Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2005 z dne 24. 2. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2005 z dne 24. 2. 2005

Kazalo

531. Odločba o imenovanju za izvajanje rednih in izrednih overitev meril, stran 1370.

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Urad za meroslovje, izdaja na podlagi 207. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00, 52/02 in 73/04), 10. in 14. člena Zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 22/00 in 86/04) ter 6. člena Pravilnika o zahtevah in postopku za imenovanje pravnih oseb in o načinu izvajanja nadzora nad delom imenovanih pravnih oseb na področju meroslovja (Uradni list RS, št. 53/02 in 37/04) v zvezi z drugim odstavkom 13. člena Pravilnika o zahtevah, postopku imenovanja, nalogah in nadzoru imenovanih oseb na področju meroslovja (Uradni list RS, št. 131/04)
O D L O Č B O
o imenovanju za izvajanje rednih in izrednih overitev meril
Vodi Gorica d.d. Krombek, Cesta 25. junija 1B, 5000 Nova Gorica, je imenovana za izvajanje rednih in izrednih overitev vodomerov.
Vrste vodomerov, dodatne zahteve in obveznosti ter obrazložitev odločbe so navedeni v prilogi, ki je sestavni del te odločbe.
Ta odločba velja, dokler so izpolnjeni pogoji, ki veljajo za imenovanje, vendar najdlje do 1. 2. 2009.
Ljubljana, dne 1. februarja 2005.
Št. 663-01-14/2004
EVA 2005-3211-0011
dr. Ivan Skubic l. r.
Direktor
 Priloga k odločbi o imenovanju za izvajanje rednih in izrednih overitev št.
       663-01-14/2004, EVA 2005-3211-0011 z dne 1. 2. 2005

  1. Imenovana oseba izvaja redne in izredne overitve vodomerov, in sicer:
+-------------+------------+----------------------------+--------------------+
|Vrsta meril |Vrsta    |Predpis           |Opombe       |
|       |overitve  |              |          |
+-------------+------------+----------------------------+--------------------+
|– Vodomeri  |– redna   |– Pravilnik o meroslovnih  |Velikost vodomerov: |
|       |– izredna  |zahtevah za vodomere    |Od DN 15 mm do DN  |
|       |      |(Uradni list RS, št. 26/02) |150 mm;       |
|       |      |– Navodilo o postopku redne |Pretok:       |
|       |      |overitve in oznakah oziroma |Od 20 l/h do 150  |
|       |      |potrdilu, s katerim se   |m3/h        |
|       |      |potrjuje skladnost meril s |Volumen:      |
|       |      |predpisi (Uradni list RS,  |Od 10 l do 6000 l  |
|       |      |št. 52/01 in 72/02)     |Kontrola v     |
|       |      |– Interni postopek:     |prostorih      |
|       |      |Kontrola vodomerov     |kontrolnega organa |
|       |      |              |          |
+-------------+------------+----------------------------+--------------------+

  2. Overitve meril v obsegu iz 1. točke mora imenovana oseba izvajati
skladno z internim postopkom, določenim z veljavno akreditacijsko listino
Slovenske akreditacije št. K-042 z dne 3. 12. 2004 in prilogo k akreditacijski
listini št. 813-01/03-37 z dne 3. 12. 2004.
  O vsaki spremembi internega postopka, določenega z veljavno akreditacijsko
listino št. K-042 in njeno prilogo, mora imenovana oseba nemudoma obvestiti
Urad RS za meroslovje (v nadaljevanju: urad).
  3. Imenovana oseba je dolžna v skladu z veljavnimi predpisi poravnavati
stroške vzdrževanja sistema imenovanih oseb.
  4. Imenovana oseba je dolžna:
  – izpolnjevati zahteve za imenovanje ves čas veljavnosti odločbe o
imenovanju,
  – izvajati prve overitve oziroma overitve skladno s potrjenimi postopki,
  – delovati v skladu z dobro meroslovno prakso (zagotavljanje sledljivih
merilnih rezultatov, kar pogojuje uporaba sledljive in redno kalibrirane
merilne opreme, opredeljena merilna negotovost, uporaba dokumentiranih in
verificiranih postopkov, vodenje in hranjenje zapisov o meritvah ter
izpolnjevanje drugih zahtev standarda za usposobljenost kalibracijskih
laboratorijev) tudi na področjih svojega meroslovnega delovanja izven obsega
imenovanja,
  – delovati v skladu z dobro poslovno prakso (ne zavajajoče oglaševanje,
seznanitev uporabnikov z vsemi omejitvami, ki izhajajo iz njihove storitve,
korektno nastopanje na trgu),
  – nemudoma pisno obvestiti urad o vseh spremembah, ki bi lahko vplivale na
njeno usposobljenost ali obseg imenovanja,
  – voditi sprotno evidenco o vseh načrtovanih in izvedenih prvih overitvah
in overitvah ter z njo po navodilih urada seznaniti urad,
  – obvestiti urad v skladu z njegovimi navodili o pritožbah odjemalcev v
zvezi z dejavnostjo, za katero je imenovana,
  – slediti meroslovnim potrebam v Republiki Sloveniji in se prilagajati
tehničnemu razvoju na področju prvih overitev oziroma overitev,
  – sodelovati v programih strokovne usposobljenosti, ki jih organizira
urad,
  – delovati v skladu z navodili urada.
  5. Ta odločba velja, dokler so izpolnjeni pogoji, ki veljajo za
imenovanje, vendar najdlje do 1. 2. 2009.
  6. Izrek se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Stroške objave
nosi imenovana oseba.