Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2005 z dne 14. 2. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2005 z dne 14. 2. 2005

Kazalo

431. Program priprave lokacijskega načrta Zavrh, stran 1104.

Na podlagi 27. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) in 29. člena statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 18/01, 112/02) je župan Občine Dobrna dne 24. 1. 2005 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
lokacijskega načrta Zavrh
1. člen
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga)
Območje obravnavanega dela naselja Zavrh je v prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Dobrna (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 18/91, 54/94, 25/98, 99/99, 67/04) opredeljeno kot območje stanovanj kjer je možna gradnja eno in dvostanovanjskih stavb. Na tem območju je predvidena izdelava lokacijskega načrta.
Zaradi pomanjkanja zemljišč za gradnjo stanovanjskih objektov je prišla pobuda za izdelavo lokacijskega načrta Zavrh (v nadaljevanju: LN) s čimer bodo vzpostavljeni ustrezni prostorski pogoji.
2. člen
(predmet, programska izhodišča ter okvirno ureditveno LN)
Predmet izdelave LN se nanaša na možnost gradnje eno in dvostanovanjskih stavb na teh parcelah.
Obravnavano mora biti celotno območje tako, da bo moč oblikovati zaključeno stanovanjsko sosesko.
Območje predvidene stanovanjske soseske Zavrh leži ob cesti proti Zavrhu. Na severu in zahodu je območje omejeno s kmetijskimi površinami, ki segajo do graščine Guteneg, na vzhodu in jugu s cesto proti Zavrhu.
Okvirno zajema naslednje parcelne številke, ki spadajo po katastrsko občino Zavrh: 22/10, 23/1, 24/1, 24/2, 24/3, 25, 26, 28, 30. Celotno območje je veliko ca. 15 000 m².
Po potrebi se lahko med postopkom izdelave lokacijskega načrta ureditveno območje ustrezno spremeni.
3. člen
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci)
Pripravljavec LN je župan Občine Dobrna in Oddelek za okolje, prostor ter komunalne zadeve Občine Dobrna.
Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja v zakonsko določenem roku, so:
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, območna pisarna Celje, Lava 11, Celje,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Celje, Dečkova 36, Celje,
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, območna enota Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje,
– Zavod za varstvo narave, OE Celje, Stanetova ulica 6, 3000 Celje, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje, Glavni trg 1, 300 Celje,
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, 3000 Celje,
– Vodovod – kanalizacija d.o.o., Celje, Lava 2a Celje,
– Javne naprave, javno podjetje d.o.o., Celje, Teharska cesta 49, 3000 Celje,
– Elektro Celje d.d., javno podjetje za distribucijo električne energije, Celje, Vrunčeva 2a, 3000 Celje.
Kolikor se v postopku priprave LN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja drugih organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-te pridobi tekom postopka.
V postopku priprave LN morajo nosilci urejanja prostora v roku 30 dni podati smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve. Na usklajeni predlog LN pa morajo nosilci urejanja prostora ravno tako v roku 30 dni podati svoje mnenje. Če v predpisanem roku ne podajo smernic in mnenj, se v skladu z 29. in 33. členom ZureP-1 šteje, da jih nimajo.
4. člen
(seznam strokovnih podlag)
Pri izdelavi LN je potrebno upoštevati naslednje strokovne podlage:
– prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Dobrna – prostorski plan Občine Dobrna (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 18/91, 54/94, 25/98, 99/99, 67/04),
– razvojno vizijo Občine Dobrna, 2003.
– izhodišča iz urbanistične delavnice za izdelavo lokacijskih načrtov za razvoj turistične infrastrukture v Občini Dobrna, 2003
– posebne strokovne podlage za območje stanovanjske soseske Zora – Dobrna, 2003
5. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne podlage za ureditveno območje se morajo pridobiti z izdelavo vsaj dveh variantnih rešitev, o izboru variante pa bo odločil pripravljavec LN.
6. člen
(navedba in način pridobitve geodetskih podlag)
Za območje predvidene prostorske ureditve je potrebno pridobiti geodetski posnetek.
7. člen
(roki za pripravo)
Postopek priprave LN bo potekal po naslednjem časovnem načrtu:
Pripravljavec LN po sprejetju programa priprave pozove pristojne nosilce urejanja prostora da podajo smernice za načrtovanje (marec 2005).
Izdelajo se strokovne podlage za ureditveno območje, ki se morajo pridobiti z izdelavo vsaj dveh variantnih rešitev, o izboru variante pa bo odločil pripravljavec LN (april 2005, maj 2005).
Izbrani načrtovalec LN na podlagi priporočil iz 1. prostorske konference, smernic nosilcev urejanja prostora ter strokovnih podlag izdela predlog LN (april 2005).
Najmanj 14 dni pred javno razgrnitvijo izvede pripravljavec 2. prostorsko konferenco (maj 2005).
Po sprejetju sklepa o javni razgrnitvi, ki ga sprejme župan Občine Dobrna se predlog LN javno razgrne za 30 dni in v tem času tudi javno obravnava (junij 2005).
Občinski svet občine Dobrna do pripomb danih v času javne razgrnitve zavzame stališče. Na podlagi tega načrtovalec izdela dopolnjen predlog LN (avgust 2005).
Na podlagi dopolnjenega predloga LN pripravljavec pozove pristojne nosilce urejanja prostora, da podajo mnenja o usklajenosti z njihovimi izhodišči (avgust 2005).
Po pridobitvi mnenj nosilcev urejanja prostora Občinski svet občine Dobrna obravnava in sprejme usklajen in dopolnjen predlog LN, ki se objavi v Uradnem listu RS (september 2005).
Roki so navedeni okvirno in se lahko zaradi objektivnih okoliščin tudi ustrezno spremenijo.
8. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem)
Finančna sredstva za izdelavo LN zagotovi Občina Dobrna.
9. člen
(končna določba)
Ta program priprave LN se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-01-0005-16/2005-1
Dobrna, dne 24. januarja 2005.
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l. r.

AAA Zlata odličnost