Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2005 z dne 14. 2. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2005 z dne 14. 2. 2005

Kazalo

427. Odlok o proračunu Občine Železniki za leto 2005, stran 1091.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 19. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 132/04) je Občinski svet občine Železniki na 17. redni seji dne 2. 2. 2005 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Železniki za leto 2005
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Železniki za leto 2005 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna, posebnosti upravljanja in prodaje stvarnega in finančnega premoženja ter obseg zadolževanja občine.
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
-------------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov                    Leto 2005
-------------------------------------------------------------------------
A)  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)            948.444.801
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)                 626.620.026
70  DAVČNI PRIHODKI                     514.685.000
   700 Davki na dohodek in dobiček             402.732.000
   703 Davki na premoženje                 75.526.000
   704 Domači davki na blago in storitve          36.427.000
   706 Drugi davki
71  NEDAVČNI PRIHODKI                    111.935.026
   710 Udeležba na dobičku in dohodku
   od premoženja                      38.207.029
   711 Takse in pristojbine                 3.985.000
   712 Denarne kazni                      70.000
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev        40.433.000
   714 Drugi nedavčni prihodki               29.239.997
72  KAPITALSKI PRIHODKI                    5.500.000
   720 Prihodki od prodaje osnovnih
   sredstev
   721 Prihodki od prodaje zalog
   722 Prihodki od prodaje zemljišč
   in nem. prem.                       5.500.000
73  PREJETE DONACIJE                     10.600.000
   730 Prejete donacije iz domačih virov          10.600.000
   731 Prejete donacije iz tujine
74  TRANSFERNI PRIHODKI                   305.724.775
   740 Transferni prihodki iz drugih
   javnof. inst.                      305.724.775
II.  SKUPAJ ODHODKI
   (40+41+42+43)                     1.037.394.031
40  TEKOČI ODHODKI                     239.148.824
   400 Plače in drugi izdatki                50.884.065
   401 Prispevki delodajalcev za
   socialno varnost                     7.934.258
   402 Izdatki za blago in storitve            163.463.829
   403 Plačila domačih obresti                1.340.000
   409 Rezerve                       15.526.672
41  TEKOČI TRANSFERI                    327.788.711
   410 Subvencje                      21.598.992
   411 Transferi posameznikom
   in gospodinjstvom                    183.632.808
   412 Transferi neprofitnim organ.
   in ustanovam                       41.297.937
   413 Drugi tekoči domači transferi            81.258.974
   414 Tekoči transferi v tujino
42  INVESTICIJSKI ODHODKI                  434.545.776
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev         434.545.776
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI                 35.910.720
   430 Investicijski transferi               35.910.720
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II-)           – 88.949.230
 
B)  RAČUN FINANČNIH TERJATEV
   IN NALOŽB
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
   IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
   (750+751+752)                      24.000.000
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE
   KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)            15.000.000
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA
   IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
   (IV.-V.)                         9.000.000
 
C)  RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50  ZADOLŽEVANJE                       40.000.000
   500 Domače zadolževanje                 40.000.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                  37.012.472
55  ODPLAČILA DOLGA                     37.012.472
   550 Odplačila domačega dolga               37.012.472
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
   NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VII.)          – 76.961.702
X.  NETO ZADOLŽEVANJE
   (VII.-VIII.)                       2.987.528
XI.  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
   PRETEK. LETA                       76.961.702
-------------------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta priloga k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Železniki.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračun se bo izvrševal na podlagi prevzetih obveznosti, dogovorjenih plačilnih rokov ter likvidnostne možnosti proračuna. Zaradi zagotavljanja likvidnosti proračuna se kratkoročno uporabljajo prosta denarna sredstva namenskih prejemkov in skladov.
4. člen
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov finančnega načrta in proračuna.
5. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93),
– lastni prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti,
– prihodki od donacij za opremo zdravstvenega doma v Železnikih,
– prihodki od donacije za nakup prostora za mladinski center,
– prihodki za obratovalne stroške Zdravstvene postaje Železniki,
– prihodki za obratovalne stroške Počitniškega doma Portorož,
– prihodki od takse za obremenjevanje okolja,
– prihodki od takse za obremenjevanje vode.
Neporabljene pravice porabe, ki se financirajo iz donacij in so zagotovljene na posebnih postavkah, se lahko na koncu tekočega leta prenesejo v proračun naslednjega leta za iste namene. Prerazporejanje pravic porabe ni dovoljeno.
6. člen
Neposredni in posredni uporabniki proračunskih sredstev morajo organizirati izvrševanje nalog iz svojega področja v mejah sredstev odobrenih s proračunom. Sredstva se smejo uporabljati za namene opredeljene s proračunom. Sredstva za plače in prispevke ter za plačilo blaga in storitev se proračunskim porabnikom med letom dodeljujejo praviloma kot mesečne akontacije. Pri tem se upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnost proračuna.
7. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Ta skrbi, da se med letom prihodki razporejajo skladno z njihovim pritekanjem enakomerno vsem proračunskim porabnikom. Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega pooblaščena oseba.
8. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2005 in njegovi realizaciji.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
9. člen
Župan je pooblaščen da:
– v okviru področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna spremeni pravico porabe med proračunskimi postavkami, vendar največ do 15% obsega področja sprejetega proračuna,
– odloča o razporejanju sredstev splošne proračunske rezervacije,
– odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve,
– odloči o kratkoročni zadolžitvi proračuna in obvesti občinski svet ter predlaga ustrezne ukrepe,
– začasno zadrži izvrševanje proračuna.
10. člen
Višja svetovalka za proračun, finance in gospodarstvo:
– izvaja finančno poslovanje proračuna,
– nadzoruje porabo sredstev pri proračunskih porabnikih in o nepravilnostih pri porabi sredstev obvešča župana ter mu predlaga ustrezne ukrepe,
– usklajuje dinamiko proračunske porabe s posameznimi nosilci nalog v mejah planirane porabe,
– po pooblastilu župana razpolaga s splošno proračunsko rezervacijo do določenega zneska,
– je odredbodajalec proračuna na podlagi pooblastila župana,
– odloča v primeru neenakomernega pritekanja prihodkov o kratkoročni zadolžitvi, največ do 5% sprejetega proračuna,
– odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih presežkih zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna.
11. člen
Neposredni uporabniki proračuna morajo pri prevzemanju obveznosti dogovarjati roke plačil, ki so najmanj 30 dni in največ 90 dni od dneva prejema računa in sicer v skladu z 18. členom Zakona o izvrševanju proračuna RS za leto 2004 in 2005 (Uradni list RS, št. 130/03). Plačilni rok prične teči z dnem, ko neposredni porabnik prejme listino, ki je podlaga za plačilo.
12. člen
Neposredni in posredni uporabniki proračuna so dolžni pri porabi proračunskih sredstev za nabavo blaga in naročanje storitev upoštevati določila zakona o javnih naročilih in uredbe o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja. Neposredni uporabniki pa so pri porabi proračunskih sredstev dolžni upoštevati tudi Navodilo za oddajo javnih naročil male vrednosti, ki ga izda župan.
13. člen
Prejemniki sredstev občinskega proračuna so dolžni pristojnim organom občinske uprave predložiti program del in finančni načrt za leto 2005, ki je usklajen s proračunom v 30 dneh po sprejemu proračuna. Prav tako so dolžni posredovati poročila o realizaciji programov in o porabi sredstev po namenih za preteklo leto, po predpisih in metodologiji ekonomske klasifikacije za preteklo leto.
14. člen
Za zakonito in namensko uporabo proračunskih sredstev, ki so proračunskemu uporabniku razporejena iz proračuna, je odgovoren predstojnik organa, zavoda, društva oziroma poslovodni organ uporabnika sredstev.
15. člen
Stanje denarnih sredstev na računu proračuna na koncu preteklega leta je sestavni del proračuna za tekoče leto. Sredstva razporejena v času začasnega financiranja do uveljavitve tega odloka so sestavni del proračuna za leto 2005.
16. člen
Občina Železniki lahko v tekočem letu za investicijske odhodke razpiše javno naročilo in sklene pogodbo tudi za leto 2006 za vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj že načrtovane pravice porabe na postavki proračuna ta tekoče leto. Navedeno določilo velja za investicije v lokalne in regionalne ceste, ter z njimi povezano komunalno infrastrukturo (kanalizacija, vodovod), investicijo v izgradnjo muzeja v Železnikih, odkup Bonceljnove hiše in izdelavo projekta PGD obvoznica Na plavžu.
Prav tako lahko Občina Železniki odloča na skupščini o povečanju deleža v Toplarno d.o.o. Železniki za leto 2006 v primeru, da je investicija vključena v načrt razvojnih programov, če so zanj že načrtovane pravice porabe na postavki proračuna ta tekoče leto.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Prevzete obveznosti iz prvega in drugega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
Obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih, se morajo prioritetno vključiti v proračun leta na katerega se nanašajo.
17. člen
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF in rezervni sklad za stanovanja, oblikovane v skladu z 41. členom stanovanjskega zakona.
18. člen
V proračunsko rezervo se izloča 1% prihodkov proračuna, za splošno proračunsko rezervacijo pa 0,5% prihodkov proračuna.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 4,000.000 tolarjev župan in o tem s pisnimi poročili polletno obvešča občinski svet.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije na predlog za finance pristojnega organa odloča župan, o čemer polletno poroča občinskemu svetu.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
19. člen
Župan lahko na podlagi programa prodaje občinskega stvarnega premoženja izvede postopke prodaje.
20. člen
Župan lahko posameznemu dolžniku do višine 50.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
21. člen
Z namenom prodaje kapitalske naložbe, delnic Gorenjske banke Kranj se zagotavlja cilj zagotovitev likvidnih prejemkov proračuna. Cilj je maksimalizacija proračunskih prejemkov v pomenu čim višje prodajne cene. Kupnina od prodaje se bo v prvi vrsti namenila za odplačilo dolga v računu financiranja. V primeru, če bo kupnina presegala obseg sredstev, potrebnih za odplačilo dolga se bo kupnina uporabila za nakup novega stvarnega in finančnega premoženja.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
22. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranje se občina za proračun leta 2005 lahko zadolži do višine 40,000.000 tolarjev.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Železniki v letu 2006, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
23. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 080-09-705
Železniki, dne 2. februarja 2005.
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l. r.

AAA Zlata odličnost