Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2005 z dne 14. 2. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2005 z dne 14. 2. 2005

Kazalo

422. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Šmatevž, stran 1075.

Na podlagi 175. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00, 16/03) je Občinski svet občine Braslovče na seji dne 1. 9. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Šmatevž
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Šmatevž, ki jih je izdelala Vizura d.o.o., Celje pod številko 201/02-02 v juliju 2004.
2. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Šmatevž se nanašajo na celotno območje zazidalnega načrta.
II. UREDITVENO OBMOČJE
3. člen
Ureditveno območje zazidalnega načrta v celoti leži v k.o. Šmatevž. Severozahodna točka meje ureditvenega območja se nahaja v severozahodnem delu parcele 126/19, ki je tudi izhodiščna točka opisa. Meja poteka preko omenjene parcele proti vzhodu po južnem delu parcel 126/13, 126/23 in 138/11, do severozahodnega vogala parcele 138/20. Od tu teče meja ureditvenega območja proti jugu, po vzhodni meji parcele 138/20. V severovzhodnem vogalu parcele 138/12 se meja ureditvenega območja zalomi proti vzhodu in teče po severni meji parcel 138/9, 138/8, 138/1, 138/16 in 138/21. V vogalu parcele 138/21 se meja ureditvenega območja ponovno usmeri proti jugu in poteka po vzhodni parcelni meji parcel 138/21, 137/6, 137/3 in 137/4. Vogal parcele 137/4 je tudi skrajni jugovzhodni vogal ureditvenega območja. Tu se usmeri proti zahodu in poteka po južni meji parcel 137/4, 137/3, 137/2, 137/1, 137/5, 136/3, 136/1, 135, 134, 133/1, 132 do parcele 131, katera leži delno znotraj meja zazidalnega načrta. Tu se meja zazidalnega načrta zalomi in poteka naprej proti severu po zahodnem delu parcele 131, prečka parcelo 129 in 126/19 do severozahodnega roba iste parcele, izhodiščne točke opisa.
Površina ureditvenega območja sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je približno 3,5 ha. Ureditveno območje zazidalnega načrta zajema zemljišča v katastrski občini Šmatevž s parcelnimi številkami:
– 126/19, *86, 126/10, 126/11, 126/12, 126/13 – del, 126/14, 126/15, 126/16, 126/17, 126/18, 126/19, 126/23 – del, 126/24, 126/27, 126/28, 126/29, 126/30, 126/31, 129, 131, 132, 133/1, 134, 135, 136/1, 136/2, 136/3, 137/1, 137/2, 137/3, 137/4, 137/5, 137/6, 138/1, 138/8, 138/9, 138/12, 138/16,138/20, 138/21, 138/22.
III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO IN KVALITETO GRADITVE
4. člen
Območje je predvideno graditvi stanovanjskih objektov in sicer se na vzhodnem delu na novo definira štirinajst novih objektov z oznakami 1-14 ter na osrednjem zahodnem delu zazidalnega načrta so predvideni še štirje objekti z oznakami 15-18.
V predvidenih stanovanjskih objektih je možna sprememba namembnosti za okolje nemotečo dejavnost po predhodni prostorski preveritvi in pod pogojem, da se ne bodo poslabšali bivalni pogoji ter ob upoštevanju vseh pogojev za varovanje okolja.
Za obstoječe objekte je dovoljena dozidava, nadzidava, rekonstrukcija in adaptacija, kot tudi sprememba namembnosti za okolje nemotečo dejavnost po predhodni prostorski preveritvi in pod pogojem, da se ne bodo poslabšali bivalni pogoji ter ob upoštevanju vseh pogojev za varovanje okolja.
Na celotnem ureditvenem območju Zazidalnega načrta Šmatevž je dovoljeno postavljati objekte brez gradbenega dovoljenja kot določa Pravilnik o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS, št. 114/03, 130/04).
IV. POGOJI ZA ARHITEKTONSKO IN URBANISTIČNO OBLIKOVANJE
5. člen
Lega in orientacija stanovanjskih objektov je določena v grafičnih prilogah in je obvezna.
Strehe so simetrične dvokapnice z naklonom večjim od 32°, smer slemena je vzporedna z daljšo stranico objekta.
Tlorisne dimenzije prosto stoječih stanovanjskih hiš zaporednih številk od 1 do 14 so 13 m x 11 m, etažnost P+IP.
Garaže, prislonjene ob daljših linijah objektov so tlorisnih dimenzij 7 m x 5 m, etažnost P.
Tlorisne dimenzije prosto stoječih stanovanjskih hiš zaporednih številk od 15 do 18 so 13 m x 11 m, etažnost K+P+IP.
Minimalni odmiki objektov od posestnih mej morajo biti 2 m.
Kot toleranca je dovoljeno odstopanje gabaritov objektov ± 10% pod pogojem, da se ohrani podolgovata zasnova objektov, da to dopušča velikost funkcionalnega zemljišča in konfiguracija terena. Spremembe ne smejo ovirati realizacije zazidalnega načrta in morajo biti v skladu s predpisi, ki se nanašajo na varovanje okolja.
Dopustne so tolerance pri prometnem, komunalnem in energetskem urejanju prostora, če to narekujejo spremenjene razmere in boljša raba prostora.
V. POGOJI ZA KRAJINSKO OBLIKOVANJE
6. člen
Funkcionalna zemljišča so lahko ograjena z ograjo do višine 1,50 m ali z živo mejo do višine 1,70 m. Okolice objektov bodo zatravljene, zasajene z okrasnimi grmovnicami in nizkim drevjem.
VI. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO UREJANJE
7. člen
Prometna ureditev
Območje sprememb in dopolnitve ZN Šmatevž se bo napajalo preko obstoječe dovozne lokalne ceste, ki poteka na južni strani kompleksa in se odcepi na vzhodni strani od obstoječe ceste Braslovče–Gomilsko, št. 490152. Za napajanje novih in obstoječih stanovanjskih hiš sta predvidena odcepa dveh internih cest – dovozna cesta “1” in “2”. Dovozna cesta “1” je zasnovana kot nova cesta na vzhodni strani območja, dovozna cesta “2” pa je predvidena kot rekonstrukcija obstoječe dovozne ceste z delno prestavitvijo trase. Od omenjene ceste je predviden odcep dovozne ceste “3” do obstoječih stanovanjskih objektov in predvidenih objektov. Dovozi k objektom morajo biti tlakovani s tlakovci ali travnimi ploščami, ki omogočajo ponikanje vode v podtalje.
 
Vodovodno omrežje
Obstoječi objekti na območju predvidene povezave se oskrbujejo s pitno vodo iz obstoječega transportnega voda iz PVC cevi Ø 255 mm, ki poteka po robu obstoječe ceste.
Priključek za predvideno sekundarno omrežje naj se izvede na mestu, kjer je že izveden obstoječ priključek, in sicer je treba povečati profil cevi.
Za oskrbo predvidenih objektov s pitno in sanitarno vodo je treba zgraditi sekundarno vodovodno omrežje – krožni vod.
 
Kanalizacijsko omrežje
Na območju sprememb in dopolnitev ZN Šmatevž je predviden ločen sistem kanalizacije.
Do izgradnje centralne čistilne naprave Gomilsko, je za območje sprememb in dopolnitev ZN Šmatevž treba zgraditi lokalno čistilno napravo, ki bo zagotavljala čiščenje odpadnih vod tudi za obstoječe objekte na obravnavanem območju.
Lokalna čistilna naprava je predvidena na parceli št. 137/5, in sicer na vzhodni strani obravnavanega območja.
Odpadne vode iz kmetijskih objektov – hlevov ni dovoljeno odvajati v kanalizacijsko omrežje.
Za odvod meteornih vod iz območja je predvidena izgradnja kanalizacije.
Meteorne vode s streh objektov so speljane v peskolove in se lahko odvajajo lokalno v podtalje. Meteorne vode z območja dovozov do garaž, ki naj bodo tlakovani s tlakovci ali travnimi ploščami, se spuščajo v podtalje.
Za zaledne vode je predvidena tipska montažna betonska kanaleta, ki se v revizijskem jašku priključi na predvideno meteorno kanalizacijo.
 
Električno omrežje in javna razsvetljava
Energija za napajanje objektov v območju sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Šmatevž bo na razpolago na predvideni transformatorski postaji Šmatevž.
Sekundarni vodi bodo potekali do priključnih elektro omaric, ki bodo vgrajene na stalno dostopnem mestu. Javna razsvetljava je predvidena ob servisnih in dovoznih cestah.
Telefonsko omrežje in omrežje kabelske televizije
Predvideni uporabniki bodo na telefonsko omrežje in omrežje kabelske televizije priključeni preko obstoječega in predvidenega omrežja.
 
Ogrevanje
Ogrevanje objektov bo rešeno z uporabo individualnih kurišč.
VII. POGOJI ZA VAROVANJE OKOLJA
8. člen
Predvideni objekti v območju zazidalnega načrta ne smejo povzročiti dodatnega prekomernega onesnaževanja zraka.
V območju niso dopustne dejavnosti, ki bi vplivale na prekoračitev maksimalne dovoljene ravni hrupa 55db za dan in 45db za noč.
Spremembe in dopolonitve zazidalnega načrta upoštevajo določila 22. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 87/01), to so prostorski gradbeni in tehnični ukrepi, s katerimi so zagotovljeni pogoji za varen umik ljudi in premoženja, potrebni odmiki med objekti oziroma ustrezna požarna ločitev objektov, s čimer bodo zagotovljeni pogoji za omejevanje širjenja ognja ob požaru, prometne in delovne površine za intervencijska vozila in viri za zadostno oskrbo z vodo za gašenje. Odmiki med objekti preprečujejo širjenje požara. Oskrba za gašenje z vodo je predvidena preko hidrantnega omrežja nadzemnih hidrantov. Dovozi omogočajo dovoz intervencijskih vozil in izpolnjujejo pogoje za varen umik.
VIII. ETAPNOST IZVAJANJA ZN
9. člen
Zazidalni načrt se lahko izvaja v več etapah odvisno od potreb in finančnih možnosti investitorjev. Nujno je, da se posamezne faze funkcionalno vključujejo v celovito rešitev in da ne bodo negativno vplivale na varstvo okolja.
IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV
10. člen
Investitor mora v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja pridobiti in upoštevati geotehnično poročilo; za dejavnosti, ki bi lahko vplivale na okolje, pa pridobiti in upoštevati oceno vplivov na okolje.
X. KONČNA DOLOČBA
11. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Šmatevž so stalno na vpogled na Občini Braslovče in Upravni enoti Žalec.
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-05/03/05
Braslovče, dne 1. septembra 2004.
Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l. r.

AAA Zlata odličnost