – naprave za preskušanje števcev za električno energijo (Uradni list SFRJ, št. 54/89),
– Pravilnik o metroloških pogojih za indukcijske števce za električno energijo (Uradni list SFRJ, št. 54/89),
– Pravilnik o metroloških pogojih za fokometre (Uradni list SFRJ, št. 28/89),
– Pravilnik o metroloških pogojih za statične števce delovne električne energije točnostnih razredov 0,2 S in 0,5 S (Uradni list SFRJ, št. 28/89),
– Pravilnik o metroloških pogojih za ebulioskope po Malligandu (Uradni list SFRJ, št. 27/89),
– Pravilnik o metroloških pogojih za ebulioskope po Salleronu (Uradni list SFRJ, št. 27/89),
– Pravilnik o metroloških pogojih za merila za širino in nadvižek tira (Uradni list SFRJ, št. 24/89),
– Pravilnik o metroloških pogojih za delovne etalone – naprave za pregled meril za širino in nadvižek tira (Uradni list SFRJ, št. 24/89),
– Pravilnik o metroloških pogojih za delovne etalone – poskusne optične leče in optične kline za pregled fokometrov (Uradni list SFRJ, št. 24/89),
– Pravilnik o metroloških pogojih za laboratorijska merila za pline (Uradni list SFRJ, št. 71/88),
– Pravilnik o metroloških pogojih za fotoelektrične merilnike svetlosti (Uradni list SFRJ, št. 66/88),
– Pravilnik o metroloških pogojih, ki jih morajo izpolnjevati merilniki toplotne energije (Uradni list SFRJ, št. 56/88, 71/88 in 54/90),
– Pravilnik o metroloških pogojih za uporovne termometre (Uradni list SFRJ, št. 55/88),
– Pravilnik o metroloških pogojih za uteži z nazivnimi masami od od 1 mg do 50 kg (Uradni list SFRJ, št. 54/88, 57/88 in 6/89),
– Pravilnik o metroloških pogojih za etalonske uteži z nazivno maso od 50 kg do 5000 kg (Uradni list SFRJ, št. 44/88),
– Pravilnik o metroloških pogojih za delovni etalon merilne posode – pipete (Uradni list SFRJ, št. 28/88),
– Pravilnik o metroloških pogojih za naprave za preskušanje plinomerov (Uradni list SFRJ, št. 18/88),
– Pravilnik o metroloških pogojih za dolžinska merila splošnega namena (Uradni list SFRJ, št. 18/88 in 26/90),
– Pravilnik o metroloških pogojih za naprave za preskušanje korektorjev (Uradni list SFRJ, št. 18/88),
– Pravilnik o metroloških pogojih za nivelirne letve (Uradni list SFRJ, št. 13/88),
– Pravilnik o metroloških pogojih za uravnalne letve (Uradni list SFRJ, št. 2/88),
– Pravilnik o metroloških pogojih za merilnike mase – avtomatske tehtnice s seštevanjem nezveznih rezultatov tehtanja (Uradni list SFRJ, št. 59/87),
– Pravilnik o metroloških pogojih za optične pirometre z žarilno (primerjalno nitko) (Uradni list SFRJ, št. 44/87),
– Pravilnik o metroloških pogojih za naprave za preskušanje pretočnih meril za količino fluida z merilno zaslonko (Uradni list SFRJ, št. 35/87),
– Pravilnik o metroloških pogojih za aparate za merjenje trdote po Vickersu (od HV 5 do HV 100) (Uradni list SFRJ, št. 35/87),
– Pravilnik o metroloških pogojih za aparate za merjenje trdote po Brinellu (Uradni list SFRJ, št. 35/87),
– Pravilnik o metroloških pogojih za steklene tekočinske termometre (Uradni list SFRJ, št. 35/87),
– Pravilnik o metroloških pogojih za naprave z valji za preveritev zaviralne sile po obodu koles pri vozilih na motorni pogon in priklopnih vozilih (Uradni list SFRJ, št. 31/87),
– Pravilnik o metroloških pogojih za delovne etalone enot za čas in frekvenco (Uradni list SFRJ, št. 31/87),
– Pravilnik o metroloških pogojih za delovne etalone – etalonske naprave za pregled avtomatičnih meril nivoja tekočine (Uradni list SFRJ, št. 28/87),
– Pravilnik o metroloških pogojih za delovni etalon – napravo za preskušanje kronotahografov in taksimetrov (Uradni list SFRJ, št. 20/87),
– Pravilnik o metroloških pogojih za fotoelektrične luxmetre – merilnike osvetljenosti (Uradni list SFRJ, št. 4/87),
– Pravilnik o metroloških pogojih za delovne etalone hrapavosti (Uradni list SFRJ, št. 52/86),
– Pravilnik o metroloških pogojih za vodomere (Uradni list SFRJ, št. 51/86),
– Pravilnik o metroloških pogojih za stroje za merjenje dolžine žice in kabla (Uradni list SFRJ, št. 51/86),
– Pravilnik o metroloških pogojih za avtocisterne, vagone cisterne in prenosne cisterne (Uradni list SFRJ, št. 51/86),
– Pravilnik o metroloških pogojih za delovne etalone – vlagomere za žitna zrna in semena oljnic (Uradni list SFRJ, št. 50/86),
– Pravilnik o metroloških pogojih za laktodenzimetre (Uradni list SFRJ, št. 50/86 in 31/87),
– Pravilnik o metroloških pogojih za delovne etalone – naprave za pregled vodomerov (Uradni list SFRJ, št. 38/86),
– Pravilnik o metroloških pogojih za debelinska merila (Uradni list SFRJ, št. 36/86),
– Pravilnik o metroloških pogojih za delovni etalon – napravo za preskušanje taksimetrov (Uradni list SFRJ, št. 32/86),
– Pravilnik o metroloških pogojih za veterinarske termometre (Uradni list SFRJ, št. 31/86),
– Pravilnik o metroloških pogojih za manometre, vakuummetre in manovakuummetre (Uradni list SFRJ, št. 30/86),
– Pravilnik o metroloških pogojih za manometre za merjenje krvnega tlaka (Uradni list SFRJ, št. 20/86),
– Pravilnik o metroloških pogojih za manometre za merjenje tlaka v pnevmatikah (Uradni list SFRJ, št. 20/86 in 10/87),
– Pravilnik o metroloških pogojih za etalonske naprave za pregled kazalnih naprav priprav za merjenje tekočih goriv (Uradni list SFRJ, št. 19/86),
– Pravilnik o metroloških pogojih za merilnike mase – tehtnice za gradbene namene (Uradni list SFRJ, št. 19/86),
– Pravilnik o metroloških pogojih za fotometrijske žarnice z žarečo volframovo nitko – merila za svetlobni tok (Uradni list SFRJ, št. 8/86),
– Pravilnik o metroloških pogojih za sekundarne etalone enote za dolžino (Uradni list SFRJ, št. 58/85),
– Pravilnik o metroloških pogojih za merila za izolacijsko upornost (Uradni list SFRJ, št. 58/85 in 32/87),
– Pravilnik o metroloških pogojih za sode, kadi, kangle in balone (Uradni list SFRJ, št. 58/85),
– Pravilnik o metroloških pogojih za izotopska merila za gostoto in vlago (Uradni list SFRJ, št. 54/85),
– Pravilnik o metroloških pogojih za delovne etalonske alkoholometre (Uradni list SFRJ, št. 54/85),
– Pravilnik o metroloških pogojih za mikrometre za zunanje merjenje z merilnim območjem do 500 mm (Uradni list SFRJ, št. 54/85),
– Pravilnik o metroloških pogojih za delovne etalone – areometre (Uradni list SFRJ, št. 54/85),
– Pravilnik o metroloških pogojih za aerometre s stalno maso (Uradni list SFRJ, št. 54/85),
– Pravilnik o metroloških pogojih za priprave za merjenje tekočih goriv (Uradni list SFRJ, št. 48/85),
– Pravilnik o metroloških pogojih za delovne etalone – naprave za pregled vzporednih mejnih meril (merilnih kladic) (Uradni list SFRJ, št. 48/85 in 76/90),
– Pravilnik o metroloških pogojih za laboratorijska merila – pipete z eno merilno črto (Uradni list SFRJ, št. 28/85),
– Pravilnik o metroloških pogojih za laboratorijska merila – steklene merilne buče z eno merilno črto (Uradni list SFRJ, št. 28/85),
– Pravilnik o metroloških pogojih za laboratorijska merila – pipete za mešanje krvi za štetje krvničk (Uradni list SFRJ, št. 28/85),
– Pravilnik o metroloških pogojih za laboratorijska merila – graduirane merilne pipete (Uradni list SFRJ, št. 28/85),
– Pravilnik o metroloških pogojih za laboratorijska merila – graduirane merilne valje (Uradni list SFRJ, št. 27/85),
– Pravilnik o metroloških pogojih za laboratorijska merila – steklene birete za tekočine (Uradni list SFRJ, št. 27/85),
– Pravilnik o metroloških pogojih za laboratorijska merila – mikropipete (Uradni list SFRJ, št. 27/85),
– Pravilnik o metroloških pogojih za medicinske injekcijske brizgalke (Uradni list SFRJ, št. 27/85),
– Pravilnik o metroloških pogojih za pretočna merila za količino tekočine z merilno zaslonko (Uradni list SFRJ, št. 27/85),
– Pravilnik o metroloških pogojih za stroje za merjenje ploščine (Uradni list SFRJ, št. 26/85),
– Pravilnik o metroloških pogojih za delovne etalone ploščine (Uradni list SFRJ, št. 26/85),
– Pravilnik o metroloških pogojih za termočlene (Uradni list SFRJ, št. 25/85),
– Pravilnik o metroloških pogojih za medicinske (humane) termometre (Uradni list SFRJ, št. 25/85),
– Pravilnik o metroloških pogojih za pretočna prostorninska merila za razne tekočine z neposrednim merjenjem prostornine (Uradni list SFRJ, št. 11/85),
– Pravilnik o metroloških pogojih za merila, ki korigirajo prostornini pretočnega plina (Uradni list SFRJ, št. 9/85 in 8/86),
– Pravilnik o metroloških pogojih za pretočna merila za prostornino plina (Uradni list SFRJ, št. 9/85),
– Pravilnik o metroloških pogojih za pretočna merila za količino pare z merilno zaslonko (Uradni list SFRJ, št. 9/85),
– Pravilnik o metroloških pogojih za prostorninska merila za razne tekočine, ki so v merilnem sestavu (Uradni list SFRJ, št. 9/85),
– Pravilnik o metroloških pogojih za taksimetre (Uradni list SFRJ, št. 9/85),
– Pravilnik o metroloških pogojih za alkoholometre (Uradni list SFRJ, št. 6/85),
– Pravilnik o metroloških pogojih za vlagomere za žitna zrna in seme oljnic (Uradni list SFRJ, št. 6/85),
– Pravilnik o metroloških pogojih za urometre (Uradni list SFRJ, št. 5/85),
– Pravilnik o metroloških pogojih za merila za sipke snovi (Uradni list SFRJ, št. 5/85),
– Pravilnik o metroloških pogojih za okvire za merjenje drv (Uradni list SFRJ, št. 5/85),
– Pravilnik o metroloških pogojih za zaboje, okvire in podobna merila veljavnosti oblike za gradbeni material (Uradni list SFRJ, št. 5/85),
– Pravilnik o metroloških pogojih za dopplerske radarje (Uradni list SFRJ, št. 3/85),
– Pravilnik o metroloških pogojih za mehanske sekundomere (Uradni list SFRJ, št. 3/85),
– Pravilnik o metroloških pogojih za butirometre (Uradni list SFRJ, št. 3/85),
– Pravilnik o metroloških pogojih za stikalne ure (Uradni list SFRJ, št. 3/85),
– Pravilnik o metroloških pogojih za merilne transformatorje za električne števce (Uradni list SFRJ, št. 66/84),
– Pravilnik o metroloških pogojih za dajalnike tarifnih impulzev in stikalne ure, ki se uporabljajo v telefonskem in telegrafskem prometu za postavljanje tarife (Uradni list SFRJ, št. 66/84 in 86/87),
– Pravilnik o metroloških pogojih za merilnike mase – tehtnice za tehtanje premikajočih se vozil (Uradni list SFRJ, št. 33/84),
– Pravilnik o metroloških pogojih za steklene gostinske posode (Uradni list SFRJ, št. 31/84),
– Pravilnik o metroloških pogojih za instrumente za merjenje upornosti zanke (Uradni list SFRJ, št. 31/84),
– Pravilnik o metroloških pogojih za steklene tekočinske termometre za posebne namene (Uradni list SFRJ, št. 31/84),
– Pravilnik o metroloških pogojih za avtomatske tehtnice (Uradni list SFRJ, št. 1/84),
– Pravilnik o metroloških pogojih za elektronske sekundomere (Uradni list SFRJ, št. 29/83),
– Pravilnik o metroloških pogojih za instrumente za merjenje ozemljitvene upornosti, katerih delovanje temelji na metodi merjenja napetosti in toka (U-I metodi), in za visoko frekvenčne instrumente za merjenje ozemljitvene upornosti (Uradni list SFRJ, št. 13/83),
– Pravilnik o metroloških pogojih za instrumente za merjenje ozemljitvene upornosti, katerih delovanje temelji na kompenzacijski metodi (Uradni list SFRJ, št. 59/82),
– Pravilnik o metroloških pogojih za naprave za pregled vodomerov (Uradni list SFRJ, št. 48/81),
– Pravilnik o metroloških pogojih za vodoravne cilindrične rezervoarje (Uradni list SFRJ, št. 26/81),
– Pravilnik o metroloških pogojih za pokončne valjaste rezervoarje (Uradni list SFRJ, št. 3/85),
– Pravilnik o načinu uporabe in klasifikaciji etalonov enote za maso (Uradni list SFRJ, št. 9/85),
– Pravilnik o pogojih za pregled in žigosanje areometrov in alkoholometrov (Uradni list SFRJ, št. 16/83),
– Pravilnik o pogojih za pregled in žigosanje priprav za merjenje tekočih goriv (Uradni list SFRJ, št. 2/83),
– Pravilnik o pogojih za pregled in žigosanje merilnikov toplotne energije (Uradni list SFRJ, št. 30/82),
– Pravilnik o pogojih za pregled in žigosanje humanih in veterinarskih termometrov (Uradni list SFRJ, št. 66/81),
– Pravilnik o pogojih, ki jih morajo glede strokovnosti delavcev, opreme in prostorov izpolnjevati organizacije združenega dela za opravljanje pregledov in žigosanje meril (Uradni list SFRJ, št. 63/79 in 61/80),
– Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati delovni prostori in oprema za pregled in žigosanje merilnih transformatorjev, kot tudi delavci v določenih organizacijah združenega dela glede strokovne izobrazbe, če se dajejo na razpolago kontrolnemu organu pri pregledu in žigosanju transformatorjev (Uradni list SFRJ, št. 12/81),
– Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati delovni prostori in oprema za pregled in žigosanje vodomerov ter delavci v določenih organizacijah združenega dela glede strokovne izobrazbe, če se dajejo na razpolago kontrolnemu organu pri pregledu in žigosanju vodomerov (Uradni list SFRJ, št. 47/81),
– Pravilnik o načinu, kako področne organizacijske enote Zveznega zavoda za mere in plemenite kovine za kontrolo meril in plemenitih kovin pregledujejo merila (Uradni list SFRJ, št. 26/84),
– Pravilnik o pogojih za ustanovitev laboratorijev za pregled hladilnih posod za mleko (bazenskih hladilnikov), mlekomerov in merilnih posod (Uradni list SFRJ, št. 30/91),
– Pravilnik o pogojih za ustanovitev laboratorijev za pregled ebulioskopov (Uradni list SFRJ, št. 22/91),
– Pravilnik o pogojih za ustanovitev laboratorijev za pregled fotoelektričnih merilnikov svetlosti (Uradni list SFRJ, št. 11/91),
– Pravilnik o pogojih za ustanovitev laboratorijev za pregled temperaturnih kompenzatorjev prostornine za tekoča goriva (Uradni list SFRJ, št. 54/90),
– Pravilnik o pogojih za ustanovitev laboratorijev za pregled števcev za električno energijo (Uradni list SFRJ, št. 21/90),
– Pravilnik o pogojih za ustanovitev laboratorijev za pregled merilnikov mase (Uradni list SFRJ, št. 20/90),
– Pravilnik o pogojih za ustanovitev laboratorijev za pregled medicinskih električnih termometrov za kontinuirano merjenje temperature človeškega telesa (Uradni list SFRJ, št. 20/90),
– Pravilnik o pogojih za ustanovitev laboratorijev za pregled medicinskih električnih termometrov za merjenje maksimalne temperature človeškega telesa (Uradni list SFRJ, št. 20/90),
– Pravilnik o pogojih za ustanovitev laboratorijev za pregled analizatorjev plinov (Uradni list SFRJ, št. 66/89),
– Pravilnik o pogojih za ustanovitev laboratorijev za pregled meril za toplotno energijo (Uradni list SFRJ, št. 49/88),
– Pravilnik o pogojih za ustanovitev laboratorijev za pregled uporovnih termometrov (Uradni list SFRJ, št. 44/88),
– Pravilnik o pogojih za ustanovitev laboratorijev za pregled plinomerov in korektorjev (Uradni list SFRJ, št. 18/88),
– Pravilnik o pogojih za ustanovitev laboratorijev za pregled sodov, kadi, kangel in balonov (Uradni list SFRJ, št. 18/88),
– Pravilnik o pogojih za ustanovitev laboratorijev za pregled vodomerov (Uradni list SFRJ, št. 61/86),
– Pravilnik o pogojih za ustanovitev laboratorijev za pregled avtocistern, vagonov cistern in prenosnih cistern (Uradni list SFRJ, št. 52/86),
– Pravilnik o pogojih za ustanovitev laboratorijev za pregled viskozimetrov (Uradni list SFRJ, št. 38/86),
– Pravilnik o pogojih za ustanovitev laboratorijev za pregled pretočnih meril za prostornino tekočine (Uradni list SFRJ, št. 30/86),
– Pravilnik o pogojih za ustanovitev laboratorijev za pregled taksimetrov (Uradni list SFRJ, št. 21/86),
– Pravilnik o pogojih za ustanovitev laboratorijev za pregled kronotahografov (Uradni list SFRJ, št. 20/86),
– Pravilnik o pogojih za ustanovitev laboratorijev za pregled manometrov za merjenje krvnega tlaka (Uradni list SFRJ, št. 20/86),
– Pravilnik o pogojih za ustanovitev laboratorijev za pregled manometrov, vakuummetrov in manovakuummetrov (Uradni list SFRJ, št. 20/86),
– Pravilnik o pogojih za ustanovitev laboratorijev za pregled kazalnih naprav priprav za merjenje tekočih goriv (Uradni list SFRJ, št. 8/86),
– Pravilnik o pogojih za ustanovitev laboratorijev za pregled areometrov in alkoholometrov (Uradni list SFRJ, št. 7/86),
– Pravilnik o pogojih za ustanovitev laboratorijev za pregled butirometrov za mleko, sir in smetano (Uradni list SFRJ, št. 7/86),
– Pravilnik o pogojih za ustanovitev laboratorijev za pregled vlagomerov za žitna zrna in seme oljnic (Uradni list SFRJ, št. 5/86),
– Pravilnik o pogojih za ustanovitev laboratorijev za pregled medicinskih injekcijskih brizgalk (Uradni list SFRJ, št. 27/85),
– Pravilnik o pogojih za ustanovitev laboratorijev za pregled laboratorijskih meril za prostornino za tekočine in pline (Uradni list SFRJ, št. 27/85),
– Pravilnik o pogojih za ustanovitev laboratorijev za pregled gostinske posode (Uradni list SFRJ, št. 27/85),
– Pravilnik o pogojih za ustanovitev laboratorijev za pregled fotoelektričnih luxmetrov – merilnikov osvetljenosti (Uradni list SFRJ, št. 26/85),
– Pravilnik o pogojih za ustanovitev laboratorijev za pregled termočlenov (Uradni list SFRJ, št. 25/85),
– Pravilnik o pogojih za ustanovitev laboratorijev za pregled stikalnih ur (Uradni list SFRJ, št. 3/85),
– Pravilnik o pogojih za ustanovitev laboratorijev za pregled dopplerskih radarjev (Uradni list SFRJ, št. 3/85),
– Pravilnik o pogojih za ustanovitev laboratorijev za pregled dajalnikov tarifnih impulzev in stikalnih ur (Uradni list SFRJ, št. 66/84),
– Pravilnik o pogojih za ustanovitev laboratorijev za pregled dolžinskih in kotnih meril (Uradni list SFRJ, št. 66/84),
– Odredba o obvezni uporabi določenih merilnikov v prometu nafte in naftnih izdelkov (Uradni list SFRJ, št. 64/87),
– Odredba o obvezni uporabi prostorninske enote v prometu nafte in naftnih izdelkov (Uradni list SFRJ, št. 64/87),
– Odlok o določitvi rokov, do katerih se smejo uporabljati merila, s katerimi se meri v merskih enotah, ki niso določene v zakonu o merskih enotah in merilih (Uradni list SFRJ, št. 33/84),
– Odlok o roku, do katerega se smejo v jedrski elektrarni Krško uporabljati merske enote, ki ne pripadajo mednarodnemu sistemu merskih enot, ter uvozna merila, s katerimi se meri v teh enotah (Uradni list SFRJ, št. 38/79).
29. člen
Izvršilni predpisi, ki so bili izdani na podlagi Zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 1/95), ostanejo v veljavi do uveljavitve predpisov, izdanih na podlagi tega zakona.
Minister, pristojen za meroslovje, izda predpise, za izdajo katerih je pooblaščen s tem zakonom, v roku enega leta od uveljavitve tega zakona, razen predpisov, ki določajo meroslovne in tehnične zahteve za posamezne vrste meril.
30. člen
Vse odločbe in certifikati o odobritvi tipa ter oznake overitev na merilih, ki so bili izdani pred uveljavitvijo tega zakona, ostanejo v veljavi.
31. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o meroslovju (Uradni list RS, št. 1/95).
32. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o meroslovju – ZMer-1A (Uradni list RS, št. 86/04) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Višina globe iz 19. in 20. člena tega zakona se začne uporabljati z začetkom uporabe Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03).
Do roka iz prejšnjega odstavka se kaznuje za:
1. prekršek iz 19. člena tega zakona:
– pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik z denarno kaznijo od 300.000 tolarjev do 1,000.000 tolarjev za prekrške iz prvega odstavka 26. člena zakona in denarno kaznijo od 1,000.000 tolarjev do 5,000.000 tolarjev za prekrške iz drugega odstavka 26. člena zakona,
– odgovorna oseba pravne osebe z denarno kaznijo od 100.000 tolarjev do 400.000 tolarjev,
2. prekršek iz 20. člena tega zakona:
– pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik z denarno kaznijo 50.000 tolarjev,
– odgovorna oseba pravne osebe z denarno kaznijo 25.000 tolarjev.
Določbe 19. in 20. člena tega zakona, ki urejajo globe za prekršek, ki ga stori odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, se začnejo uporabljati z dnem začetka uporabe Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03).
22. člen
Minister, pristojen za meroslovje, izda predpise iz 4., 6., 10., 13. in 18. člena tega zakona v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.
23. člen
Odločbe o imenovanju, ki jih je izdal minister na podlagi 10. in 14. člena zakona, veljajo še naprej do izteka njihove veljavnosti.
24. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Pravilnik o zahtevah za pravne osebe, ki izvajajo strokovne naloge meroslovnega nadzora nad predpakiranimi izdelki, ki so označeni z znakom EGS (Uradni list RS, št. 65/03).
25. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti